Sytuacja finansowa Grupy

Podstawowe wskaźniki finansowe

W efekcie wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. w 2023 roku główne wskaźniki efektywności finansowej ukształtowały się na następujących poziomach:

Wskaźniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A.

31.12.2023 31.12.2022 Zmiana
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych) 13,3% 9,6% +3,7 p.p.
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów) 1,2% 0,8% +0,4 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 31,6% 45,0% -13,4 p.p.
Marża odsetkowa1 (wynik z tyt. odsetek/średni stan aktywów oprocentowanych) 4,37% 3,79% +0,58 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 3,44% 3,79% -0,35 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 0,50% 0,52% -0,02 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy (fundusze własne/łączny wymóg kapitałowy*12,5) 18,65% 19,07% -0,42 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1)² 17,77% 17,94% -0,17 p.p.
Wskaźnik dźwigni 7,81% 9,06% -1,25 p.p.
1Marża odsetkowa w 2022 roku została obliczona z wyłączeniem wpływu ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. ustawowe wakacje kredytowe) w wysokości 3 111 mln PLN.
2 Dane za 2022 rok są przekształcone i ujmują wsteczne zaliczenie do funduszy wyniku za 2022 rok po podziale zysku przez ZWZ.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego S.A. uzyskany w 2023 roku wyniósł 5 502 mln PLN i był o 2 190 mln PLN wyższy niż w 2022 roku, co determinowane było poprawą wyniku z tytułu odsetek związaną głównie z wyższym średnim poziomem stóp procentowych oraz ujęciem w 2022 roku skutków ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. ustawowych wakacji kredytowych), przy jednoczesnym pogorszeniu wyniku z tytułu ujęcia dodatkowych kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.

1 Pozycja pozostałe obejmuje podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek dochodowy, udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach oraz zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli.
2Pozycja wynik pozostały uwzględnia wynik z ubezpieczeń, przychody z tytułu dywidend, wynik z operacji finansowych, wynik z pozycji wymiany oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.

Wynik na działalności biznesowej Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok wyniósł 24 179 mln PLN i był o 6 925 mln PLN, tj. o 40,1% wyższy r/r, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku pozostałego.

Rachunek zysków i strat Grupy PKO Banku Polskiego S.A. (w mln PLN)

2023 2022 Zmiana (w mln PLN) Zmiana (w %)
Wynik z tytułu odsetek 18 318 11 424 6 894 60,3%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 626 4 498 128 2,8%
Wynik pozostały 1 235 1 332 -97 -7,3%
Wynik z ubezpieczeń 711 779 -68 -8,8%
Przychody z tytułu dywidend 14 51 -37 -72,2%
Wynik z operacji finansowych 271 377 -106 -28,0%
Wynik z pozycji wymiany 99 -73 172 2,4x
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 140 198 -58 -29,5%
Wynik na działalności biznesowej 24 179 17 254 6 925 40,1%
Koszty działania -7 635 -7 769 134 -1,7%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -1 231 -1 266 35 -2,8%
Wynik operacyjny netto 15 313 8 219 7 094 86,3%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -6 850 -3 523 -3 327 94,4%
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 99 71 28 39,7%
Zysk/strata brutto 8 562 4 767 3 795 79,6%
Podatek dochodowy -3 057 -1 455 -1 602 1,1x
Zysk/strata netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 5 505 3 312 2 193 66,2%
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 3 0 3
Zysk/strata netto 5 502 3 312 2 190 66,1%

Wynik z tytułu odsetek za 2023 rok wyniósł 18 318 mln PLN, tj. o 6 894 mln PLN więcej niż w poprzednim roku.

Wzrost wyniku r/r wynikał głównie ze wzrostu przychodów z tytułu finansowania udzielonego klientom spowodowanego przede wszystkim wyższym średnim poziomem stóp procentowych. Dodatkowo na wzrost wyniku w ujęciu rocznym wpłynęło ujęcie w III kwartale 2022 roku jednorazowej straty w wysokości 3 111 mln PLN związanej z ustawowymi wakacjami kredytowymi, pomniejszającej przychody od kredytów mieszkaniowych. W IV kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa dokonała oszacowania faktycznego poziomu straty z tytułu wakacji kredytowych (biorąc pod uwagę m.in. dane empiryczne dotyczące współczynnika partycypacji korzystania klientów z wakacji kredytowych oraz przedpłat dokonywanych przez klientów w okresie trwania programu ustawowych wakacji kredytowych). Na podstawie wyników powyższej analizy zaktualizowano poziom straty z tytułu wakacji kredytowych oraz proporcjonalnie zmniejszono dotychczasową amortyzację tej straty. Łączny dodatni efekt ujęty w księgach Grupy Kapitałowej wyniósł 105 mln PLN.

Na poziom wyniku odsetkowego pozytywnie wpłynął także wzrost przychodów od papierów wartościowych, w efekcie wzrostu średniego oprocentowania i wzrostu średniego wolumenu portfela oraz wzrost przychodów odsetkowych od lokat międzybankowych i rezerwy obowiązkowej związany ze wzrostem stóp procentowych oraz poziomu rezerwy wynikającego ze wzrostu wolumenu depozytów.

Wyższy poziom stóp rynkowych oraz wprowadzone przez Bank podwyżki oprocentowania produktów depozytowych wpłynęły na wzrost kosztów odsetkowych, dodatkowo wzmocniony migracją środków klientów z rachunków bieżących na lokaty terminowe. W 2023 roku nastąpił także wzrost kosztów odsetkowych z tytułu rachunkowości zabezpieczeń.

Przychody odsetkowe wyniosły 31 217 mln PLN i w porównaniu z 2022 rokiem były wyższe o 58,1%. Był to głównie efekt:

 • wzrostu przychodów z tytułu finansowania udzielonego klientom o 8 231 mln PLN r/r – głównie na skutek wzrostu średniego oprocentowania finansowania udzielonego klientom o 1,8 p.p. (z wyłączeniem wpływu ustawowych wakacji kredytowych), wynikającego z wyższych rynkowych stóp procentowych, przy zmianie struktury finansowania (wzrost udziału kredytów gospodarczych i konsumpcyjnych kosztem udziału kredytów mieszkaniowych walutowych i złotowych),
 • wyższych przychodów od papierów wartościowych (+2 655 mln PLN r/r), głównie w efekcie wzrostu średniego oprocentowania wynikającego ze wzrostu rynkowych stóp procentowych oraz ze wzrostu średniego wolumenu portfela papierów o blisko 24 mld PLN.

Koszty odsetkowe wyniosły 12 899 mln PLN i w porównaniu z 2022 rokiem były wyższe o 4 572 mln PLN, ze względu na:

 • wzrost kosztów odsetkowych od depozytów o 4 180 mln PLN r/r, który wynikał w szczególności z wyższych średniorocznych stóp procentowych w PLN po decyzjach RPP i będącego ich efektem podwyższenia oprocentowania depozytów oraz ze zmian w strukturze terminowej polegających na wzroście udziału wyżej oprocentowanych depozytów terminowych,
 • wzrost kosztu z tytułu rachunkowości zabezpieczeń do 3 817 mln PLN (237 mln PLN r/r), głównie w efekcie podwyżek stóp dla PLN, które wpłynęły na zawężenie marży między płaconą zmienną stopą a otrzymywaną stałą stopą na transakcjach IRS,
 • Wzrost kosztów emisji obligacji o 181 mln PLN, związany głównie z emisją na potrzeby MREL.

Marża odsetkowa w 2023 roku, z wyłączeniem wpływu ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków ustawowych wakacji kredytowych, wzrosła o 0,58 p.p. r/r i wyniosła 4,37%.

Wzrost marży wynikał z wyższej rentowności aktywów związanej z wyższym średnim poziomem stóp rynkowych, które przełożyły się w większym stopniu na wzrost oprocentowania aktywów niż pasywów.

W 2023 roku średnie oprocentowanie kredytów Grupy PKO Banku Polskiego S.A. wyniosło 9,4%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 2,2%. W 2022 roku było to odpowiednio 7,6% i 1,1%.

* Wskaźniki w 2022 roku zostały obliczone z wyłączeniem wpływu ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. ustawowe wakacje kredytowe) w wysokości 3 111 mln PLN.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w 2023 roku wyniósł 4 626 mln PLN i był o 128 mln PLN wyższy niż w poprzednim roku. Na wzrost wyniku prowizyjnego wpływały m.in.:

 • wyższy wynik z tytułu kart (+144 mln PLN r/r), w efekcie zmiany sposobu rozliczania niektórych prowizji z organizacjami kartowymi (rozliczenia transakcji w walutach obcych), większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności,
 • wyższy wynik z tytułu kredytów, ubezpieczeń leasingu operacyjnego (+65 mln PLN r/r), głównie w efekcie wzrostu prowizji od leasingu operacyjnego i kredytów gospodarczych przy spadku prowizji z ubezpieczeń,
 • wyższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej (+20 mln PLN r/r), głównie w efekcie wyższych prowizji PKO TFI S.A. za zarządzanie przy spadku prowizji za sprzedaż obligacji Skarbu Państwa,
 • niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (11 mln PLN r/r), głównie w efekcie ponoszonych kosztów prowizyjnych od gwarancji oraz niższych prowizji za prowadzenie rachunków przy wzroście prowizji za operacje zagraniczne, operacje kasowe i przelewy,
 • niższy wynik z tytułu marż na transakcjach wymiany walut (-90 mln PLN r/r), głównie niższych prowizji z wymiany walut w KREDOBANK S.A. oraz od wymiany walut po kursie tabelowym (w tym rozliczenia z organizacjami kartowymi) przy wzroście prowizji od wymiany walut po kursie negocjowanym.

Wynik pozostały uzyskany w 2023 roku wyniósł 1 235 mln PLN i był o 97 mln PLN niższy niż w roku 2022, m.in. w efekcie:

 • niższego wyniku z operacji finansowych (-106 mln PLN r/r), m.in. na skutek spadku wyniku na instrumentach pochodnych (w tym zrealizowanego na instrumentach wbudowanych w depozyty strukturyzowane), przy wzroście wyniku z wyceny zarówno instrumentów dłużnych, jak też akcji i udziałów oraz poprawie wyniku z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów,
 • niższego wyniku z tytułu ubezpieczeń (-68 mln PLN r/r), głównie w efekcie spadku sprzedaży ubezpieczeń do kredytu hipotecznego i zmiany założeń aktuarialnych dotyczących oczekiwanych rezygnacji w ubezpieczeniach do pożyczki gotówkowej, przy jednoczesnym wzroście portfela ubezpieczeń PKO DOM oraz poprawie szkodowości i wzroście portfela w ubezpieczeniach od utraty wartości pojazdu (GAP),
 • niższych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto (-58 mln PLN r/r), m.in. w efekcie:
  • wyższych o 28 mln PLN r/r kosztów procesowych zwracanych kredytobiorcom z tytułu ugód dotyczących kredytów CHF,
  • ujęcia w 2023 roku straty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w wysokości 26 mln PLN, która została w pełni skompensowana dodatnią wyceną klientowskich instrumentów pochodnych związanych z uprawnieniami do emisji CO2,
  • niższej o 24 mln PLN r/r darowizny na rzecz Fundacji PKO BP, głównie w efekcie przyznania w 2022 roku dodatkowych środków na wsparcie Ukrainy w związku wybuchem wojny oraz działaniami pomocowymi podjętymi przez Fundację na rzecz uchodźców z Ukrainy;
  • spadku przychodów z pozostałej działalności leasingowej o 23 mln PLN (m.in. niższa sprzedaż samochodów poleasingowych i niższe przychody z wcześniejszego zakończenia umów),
 • niższych przychodów z tytułu dywidend (-37 mln PLN r/r), głównie na skutek wypłacania w 2022 roku dywidend przez spółki znajdujące się w portfelu PKO VC (+38,8 mln PLN),
 • poprawy wyniku z pozycji wymiany (+172 mln PLN r/r), głównie wyniku na walutowych instrumentach pochodnych.

W 2023 roku koszty działania wyniosły 7 635 mln PLN i były niższe o 1,7% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

 • spadek o 1 265 mln PLN, tj. 67,0% kosztów regulacyjnych, głównie w wyniku ujęcia w 2022 roku kosztu dotyczącego wpłaty początkowej na fundusz pomocowy w spółce System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. w wysokości 956 mln PLN oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 314 mln PLN, przy jednocześnie niższych o 128 mln PLN składkach na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyniosły w 2023 roku 280 mln PLN i w całości dotyczyły składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (w roku poprzednim koszty BFG ukształtowały się na poziomie 409 mln PLN, z czego 291 mln PLN wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji),
 • wzrost o 738 mln PLN, tj. o 21,7% kosztów świadczeń pracowniczych, głównie w efekcie przeprowadzonych regulacji płacowych,
 • wzrost o 326 mln PLN, tj. o 22,3% kosztów rzeczowych, głównie w efekcie:
  • wyższych kosztów utrzymania i wynajmu nieruchomości o 133 mln PLN tj. o 46,5%, związany m.in. z brakiem tarczy antyinflacyjnej w 2023 roku, co przełożyło się na wzrost kosztów energii elektrycznej i cieplnej,
  • wyższych kosztów promocji i reklamy o 71 mln PLN, tj. o 46,4%,
  • wyższych kosztów informatyki o 60 mln PLN, tj. o 15,6%;
  • wyższych kosztów doradztwa prawnego o 38 mln PLN, tj. o 44,0%, głównie w związku z obsługą spraw kredytobiorców frankowych,
  • wyższych kosztów zarządzania gotówką o 27 mln PLN, tj. o 32,2%, które wynikają głównie ze wzrostu stawki za transporty oraz większej liczby transportów.
 • wzrost o 67 mln PLN, tj. o 6,6% kosztów amortyzacji, w wyniku wzrostu amortyzacji informatycznych wartości niematerialnych.

Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego S.A. mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 31,6% i poprawiła się o 13,4 p.p. r/r, głównie za sprawą wzrostu wyniku na działalności biznesowej (40,1% r/r), przy nieznacznym spadku kosztów działania (-1,7% r/r).

W 2023 roku wynik z tytułu odpisów i utraty wartości (łącznie z kosztem ryzyka prawnego) wyniósł -6 850 mln PLN i pogorszył się o 3 327 mln PLN w stosunku do uzyskanego w roku poprzednim, na co główny wpływ miał wzrost kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych o -3 516 mln PLN w efekcie aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów, uwzględniającej koszty programu ugód, liczbę zawieranych ugód oraz szacunki dotyczące napływu nowych spraw sądowych i oczekiwanych ich rozstrzygnięć. Rewizja przyjętych parametrów uwzględnia także oczekiwany wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: wyroku z 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-520/21, wyroku z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie C-28/22 oraz postanowienia z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie C-488/23 na przyszłe orzecznictwo sądów polskich oraz na możliwą zmianę zachowania klientów.

Wynik z odpisów na ryzyko kredytowe wyniósł -1 311 mln PLN i poprawił się o 234 mln PLN głównie dzięki poprawie jakości portfela podmiotów korporacyjnych oraz firm i przedsiębiorstw.

Wynik z odpisów na aktywa niefinansowe wyniósł -109 mln PLN i pogorszył się o 46 mln PLN w stosunku do roku poprzedniego, głównie na skutek aktualizacji wartości nieruchomości oraz wzrostu odpisu na akcje Banku Pocztowego.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2023 roku wyniósł 3,44% co oznacza spadek o 0,35 p.p. w stosunku do 2022 roku m.in. dzięki poprawie jakości portfela klientów korporacyjnych oraz przeprowadzonym przez Bank pakietowym sprzedażom wierzytelności.

Koszt ryzyka na koniec 2023 roku wyniósł -0,50% i był niższy o 0,02 p.p. od uzyskanego w roku poprzednim.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Główne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. na koniec 2023 roku wyniosła 501,5 mld PLN i wzrosła od początku roku o 70,1 mld PLN. Tym samym Grupa Kapitałowa Banku umocniła pozycję lidera w polskim sektorze bankowym.

W zakresie źródeł finansowania nastąpiło zwiększenie depozytów klientów, kapitału własnego oraz finansowania zewnętrznego. Spadek wyceny instrumentów pochodnych wpłynął na pomniejszenie pozostałych aktywów oraz innych zobowiązań.

Po stronie aktywów wzrosły głównie aktywa płynne (o 60,0 mld PLN r/r) i finansowanie udzielone klientom (o 15,3 mld PLN r/r).

Na koniec 2023 roku wartość aktywów płynnych i kasy w Grupie Kapitałowej Banku wyniosła około 213,0 mld PLN, co oznacza wzrost o 60,0 mld PLN od początku roku.

Wzrost o 59,4 mld PLN odnotowano na papierach wartościowych (portfel bankowy), w szczególności bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz obligacji skarbowych złotowych.

Należności od banków spadły o 1,7 mld PLN, przy wzroście kasy i środków w Banku Centralnym o 1,9 mld PLN oraz wzroście transakcji z przyrzeczeniem sprzedaży o 0,4 mld PLN od początku roku.

Na koniec 2023 roku wartość finansowania udzielonego klientom przez Grupę Kapitałową Banku wyniosła 262,9 mld PLN, co oznacza wzrost o 15,3 mld PLN r/r.

Wolumen kredytów korporacyjnych wzrósł o 10,1 mld PLN, natomiast kredytów bankowości detalicznej i prywatnej o 5,1 mld PLN, w tym kredytów na nieruchomości o 3,7 mld PLN oraz kredytów konsumpcyjnych o 1,4 mld PLN. Przyrost kredytów na nieruchomości nastąpił na skutek przyrostu kredytów hipotecznych złotowych (+8,8 mld PLN) głównie w efekcie programu Bezpieczny Kredyt 2%, przy spadku kredytów hipotecznych w walutach obcych (-5,1 mld PLN) w efekcie spłacalności, zawartych ugód i zwiększenia rezerwy na ryzyko prawne (wpływ -2,9 mld PLN).

Z wyłączeniem wpływu powyższej korekty wartości bilansowej brutto finansowanie udzielone klientom na koniec 2023 roku wyniosłoby ponad 265 mld PLN wobec ponad 249 mld PLN na koniec 2022 roku.

W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego klientom netto główną pozycję stanowiły kredyty bankowości detalicznej i prywatnej z udziałem 53,1% na koniec 2023 roku.

* łącznie z należnościami leasingowymi oraz obligacjami nieskarbowymi (z wyłączeniem przeznaczonych do obrotu)

* łącznie z transakcjami przyrzeczenia odkupu
** zawiera zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane, otrzymane kredyty/pożyczki

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. finansuje swoją działalność ze źródeł krajowych i zagranicznych, które pochodzą z depozytów (również z rynku międzybankowego), kapitałów własnych i finansowania z rynku hurtowego. Finansowanie z rynku hurtowego obejmuje zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane oraz otrzymane kredyty i pożyczki od instytucji monetarnych i niemonetarnych. Głównym źródłem finansowania Grupy Kapitałowej Banku pozostają depozyty klientów, które stanowią 85% źródeł finansowania.

Dzięki utrzymywaniu optymalnej struktury finansowania, Grupa Kapitałowa Banku posiada pełną zdolność do dalszego rozwoju i realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Depozyty klientów są podstawowym źródłem finansowania aktywów Grupy Kapitałowej Banku. Ich poziom na koniec 2023 roku wyniósł 399,2 mld PLN, co oznacza wzrost o 60,3 mld PLN w skali roku. Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się wzrost depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+41,1 mld PLN), depozytów korporacyjnych (+13,7 mld PLN) oraz depozytów firm i przedsiębiorstw (+5,1 mld PLN).

W strukturze terminowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty bieżące, których udział wyniósł 67,9%, co oznacza spadek o 2,0 p.p. w stosunku do końca 2022 na rzecz depozytów terminowych.

* łącznie z zobowiązaniami z tytułu produktów ubezpieczeniowych

* łącznie z zobowiązaniami z tytułu produktów ubezpieczeniowych

Poziom długoterminowych źródeł finansowania na koniec 2023 roku wyniósł niemal 21,5 mld PLN i był wyższy o 0,9 mld PLN w stosunku do końca 2022 roku. Zmiana wynikała z:

 • emisji 3-letnich obligacji uprzywilejowanych w formacie „Senior Preferred Notes” o wartości 750 mln EUR,
 • wzrostu obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. o 0,5 mld PLN,
 • zapadnięcia części kredytów EBI i CEB,
 • spadku obligacji wyemitowanych przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. o 0,6 mld PLN na skutek przedterminowego wykupu obligacji sekurytyzacyjnych związanego z zamknięciem programu, niższego poziomu listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. o 1,6 mld PLN.

Sytuacja spółek ukraińskich z Grupy Kapitałowej Banku

W Ukrainie kontynuują działalność spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., w tym KREDOBANK S.A. z siedzibą we Lwowie i jego spółka zależna „KREDOLEASING” sp. z o.o. oraz spółki windykacyjne i finansowe z siedzibą w Kijowie i we Lwowie.

KREDOBANK S.A. jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje klientów głównie w zachodniej części Ukrainy i w Kijowie. Spółka na koniec 2023 roku posiadała centralę we Lwowie oraz 68 oddziałów, w tym 13 oddziałów zlokalizowanych w rejonach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi. Udziela kredytów klientom głównie w segmencie korporacyjnym i małych i średnich przedsiębiorstw (SME), również w ramach programów państwowych oraz we współpracy z bankami zagranicznymi.

Priorytetem KREDOBANK S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, utrzymania ciągłości działania i bieżącej obsługi klientów.

Spółka przestrzega ograniczeń nałożonych przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU) w stanie wojennym.

KREDOBANK S.A. wpisany jest na listę banków o znaczeniu systemowym, która obejmuje 15 największych banków ukraińskich. Status banku potwierdza ważną rolę banku dla działalności sektora bankowego Ukrainy. Spółka prowadzi stabilną i rentowną działalność. 32 oddziały KREDOBANK S.A. wchodzące w skład POWER BANKING (wspólnej sieci bankowej, utworzonej z inicjatywy Narodowego Banku Ukrainy), nadal świadczą klientom usługi z określonej listy pilnych usług bankowych.

W oparciu o gwarancje otrzymane z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz środki Komisji Europejskiej zdeponowane w BGK (gwarantujące pokrycie potencjalnych strat) KREDOBANK S.A. rozwijał akcję kredytową. W lutym 2023 roku KREDOBANK S.A. podpisał umowę z BGK w zakresie współpracy, która obejmuje potwierdzanie i dyskontowanie akredytyw wystawionych przez spółkę oraz ich postfinansowanie w ramach ustalonego limitu. Powyższe operacje dostępne są dla importerów – klientów KREDOBANK S.A. i będą akceptowane przez BGK na zasadzie „case by case”.

KREDOBANK S.A. realizował również finansowanie klientów w ramach współpracy z Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK) oraz z Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na koniec 2023 roku KREDOBANK S.A. udzielił 9,14 mld UAH (948 mln PLN) nowych kredytów. W porównaniu z 2022 rokiem akcja kredytowa zwiększyła się o ponad 100% (4,54 mld UAH w roku 2022). Wzrost akcji kredytowej dotyczył głównie sprzedaży w segmentach korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupa Kapitałowa KREDOBANK S.A. odnotowała wzrost aktywów za 2023 rok z 38 650 mln UAH do 55 819 mln UAH i wykazała znaczący zysk netto w wysokości 1,24 mld UAH w warunkach podwyższonego podatku dochodowego w stosunku do 0,14 mld UAH za 2022 rok.

W 2023 roku KREDOBANK S.A. otrzymał za swoją aktywność liczne nagrody i wyróżnienia w rankingach banków ukraińskich.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej KREDOBANK S.A.*

w mln UAH w mln PLN
Sprawozdanie z sytuacji finansowej 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022
Kredyty brutto 14 125 14 596 1 465 1 836
Depozyty brutto 46 347 32 831 4 806 4 130
Aktywa (suma bilansowa) 55 819 38 650 5 788 4 862
Kapitały własne 5 807 3 946 602 496
Wynik netto za rok 2023 za rok 2022 za rok 2023 za rok 2022
Wynik netto 1 241 138 143 18

* dane skonsolidowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej obowiązujących w Grupie Kapitałowej Banku

Sytuacja finansowa oraz organizacyjna pozostałych spółek ukraińskich z Grupy Kapitałowej Banku na koniec 2023 roku pozostawała stabilna. Spółki prowadzą działalność operacyjną w warunkach obostrzeń wojennych, nie odnotowały napięć płynnościowych, utrzymują kontakty z dotychczasowymi kontrahentami. Ograniczenia w realizacji usług i organizacja pracy są na bieżąco dostosowywane do bieżącej sytuacji wojennej.

KREDOBANK S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umożliwiającą uruchomienie finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców na łączną kwotę 125 mln EUR. Współpraca dotyczy trzech obszarów tj. gwarancji kredytowych pozwalających udzielić kredytów do 100 mln EUR, zachęt inwestycyjnych w formie dotacji od EBOR dla małego i średniego biznesu (sublimit 15 mln EUR ze 100 mln EUR) oraz otwarcia przez EBOR limitu w wysokości 25 mln EUR na finansowanie inwestycji wspierających handel zagraniczny. Zgodnie z porozumieniem o podziale ryzyka EBOR zabezpiecza 50% ryzyka kredytowego, w zakresie nowego finansowania do 100 mln EUR udzielonego przez KREDOBANK S.A. dla pierwszych 50 % kredytów (przeterminowanych powyżej 90 dni).

Do dnia 31 grudnia 2023 roku uruchomiono dwie transze kredytowe po 50 mln EUR (łącznie 100 mln EUR). Pierwsza transza kredytowa została wykorzystana w 100% a druga w 4,8% (2,4 mln EUR). Łącznie na 31 grudnia 2023 roku wykorzystano 52,4% przyznanego limitu. Finansowanie otrzymało 143 klientów.

Równolegle całkowicie wyczerpano przyznany sublimit dla pierwszej z dwóch transz na finansowanie inwestycyjne w wysokości 7,5 mln EUR wraz z jednocześnie asygnowaną dotacją w wysokości 1,5 mln EUR (z przeznaczeniem na dowolny cel). Z zachęty w formie sublimitu skorzystało 54 klientów (38%), w tym 70% z nich w formie leasingu. Uruchomiono również drygą transzę na finansowanie inwestycyjne w wysokości 7,5 mln EUR, która jest wykorzystywana w 2024 roku.

W 2023 roku PKO Bank Polski S.A. wdrażał na bieżąco ograniczenia i zmiany wynikające z sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś oraz na bieżąco wprowadzał wytyczne dotyczące finansowania i prowadzenia usług bankowych dla podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą powiązaną z Rosją i Białorusią, w tym klientów, którzy są lub mogą zostać objęci sankcjami lub restrykcjami.

Dane finansowe są prezentowane są w ujęciu zarządczym.

Dane za 2022 rok zostały przekształcone w związku z wdrożeniem MSSF 17.

Definicje głównych pozycji finansowych (w odniesieniu do pozycji z rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z sytuacji finansowej) oraz wskaźników finansowych znajdują się w rozdziale „Słownik„.

Ewentualne różnice występujące w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów PLN oraz zaokrągleń udziałów procentowych w prezentowanych strukturach do jednego lub dwóch miejsc „po przecinku”.