Indeks treści GRI Standards

Wskaźnik GRI Opis Miejsce w raporcie
2-1 Szczegóły organizacji
2-2 Jednostki objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju
2-3 Okres raportowy, częstotliwość raportowania, osoby kontaktowe
2-4 Zmiany w raportowaniu
2-5 Zewnętrzna weryfikacja
2-6 Działalności, łańcuch wartości, relacje biznesowe
2-7 Pracownicy
2-8 Współpracownicy niebędący pracownikami
2-9 Struktura zarządcza i skład organów zarządczych
2-10 Nominacje i selekcja do najwyższego ciała zarządczego
2-11 Przewodnictwo w najwyższym ciele zarządczym
2-12 Rola najwyższego ciała zarządczego w zarządzaniu oddziaływaniem
2-13 Delegacja odpowiedzialności za zarządzanie oddziaływaniem
2-14 Rola najwyższego ciała zarządczego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju
2-15 Konflikt interesów
2-16 Komunikacja krytycznych obaw
2-17 Wiedza zbiorowa najwyższego ciała zarządczego w zakresie zrównoważonego rozwoju
2-18 Ocena efektywności najwyższego ciała zarządczego
2-19 Polityka wynagrodzeń
2-20 Procesy ustalające wynagrodzenia
2-21 Roczny wskaźnik łącznego wynagrodzenia
2-22 Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju
2-23 Zobowiązania dotyczące polityk
2-24 Wdrożenie zobowiązań dotyczących polityk
2-25 Procesy naprawy negatywnych wpływów
2-26 Mechanizmy poszukiwania porad i zgłaszania obaw
2-27 Zgodność z prawem i regulacjami
2-28 Członkostwo w stowarzyszeniach
2-29 Podejście do zaangażowania interesariuszy
2-30 Układy zbiorowe
3-1 Procesy ustalania istotnych tematów
3-2 Lista istotnych tematów
3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
205-1 Obszary biznesowe potencjalnie narażone na zachowania korupcyjne
205-3 Liczba potwierdzonych przypadków korupcji
302-1 Zużycie energii w organizacji
302-3 Intensywność zużycia energii
302-4 Zmniejszenie zużycia energii
303-1 Konsumpcja wody
305-1 Bezpośrednie (Zakres 1) emisje gazów cieplarnianych
305-2 Pośrednie (Zakres 2) emisje gazów cieplarnianych
305-3 Emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3)
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych
305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
306-2 Odpady według rodzaju i metody postępowania
307-1 Naruszenia ustaw i regulacji środowiskowych
401-1 Nowozatrudnieni i rotacja pracowników
401-2 Świadczenia dla pracowników na umowę o pracę, których nie otrzymują zatrudnieni na umowy czasowe lub część etatu
401-3 Urlopy macierzyńskie
402-1 Minimalne okresy ogłaszania zmian operacyjnych
403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
403-3 Usługi medycyny pracy
403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja ws. usług medycyny pracy
403-5 Szkolenia pracowników dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
403-6 Promocja zdrowia pracowników
403-7 Prewencja i łagodzenia skutków bezpieczeństwa i higieny pracy bezpośrednio wynikających z relacji pracy
403-8 Pracownicy objęci systemem bezpieczeństwa i higieny pracy
403-9 Urazy związane z pracą
403-10 Choroby zawodowe
404-1 Średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika
404-2 Programy podnoszenia kwalifikacji pracowników i programy przekwalifikowania
404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom wydajności i przeglądom rozwoju kariery
405-1 Różnorodność organów zarządzających i pracowników
405-2 Stosunek wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia kobiet do mężczyzn
407-1 Operacje i dostawcy o wysokim poziomie ryzyka ograniczenia wolności zrzeszania się i układów zbiorowych
414-1 Nowi dostawcy, którzy byli sprawdzeni pod względem kryteriów społecznych
414-2 Negatywne efekty społeczne w łańcuchu dostaw i podjęte działania
417-1 Wymagania dotyczące informacji i oznakowania produktów i usług
417-3 Incydenty braku zgodności komunikacji marketingowej

 

Kontakt: esg@pkobp.pl