Sytuacja na rynku finansowym

Rynek stopy procentowej

Rok 2023 charakteryzował się wysoką zmiennością, ale ostatecznie przyniósł wyraźny spadek rentowności polskich obligacji skarbowych. Na koniec 2023 roku dochodowość papierów dwu-, pięcio- i dziesięcioletnich wyniosła odpowiednio 5,05%, 5,03%, 5,2%. Było to możliwe przede wszystkim dzięki spadkowi inflacji o ponad 10 punktów procentowych z 16,6% w grudniu 2022 roku do 6,2% na koniec 2023 roku. Malejąca presja inflacyjna w połączeniu ze stagnacją gospodarczą spowodowaną słabą konsumpcją, pozwoliła RPP na obniżki stóp procentowych o łącznie jeden punkt procentowy. Również na rynkach bazowych mieliśmy do czynienia ze spadkami dochodowości obligacji, choć główne banki centralne – EBC i Fed – nie dokonały jeszcze obniżek stóp procentowych, a dopiero sugerują rozpoczęcie cykli łagodzenia polityki pieniężnej.

Rynek walutowy

Złoty umocnił się w 2023 roku w stosunku do euro o 34 gr (7%) do 4,34 PLN/EUR, a w relacji do amerykańskiego dolara o 44 gr (10%) do 3,97 PLN/USD. Wydarzyło się to pomimo słabej koniunktury gospodarczej oraz obniżek stóp procentowych dokonanych przez RPP. Należy zwrócić uwagę, że struktura PKB – recesja konsumencka w połączeniu z dobrymi wynikami w handlu zagranicznym i solidnymi inwestycjami – wspierała złotego. Pod koniec roku, po wyborach parlamentarnych, wzrosły szanse na odblokowanie środków europejskich związanych z Krajowym Planem Odbudowy, co dało złotemu pozytywny impuls. Waluty krajów rozwijających się wsparło również osłabienie amerykańskiego dolara na rynkach międzynarodowych, które sprzyjało przepływom finansowym na rynki wschodzące.

Rynek akcji

Rok 2023 przyniósł wysokie zyski inwestującym w akcje, w tym notowane na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG wzrósł o ponad 36% sięgając najwyższego poziomu w swojej historii. Taka sytuacja była po części wynikiem nadmiernie pesymistycznego nastawienia inwestorów obawiających się o skutki ekonomiczne wojny w Ukrainie i podwyżek stóp procentowych, które wywołały zbyt głęboką przecenę akcji w roku poprzednim. Gospodarka przez większość roku znajdowała się w stagnacji, jednak koniunktura okazała się lepsza od spodziewanej, podobnie jak zyski spółek. Na hossę miały także wpływ dwukrotne obniżenie stóp procentowych przez RPP (wrzesień, październik) oraz wzrost szans na odblokowanie środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy.