Świadczenia na rzecz Zarządu i RN

GRI: 

Zasady wynagradzania członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • GRI:
 • 2-19

System wynagradzania członków Zarządu Banku reguluje:

 • Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku, przyjęta uchwałą nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Banku z 26 sierpnia 2020 roku,
 • Polityka wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., zatwierdzona uchwałą nr 195/2022 Rady Nadzorczej Banku z 30 grudnia 2022 roku,
 • Zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu Banku, zatwierdzone uchwałą nr 196/2022 Rady Nadzorczej Banku z 30 grudnia 2022 roku.

Na ich podstawie członkom Zarządu Banku przysługują:

 • wynagrodzenie stałe ustalone zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i według stanu na 31 grudnia 2023 roku wynoszące: w przypadku prezesa Zarządu: 15-krotność, a w przypadku pozostałych członków Zarządu Banku: 14,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wynagrodzenie zmienne – wynagrodzenie dodatkowe przyznawane i wypłacane po zakończeniu okresu premiowania w szczególności z tytułu: premii, nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, odpraw związanych z rozwiązaniem umowy (z wyłączeniem wynagrodzenia stałego i świadczeń przyznawanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa).

Świadczenia dla członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. otrzymane i należne od PKO Banku Polskiego S.A.

Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2023 Wynagrodzenie zmienne za lata 2018-2023* wypłacone w 2023 Inne świadczenia** Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia i przekazanych świadczeń w 2023
Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Dariusz Szwed 879 4 883
Maciej Brzozowski 1 201 236 4 1 441
Marcin Eckert 1 201 303 90 4 1 598
Paweł Gruza 1 201 127 4 1 332
Wojciech Iwanicki 1 201 293 37 57 1 588
Andrzej Kopyrski 1 201 25 1 226
Artur Kurcweil 1 201 295 50 58 1 604
Piotr Mazur 1 201 430 396 75 2 102
Maks Kraczkowski 336 646 366 645 1 993
Mieczysław Król 336 657 378 650 2 021
Zarząd Banku 9 960 2 987 1 317 1 524 15 788
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 1 610 2 254 945 4 809
Razem 9 960 4 597 3 570 2 470 20 597
* Do wynagrodzenia zmiennego za 2023 rok zakwalifikowane zostały odprawy przyznane i wypłacone w 2023 roku.
** Wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji oraz przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – w 2023 roku
Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2023 Wynagrodzenie zmienne za lata 2017-2021* wypłacone w 2022 Inne świadczenia** Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia i przekazanych świadczeń w 2022
Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Paweł Gruza 425 425
Maciej Brzozowski 832 832
Marcin Eckert 1 074 131 1 205
Wojciech Iwanicki 1 074 54 19 1 147
Maks Kraczkowski 1 074 354 563 70 2 061
Mieczysław Król 1 074 366 613 72 2 125
Artur Kurcweil 1 074 72 31 1 177
Piotr Mazur 1 074 380 646 74 2 174
Iwona Duda 670 48 407 1 125
Bartosz Drabikowski 1 028 127 139 45 1 339
Zarząd Banku 9 399 1 532 1 961 718 13 610
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 2 051 3 510 1 211 6 772
Razem 9 399 3 583 5 471 1 929 20 382
* Wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.
Wynagrodzenie zmienne należne na 31.12.2023
– płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych
Wynagrodzenie zmienne przyznane za lata 2019-2023*, zatwierdzone i niezatwierdzone do wypłaty Łączna kwota wynagrodzeń zmiennych należnych i potencjalnie należnych
Wynagrodzenie zmienne w formie gotówki Kwota gotówki podlegająca przeliczeniu na instrument finansowy
Dariusz Szwed
Maciej Brzozowski 180 416 596
Marcin Eckert 322 625 947
Paweł Gruza 85 212 297
Wojciech Iwanicki 281 573 854
Andrzej Kopyrski
Artur Kurcweil 291 585 876
Piotr Mazur 61 438 846 1 345
Maks Kraczkowski 44 486 818 1 348
Mieczysław Król 58 498 831 1 387
Zarząd Banku 163 2 581 4 906 7 650
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 355 1 467 2 613 4 435
Razem 518 4 047 7 520 12 085
* Do wynagrodzenia zmiennego w formie gotówki za 2023 rok zakwalifikowane zostały odprawy przyznane w 2023 roku, które zostaną wypłacone w kolejnych latach. Ponieważ odprawy te zaliczone zostały do wynagrodzenia zmiennego przyznanego za 2023 rok, ich podział na instrument i gotówkę nastąpi przy naliczeniu łącznego wynagrodzenia zmiennego za 2023 rok.
2023 2022
Marcin Eckert* 62
* Prezentowana wartość dot. wynagrodzenia netto z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jednostki stowarzyszonej PKO Banku Polskiego S.A.

Zmienne składniki wynagrodzeń członków Zarządu Banku i kluczowych menedżerów o wysokim wpływie na profil ryzyka

 • GRI:
 • 2-19

PKO Bank Polski S.A. dąży do zapewnienia aktualności zasad ustalania zmiennych składników wynagrodzeń. Robi to zgodnie z wymogami dyrektywy CRD V i Rozporządzenia delegowanego nr 2021/923, które uzupełnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria służące ustaleniu obowiązków kierowniczych, funkcji kontrolnych, istotnych jednostek gospodarczych i znacznego wpływu na profil ryzyka istotnej jednostki gospodarczej oraz określających kryteria służące ustaleniu pracowników lub kategorii pracowników, których działalność zawodowa wpływa na profil ryzyka tych instytucji w sposób porównywalnie tak istotny jak w przypadku pracowników lub kategorii pracowników, o których mowa w art. 92 ust. 3 tej dyrektywy.

Podstawą przyznania zmiennych składników wynagrodzeń są przede wszystkim cele premiowe nadawane w ramach zarządzania przez cele – Management by Objectives (MbO).

Nadawane cele mają zagwarantować uwzględnienie ryzyka związanego z działalnością Banku. Ryzyko jest uwzględniane zarówno poprzez ustalenie odpowiednich, wrażliwych na ryzyko kryteriów oceny efektywności pracy, jak i redukcję lub brak wynagrodzenia zmiennego w przypadku pogorszonych wyników finansowych, straty lub pogorszenia innych wskaźników.

Zmienne składniki wynagrodzeń za dany okres premiowania (rok kalendarzowy) przyznawane są po rozliczeniu celów premiowych, zgodnie z poniższą tabelą.

Formy wynagrodzenia zmiennego

Wartość wynagrodzenia zmiennego (brutto)
Nieodroczone wynagrodzenie zmienne Odroczone wynagrodzenie zmienne
50% gotówka / 50% akcje fantomowe 50% gotówka / 50% akcje fantomowe
Do 700 000 PLN (włącznie) 60% wartości bazowej wynagrodzenia zmiennego 40% wartości bazowej wynagrodzenia zmiennego
 • w pierwszym roku po okresie premiowania
 • w równych ratach w kolejnych latach po pierwszym roku po okresie premiowania
Powyżej 700 000 PLN 420 000 PLN plus 40% z nadwyżki ponad 700 000 PLN 280 000 PLN plus 60% z nadwyżki ponad 700 000 PLN

Okres odroczenia, na jaki przyznawane są akcje fantomowe, wynosi 5 lat.

Każdy z naliczonych składników wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżony w następstwie:

 • naruszenia obowiązków, które wynikają z umowy,
 • uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub standardów obsługi klientów,
 • nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań służbowych,
 • zachowań w stosunku do innych pracowników, które naruszają zasady współżycia społecznego.

Kwota premii:

 • członka Zarządu (CZB) może zostać skorygowana na minus lub na plus o określony wskaźnik, w zależności od osiągniętych wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku (zestaw kluczowych wskaźników zarządczych określonych na dany rok kalendarzowy),
 • MRT (Material Risk Takers), który nie jest członkiem Zarządu może zostać skorygowana na plus o określony wskaźnik w zależności od wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku.

Możliwe jest zastosowanie (odpowiednio przez Radę Nadzorczą Banku lub Zarząd Banku) rozwiązania typu malus, które obniża wielkość należnego wynagrodzenia zmiennego w kolejnych okresach rozliczeniowych. Jest to możliwe w przypadku:

 • znacznego pogorszenia wyników Banku,
 • znaczącej negatywnej zmiany w kapitale własnym,
 • naruszenia przez MRT przepisu prawa lub popełnienia przezeń istotnych błędów,
 • korekty realizacji i stopnia realizacji wyników lub celów MRT,
 • pogorszenia wyników obszarów nadzorowanych lub kierowanych przez wyżej wymienione osoby,
 • przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie nieprawidłowych, wprowadzających w błąd informacji lub w wyniku oszustwa MRT.

Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku nie przewiduje obowiązku zwrotu przyznanego i już wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. Polityka ta uprawnia Radę Nadzorczą do przyjmowania dodatkowych postanowień m.in. w zakresie żądania zwrotu przez Bank wynagrodzenia zmiennego (clawback). W 2023 roku takie żądanie nie wystąpiło.

MRT (z wyłączeniem członków Zarządu Banku) mogą korzystać z finansowanej przez Bank opieki medycznej, funduszu świadczeń socjalnych. MRT (łącznie z członkami Zarządu Banku) mogą korzystać z PPE.

W przypadku przyznania odprawy związanej z odwołaniem z funkcji (innej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa), jej wysokość odzwierciedla ocenę pracy w ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienia. Maksymalną wysokość odpraw określają wewnętrzne przepisy Banku.

Odprawa przysługuje członkowi Zarządu pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu Banku przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Odprawa MRT może być przyznana pod warunkiem zatrudnienia na stanowisku MRT przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Członkowie Zarządu i wybrani MRT objęci są ponadto umowami o zakazie konkurencji, które z tytułu powstrzymywania się przed zatrudnieniem w firmie konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia w Banku, przewidują wypłaty odszkodowań – maksymalnie przez okres sześciu miesięcy, w wysokości do 100% wynagrodzenia stałego wynikającego z umowy.

W „Zasadach zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Banku” zawarto również postanowienia polegające na:

 • stosowaniu powyższych Zasad w ograniczonym zakresie, o którym mowa w art. 9ca ust. 1b Prawa bankowego,
 • ustaleniu maksymalnego stosunku średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członków Zarządu Banku w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników Banku w okresie rocznym na poziomie 1:22,
 • wdrożeniu zasad neutralności płciowej w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Banku,
 • uwzględnianiu celów związanych z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną.

W maju 2023 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie wypłat w 2023 roku zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych MRT w Banku. W czerwcu 2023 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości wypłat zmiennych składników wynagrodzeń członkom Zarządu Banku, której postanowienia zmieniono uchwałą Rady Nadzorczej z lipca 2023 roku, przesuwając termin wypłaty wynagrodzenia z lipca 2023 roku na 3 listopada 2023 roku. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wynagrodzenia zmiennego za rok 2020 utrzymały ograniczenie wysokości środków na składnik odroczony tego wynagrodzenia o 21% z uwagi na osiągnięte wyniki finansowe w odniesieniu do długoterminowych planów rozwoju. W związku z okolicznościami związanymi z trwaniem stanu epidemii COVID-19, w szczególności podjętymi nadzwyczajnymi ograniczeniami administracyjnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu i ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, w 2023 roku utrzymano wprowadzoną w roku 2020 zmianę proporcji oraz terminów wypłat wynagrodzeń zmiennych za lata 2018-2019.

Wyszczególnienie Wartość wynikająca z obowiązujących wcześniej przepisów wewnętrznych Wartość wynikająca z nadzwyczajnych uchwał podjętych w 2023 roku tj. odpowiednio:
Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym nieodroczonym i odroczonym za 2019 rok Nieodroczone 60%* Nieodroczone 40%
Odroczone 40%* Odroczone 60%
Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym za 2019 rok w formie gotówkowej / w formie instrumentu Gotówka 50% Gotówka 40%
Instrument 50% Instrument 60%
Termin wypłat wynagrodzeń zmiennych odroczonych, w odniesieniu do niewypłaconych rat za lata 2018-2019 CZB gotówka 1 lipca CZB gotówka 1 lipca
(bez zmian)
Instrument 2 stycznia Instrument 1 lipca
MRT gotówka 30 kwietnia MRT gotówka 31 maja
Instrument 15 listopada Instrument 31 maja kolejnego roku
* Zgodnie z przepisami wewnętrznymi do kwoty 700 000 PLN proporcja wynosi 60% do 40%, a ponad tę kwotę 40% do 60%.

Informacje o przysługujących poszczególnym członkom Zarządu Banku i kluczowym menadżerom pozafinansowych składnikach wynagrodzenia

Od 1 lipca 2017 roku zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu Banku zostały dostosowane do przepisów ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 z późn. zm.). Po zmianie członkom Zarządu nie przysługuje prawo do pozafinansowych składników wynagrodzenia.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

 • GRI:
 • 2-19

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku określa Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika:

 • dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75,
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5,
 • dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25,
 • dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.

Wynagrodzenie zostaje podwyższone o 10% w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy, w co najmniej jednym stałym komitecie Rady Nadzorczej.

Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji. Dotyczy to w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2023 roku Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2022 roku
Mariusz Andrzejewski 182 163
Wojciech Jasiński 228 204
Dominik Kaczmarski 205 183
Andrzej Kisielewicz 182 163
Rafał Kos 182 163
Tomasz Kuczur 182 163
Maciej Łopiński 185 204
Robert Pietryszyn 230 19
Bogdan Szafrański 182 163
Agnieszka Winnik-Kalemba 182 163
Grzegorz Chłopek 143
Krzysztof Michalski 182 163
Razem 2 122 1 894

Umowy zawarte między Bankiem a osobami zarządzającymi

W 2023 roku każdy z członków Zarządu Banku miał zawartą z Bankiem umowę o świadczenie usług zarządzania. Umowy określają m.in. warunki wynagradzania i zakazu konkurencji.

Zobowiązania wynikające z emerytur dla byłych osób nadzorujących i zarządzających

W 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących, albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami (w rozumieniu przepisów § 70 ust. 7 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757 z późn. zm.).

Akcje PKO Banku Polskiego S.A. i podmiotów powiązanych będące w posiadaniu władz Banku

Poniższa tabela przedstawia stan posiadania akcji PKO Banku Polskiego S.A. przez członków Zarządu Banku na dzień publikacji sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2023 rok.

Stan posiadania akcji PKO Banku Polskiego S.A. przez członków Zarządu Banku (skład osobowy na dzień publikacji sprawozdania za 2023 rok)

Imię i nazwisko Stan posiadania akcji na dzień publikacji sprawozdania za:
2023 rok 2022 rok
Liczba akcji Łączna wartość nominalna posiadanych akcji w PLN Liczba akcji Łączna wartość nominalna posiadanych akcji w PLN
Szymon Midera
Maciej Cieślukowski
Marek Radzikowski
Piotr Mazur 8 000 8 000 8 000 8 000

Na dzień publikacji sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2023 rok i 2022 rok członkowie Rady Nadzorczej Banku nie posiadali akcji PKO Banku Polskiego S.A.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane są zobowiązane powiadomić Bank oraz KNF o transakcji zawieranej na ich własny rachunek dotyczącej akcji Banku, instrumentów dłużnych Banku lub instrumentów pochodnych oraz innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych Banku.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są także objęci zakazem dokonywania transakcji na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji Banku, instrumentów dłużnych Banku lub instrumentów pochodnych oraz innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych w ciągu 30 dni przed terminem publikacji przez Bank raportu okresowego (okres zamknięty).

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku nie posiadali akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych podmiotów powiązanych z PKO Bankiem Polskim S.A. rozumianych jako podmioty zależne, wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone.