Bezpośrednie oddziaływanie na środowisko

Skala bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne

 • GRI:
 • 307-1
 • 303-1

Ze względu na charakter działalności gospodarczej bezpośrednie oddziaływanie Banku i Grupy Kapitałowej Banku na środowisko naturalne jest ograniczone.

Podmioty Grupy mają procedury i struktury do śledzenia zmian prawnych w obszarze środowiska istotnych dla ich operacji. W 2023 roku żaden z podmiotów Grupy nie prowadził przedsięwzięcia, które mogło znacząco oddziaływać na środowisko. W Grupie nie toczyły się postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska, które zakończyły się nałożeniem kar finansowych.

Bezpośredni wpływ na środowisko zależy od sposobu użytkowania ograniczonych zasobów naturalnych. Grupa monitoruje zużycie takich zasobów oraz angażuje się w działania na rzecz zmniejszenia ich konsumpcji.

W 2023 roku żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej Banku nie przeprowadził audytu energetycznego. Bank, zgodnie z wymaganiami Ustawy o efektywności energetycznej przeprowadził audyt energetyczny w 2021 roku. Wyniki audytów z lat poprzednich posłużyły do określenia obszarów o największym potencjale energooszczędnym i planów działania, które są obecnie sukcesywnie wdrażane.

Według dokonanych szacunków zużycie wody w Banku w 2023 roku wyniosło ok. 229,4 mega litrów (224,2 mega litrów w 2022 roku), a w pozostałych podmiotach Grupy 46,6 mega litrów (45,5 mega litrów w 2022 roku). Wzrost zużycia wody w Banku (o 2,3% r/r) wynika z większej obecności pracowników w biurze (o 1p.p.), ze wzrostu zatrudnienia oraz uwzględnienia po raz pierwszy w obliczeniach oddziałów zagranicznych Banku.

Polityki

Bank znowelizował regulacje wewnętrzne (Uchwała Zarządu) wyodrębniając „Zasady gospodarki odpadami i ochrony środowiska w PKO Banku Polskim S.A.” oraz nowelizując „Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w PKO Banku Polskim S.A.”.
Zasady określają postępowanie w zakresie: gospodarki odpadami i ochrony środowiska, zbierania informacji na potrzeby Oświadczenia nt. informacji niefinansowych, sposobu wyznaczania emisji, podejmowania działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej pracowników oraz działań optymalizujących wykorzystywanie zasobów Banku.

Zużycie energii i paliw oraz emisje gazów cieplarnianych

 • GRI:
 • 302-1
 • 302-4
 • 302-3
 • 302-4
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3
 • 305-5
 • 305-4
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3

[GRI 302-1], [GRI 302-4]

BANK SPÓŁKI GRUPA GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA
2023 r/r (%) 2022 2021
Paliwa wykorzystywane w budynkach 17 205 3 001 20 206 -13,2 19 603 3 671 23 274 22 122 3 889 26 011
gaz ziemny 14 353 2 574 16 927 -20,3 17 647 3 603 21 250 19 706 3 749 23 455
olej opałowy 2 702 0 2 703 50,4 1 789 8 1 797 2 188 98 2 286
olej napędowy 59 421 480 291,5 71 51 123 49 12 61
LPG 0 5 5 -41,8 0 9 9 0 30 30
węgiel brunatny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
węgiel kamienny 91 0 91 -5,9 96 0 96 179 0 179
Paliwa wykorzystywane w pojazdach 25 156 12 530 37 686 4,5 23 774 12 305 36 079 19 356 10 224 29 579
olej napędowy 1 394 2 660 4 054 -30,8 1 737 4 125 5 862 1 124 4 097 5 221
LPG 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2
benzyna 23 762 9 870 33 631 11,3 22 037 8 180 30 217 18 231 6 127 24 358
Energia kupowana 130 658 17 798 148 457 -5,4 136 484 20 513 156 997 143 181 19 831 163 012
energia elektryczna 71 703 10 480 82 183 -6,3 74 031 13 652 87 683 75 494 11 125 86 618
energia cieplna 58 955 7 319 66 274 -4,4 62 453 6 861 69 314 67 687 8 706 76 394
Całkowite zużycie energii 173 019 33 329 206 348 -4,6 179 861 36 489 216 350 184 658 33 944 218 602
Ogółem Polska Czechy Niemcy Słowacja Ukraina Rumunia
Energia elektryczna 82 183 78 050 7 12 5 4 087 22
Energia cieplna 66 274 65 524 0 26 0 723 0

[GRI 302-3]

Wskaźnik Jednostka 2023 r/r (%) 2022 2021
Całkowite zużycie energii na pracownika MWh / osobę 7,9 -7,5 8,6 8,4
Całkowite zużycie energii na 1 mln PLN aktywów MWh / 1 mln PLN aktywów 411,4 -17,9 501,5 522,9

[GRI 302-4] Od 2019 roku Bank systematycznie ogranicza zużycie energii. Całkowite zużycie energii ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku dla Grupy spadło o 4,6%, w tym dla Banku o 3,8% i dla spółek o 8,7%. Zmniejszyło się zużycie niektórych paliw w budynkach: gazu ziemnego, LPG oraz węgla kamiennego. W przypadku Spółek Grupy Kapitałowej nastąpił wzrost zużycia oleju napędowego o 720% w stosunku do 2022 roku. W 2023 roku spółką, która zużywała najwięcej oleju napędowego (99,6% całego zużycia Spółek Grupy Kapitałowej) był KREDOBANK S.A. Zwiększone zapotrzebowanie na olej napędowy było wynikiem trwającej wojny w Ukrainie – ataki rakietowe armii rosyjskiej skutkowały problemami w dostawie prądu, przez co KREDOBANK S.A. korzystał z agregatów prądotwórczych wykorzystujących olej napędowy. Zmianie uległo również zużycie oleju napędowego wykorzystywanego w pojazdach Spółek Grupy Kapitałowej. Zużycie oleju napędowego zmalało o 35,5%, co jest wynikiem wymiany samochodów zasilanych olejem napędowym w spółce PKO Leasing.

W celu ograniczania zużycia energii Bank poprawiał efektywność wykorzystywanych zasobów i kontynuował: wymianę okien, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz instalowanie automatycznego załączania oświetlenia, wymianę grzejników oraz zmianę sposobu ogrzewania na gazowe, montaż wentylacji z rekuperacją, montaż wyłączników czasowych w elektrycznych podgrzewaczach wody, wyposażanie kotłów grzewczych w sterowniki, modernizacje urządzeń klimatyzacyjnych, docieplenia budynków, wymianę zaworów termostatycznych wraz z głowicami na grzejnikach.

W nieruchomościach Banku zamontowano 70 systemów kompensacji mocy biernej, co powinno spowodować ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej w szacowanej ilości 933 104 kvarh/rok.

Bank wymienił oznakowanie zewnętrzne z fryzów na litery przestrzenne (konsekwencja obowiązywania zmian w uchwałach krajobrazowych) ograniczając wykorzystane materiały oraz zapewniając mniejsze zużycia energii elektrycznej.

Bank zakończył działania związane z optymalizacją pracy central wentylacyjnych. Celem tych działań jest uzyskanie oszczędności energii oraz pozyskanie świadectw efektywności energetycznej. Wnioski o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej w zakresie modernizacji automatyki sterującej systemami wentylacji mechanicznej

 

(obejmujące 73,707 toe, 82 obiekty) zostały złożone do URE w czerwcu 2023 roku (sprawa w toku). Zgodnie z zapisami

audytu, szacowane zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wynosi: 66,501 MWh/rok.

Po zakończeniu działań związanych z modernizacją automatyki Bank złożył do URE w czerwcu 2023 roku wnioski o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej w zakresie modernizacji automatyki kotłowej w źródłach zasilanych gazem ziemnym i olejem opałowym oraz zastosowanie automatyki w elektrycznych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej (obejmujące łącznie 80,234 toe, automatyka kotłowa: 52 obiekty, automatyka w podgrzewaczach: 420 obiektów – sprawa w toku). Zgodnie z zapisami audytów, szacowane zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wynosi: 131,03 [MWh/rok]

Od 2021 roku Bank instaluje mikroinstalacje fotowoltaiczne w nieruchomościach własnych. Instalacje fotowoltaiczne nie zmniejszają zużycia, ale zmieniają strukturę wytworzenia energii w nieruchomości. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych wynika z Audytu Energetycznego Banku wykonanego w 2021 roku.

W 2023 roku Bank zamontował 15 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 451,78 kWp, dla których oszacowane uzyski energii odnawialnej wynoszą 409 373 kWh/rok. Na koniec 2023 roku w obiektach Bank było zainstalowano 28 mikroinstalacji fotowoltaicznych z czego 5 sztuk zainstalowanych pod koniec roku nie była jeszcze uruchomiona produkcyjnie.

2023 2022
Produkcja własna energii odnawialnej 300 571 171 105
Zużycie energii elektrycznej wytworzonej samodzielnie 226 995 123 376
Sprzedaż energii odnawialnej wytworzonej przez Bank 73 576 47 729

Celem strategicznym Banku jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 roku, co wiąże się z redukcją zużycia energii. Rozpoczęto proces pozyskania doradcy w celu opracowania trajektorii redukcji emisji.

[GRI 305-1], [GRI 305-2], [GRI 305-3], [GRI 305-5]

BANK SPÓŁKI GRUPA GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA
2023 r/r (%) 2022 2021
Zakres 1 – emisje bezpośrednie, będące skutkiem: 10 308 3 668 13 976 -5,0 10 849 3 867 14 716 10 000 3 388 13 388
zużycia paliw w budynkach 3 656 630 4 286 -11,2 4 081 744 4 825 4 681 797 5 478
zużycia paliw w pojazdach 5 846 2 857 8 703 -0,5 5 725 3 019 8 745 4 757 2 591 7 348
zużycia czynników chłodniczych 805 182 987 -13,9 1 043 103 1 146 562 0 562
Zakres 2 – emisje pośrednie, będące skutkiem: 22 168 6 782 28 950 -14,3 26 274 7 510 33 784 28 101 9 203 37 304
zakupu energii elektrycznej 840 4 277 5 117 -38,5 3 335 4 990 8 324 4 590 6 305 10 895
zakupu energii cieplnej 21 328 2 505 23 833 -6,4 22 939 2 520 25 460 23 511 2 898 26 409
Łącznie emisje (Zakres 1 + 2) 32 476 10 450 42 927 -11,5 37 124 11 376 48 500 38 101 12 591 50 692
Zakres 3 26 334 6 513 32 846 79,7 14 841 3 436 18 277 3 536 3 536
kat. 1. zakupione produkty i usługi 580 580
kat. 3. emisje WTT* 12 989 1 624 14 613 97,5 3 987 3 413 7 400
kat. 5. odpady 19 19
kat. 6. delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 1 295 120 1 416 172,7 513 6 519 195 195
kat. 7. dojazdy pracowników do pracy 8 444 4 769 13 213 51,7 8 694 17 8 711 3 341 3 341
kat. 11. użytkowanie sprzedanych produktów 961 961
kat. 13. wynajem powierzchni 2 044 2 044 24,1 1 647 0 1 647
Łącznie emisje (Zakres 1 + 2 + 3) 58 810 16 963 75 773 13,5 51 965 14 813 66 777 41 637 12 591 54 228
*WTT (Weel to Tank) – emisje generowane na etapie produkcji paliw oraz paliw do generowania energii elektrycznej i emisje związane z wytworzeniem energii elektrycznej straconej w trakcie przesyłu i dystrybucji.

[GRI 305-4]

Wskaźnik Jednostka 2023 r/r (%) 2022 2021
Emisje GHG (Zakres 1+2) na pracownika Mg CO2e / osobę 1,7 -14,2 1,9 2,0
Emisje GHG (Zakres 1+2) na Klienta kg CO2e / osobę 3,6 -17,6 4,4 4,8
Emisje GHG (Zakres 1+2) na 1 mln PLN aktywów kg CO2e / 1 mln PLN aktywów 85,6 -23,9 112,4 121,2

[GRI 305-1], [GRI 305-2], [GRI 305-3]

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3
[GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3]
13 976 75 548 (location based) 32 846
28 950 (market based)
Emisje bezpośrednie Grupy Kapitałowej Banku powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących jej własnością i zakupu czynników chłodniczych Emisje pośrednie Grupy Kapitałowej Banku powstałe w wyniku używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej Emisje pośrednie Grupy Kapitałowej Banku powstałe w wyniku podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, WTT i wynajmu powierzchni

Granice raportowanych emisji obejmują: (1) w przypadku danych dla Banku wyłącznie ten podmiot (100% emisji), (2) w przypadku danych dla Grupy: Bank i wszystkie podmioty zależne Banku według kontroli operacyjnej (100% emisji każdej z jednostek). Raportowane emisje obejmują Zakres 1, 2 i 3.

Bank systematycznie poszerza zakres danych o emisjach z Zakresu 3, dlatego rok bazowy nie został jeszcze określony. W ujawnieniach za 2023 rok rozszerzono zakres emisji o kategorię 1 (emisje z zakupionych produktów i usług dla Banku), kategorię 5 (emisje z generowanych odpadów dla Banku) i Kategorię 11 (emisje z użytkowania sprzedanych produktów dla Banku). Do emisji z użytkowania sprzedanych produktów zaliczono emisje generowane w trakcie korzystania przez klientów Banku z dwóch aplikacji: iPKO i IKO. W rachunkach emisji z podróży służbowych po raz pierwszy przeprowadzono obliczenia emisji z noclegów w hotelach (dla Banku), a w rachunkach dojazdów pracowników przeprowadzono obliczenia emisji generowanych w trakcie pracy zdalnej pracowników (dla Banku).

2019 Brak kalkulacji emisji w zakresie 3
2020 Podróże służbowe krajowe dla Banku
2021 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla Banku

Dojazdy pracowników Banku do pracy

2022 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla Banku i spółek zależnych (kat. 6)

Dojazdy pracowników Banku i spółek zależnych do pracy (kat. 7)

Emisje WTT (kat 3)

Zużycia mediów w powierzchniach wynajmowanych podmiotom trzecim (kat. 13)

2023 Emisje z zakupionych produktów i usług (kat. 1) dla Banku

Emisje WTT (kat. 3) dla Banku i spółek

Generowane odpady (kat.5) dla Banku

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla Banku i spółek zależnych (kat. 6)

Dojazdy pracowników do pracy (kat.7) dla Banku i spółek zależnych

Emisje z użytkowania sprzedanych produktów (kat.11) dla Banku

Zużycie mediów w powierzchniach wynajmowanych podmiotom trzecim (kat.13) dla Banku

KATEGORIA CZY UWZGLĘDNIONO W OBLICZENIACH?
BANK SGK
POLSKA ODDZIAŁY ZAGRANICZNE
kategoria 1. Zakupione produkty i usługi Tak Nie Nie
kategoria 3. Działania związane z energią i paliwem Tak Tak Tak
kategoria 5. Odpady w działalności Tak Nie Nie
kategoria 6. Podróże służbowe Tak Tak Tak
kategoria 6. Podróże służbowe – noclegi w hotelach Tak Nie Nie
kategoria 7. Dojazdy pracowników Tak Tak Tak
kategoria 7. Dojazdy pracowników – praca zdalna Tak Nie Nie
kategoria 11. Użytkowanie sprzedanych produktów Tak Nie Nie
kategoria 13. Aktywa w leasingu Tak Nie Nie

Emisje gazów cieplarnianych zostały policzone zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (GHG) Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji zrewidowanej metodami market-based oraz location-based.

Nie przeprowadzano rekalkulacji emisji gazów cieplarnianych dla roku bazowego (2019).

Szczegółowe informacje na temat przyjętej metodyki obliczeń emisji oraz porównanie do roku bazowego zawiera Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok (https://www.pkobp.pl/relacje- inwestorskie/esg-w-grupie-pko-banku-polskiego/emisje-gazow-cieplarnianych/).

W 2023 roku spadły emisje Grupy Kapitałowej Banku (-11,5%, r/r, Zakres 1 i 2, do 2022 roku), na co złożył się spadek emisji w Banku (-12,5%) i Spółkach Grupy Kapitałowej (-8,1%).

Zmiany te wynikały z:

 • mniejszego zużycia paliw,
 • decyzji zakupowych Banku, który w 2023 zakupił Gwarancje Pochodzenia Energii elektrycznej z OZE (źródła słoneczne i wiatrowe) w ilości 70 000 MWh (o 1 000 MWh więcej niż w 2022 roku), dla których wskaźnik emisji wynosi 0 kg CO2 (obliczenia metodą market-based). Zakupiona energia elektryczna z OZE stanowiła 97,6% zużycia energii elektrycznej przez Zakup gwarancji pochodzenia przyczynił się do redukcji emisji o 45 570 MgCO2e. Bank nie kupował energii ze źródeł jądrowych.
 • zastosowanego wskaźnika emisji dla energii elektrycznej, użytego w obliczeniach metodą location-based. Zastosowany wskaźnik wyklucza emisje związane ze stratami przesyłowymi. Ponadto z roku na rok, krajowy wskaźnik emisji maleje na skutek wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym,
 • ze spadku zużycia zakupionej energii elektrycznej i cieplnej (-6,3% i -4,4%).
 • ze zmniejszenia zużycia czynników chłodniczych.

Aby zapewnić porównywalność z rynkiem Bank policzył wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. Do kalkulacji użyto łącznych emisji w zakresie 1+2 dla Grupy Kapitałowej Banku. W ten sposób otrzymano pełny obraz generowanego śladu węglowego, który jest skutkiem działalności operacyjnej.

Grupa kupowała energię elektryczną i cieplną, nie nabywała pary technologicznej i chłodu.

Odpady

2023 r/r (%) 2022 2021
Razem 893 28 697 901
niebezpieczne* 15 -25 20 21
pozostałe 878 30 677 880
w tym:
wielkogabarytowe 443 30 342 303
elektroniczne i elektryczne 302 49 203 366
magnetyczne i optyczne nośniki informacji 3 257 0,84 1
odpady z papieru i tektury (segregatory) 19 73 11 32
odpady z żelaza i stali 111 -8 120 178
* sprzęt elektryczny i elektroniczny taki jak klimatyzatory, zużyte monitory, lodówki

Wzrost ilości wytworzonych odpadów wielkogabarytowych wynika z likwidacji oddziałów i przeprowadzki pracowników do nowej lokalizacji w Warszawie. Wzrost ilości wytworzonych elektroodpadów (bankomaty, multisejfy, dyspensery) wynika z likwidacji oddziałów oraz przekwalifikowania oddziałów gotówkowych na bezgotówkowe.

Bank, jako wytwórca odpadów, planuje swoje działania, aby w pierwszej kolejności zapobiegać ich powstawaniu lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Bank podejmował następujące działania na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów:
 • naprawa urządzeń elektronicznych i elektrycznych zamiast przekazywania ich do utylizacji,
 • naprawa wyposażenia meblowego,
 • eliminacja korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej,
 • eliminacja odpadów plastikowych (rezygnacja z kapsułek do kawy, wody butelkowej, talerzyków, sztućców i kubeczków),
 • zachęcanie klientów Banku do rezygnacji z korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej,
 • odsprzedaż zbędnych składników majątkowych zamiast przekazywania ich do

Bank podejmuje działania w zakresie zagospodarowania odpadów również poprzez sprzedaż składników majątkowych pracownikom Banku oraz darowizny we współpracy z Fundacją. Sprzedaż składników majątkowych odbywa przez specjalnie przygotowaną stronę intranetową. W 2023 roku Bank sprzedał 938 szt. składników majątkowych.

W 2023 roku Bank korzystał z umowy na odbiór odpadów innych niż komunalne z dotychczasowym dostawcą usług. Kontrahent posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz 14001:2005. Odpady otrzymane od Banku kontrahent przekazuje następnym firmom do zagospodarowania, zgodnie z posiadanymi decyzjami i obowiązującymi regulacjami.

 • GRI:
 • 306-2

Niebezpieczne odpady elektryczne i elektroniczne

Niebezpieczne  odpady elektryczne i elektroniczne  Bank  przekazuje wyspecjalizowanej firmie, która je przetwarza i recykluje (w 100%).

Papierowa dokumentacja bankowa jest odbierana przez wyspecjalizowaną firmę i niszczona.

Dodatkowo w 2023 roku Bank prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych we wszystkich własnych lokalizacjach i w dużej części najmowanych.

W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku ilość wytworzonych odpadów zwiększyła się od 373 ton w 2022 roku do 358 ton w 2023 roku (odpady wytworzone, które zostały spalone lub trafiły na wysypisko).

 • 5%
  spadek zużycia papieru A4 do poprzedniego roku
 • 67%
  spadek zużycia papieru
  A4 przez ostatnie 7 lat

Zarządzanie flotą

Bank wymienił 84 pojazdy z silnikiem benzynowym na pojazdy niskoemisyjne z napędem hybrydowym. Rozpoczął również współpracę z firmą VivaDrive pilotażu elektro mobilności, gdzie sprawdzana jest podatność floty Banku na wdrożenie samochodów elektrycznych. Na koniec 2023 roku Bank posiadał 1578 samochodów, z czego 105 sztuk niskoemisyjnych, 1388 benzynowych oraz 85 diesli.

Bank kontynuował realizację projektu Flexidesk, którego celem jest stworzenie nowego środowiska pracy i umożliwienie pracy rotacyjnej i zdalnej poprzez dostosowanie powierzchni biurowej do elastycznego modelu pracy i zapewnienie standardu wyposażenia informatycznego. Efektem realizacji projektu jest utworzenie w 2023 roku w Krakowie 181 rotacyjnych stanowisk pracy i redukcja powierzchni biurowej w Banku o ok. 2 tys. m2.

Podjęto decyzje o kontynuacji w 2024 roku projektu Flexidesk w Krakowie, Olsztynie, Toruniu oraz o realizacji nowych projektów w Gdyni i Wrocławiu. Spodziewana jest dalsza redukcja powierzchni o ok. 10 tys. m2 oraz utworzenie ok. 740 rotacyjnych stanowisk pracy.

Bank optymalizował powierzchnię oddziałów. W rezultacie podjętych działań zredukowano powierzchnię oddziałów o

ponad 11 tys. m2 (z 339 tys. m2 do 328 tys. m2).

Prowadzone są działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej nieruchomości Banku oraz zmniejszania zużycia energii dotyczące wymiany oświetlenia, termomodernizacji nieruchomości, klimatyzacji i wentylacji oraz sposobu ogrzewania.

Powierzchnia budynków i lokali Banku (własna i najmowana) wynosiła na koniec 2023 roku 789 tys. m2 i wzrosła o 6,3 tys. m2. Wzrost powierzchni całkowitej Banku wynika z przejęcia nowej powierzchni w najmie – Centrali Banku przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie.

Bank przygotował i przeprowadził pilotaż narzędzia do oceny wpływu realizacji projektów odtworzeniowych i inwestycyjnych na zużycie energii, poziom emisji, zmiany ilości odpadów niekomunalnych oraz zużycie wody. Narzędzie umożliwia zbieranie informacji o certyfikatach budynków i innych wskaźnikach wpływu projektu na środowisko. Na początku 2024 roku rozpoczęto wdrożenie narzędzia. Projekty, które generują skutki środowiskowe będą oznaczane w systemach informatycznych, co umożliwi zbieranie dodatkowych danych o projektach oraz prowadzenie analiz dotyczących osiągania przez projekty zaplanowanych efektów środowiskowych.

Założenia projektowe wpływające na kontrybucję do celów środowiskowych:

 • Przeniesienie do nieruchomości o wyższym standardzie energetycznym (certyfikacja budynków, świadectwa

energetyczne),

 

 • Modernizacje nieruchomości oraz projekty infrastrukturalne kwalifikujące przedsięwzięcie jako wpływające na cel środowiskowy, m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacje budynków (ocieplenia, wymiana okien, drzwi), wymiany źródeł ciepła oraz oświetlenia, instalacje i modernizacje BMS, zużycie czynników chłodniczych,
 • Optymalizacja powierzchni, likwidacje oddziałów (wpływ na ograniczenie zużycia energii, wody, zmiany ilości odpadów innych niż komunalne).

Bank prowadzi działania edukacyjne dotyczące środowiska. Przygotowano cykl spotkań dla pracowników #ESGo! na których przybliżono informacje o śladzie węglowym Banku.

Pośrednie oddziaływanie na środowisko

Polityki

Jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym dla wybranych branż/sektorów są polityki kredytowe. Bank posiada następujące polityki: Odnawialnych Źródeł Energii, Sektora Energii Wysokoemisyjnej, Chemia-Ropa-Gaz, Nieruchomości przychodowe (przyjęta i wdrożona w 2022 roku), Budownictwo i materiały budowlane, Dealerzy samochodowi i firmy CFM, Publiczna służba zdrowia, Handel, JST (przyjęta i wdrożona w 2022 roku).

Poza wyżej wymienionymi politykami Bank (w segmencie korporacyjnym) na bieżąco śledzi zmiany i tendencje rynkowe w różnych branżach/sektorach, publikuje wewnętrzne materiały (np. ulotki branżowe określające aktualne trendy rynku) i organizuje spotkania branżowe. Te działania mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość portfela kredytowego.

POLITYKA FINANSOWANIA SEKTORA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) Przyjęta i wdrożona w 2020 roku dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku. Rewizja w 02/2022 (rozszerzenie katalogu zabezpieczeń i źródeł spłaty).

Cel: sukcesywne zwiększanie udziału w finansowaniu OZE. Motywacja: wspieranie ochrony środowiska naturalnego, zapobieganie globalnym zmianom klimatu, transformacja gospodarki Polski w stronę zerowej emisji netto.

Polityka określa preferowane kierunki rozwoju portfela kredytowego w segmencie OZE. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, ale umożliwia również finansowanie innych projektów. W ocenie projektów Bank analizuje między innymi: dokumenty formalno-prawne, parametry transakcji, źródła spłaty (np. wygrana aukcja OZE, umowa PPA), jak również zasoby kapitałowe i doświadczenie inwestora.

POLITYKA
FINANSOWANIA SEKTORA ENERGII WYSOKOEMISYJNEJ
Przyjęta i wdrożona w 2019 roku dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku, aktualizowana w 2020 (zaostrzenie warunków finansowania w celu szerzenia świadomości proekologicznej oraz wspierania i przyspieszenia eko-transformacji).

Ulotka branżowa: 02/2022.

Cel: stopniowa zmiana struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec klientów i transakcji opartych na węglu jako nośniku energii (zbieżność z europejską polityką klimatyczną i dążeniem do zerowej emisji netto gospodarki Polski w roku 2050).
Polityka obejmuje m.in. branże wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, branże okołowęglowe (np. produkcja maszyn dla górnictwa, handel węglem i jego pochodnymi), wytwarzanie energii elektrycznej/ciepła (z wyłączeniem OZE) i działalności uzupełniające związane z energetyką (przesył, dystrybucja, elektrociepłownie).

Główne założenia polityki:

 • w zakresie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), produkcji pieców, palenisk i palników piecowych (dot. produkcji pieców węglowych) – redukcję zaangażowania (wyjątek węgiel koksowy jako surowiec wpisany na listę surowców krytycznych UE),
 • w zakresie produkcji energii/ciepła – niefinansowanie nowych źródeł opartych na węglu kamiennym i brunatnym oraz stopniową redukcję dotychczasowego zaangażowania, przy czym w 2022 roku, wobec wojny w Ukrainie oraz wzrostu cen surowców energetycznych i konieczności zapewnienia dostaw węgla z alternatywnych wobec Rosji kierunków, realizując wymiar społecznej odpowiedzialności, Bank zdecydował się na zwiększenie finansowania w sektorze ciepłowniczym oraz selektywne, przejściowe finansowanie transakcji związanych z bezpieczeństwem energetycznym (zakupy węgla),
 • ograniczanie finansowań na cele ogólne i przekształcanie ich w finansowania ESG, które służą poprawie efektywności energetycznej, zmianie miksu energetycznego bądź modernizacji sieci przesyłowych (dopuszcza się finansowanie inwestycji opartych na węglu pod warunkiem, że środki zostaną przeznaczone na cele modernizacyjne pozwalające na spełnienie wymogów środowiskowych; w takim przypadku istnieje obowiązek precyzyjnego określania celu finansowania i kontroli wykorzystania środków),
 • w zakresie branż okołowęglowych (np. produkcja maszyn dla górnictwa, handel węglem i produktami wytwarzanymi na jego bazie) – stopniowe ograniczanie zaangażowania, precyzyjne określanie celu finansowania i kontrola wykorzystania, dopuszczalne finansowanie podmiotów ze zdywersyfikowanym portfelem odbiorców lub produktów/usług (tj. generujących znaczące przychody z innych źródeł, nie związanych z górnictwem) lub przekształcających swoją działalność.
POLITYKA FINANSOWANIA
SEKTORA CHEMIA,
ROPA, GAZ
Przyjęta i wdrożona w 2019 roku dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

Ulotka branżowa: 09/2021.

Polityka Finansowania Sektora Chemia, Ropa, Gaz określa m.in. ramy finansowania podmiotów działających w sektorach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wytwarzania i dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, produkcji i obrotu chemikaliami/wyrobami chemicznymi oraz produkcji i sprzedaży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Bank przyjął strategię redukcji zaangażowania w przypadku działalności objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko oraz ostrożne podejście do branż górnictwa ropy naftowej i gazu czy produkcji chemikaliów, wyrobów chemicznych i wyrobów z gumy. Ostrożne podejście odzwierciedlone jest m.in. w rozpoznaniu spełnienia norm środowiskowych i wpływu na otoczenie oraz ocenie modelu biznesowego w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu. Na przyszły kształt tej polityki mogą wpływać zmiany prawa UE np. w zakresie podejścia do wykorzystania gazu ziemnego w okresie transformacji energetycznej, a także rosnące wymagania w obszarze ESG.

POLITYKA NIERUCHOMOŚCI PRZYCHODOWYCH Przyjęta i wdrożona w 2022 roku.
Ulotka branżowa: 06/2022 (dla nieruchomości mieszkaniowych).

Polityka określa ramy finansowania podmiotów na rynku nieruchomości komercyjnych oraz deweloperów na rynku nieruchomości mieszkaniowych i wskazuje na główne założenie, jakim jest współpraca z najlepszymi podmiotami na rynku, finansowanie aktywów najwyższej jakości, w najlepszych lokalizacjach oraz ograniczenie fazy spekulacyjnej.

Polityka określa limity operacyjne koncentracji w tym poszczególnych rodzajów aktywów i geograficzne.
Polityka określa rekomendowane parametry brzegowe dla transakcji, a także strukturę klauzul i zabezpieczeń. W ocenie modelu biznesowego i identyfikacji ryzyk polityka zaleca uwzględnianie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu, w tym korzyści, które może przynieść biznes zarówno interesariuszom, społeczności lokalnej, jak i środowisku naturalnemu.

POLITYKA FINANSOWANIA PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA Przyjęta i wdrożona w 2020 roku dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku.
Polityka wskazuje preferowane parametry transakcji oraz wprowadza dobre praktyki/standardy finansowania szpitali publicznych.

Aspekt środowiskowy: gromadzenie, sortowanie, przechowywanie, przekazywanie, transport oraz sposób utylizacji odpadów szpitalnych (głównie medycznych) uregulowany przepisami prawa (m.in. Ustawa: o odpadach, Prawo Ochrony Środowiska
=> odpady komunalne => utylizacja zgodnie z przepisami gminnymi, odpady medyczne => utylizacja przez specjalistyczną firmę (gł. spalarnie)).

ESG w procesie kredytowym

29 maja 2020 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydał Wytyczne dotyczące udzielania i monitorowania kredytów (EBA/GL/2020/06), które obowiązują Bank od 30 czerwca 2021 roku. W wytycznych określono wewnętrzne zasady zarządzania, procesy i mechanizmy dotyczące ryzyka kredytowego i ryzyka kontrahenta, jak również wymogi związane z oceną zdolności kredytowej kredytobiorców. Zgodnie z wytycznymi, Bank każdorazowo ocenia wpływ czynników ESG na zdolność kredytową klienta z segmentu korporacyjnego oraz segmentu firm i przedsiębiorstw ocenianych z wykorzystaniem metody ratingowej. Bank uwzględnia dane o zużyciu energii i emisjach gazów cieplarnianych klienta oraz o jego planach redukcji emisji i dostosowania się do zmian klimatycznych.

W procesie kredytowym dokonywana jest również ocena związana z transakcją kredytową. Z jednej strony Bank ocenia wpływ danej transakcji kredytowej na kwestie ESG, z drugiej zaś sprawdza jak czynniki ESG wpływają na transakcję kredytową.

W ramach przeprowadzonej weryfikacji Bank klasyfikuje transakcje kredytowe do czterech kategorii oznaczonych odpowiednimi kolorami: transakcje z pozytywnym wpływem (zielona kategoria ESG), transakcje z neutralnym wpływem (biała kategoria ESG), transakcje z możliwie negatywnym wpływem (żółta kategoria ESG) oraz transakcje z istotnie negatywnym wpływem (brązowa kategoria ESG).

W ocenie czynników ESG Bank uwzględnia m. in. ryzyko zmiany klimatu i wpływu na działalność klienta, możliwy wpływ klienta na zmianę klimatu, czynniki związane z kapitałem ludzkim, czynniki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz czynniki związane z aspektami zarządzania (w tym kultury organizacji i nadzoru wewnętrznego). Bank poprzez odpowiednie narzędzia szacuje ryzyka ESG, ocenia je i kontroluje. Identyfikacja ryzyka ESG pozwala wskazywać projekty, które nie spełniają coraz wyższych wymogów środowiskowych i społecznych.

Produkty Grupy Kapitałowej Banku wspierające działania związane z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do zmian klimatu, które nie są w pełni dostosowane do Taksonomii

Zielona hipoteka (wspólna oferta Banku
wraz z PKO Bankiem Hipotecznym S.A.)
Kredyt hipoteczny „Własny Kąt” dla budynków spełniających określone wskaźniki EP. Możliwość obniżenia marży kredytu po dostarczeniu świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, dokumentującego spełnienie warunków w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) oraz okresu jego ważności. W 2023 rok upust na marży został zwiększony od 0,02 p.p. do 0,1 p.p.
Kredyt termomodernizacyjny dla
budynków wielorodzinnych (dla wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych, JST oraz klientów
korporacyjnych) w ofercie Banku
Kredyt pozwala uzyskać bezzwrotną pomoc ze środków budżetu państwa w postaci premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej z przeznaczeniem na spłatę 20% kwoty kredytu. Kredyt przeznaczony jest na cele związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, zwiększenie izolacyjności cieplnej budynków i oszczędność energii. W 2023 roku wprowadzono możliwość udzielania takich kredytów wszystkim klientom korporacyjnym. Kredyt bez prowizji.
Fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny” w ofercie PKO TFI S.A. Aktywa funduszu są inwestowane w podmioty, które działają proekologicznie i których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo. Pierwsza wycena: 23 października 2019 roku, stopa zwrotu na koniec 2023 roku: 33,06%.
Fundusz inwestycyjny „PKO Obligacji Globalny” w ofercie PKO TFI S.A. Subfundusz obligacyjny, który lokuje część swoich aktywów (min. 50%) w instrumenty dłużne służące finansowaniu zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. w zielone obligacje. Inwestowanie w ten fundusz oznacza wspieranie jednocześnie inicjatyw, które mają pozytywny wpływ na środowisko, takie jak: rozwój energetyki odnawialnej, modernizacja infrastruktury transportowej, zwiększanie efektywności energetycznej budynków itp. Fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne w rozumieniu art.8 Rozporządzenia SFDR od 25.08.2023.
Ekopożyczka na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń i pojazdów ekologicznych do kwoty 50 tys. PLN (w ofercie Banku dla osób fizycznych) Okres spłaty – od 2 do 120 miesięcy, oprocentowanie 8,99%, a prowizja za udzielenie pożyczki 2 lub 5%. W terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki klient powinien dostarczyć fakturę potwierdzającą zakup urządzeń fotowoltaicznych na min. 85% kwoty pożyczki. W przeciwnym razie oprocentowanie zostanie podwyższone do aktualnego poziomu odsetek maksymalnych. W 2020 roku Bank wprowadził możliwość uzyskania Ekopożyczki bez konieczności posiadania konta.
Transakcje na rynku uprawnień do emisji CO2 – Swap Towarowy i Forward Towarowy Transakcje dla klientów korporacyjnych Banku, którzy zgodnie z regulacjami systemu EU ETS są zobowiązani do corocznego umarzania tych uprawnień. Klienci mogą dokonywać obrotu tymi transakcjami i zabezpieczać się przed zmianami cen uprawnień do emisji.
Gwarancje FG POIR (BIZNESMAX) z BGK (w ofercie Banku) Możliwość zabezpieczania kredytów przeznaczonych na tzw. inwestycje proekologiczne, m.in. gospodarka obiegu zamkniętego, elektromobilność, odnawialne źródła energii. Firma powinna realizować projekt o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.
Leasing pojazdów elektrycznych (oferta
PKO Leasing S.A.)
Umowa PKO Leasing i Masterlease z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ramach realizacji rządowego programu „Mój elektryk”. Pomoc świadczona klientom w uzyskaniu dofinansowania w ramach programu do zakupu pojazdu z napędem elektrycznym lub wodorowym połączona z ofertą usług leasingowych.
Finansowanie punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych (w ofercie PKO Leasing S.A.
dla przedsiębiorstw)
Leasing lub pożyczka dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Opłata wstępna od 10%, okres finansowania od 48 do 60 miesięcy. Finansowanie punktów ładowania o mocy do 22kW, dużych stacji ładowania oraz obiektów budowlanych z zainstalowaniem co najmniej jednym punktem ładowania o dużej mocy. Możliwość sfinansowania magazynów energii.
Finansowanie urządzeń fotowoltaicznych (w ofercie PKO Leasing dla przedsiębiorstw) Leasing lub pożyczka na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych. Opłata wstępna od 10%, okres finansowania do 72 miesięcy, przedmiot finansowania: panele i koszty instalacji urządzeń. Moduł może być zainstalowany na dachu lub gruncie. Możliwość sfinansowania turbin wiatrowych, pomp ciepła, oraz innych urządzeń do wytwarzania energii przez prosumentów.
Najem samochodów elektrycznych (w
ofercie Masterlease)
Poszerzenie oferty najmu długoterminowego o samochody elektryczne w ramach programu „Mój Elektryk”
Zielone lokaty strukturyzowane 25-miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju oferowana w okresie subskrypcji od 18.07.2022 do 1.08.2022.

25-miesięczna lokata strukturyzowana, nieodnawialna, oparta na koszyku akcji spółek zrównoważonego rozwoju II – wybrane spółki posiadają wysokie oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG); odsetki dla klienta zależą od zmiany cen akcji spółek w trakcie trwania lokaty. Lokata oferowana w okresie subskrypcji od 15.03.2023 do 29.03.2023.

Zielone listy zastawne PKO Banku Hipotecznego S.A. W 2019 roku PKO Bank Hipoteczny S.A. wyemitował pierwsze w Polsce zielone listy zastawne. Łączna wartość dwóch emisji przeprowadzonych w 2019 roku wynosiła 500 mln PLN. W 2022 roku Bank Hipoteczny S.A. wyemitował po raz pierwszy zielone listy zastawne denominowane w EUR o wartości 500 mln EUR. Bank Hipoteczny S.A. systematycznie buduje portfel kredytów, które kwalifikują się do sfinansowania środkami pozyskanymi z emisji zielonych listów zastawnych. Wartość takiego portfela na koniec 2022 roku wynosiła 5 794 mln PLN i ponad dwukrotnie przekraczała wartość wyemitowanych zielonych listów zastawnych. Portfel kredytów sfinansowanych z emisji zielonych listów zastawnych został zweryfikowany przez zewnętrzną firmę (Sustainalytics), która potwierdziła poprawność wykorzystania środków. Portfel kredytów hipotecznych kwalifikujących się do sfinansowania przychodami z zielonych listów zastawnych umożliwia roczne oszczędności energii w wysokości 256 428 MWh oraz unikanie rocznych emisji gazów w wysokości 96 160 tCO2 (wartość wyższa niż roczne emisje gazów cieplarnianych całej Grupy Kapitałowej Banku).
Obligacje zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked bonds) Emisje zielonych obligacji, gdzie środki pozyskanie z emisji posłużą na finansowanie celów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem.
Kredyty powiązane z celami zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked loans) Kredyty na cele ogólne lub inwestycyjne, w których wysokość marży jest powiązana z realizacją celów w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w obszarach ESG.
Kredyt ekologiczny na modernizację infrastruktury – z dotacją od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Kredyt udostępniony we współpracy z BGK na inwestycje obniżające zużycie energii w firmie (np. modernizacja budynków, maszyn i urządzeń). Celem inwestycji ma być obniżenie zużycia energii co najmniej o 30%. Zwrot do 80 % wydatków na inwestycję.
Pożyczka na finansowanie farm fotowoltaicznych (projekty inwestycyjne) Oferta dla klientów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego. Finansowanie dotyczy urządzeń fotowoltaicznych wraz z usługą montażu posadowionych na gruncie z przeznaczeniem na produkcję energii na sprzedaż.

Udział portfela kredytowego dla branż wysokoemisyjnych

W 2023 roku udział kredytów dla klientów z branż wysokoemisyjnych wyniósł 0,19% (przy limicie tolerancji dla Banku ≤ 1,6% i Grupy Kapitałowej Banku ≤ 1,6%) wobec wartości na koniec 2022 roku wynoszącej 0,38% (więcej w rozdziale 13.7.7 – Mierniki i cele).

Bank dostosowuje swoje procesy identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka ESG do obowiązujących regulacji, m.in. Taksonomii UE. Dla potrzeb identyfikacji aktywów pod względem kwalifikowalności i zgodności z Taksonomią UE, w grudniu 2023 Bank wprowadził zasady klasyfikacji finansowania zrównoważonego rozwoju, które pozwolą na wyodrębnienie finansowania o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne i o pozytywnym wpływie społecznym. Zainicjowane działania będą miały wpływ na proces kredytowy w przyszłych okresach sprawozdawczych.