Grupa – rys historyczny

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje usługi klientom indywidualnym i instytucjonalnym już od ponad 100 lat. Najważniejsze wydarzenia z historii Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

 • Pocztowa Kasa Oszczędności została powołana dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego oraz założyciela i jednocześnie pierwszego prezesa Huberta Lindego.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, która działa pod kontrolą i z gwarancją państwa.
 • W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności zaczęła uruchamiać Szkolne Kasy Oszczędności.
 • Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao S.A.) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii przekaz dewiz do kraju.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego – co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora razy większy niż gotówkowy.

Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.

 • Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
 • Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności. Zostały one objęte gwarancją państwa.
 • Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 • W latach 1975-1987 Powszechna Kasa Oszczędności była włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego (NBP) z zachowaniem tożsamości Banku.
 • Uruchomiono pierwszy informacyjny portal internetowy Banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO.
 • Rozpoczęła działalność spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.).
 • Została utworzona spółka PKO BP BANKOWY PTE S.A.
 • Została utworzona spółka Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. (obecnie PKO Leasing S.A.), która świadczy usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
 • PKO Bank Polski S.A., jako jeden z założycieli, utworzył spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A. (obecnie CEUP eService sp. z o.o.).
  W 2000 roku Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A.).
 • Bank przejął Inteligo Financial Services S.A., spółkę, która świadczy usługi utrzymania i rozwoju systemów bankowych, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
 • Bank nabył 66,65% akcji KREDOBANK S.A. Spółka jest zarejestrowana i działa w Ukrainie. Aktualnie Bank posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.
 • W 2004 roku PKO Bank Polski S.A. zadebiutował na giełdzie. Na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 PLN wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 PLN.
 • Rozpoczęła działalność spółka PKO BP Faktoring S.A. (obecnie PKO Faktoring S.A.).
 • Strategia na lata 2013-2015 „PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy” umocniła pozycję Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku.
  W 2013 roku PKO Bank Polski S.A. wyznaczył nowy standard płatności mobilnych – IKO. Innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych zostało wykorzystane do stworzenia w 2015 roku systemu płatności BLIK, który stał się standardem na rynku polskim.
 • Bank podpisał umowę, która dotyczy 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH i jednocześnie sprzedał znaczącą część udziałów w spółce CEUP eService sp. z o.o.
 • Utworzony został PKO Bank Hipoteczny S.A. Jego działalność obejmuje emisję długoterminowych listów zastawnych oraz udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych.
 • PKO Bank Polski S.A. nabył akcje spółek z Grupy Nordea, w tym akcje Nordea Bank Polska S.A., a także portfel wierzytelności klientów korporacyjnych. W październiku 2014 roku nastąpiło połączenie banków.
 • Została utworzona spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Spółka świadczy usługi ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego S.A.
 • PKO Bank Polski S.A. rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne i utworzył pierwszy oddział za granicą (w Republice Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Menem).
 • PKO Bank Polski S.A. realizował strategię na lata 2016-2020 „Wspieramy Rozwój Polski i Polaków” i strategię na lata 2020-2022 „PKO Bank Przyszłości”.
 • PKO Leasing S.A. – podmiot zależny Banku – nabył Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Prime Car Management S.A. (wraz z ich spółkami zależnymi). Dzięki temu PKO Leasing S.A. umocnił swoją pozycję na polskim rynku leasingowym oraz rozszerzył ofertę usług zarządzania flotą pojazdów i wynajmu samochodów.
 • Grupa Kapitałowa Banku przejęła KBC TFI S.A. i dzięki połączeniu z PKO TFI S.A. dodatkowo przyspieszyła dynamiczny rozwój
 • PKO TFI S.A., które umocniło pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych.
 • Portfel inwestycji kapitałowych Banku powiększył się o spółkę Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. (usługi chmury obliczeniowej), do której dołączył drugi udziałowiec – Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Bank utworzył fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI S.A. pod nazwą PKO VC, który realizuje politykę właściwą dla funduszy venture capital i inwestuje w technologiczne innowacje finansowe.
 • PKO Bank Polski S.A. kontynuował rozwój zagraniczny i utworzył oddział korporacyjny w Pradze (Republika Czeska) oraz w Bratysławie (Republika Słowacka).
 • W 2020 roku PKO Bank Polski S.A. według raportu Inteliace Research był największym bankiem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) pod względem wartości aktywów.
 • W czerwcu 2022 roku PKO Bank Polski S.A. wspólnie z 7 innymi bankami utworzył system ochrony banków komercyjnych, którego zadaniem jest zapewnienie płynności i wypłacalności jego uczestników, oraz wspieranie przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
 • W I półroczu 2023 roku został otwarty Oddział w Rumunii. Operacyjne uruchomienie oddziału w Bukareszcie planowane jest na 2024 rok.
 • PKO Bank Polski S.A. realizuje strategię na lata 2023-2025 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”.  Strategia zakłada wykorzystanie przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej Banku: skali działania, zaawansowania cyfrowego i technologicznego oraz bezpieczeństwa i stabilności. Bank skoncentruje swoje działania na ludziach – klientach i pracownikach, a także innowacjach i technologii.