Segmenty działalności

Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów dopasowanych pod względem produktów i usług do poszczególnych grup klientów. Sposób podziału obszarów biznesowych jest spójny z modelem zarządzania sprzedażą i kompleksową ofertą produktową. Obecnie Grupa Kapitałowa Banku prowadzi swoją działalność biznesową w ramach segmentu detalicznego oraz segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego.

Segment detaliczny

Segment detaliczny oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych osobom prywatnym w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje z firmami i przedsiębiorstwami, deweloperami, spółdzielniami i zarządcami nieruchomości. Do produktów i usług w tym segmencie należą m.in.: rachunki bieżące i oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej i mobilnej, kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring.

 • 11 892,6 tys.
  Liczba klientów
 • 180,6 mld PLN
  Udzielone finansowanie
 • 469,3 mld PLN
  Wolumen oszczędności

Segment korporacyjny i inwestycyjny

Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje z klientami korporacyjnymi, samorządami i instytucjami finansowymi. Produkty i usługi w tym segmencie to: bankowość transakcyjna (w tym prowadzenie rachunków), produkty depozytowe i inne produkty do zarządzania płynnością, finansowanie handlu, produkty skarbowe, produkty o charakterze kredytowym do finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych (w tym leasing i faktoring). Segment obejmuje również działalność maklerską oraz działalność własną, tj. zarządzanie płynnością Banku i działalnością inwestycyjną.

 • 18,5 tys
  Liczba klientów
 • 94,6 mld PLN
  Udzielone finansowanie
 • 72,9 mld PLN
  Wolumen oszczędności

W opisach segmentów działalności zaprezentowano dane zarządcze, które obejmują PKO Bank Polski S.A. oraz znaczące podmioty Grupy Kapitałowej Banku; ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń.

Segment detaliczny

Oferta Grupy PKO Banku Polskiego S.A. dla osób prywatnych, firm i przedsiębiorstw obejmuje szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych i ubezpieczeniowych oraz usług świadczonych w ramach bankowości elektronicznej.

Oferta Grupy PKO Banku Polskiego S.A. dla osób prywatnych, firm i przedsiębiorstw obejmuje szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych i ubezpieczeniowych oraz usług świadczonych w ramach bankowości elektronicznej.

W 2023 roku w segmencie detalicznym Grupa Kapitałowa Banku budowała silne i długookresowe relacje z klientami m.in. udostępniając maksymalną liczbę procesów zdalnych. Koncentrowała się na rozwoju narzędzi i kanałów dostępu, aby klienci mogli wygodnie zarządzać finansami w każdym miejscu i czasie.

Osoby fizyczne mogą korzystać z kredytów konsumpcyjnych w formie pożyczki gotówkowej, kredytów odnawialnych i kart kredytowych, usługi odroczonej płatności „PKO Płacę później” oraz kredytów mieszkaniowych. Dla firm i przedsiębiorstw są dostępne kredyty inwestycyjne i inwestorskie, kredyty obrotowe, leasing i faktoring.

Oferta depozytowa i inwestycyjna obejmuje m.in. produkty regularnego oszczędzania, lokaty terminowe i strukturyzowane, produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. i oszczędnościowe obligacje skarbowe.

W 2023 roku do oferty Banku zostały wdrożone produkty wynikające z programów rządowych: Konto Mieszkaniowe oraz Bezpieczny kredyt 2%.

Grupa Kapitałowa Banku w 2023 roku kierowała do wszystkich klientów segmentu detalicznego usługi ubezpieczeniowe zarówno powiązane jak i niepowiązane bezpośrednio z produktami bankowymi. Ubezpieczenia związane z produktami bankowymi oferowane są m.in. do kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, rachunków ROR oraz kart bankowych. Oferta ubezpieczeń niezależnych od produktów bankowych zawiera m.in. ubezpieczenia na życie, nieruchomości, podróżne, komunikacyjne, Bezpieczny Plan, polisę onkologiczną OnkoPlan i ubezpieczenia przedmiotów leasingu.

Segment Detaliczny na koniec 2023 roku obsługiwał blisko 11,9 mln klientów, w tym:

 • blisko 11,3 mln osób fizycznych, w tym 18,9 tys. klientów Bankowości Prywatnej,
 • ponad 0,6 mln firm i przedsiębiorstw.

W trakcie 2023 roku liczba klientów obsługiwanych w segmencie detalicznym zwiększyła się o ponad 244 tysiące.

Na koniec 2023 roku:

 • łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego wynosiło blisko 181 mld PLN i w 2023 roku wzrosło o ponad 5,9 mld PLN (tj. o 3,4%). Przyczynił się do tego głównie wzrost portfela kredytów bankowości hipotecznej (+3,8 mld PLN), na poziom, którego istotny pozytywny wpływ miał program Bezpieczny Kredyt 2%, przy negatywnym efekcie spowodowanym zawartymi ugodami i rezerwami związanymi z ryzykiem prawnym kredytów hipotecznych walutowych. W 2023 roku finansowanie firm i przedsiębiorstw utrzymało się na stabilnym poziomie (+0,3 mld PLN);
 • oszczędności segmentu detalicznego wynosiły 469 mld PLN i w 2023 roku zwiększyły się o 74,2 mld PLN (tj. o 18,8%). Najistotniej przyczynił się do tego wzrost poziomu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+41,1 mld PLN) oraz środków ulokowanych w skarbowych obligacjach oszczędnościowych (+19,1 mld PLN).

Bank umocnił się na pozycji lidera rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących (ROR). Liczba ta wyniosła blisko 9,3 mln sztuk i wzrosła w skali roku o ponad 229 tys. sztuk. Obejmuje wszystkie czynne rachunki, które stanowią potencjał do wzrostu współpracy z klientem.

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Banku sprzedała ponad 397 mln sztuk skarbowych obligacji oszczędnościowych, a wolumen posiadanych przez klientów Banku skarbowych obligacji oszczędnościowych wyemitowanych na rynek krajowy wyniósł (według wartości nominalnej) ponad 101 mld PLN i był o ponad 23% wyższy od stanu na koniec 2022 roku.


W 2023 roku Grupa Kapitałowa Banku udzieliła osobom fizycznym kredyty mieszkaniowe o łącznej wartości ponad 21,9 mld PLN, co pozwoliło umocnić 1. pozycję na rynku z udziałem 35,9% w całym 2023 roku (wzrost udziału o blisko 16 p.p.). Rok 2023 okazał się rekordowy pod względem zarówno nominalnej sprzedaży jak i udziału rynkowego.

Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wyniosła łącznie 17,8 mld PLN (w tym 15 mld PLN pożyczki gotówkowej) i w 2023 roku wzrosła o ponad 3,1 mld PLN tj. o 21,4% (pożyczki gotówkowej wzrosła o blisko 2,9 mld PLN tj. o 23,6%).

W 2023 roku udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży (udzielonych przez PKO Bank Polski S.A. i PKO Bank Hipoteczny S.A.) osiągnął poziom 72,5%, a ich łączny udział w portfelu złotowych kredytów hipotecznych na 31 grudnia 2023 roku wzrósł do 27,3% (w porównaniu z 17,9% na koniec 2022 roku).

W 2023 roku w Banku złożonych zostało 64,3 tys. wniosków o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2%, a liczba zawartych umów wg stanu na 31 grudnia 2023 roku to 29 tys.

Oferta depozytowa

PKO Bank Polski S.A., działając w środowisku utrzymującej się wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, w I półroczu 2023 roku utrzymywał atrakcyjność oferty depozytowej – wprowadził nowe produkty oraz zmienił warunki produktów już istniejących. Uwzględniając obniżenie stóp procentowych przez RPP oraz zmiany w ofercie konkurencji, w II półroczu 2023 roku Bank stopniowo obniżał oprocentowanie depozytów.

Bank w szczególności dla klientów indywidualnych (osób prywatnych):

 • wprowadził do oferty nowe produkty:
  • lokatę urodzinową IKO z oprocentowaniem 10% w skali roku, dzięki której klienci mogli ulokować swoje środki do 50 tys. PLN na 6 miesięcy, pod warunkiem aktywności w aplikacji mobilnej (realizacji minimum jednego z trzech warunków w IKO – zakupu funduszy inwestycyjnych, zakupu ubezpieczenia, ustanowienia zlecenia stałego). Lokata była aktywna od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 roku,
  • lokatę dla klientów Bankowości Osobistej i klientów Bankowości Prywatnej, która umożliwia lokowanie środków na 3 miesiące,
  • lokatę inwestora PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI) dla klientów Bankowości Prywatnej, którzy inwestują w fundusze zarządzane przez PKO TFI – lokata jest 3 miesięczna, nieodnawialna, otwierana maksymalnie do wysokości środków zgromadzonych przez klienta w funduszach inwestycyjnych otwartych i na rachunku PPK/PPE,
  • lokaty strukturyzowane 25-miesięczne, nieodnawialne, oparte m.in. o koszyki akcji: spółek amerykańskich, niemieckich czy azjatyckich, oraz o koszyki akcji: spółek telekomunikacyjnych, biotechnologicznych, związanych z handlem elektronicznym, lifestylowych; 24-miesięczne, nieodnawialne, oparte o koszyki akcji: spółek dywidendowych II, finansowych, brytyjskich, motoryzacyjnych, technologicznych, globalnych, związanych z sektorem lotniczym, amerykańskich,
  • program regularnego inwestowania „PKO Mój Plan”. W programie tym klient ma do wyboru 2 fundusze dłużne oraz 3 akcyjne. Minimalna pierwsza wpłata to 2000 PLN, a każda kolejna wpłata to min. 200 PLN.
 • przywrócił Lokatę mobilną, która umożliwia lokowanie środków na 3 miesiące, a następnie obniżył jej oprocentowanie do 4,75% w skali roku,
 • obniżył oprocentowanie:
  • lokaty na nowe środki odpowiednio do 4,75% w skali roku na 3 miesiące i 4,25% w skali roku na 12 miesięcy,
  • lokaty dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej odpowiednio do 3,5% oraz 4% w skali roku,
  • lokaty terminowej do 1%/ 2%/ 2,5% w skali roku na okres odpowiednio 3, 6 i 12 miesięcy,
  • lokaty 60+ do 3% w skali roku,
  • lokaty inwestora PKO TFI do 5,25% w skali roku,
  • Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Autolokacja III do 6% w skali roku,
 • Bank w 2023 roku uruchomił 11 edycji promocji na Nowe Środki dla Rachunku Oszczędnościowego Plus, gdzie oprocentowanie promocyjne wynosiło:
  • 5,5% w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i lipcu,
  • 6,5% w czerwcu, wrześniu, październiku,
  • 5,75% w listopadzie oraz
  • 5,25% w grudniu.

Do końca kwietnia 2024 roku obowiązuje również promocja na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym (rachunek dla osób do 18 roku życia) z oprocentowaniem do 8% w skali roku przy systematycznym oszczędzaniu do 10 tys. PLN.

Średnie oprocentowanie nowych depozytów terminowych w PLN (dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw) w 2023 roku wyniosło 5,23%. Średnie oprocentowanie wszystkich depozytów terminowych w PLN ulokowanych w PKO Banku Polskim S.A. wyniosło w 2023 roku 5,08%, wobec 3,11% w 2022 roku.

Oferta kredytowa

W 2023 roku Bank:

 • w zakresie kredytów mieszkaniowych (oprócz działań opisanych w rozdziale 8.1 Wsparcie kredytobiorców):
  • wydłużył termin oferty „zielone hipoteki” do 30 września 2025 roku podwyższając upust na marży kredytu hipotecznego za dostarczenie przez klienta świadectwa charakterystyki energetycznej,
  • przedłużył do 31 grudnia 2024 roku termin obowiązywania oferty wspierającej kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w CHF, która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających ze zmiany kursu tej waluty,
  • wprowadził ofertę specjalną dla służb mundurowych obniżającą prowizję za udzielenie kredytu,
  • kontynuował ofertę promocyjną z prowizją obniżoną do 0,5% przy skorzystaniu z ubezpieczenia na życie,
 • w zakresie kredytów konsumpcyjnych w ramach oferty pożyczki gotówkowej:
  • ujednolicił ofertę. Obecnie niezależnie od segmentu klienta możliwe jest otrzymanie finansowania do 300 tys. PLN bez zabezpieczenia;
  • udostępnił finansowanie ze stałym oprocentowaniem w kanałach online,
 •  w zakresie wsparcia działalności i finansowania firm i przedsiębiorstw:
  • udostępnił kredyt EKO dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Klienci realizujący inwestycje ekologiczne korzystają z finansowania bez prowizji za udzielenie kredytu Inwestorskiego Nasz Remont. Inwestycje te obejmują między innymi: ocieplenia budynków, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, budowę miejsc parkingowych z dostępem do ładowarki do pojazdów elektrycznych/hybrydowych,
  • zaktualizował ofertę finansowania dla rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rolne – podniesienie limitu na kredyt bez zabezpieczeń do 300 tys. PLN w ramach pożyczki dla rolników i kredytu w rachunku bieżącym oraz w czerwcu 2023 roku udostępnił gwarancje Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). W ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do 80% finansowanej kwoty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, pożyczki MSP i kredytu inwestycyjnego jest objęta gwarancją BGK. Dodatkowo gwarancja pozwala podmiotom na dostęp do dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych (tj. kredytu w rachunku bieżącym oraz pożyczki MSP) w wysokości 5% rocznie,
  • udostępnił we współpracy z BGK nowy kredyt ekologiczny na modernizację infrastruktury (np. budynków, maszyn i urządzeń). Celem inwestycji ma być obniżenie zużycia energii co najmniej o 30%,
  • rozszerzył ofertę kredytu termomodernizacyjnego z premią BGK na wszystkich klientów korporacyjnych. Kredyt przeznaczony jest na cele związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, zwiększenie izolacyjności cieplnej budynków i oszczędność energii,
  • rozszerzył ofertę o kredyty w walucie EUR (kredyt w rachunku pomocniczym, obrotowy nieodnawialny, inwestycyjny) z możliwością ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis,
  • wprowadził limity mikrofaktoringowe dla nowych klientów,
  • wprowadził ofertę specjalną dla kredytu na refinansowanie zobowiązań z prowizją 0% za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym i/lub pożyczki z prowizją 0,5% z możliwością zastosowania indywidualnych warunków na marże,
  • wprowadził promocję dla klientów Banku nieposiadających kredytu – w ramach promocji obniżono do 0% prowizję za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym/pożyczki,
  • przedłużył do końca 2023 roku preferencyjne warunki udzielania gwarancji de minimis – zabezpieczenie do 80% wartości kredytu, brak opłaty prowizyjnej.

Segment korporacyjny i inwestycyjny

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. konsekwentnie pogłębia współpracę z największymi korporacjami, jednostkami rządowymi i samorządowymi i klientami zagranicznymi oraz rozszerza jej zakres w oparciu o gamę oferowanych produktów.

Grupa Kapitałowa Banku uczestniczy w finansowaniu strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także lokalnych inwestycji samorządowych. Finansowanie przybiera formę kredytów konsorcjalnych i bilateralnych lub emisji papierów wartościowych.

Grupa Kapitałowa Banku oferuje swoim klientom szeroki dostęp do funduszy na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze optymalnej formy finansowania i warunków spłaty.

Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych na rzecz klientów i obsługuje transakcje na rynku krajowym i zagranicznym, a także pełni funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Klienci zainteresowani zdobywaniem międzynarodowych rynków mogą korzystać z szerokiego zakresu produktów i usług takich jak, m.in.: produkty bankowości transakcyjnej, w tym międzynarodowy cash pooling, bankowość elektroniczna, produkty skarbowe, trade finance oraz kredyty korporacyjne, oferowanych przez oddziały zagraniczne Banku.

Segment Korporacyjny i Inwestycyjny na koniec 2023 roku obsługiwał blisko 18,5 tys. klientów, w tym:

 • blisko 9,3 tys. klientów korporacyjnych, ponad 1,4 tys. klientów strategicznych,
 • ponad 5,5 tys. jednostek samorządowych i instytucji rządowych szczebla centralnego wraz z jednostkami okołobudżetowymi i powiązanymi,
 • ponad 1,9 tys. klientów zagranicznych,
 • blisko 0,4 tys. klientów finansowych.

Od początku 2023 roku liczba klientów obsługiwanych w tym segmencie zwiększyła się o ponad 0,8 tysiąca.

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Banku utrzymała pozycję lidera na rynku obsługi największych samorządów z obsługą 7 województw oraz 25 miast na prawach powiatu, w tym 8 miast wojewódzkich. Bank od wielu lat finansuje i prowadzi obsługę bankową także pozostałych podmiotów publicznych, w tym: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, podmiotów szpitalnych, spółek komunalnych, systematycznie umacniając pozycję lidera w finansowaniu polskiej gospodarki zarówno samodzielnie, jak i jako znaczący uczestnik konsorcjów bankowych.

W ramach oferty usług świadczonych przez podmioty zależne Banku klienci segmentu korporacyjnego mogą korzystać z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych. W formie leasingu finansowana jest szeroka gama środków trwałych, w zależności od potrzeb klientów. Poza standardowymi produktami w ofercie znajdują się również usługi wynajmu floty samochodowej oraz współpracy z dostawcami.

Na koniec 2023 roku łączne finansowanie klientów segmentu korporacyjnego, z uwzględnieniem kredytów, wyemitowanych obligacji oraz należności leasingowych i faktoringowych wyniosło blisko 95 mld PLN i od początku roku wzrosło o blisko 10,2 mld PLN (tj. o 12,0%). Największy wzrost nastąpił w kredytach o ponad 5,1 mld PLN (tj. o 8,5%) oraz obligacjach o blisko 2,5 mld PLN (tj. o 16,9%).

Poziom oszczędności klientów segmentu korporacyjnego na 31 grudnia 2023 roku wyniósł prawie 73 mld PLN i zwiększył się w ciągu roku o prawie 14,7 mld PLN, głównie w wyniku wzrostu depozytów o blisko 13,7 mld PLN oraz wzrostu poziomu środków ulokowanych w obligacje wyemitowane przez spółki Grupy Kapitałowej Banku o blisko 1 mld PLN.

W 2023 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A.:

 • w zakresie oferty depozytowej działając w środowisku utrzymującej się wysokiej inflacji oraz wysokiej zmienności stóp procentowych, dostosowała oprocentowanie rachunku dynamicznego umożliwiając efektywne i automatyczne lokowanie nadwyżek, powyżej minimalnej kwoty 500 PLN,
 • w zakresie finansowania i obsługi bankowej podmiotów publicznych zawarła:
  • umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu województw mazowieckiego, małopolskiego i ich jednostek organizacyjnych oraz miasta Szczecin, miasta Gdynia, miasta Elbląg, miasta Zamość i ich jednostek organizacyjnych,
  • 6 kredytów konsorcjalnych na łączną kwotę ponad 0,7 mld PLN, w ramach których udział Banku wyniósł łącznie blisko 0,4 mld PLN,
  • 215 umów emisji obligacji komunalnych na łączna kwotę blisko 3,0 mld PLN,
 • w zakresie finansowania klientów segmentu korporacyjnego zawarła:
  • 53 umowy kredytów konsorcjalnych na łączną kwotę blisko 46,6 mld PLN, blisko 9,6 mld EUR, 0,4 mld USD, blisko 0,5 mld NOK, w ramach których udział Banku wyniósł łącznie ponad 10,8 mld PLN, ponad 1,1 mld EUR i blisko 0,1 mld USD,
  • 1 umowę gwarancji bankowej na kwotę ponad 0,1 mld EUR,
  • 1 umowę emisji obligacji korporacyjnych w formie konsorcjum bankowego w kwocie 0,35 mld PLN,
  • jako współorganizator i współprowadzący księgę popytu umowy emisji obligacji korporacyjnych w formie konsorcjów bankowych o łącznej wartości blisko 3,5 mld PLN, w ramach których udział Banku wyniósł łącznie ponad 0,6 mld PLN,
 • w zakresie działalności maklerskiej (prowadzonej przez Biuro Maklerskie Banku) przeprowadziła:
  • jako współprowadzący księgę popytu, ofertę akcji w trybie budowania przyśpieszonej księgi popytu Allegro.eu S.A. o łącznej wartości ponad 2,9 mld PLN,
  • jako agent współoferujący, globalny koordynator i menedżer, ofertę akcji w trybie budowania księgi popytu CCC S.A. o wartości ok. 505 mln PLN,
  • jako globalny współkoordynator i menedżer, ofertę akcji w trybie budowania przyśpieszonej księgi popytu spółki Atal S.A. o wartości 262 mln PLN,
  • jako globalny koordynator i współprowadzący księgę popytu, ofertę akcji w trybie budowania przyśpieszonej księgi popytu spółki Archicom S.A. o wartości 220 mln PLN,
  • jako członek konsorcjum dystrybucyjnego, emisje obligacji Kruk S.A. o łącznej wartości 265 mln PLN,
  • jako agent oferujący i globalny koordynator, emisje obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o. o łącznej wartości ok. 125 mln PLN,
  • jako firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej, emisje obligacji Echo Investment S.A. o łącznej wartości ok. 100 mln PLN,

na koniec 2023 roku przeprowadziła:

 • 152 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz ponad 568,4 tys. rachunków rejestrowych,
 • obsługę jednostek uczestnictwa w 394 funduszach i subfunduszach zarządzanych przez 10 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.