Jak tworzymy wartość

Grupa Kapitałowa Banku jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo–Wschodniej. Bank, podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Banku, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów i kapitałów własnych, wartości kredytów, depozytów i oszczędności, wielkości sieci dystrybucji, a także liczby obsługiwanych klientów i liczby pracowników.

Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, który obsługuje osoby fizyczne i prawne. Świadczy usługi finansowe i prowadzi obsługę klientów w oddziałach, agencjach, oraz przy użyciu nowoczesnych systemów bankowości internetowej i mobilnej. W 2022 roku otworzył pierwszy oddział w Metaversum. Bank obsługuje największą liczbę klientów detalicznych, co sprawia, że pełni szczególną rolę w edukacji klientów umożliwiając im korzystanie z nowych produktów oraz nowych kanałów dostępu do oferowanych usług finansowych.

Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa Banku oferuje m. in. kredyty hipoteczne, świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, zarządza nieruchomościami, a także prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi windykacyjne i finansowe w Ukrainie.

Bank uzyskuje przychody z tytułu odsetek, z prowizji i opłat oraz z pozostałych źródeł. Z uzyskanych przychodów finansuje koszty operacyjne. Zyskiem dzieli się z akcjonariuszami w zakresie dopuszczanym przez instytucje nadzoru finansowego. Oprócz zysków finansowych Bank stara się generować korzyści dla gospodarki, środowiska i lokalnych społeczności. Zrównoważony wymiar działalności we wszystkich obszarach został uwzględniony w strategii na lata 2023-2025.

Model tworzenia wartości

Kapitał finansowy

2022 20223
Aktywa 431 mld PLN 502 mld PLN
Kapitały własne 36 mld PLN 45 mld PLN
Finansowanie 248 mld PLN 269 mld PLN
Oszczędności 453 mln PLN 542 mln PLN
 • Wzrost skali działania
 • Wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej wymogów
 • Wysoka jakość finansowania klientów
 • Kompleksowa oferta produktowa

 • Udziały w rynku kredytów zwiększyły się do 18,1%, w sprzedaży kredytów hipotecznych do 35,9%
 • Rekomendacja KNF pozwala na wypłatę dywidendy do 75% zysku netto, pomniejszonego o 1,6 mld PLN zaliczone do funduszy własnych
 • Wzrost kredytów o 8,5% r/r, jak i pozyskanego finansowania o 19,6%, znacząco powyżej dynamik rynkowych
 • Zwiększenie udziałów rynkowych w rynku oszczędności do 21,3%, oraz utrzymanie udziałów w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych powyżej 20,1%

Kapitał organizacyjny i intelektualny

2022 2023
Cyfrowe kanały obsługi 7,2 mln aktywnych aplikacji IKO 7,8 mln aktywnych aplikacji IKO
Udział klientów cyfrowych w liczbie klientów aktywnych 79% 82%
Sztuczna inteligencja 16 botów obsługujących klientów 19 botów obsługujących klientów
Robotyzacja 230 zrobotyzowanych procesów 295 zrobotyzowanych procesów
 • Ponad 100 funkcji oraz szeroki wachlarz usług w IKO
 • Rozwój ekosystemu usług pozabankowych w ramach platformy VAS
 • Wdrożenie nowych procesów realizowanych przez sztuczną inteligencję
 • Zrobotyzowano 65 procesów, a zmodyfikowano 82

 • Nagroda główna Mobile Trends Awards dla aplikacji IKO
 • Udostępnienie usług dodatkowych (VAS Marketplace): Telemedycyna, Bezpieczny ekran, Bezpiecznie w internecie, Legimi, Simpl.rent, Canal+ oraz zakupów kodów do Multikina
 • Ponad 31 mln rozmów zrealizowanych łącznie przez boty
 • Przy obsłudze tzw. wakacji kredytowych oraz do wsparcia obsługi wniosków o tzw. Bezpieczny Kredyt 2%, roboty wykonały pracę będącą ekwiwalentem ponad 600 FTE

Kapitał ludzki

2022 2023
Zatrudnienie 25 071 etatów 25 601 etatów
Różnorodność 72% kobiet, 28% mężczyzn 71% kobiet, 29% mężczyzn
Projekty promujące well-being 16 webinarów 18 webinarów
Szkolenia 13 średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika 17 średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika
 • Wdrożenia nowych inicjatyw w ramach przyjętej strategii
 • Inicjatywy pracownicze w zakresie wzmocnienia integracji pracowników z różnych obszarów i reprezentujących różne grupy społeczne #JestemUSiebie, #FokusNaCiebie, #CzasNaFeedback
 • Program #KreatorzyJutra, którego celem było zbudowanie tzw. „Digital Mindset” pracowników, wzmocnienie kompetencji wspierających realizację celów strategicznych
 • Zapoczątkowanie programu rozwojowy #ESGo

 • Model pracy hybrydowej umożliwiający elastyczne podejście do realiów i celów biznesowych
 • 38,7% kobiet na kluczowych  stanowiskach kierowniczych. Luka płacowa 2% w banku 4% w Grupie
 • 8,4 tys. uczestników webinarów
 • Szkoleniach dla 293 pracowników z zakresu ESG, w spotkaniach on-line wzięło udział 1,9 tys. osób

Kapitał społeczny

2022 2023
Klienci 11 666 tys 11 911 tys
NPS klientów indywidulanych wzrost o 3 pozycje względem 2022 roku
Działalność charytatywna 50,0 mln zł 36,5 mln zł
Wolontariat Fundacji PKO BP 74 wolontariuszy 415 wolontariuszy
 • Program ugód dla kredytów hipotecznych w CHF
 • Finansowanie potrzeb mieszkaniowych Polaków
 • Działania charytatywne realizowane poprzez bank, Fundację PKO Banku Polskiego oraz spółki Grupy
 • Projekty inicjowane przez Fundację oraz działania pomocowe z inicjatywy wolontariuszy

 • Pionier programu ugód CHF – ponad 57 tys. złożonych wniosków o mediację
 • Rekordowy poziom sprzedaży kredytów hipotecznych – blisko 22 mld PLN
 • m.in.pomoc na rzecz Domów Samotnej Matki w ramach akcji „Bank Dobrych Serc, współpraca z Zamkiem Królewskim w Warszawie, ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna przy współpracy m.in. z Fundacją Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?”, współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Fundacją Obowiązek Polski
 • Ekowolontariat, 7. PKO Bieg Charytatywny, „PKO Bohaterom – Pomoc Powstańcom Warszawskim”, akcja „Laptopy od Fundacji”, akcja „Zostań Bankowym Mikołajem”

Kapitał środowiskowy

2022 2023
Wskaźnik zielonych aktywów w odnisieniu do stanu – kluczowy skaźnik wyników (obrót) 0,95%
Wskaźnik zielonych aktywów w odnisieniu do stanu – kluczowy skaźnik wyników (CapEx) 1,23%
Wskaźnik zielonych aktywów (przepływ) – kluczowy skaźnik wyników (obrót) 1,88%
Wskaźnik zielonych aktywów (przepływ) – kluczowy skaźnik wyników (CapEx) 2,94%

 

 • Celem strategicznym Banku jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 roku
 • Produkcja własna energii odnawialnej
 • Każdorazowa ocenia wpływu czynników ESG na zdolność kredytową klienta z segmentu korporacyjnego oraz segmentu firm i przedsiębiorstw
 • Zakup energii z certyfikatami zielonego pochodzenia

 • Redukcja emisji Banku (Zakres 1 i 2), metoda location-based, do roku poprzedniego (2022) o 5,75%
 • Zużycie energii elektrycznej wytworzonej samodzielnie +84% r/r
 • W procesie kredytowym z jednej strony bank ocenia wpływ danej transakcji kredytowej na kwestie ESG, z drugiej zaś sprawdza jak czynniki ESG wpływają na transakcję kredytową
 • 97,6% zużycia energii elektrycznej przez bank, stanowiła energia elektryczna zakupiona z OZE