Sytuacja polskiego sektora pozabankowego

Rynek Funduszy Inwestycyjnych

(Na podstawie danych Analiz Online)

Na koniec grudnia 2023 roku aktywa zarządzane przez krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosły 320,4 mld PLN (wzrost o 50,9 mld PLN r/r), osiągając tym samym najwyższy poziom w historii. Aktywa osób fizycznych na koniec 2023 wzrosły do poziomu 195 mld PLN, odpowiadając za blisko 61% wszystkich zgromadzonych środków w TFI. Na koniec analizowanego okresu wartość środków zgromadzonych w funduszach zdefiniowanej daty Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) wzrosła do 21,8 mld PLN (+82% r/r).

W 2023 roku saldo wpłat i umorzeń wyniosło 22,1 mld PLN (w porównaniu do -23,7 mld PLN w 2022 roku). Do wysokiego poziomu napływu netto środków na rynek w największym stopniu przyczyniły się osoby fizyczne, dla których łączne saldo wpłat i umorzeń w 2023 roku wyniosło 23,7 mld PLN (-24,5 mld PLN w 2022 roku). Szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony gospodarstw domowych cieszyły się fundusze dłużne (których wyceny wspierał w 2023 roku spadek rentowności obligacji), do których napłynęło 19,4 mld PLN. Zdecydowanie mniejszą popularnością wśród osób fizycznych cieszyły się natomiast fundusze akcyjne, które odnotowały w 2023 odpływ w wysokości blisko 0,5 mld PLN.

(Na podstawie danych KNF)

W 2023 roku aktywa Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) wzrosły o 33% (+51,7 mld PLN) do poziomu 208 mld PLN, do czego w największym stopniu przyczyniła się znacząca poprawa sentymentu na krajowym rynku akcji w IV kwartale, ale też utrzymująca się dobra koniunktura na globalnych rynkach finansowych. W strukturze aktywów OFE dominowały akcje spółek notowanych na krajowym rynku regulowanym (około 82,1% aktywów netto na koniec 2023 roku).

Liczba członków OFE na koniec 2023 roku wyniosła 14,6 mln osób, co oznacza spadek względem roku poprzedniego o 2,3% (-338 tys. osób).

(Na podstawie danych KNF, obliczenia Banku)

W okresie trzech kwartałów 2023 roku zakłady ubezpieczeń wypracowały zysk netto w wysokości 8 mld PLN (+109,7% r/r), przy wyniku technicznym z ubezpieczeń wynoszącym 5,3 mld (+30,4% r/r). Na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń pozytywnie wpłynął wzrost wyniku z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu, a także spadek kwoty wypłaconych odszkodowań i świadczeń (-8,3% r/r).

W segmencie ubezpieczeń na życie składka przypisana brutto wzrosła o 7,25% r/r (do 17 mld PLN), przy spadku wypłaconych odszkodowań o 16,1% r/r (12,1 mld PLN). Koszty działalności ubezpieczeniowej w segmencie ubezpieczeń na życie wzrosły o 5,6% r/r (4,5 mld PLN).

Segment pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych odnotował wzrost r/r składki przypisanej brutto o 10,4% (do 40,7 mld PLN), przy znacznym wzroście kosztów wypłaconych odszkodowań do 19,7 mld PLN. Koszty działalności ubezpieczeniowej w segmencie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wzrosły o 12,7% (do 9,8 mld PLN).

(Na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu)

W 2023 roku rynek leasingu sfinansował aktywa o łącznej wartości 102,5 mld PLN, co oznacza wzrost o 16,3% w stosunku do roku 2022. Największy udział wśród sfinansowanych aktywów miały pojazdy (głównie pojazdy osobowe) 70,9% oraz maszyny i urządzenia (24,4%).

Udział zielonych aktywów w leasingowanych pojazdach wzrósł na koniec trzeciego kwartału do 6,0% (wobec 4,1% przed rokiem).

(Na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów)

W 2023 roku obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów spadły o około 2,3% r/r, osiągając poziom 450 mld PLN, natomiast liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług firm faktoringowych wynosiła około 26,4 tys. (+6,1% r/r).

Największym popytem ze strony przedsiębiorców nadal cieszył się faktoring pełny, którego udział w obrotach firm faktoringowych wyniósł około 38%. Z usług faktoringowych nadal najczęściej korzystały przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, głównie z branży spożywczej, metalowej i chemicznej.