Badanie istotności

GRI: 
 • GRI:
 • 3-1

Bank na bieżąco monitoruje wpływ swojej działalności na otoczenie. Do oceny wykorzystuje:

 • badania opinii interesariuszy,
 • analizę tematów podejmowanych na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy,
 • kontakty z inwestorami,
 • komunikację z agencjami ratingowymi,
 • komunikację z mediami i organizacjami pozarządowymi,
 • opinie analityków sektorowych,
 • badania opinii klientów i pracowników,
 • analizę zgłoszeń nieprawidłowości,
 • analizę reklamacji,
 • współpracę z podmiotami zależnymi,
 • narzędzia analizy danych.

W 2023 roku nie odnotowano istotnych zmian w rodzajach prowadzonej działalności, relacjach biznesowych, oraz sposobie prowadzenia działalności operacyjnej. Nie zmieniła się również lista istotnych interesariuszy.

W wyniku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano 13 tematów, w których Grupa Kapitałowa Banku ma istotny wpływ na otoczenie i interesariuszy. Kierując się standardem GRI, kryterium wyboru tematów był wpływ na gospodarkę, środowisko oraz ludzi, w tym na prawa człowieka. Lista tematów nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Dla każdego tematu dokonano oceny siły wpływu oraz uporządkowano tematy w kolejności wywieranego wpływu – od największego do najmniejszego wpływu. Wyodrębniono trzy grupy tematów według siły wpływu:

 • tematy krytyczne, które niosą ze sobą ryzyko znacznego naruszenia interesów klientów w sposób, który może zagrozić możliwości prowadzenia biznesu w przyszłości,
 • tematy, które stwarzają poważne ryzyka dla otoczenia, ale nie naruszają stabilności biznesu,
 • tematy, które uwzględniają wpływ na interesariuszy, ale ograniczający się do wybranej grupy.
 • GRI:
 • 2-29
 • Klienci
 • Partnerzy biznesowi w łańcuchu wartości
 • Akcjonariusze i inwestorzy
 • Społeczności lokalne
 • Pracownicy

Wpływ krytyczny

 • Bezpieczeństwo klientów i ich środków
 • Etyka
 • Zgodność produktów
 • Korupcja
 • Komunikacja

Wpływ istotny

 • Środowisko
 • Klimat
 • Zrównoważony rozwój

Wpływ ograniczony

 • Pracownicy
 • Otoczenie społeczne
 • Prawa człowieka
 • Łańcuch dostaw
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dla każdego tematu dokonano przeglądu istniejących polityk oraz zasad zarządzania, które szczegółowo opisano w rozdziale „Polityki”. Przeanalizowano, czy prowadzona przez Bank i podmioty zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku działalność może wywierać znaczący negatywny wpływ na każdy z istotnych tematów. Tam, gdzie taką możliwość zidentyfikowano dodano opis potencjalnego mechanizmu wpływu podejmowanych przez Bank działań.

Badanie istotności wykazało, że we wszystkich obszarach objętych Oświadczeniem Bank i większość podmiotów zależnych posiadają odpowiednie polityki, a ryzyka uznane za kluczowe były identyfikowane już wcześniej w procesie zarządzania ryzykiem. Oświadczenie zawiera opisy ryzyk zidentyfikowanych w Grupie Kapitałowej Banku, przy których zastosowano zasadę „stosuj lub wyjaśnij”: informacja o braku pełnej koordynacji wybranych polityk na poziomie Grupy została opatrzona wyjaśnieniem.