Ład korporacyjny

Struktura zarządcza PKO Banku Polskiego S.A. oraz podmiotów zależnych oparta jest na standardowych, rynkowych zasadach zarządzania. Struktura organizacyjna Banku dzieli się na 8 obszarów, które odzwierciedlają sfery działalności Banku.

 • GRI:
 • 2-9

Struktura zarządcza PKO Banku Polskiego S.A. (31.12.2023)

 • GRI:
 • 2-28

Bank jest członkiem licznych organizacji branżowych i regionalnych (np. Związku Banków Polskich, CFA Institute) oraz wielu organizacji biznesowych, takich jak izby gospodarczo-handlowe i organizacje zrzeszające przedsiębiorców (np. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Federacja Przedsiębiorców Polskich). Według stanu na koniec 2023 roku Bank należał do 77 organizacji, a w trakcie roku przystąpił m. in. do: PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), IIF (Institute of International Finance) oraz FFP (Future Finance Poland).

Zarządzanie ESG

 • GRI:
 • 2-13

W celu podejmowania decyzji niezbędnych do realizacji zadań i celów strategicznych Banku i Grupy Kapitałowej Banku w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG), Zarząd Banku powołał w lipcu 2023 roku Komitet Zrównoważonego Rozwoju (Komitet). Członkami Komitetu są wszyscy członkowie Zarządu, dyrektorzy pionów kluczowych obszarów oraz dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, zaś uczestnikami Komitetu są prezesi Zarządów PKO Banku Hipotecznego S.A., PKO Leasing S.A. i PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz dyrektorzy pionów odpowiedzialnych funkcjonalnie za relacje z klientami korporacyjnymi i strategicznymi, klienta detalicznego, finanse, rachunkowość, ryzyko kredytowe klienta korporacyjnego, marketing i komunikację, zakupy, strategię i transformację cyfrową, rozwój i utrzymanie aplikacji, transformację usług, a także dyrektor Departamentu Prawnego. Pracom Komitetu przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu Banku, a jego zastępcą jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem. W ramach Komitetu powołano tematyczne Grupy Robocze, które koncentrują się na poszczególnych obszarach tematycznych istotnych dla realizacji celów strategicznych ESG.

Bank stopniowo wdraża procesy i poszerza strukturę organizacyjną (governance), które mają zapewnić zintegrowane zarządzanie obszarem ESG. Część nowych zadań związanych z ESG została przypisana do istniejących jednostek, a tam, gdzie było to uzasadnione, powołano nowe jednostki, których zadania koncentrują się wyłącznie na kwestiach ESG.

W październiku 2022 roku powołano Departament Zrównoważonego Rozwoju ESG w obszarze Prezesa Zarządu. Departament koordynuje projektowanie oraz wdrażanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie jednostkami Banku, działań zapewniających realizację celów strategicznych ESG dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

W lipcu 2023 roku w obszarze bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw powołano Departament Programów Publicznych ESG, do którego celów należy wspieranie rozwoju oferty dla klientów w zakresie produktów i usług powiązanych z programami publicznymi i unijnymi, w tym wspierającymi zrównoważony rozwój ESG, w szczególności transformację klimatyczną.

W obszarze Operacji i Bankowości Międzynarodowej powołane zostało Biuro Wsparcia Operacji ESG, którego celem jest wsparcie operacyjne w pozyskiwaniu i budowie bazy danych w zakresie obsługiwanych klientów na potrzeby finansowania przez Bank zrównoważonego rozwoju tych klientów oraz udział w usprawnianiu działań Banku dotyczących tego finansowania.

Zarządzanie ryzykiem ESG umiejscowione jest w obszarze Wiceprezesa nadzorującego Obszar Zarządzania Ryzykiem, w ramach którego funkcjonuje Zespół Ryzyka ESG. Zespół w szczególności identyfikuje, monitoruje i ocenia istotność ryzyka ESG w Banku oraz zapewnia jego raportowanie, a także koordynuje wdrażanie spójnych standardów zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku, dotyczących ograniczania wpływu czynników klimatycznych (ESG) na poszczególne rodzaje ryzyka, w tym na poziom ryzyka portfela kredytowego Banku.

W obszarze finansów i rachunkowości, od 2019 roku, działa Biuro Raportowania Działalności Grupy, którego zadaniem jest m.in. zbieranie, analizowanie oraz upublicznianie informacji w zakresie zagadnień społecznych i środowiskowych.

Przedstawiciele Banku aktywnie uczestniczą w Komitecie ds. Zrównoważonego Finansowania przy ZBP (przedstawiciel Banku jest członkiem Prezydium Komitetu) oraz w grupach roboczych dot. zrównoważonego finansowania przy ZBP, które zostały powołane w celu wypracowania interpretacji regulacji, sposobu ujawnień oraz wspólnego stanowiska w procesach publicznych konsultacji regulacji unijnych.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w PKO Banku Polskim S.A., czyli regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania Bankiem i kontrolowania jego działalności, z uwzględnieniem zasad i oczekiwań wszystkich interesariuszy, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Kodeks spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz zasad wydanych przez GPW w Warszawie (dobre praktyki spółek notowanych na GPW), Komisję Nadzoru Finansowego (zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz rekomendacje nadzorcze dla sektora bankowego).

Bank podlega następującym zbiorom zasad ładu korporacyjnego:

Rada Nadzorcza GPW w Warszawie S.A., uchwałą nr 13/1834/2021 z 29 marca 2021 roku przyjęła zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez powyższą giełdę, tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021), które weszły w życie 1 lipca 2021 roku.

Adresatem zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021 są wszystkie organy spółki. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: Zarząd Banku lub Zarząd), Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: Rada Nadzorcza Banku lub Rada Nadzorcza) oraz Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: Walne Zgromadzenie Banku lub Walne Zgromadzenie) wypowiedziały się w kwestii stosowania tych zasad – wszystkie przyjęły Dobre Praktyki 2021 bez wyłączeń.

W 2023 roku żaden z organów Banku nie zadeklarował odstąpienia od którejkolwiek z zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021.

Na stronie internetowej Banku dostępna jest informacja (w formule przewidzianej w Regulaminie Giełdy) na temat zakresu stosowania przez Bank powyższych zasad (https://www.pkobp.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-gpw-2021/).

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zawarta jest w rocznych sprawozdaniach tego organu, dostępnych na stronie internetowej Banku.

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk 2021

W 2023 roku nie doszło do incydentalnego naruszenia żadnej z zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021.

„Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez KNF w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej: Zasady), określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich strukturę organizacyjną, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

W 2014 roku Bank przyjął do stosowania Zasady w zakresie, który dotyczy kompetencji i obowiązków Zarządu, tj. prowadzenia spraw Banku i jego reprezentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku. Tym niemniej przyjęto, że rozdział 9 Zasad, który dotyczy zarządzania aktywami na ryzyko klienta, nie będzie stosowany, ponieważ Bank nie prowadzi działalności w tym zakresie.

Rada Nadzorcza przyjęła do stosowania Zasady w zakresie, który dotyczy kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej, tj. nadzorowania prowadzenia spraw Banku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku.

Walne Zgromadzenie, w ramach przysługujących mu kompetencji, przyjęło do stosowania Zasady, z zastrzeżeniem odstąpienia od stosowania następujących zasad:

 • 10 ust. 2 Zasad w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy,
 • 12 ust. 1 Zasad w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej,
 • 28 ust. 4 Zasad w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Skarb Państwa wraz z propozycją projektu uchwały Walnego Zgromadzenia z 2015 roku, odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 Zasad spowodowane było niezakończonym procesem prywatyzacji Banku przez Skarb Państwa.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 uzasadnione zostało zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania, który podlega ocenie organu stanowiącego. W opinii Skarbu Państwa polityka wynagradzania osób, które pełnią kluczowe funkcje i nie są członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy (jest nim Bank reprezentowany przez Zarząd, którego działalność nadzoruje Rada Nadzorcza).

Zgodnie z § 27 Zasad Rada Nadzorcza Banku dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej Banku oraz przekazywane pozostałym organom Banku. Dotychczas Rada Nadzorcza ośmiokrotnie dokonywała takiej oceny – za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 (we wszystkich tych przypadkach wydała pozytywną ocenę).

Od 1 stycznia 2022 roku w PKO Banku Polskim S.A. stosowane są również postanowienia Rekomendacji Z, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez KNF. Rekomendacja Z jest uzupełnieniem, uszczegółowieniem i rozwinięciem zagadnień, które zostały już uregulowane m.in. w Zasadach. W przypadku, gdy zakres Rekomendacji pokrywa się z zakresem Zasad pierwszeństwo mają postanowienia Rekomendacji Z, a w zakresie nieuregulowanym w Rekomendacji Z, zastosowanie mają Zasady.

Treść Rekomendacji Z dostępna jest na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_Z_70998.pdf).

Poniżej przedstawiamy informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Opis, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 9 kwietnia 2014 roku w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (2014/208/UE), dotyczy zagadnień, które w opinii Banku mają największe znaczenie dla akcjonariuszy.

 • GRI:
 • 2-20

Bank ustalając miejsce i termin, a także formę walnych zgromadzeń bierze pod uwagę konieczność umożliwienia udziału w ich obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W 2023 roku Bank nie przeprowadzał walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne). W związku z przyjęciem wszystkich zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021, jak również odstąpieniem od wyłączenia §8 ust. 4c „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF, Bank nie wyklucza możliwości organizowania e-walnych, jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy. Bank jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną do ich przeprowadzenia oraz jest przygotowany proceduralnie w zakresie organizacji e-walnych (Rada Nadzorcza przyjęła regulamin przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Niezależnie od powyższego, w celu zapewnienia maksymalnej jawności podejmowania decyzji, obrady Walnych Zgromadzeń są transmitowane w czasie rzeczywistym, a przedstawiciele mediów mają możliwość swobodnej obecności na takich obradach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7 czerwca 2021 roku przyjęło do stosowania wszystkie zasady zawarte w Dobrych Praktykach 2021, w tym dotyczącą zachowania trzech dni przed walnym zgromadzeniem jako ostatecznego terminu składania projektów uchwał zgromadzenia oraz przedstawiania kandydatur do Rady Nadzorczej wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Walne Zgromadzenie zorganizowane w 2023 roku odbyło się z poszanowaniem tych zasad.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej z zasady biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia. W 2023 roku udział ten miał charakter mieszany – w miejscu obrad oraz za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym. Organy te reprezentowane były w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie. Zarząd prezentował wyniki finansowe oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także omawiał istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównując prezentowane dane z latami wcześniejszymi.

Przyjęta w 2022 roku Polityka dywidendowa Banku zakłada intencję stabilnego realizowania w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku. Na obecnym etapie Bank nie identyfikuje przesłanek do niestosowania zasady Dobrych Praktyk 2021 w zakresie ograniczenia możliwości pozostawienia w Banku całości zysku wypracowanego w danym roku.

Nadrzędnym celem Banku w zakresie działań informacyjnych jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, będących wyrazem poszanowania zasad powszechnego i równego dostępu do informacji. Aby zrealizować ten cel Bank prowadzi politykę informacyjną w sposób gwarantujący właściwy, rzetelny i kompletny dostęp do informacji o Banku dla wszystkich inwestorów, bez stosowania preferencji w stosunku do któregokolwiek z nich. Powyższe zagadnienia Bank uregulował w „Zasadach polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie kontaktów z inwestorami i klientami”, które znajdują się na stronie internetowej Banku (Polityka informacyjna – PKO Bank Polski (pkobp.pl)).

Bank komunikuje się z inwestorami bezpośrednio, organizując transmitowane online spotkania wynikowe, uczestnicząc w szeregu konferencji inwestorskich oraz spotkań bilateralnych, jak również aktywnie wykorzystuje korporacyjną stronę internetową, w której wyodrębnił część poświęconą relacjom inwestorskim. Na stronie tej zamieszczone są kluczowe informacje dotyczące Banku i wyemitowanych papierów wartościowych, w tym informacje o strategii Banku, sprawozdania finansowe, prezentacje, podstawowe dane finansowe w formacie umożliwiającym ich bezpośrednie wykorzystanie, dane kontaktowe oraz inne informacje zazwyczaj zamieszczane przez spółki, zgodnie ze stosownymi rekomendacjami.

W sekcji relacji inwestorskich pod adresem Ład korporacyjny – PKO Bank Polski (pkobp.pl) znajdują się informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, podstawowe dokumenty korporacyjne, polityki i sprawozdania, jak również informacje dotyczące stosowania Dobrych Praktyk 2021 oraz „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF.

W związku z przyjęciem Strategii na lata 2023-2025 oraz w celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, Bank zamieścił na stronie internetowej informacje na temat jej założeń, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych oraz planowanych działań w ramach jej realizacji. Informacje te znajdują się w sekcji relacji inwestorskich Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023-2025 (pkobp.pl).

Obszar ESG jest jednym z filarów strategii PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023-2025. Strategia Banku w obszarze ESG zawiera zestaw mierników w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego. Informacja na temat celów ESG zawartych w Strategii na lata 2023-2025 znajduje się na stronie internetowej Banku: Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023-2025 (pkobp.pl).

Niezależnie od cyklicznych spotkań związanych z publikacją wyników, na bieżąco prowadzony jest dialog z akcjonariuszami. Odpowiedzi na pytania inwestorów udzielane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach po upływie 14-dniowego terminu, po uprzednim poinformowaniu inwestora o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. Bank nie zawęża kręgu osób uprawnionych do informacji jedynie do akcjonariuszy. Odpowiadając na poszczególne pytania, Bank ocenia możliwość udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie pod względem ochrony tajemnic spółki, braku konfliktu z obowiązującymi przepisami prawa, a także ocenia wagę pytania i do niej dostosowuje szybkość i szczegółowość wyjaśnień.

Bank posiada również rekomendowane przepisy wewnętrzne dotyczące udzielania wyjaśnień i sprostowań dotyczących nieprawdziwych, nieścisłych lub szkodliwych doniesień medialnych.

Powoływanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej dokonywane jest w sposób umożliwiający wybór osób reprezentujących wysokie kompetencje, umiejętności i doświadczenie adekwatne do powierzanego stanowiska oraz gwarantujący wydawanie przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej – indywidualnie i jako organ – niezależnych opinii i decyzji w całym zakresie działalności Banku.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w obowiązujących w Banku:

 • Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (przyjętej przez Walne Zgromadzenie),
 • Polityce dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku (przyjętej przez Radę Nadzorczą Banku).

Polityka różnorodności składu Zarządu i Rady Nadzorczej stanowi element polityki odpowiedniości.

Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności wskazując m.in., że organy podejmujące decyzje w sprawie doboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej dążą do zapewnienia w składzie organu szerokiego zakresu kompetencji, wiedzy i umiejętności adekwatnych do stanowiska oraz dodatkowo zróżnicowania ze względu na wiek i płeć. Właściwe organy podejmując decyzje o obsadzie stanowiska, uwzględniając wynik oceny odpowiedniości, dążą do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentacji płci, a co najmniej do osiągnięcia minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%. Wyżej wymienione polityki oceny odpowiedniości określają także termin i sposób monitorowania realizacji celów różnorodności.

Statutowym zobowiązaniem Banku w zakresie utrzymywania składu Rady Nadzorczej jest konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku, gdy liczba członków tego organu zmniejszy się poniżej 5.

Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza, w ramach zarządzania sukcesją, podejmują decyzje w zakresie doboru nowych członków odpowiednio: Rady Nadzorczej i Zarządu mając na uwadze: cel, jakim jest zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji organów jak również indywidualnie przez członków Zarządu w nadzorowanym przez nich obszarze, konieczność zapewnienia realizacji celów strategicznych Banku, zasadę zróżnicowania składu organów oraz zapewnienia odpowiedniości zbiorowej organów.

Mając na uwadze oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w składzie na 31 grudnia 2023 roku złożona była w większości z członków niezależnych. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie łączy swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach Rady. Więcej informacji o Radzie Nadzorczej znajduje się w rozdziale 11.2.8.

Regulaminowo członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne, a uchwały tego organu podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej poświęcają niezbędny czas na wykonywanie swoich obowiązków. Frekwencja na obradach jest bardzo wysoka, a nieobecności usprawiedliwione.

Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych, a koszty świadczenia takich usług ponosi Bank.

W związku z przyjęciem przez Bank wszystkich zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021 coroczne sprawozdania Rady Nadzorczej zawierają elementy przypisane temu dokumentowi przez Dobre Praktyki 2021.

Pełnienie funkcji w Zarządzie stanowi główny obszar aktywności zawodowej członków tego organu, którzy nie podejmują dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia im rzetelne wykonywanie obowiązków.

Powołanie członka Zarządu do organów nadzoru spółki spoza Grupy Kapitałowej Banku wymaga zgody Rady Nadzorczej.

W PKO Banku Polskim S.A. funkcjonuje system zarządzania, na który składa się system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem. Za zaprojektowanie i wdrożenie tych systemów odpowiada Zarząd. Systemy te są zaprojektowane odpowiednio do wielkości Banku oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności. Bank wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w wyżej wymienionych systemach.

System kontroli wewnętrznej wspomaga zarządzanie Bankiem poprzez zapewnianie skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku oraz zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku, rekomendacjami nadzorczymi oraz przyjętymi w Banku standardami rynkowymi. System kontroli wewnętrznej jest zorganizowany w Banku na trzech niezależnych od siebie poziomach.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej PKO Bank Polski S.A. wyodrębnia:

 • funkcję kontroli, która zapewnia przestrzeganie mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku i obejmuje wszystkie jednostki Banku oraz usytuowane w nich stanowiska organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
 • komórkę do spraw zgodności – Departament Zgodności (DZG), który jest wyodrębnioną organizacyjnie, niezależną komórką, pełniącą kluczową rolę w zakresie zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • komórkę audytu wewnętrznego – Departament Audytu Wewnętrznego (DAW), który jest niezależną i obiektywną komórką realizującą działania o charakterze zapewniającym i doradczym, mającą na celu ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

W Banku jest powoływany kierujący komórką audytu wewnętrznego (DAW), który działa zgodnie z przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi KNF, a także dobrymi praktykami i Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opublikowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych.

Kierujący DAW oraz DZG podlegają bezpośrednio prezesowi Zarządu oraz powoływani są na stanowiska po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej. Działalność DAW podlega niezależnej ocenie zewnętrznej nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz jego elementów na podstawie informacji i raportów przekazywanych przez Zarząd, Komitet Audytu Rady Nadzorczej, DAW i DZG oraz ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta i wynikających z czynności nadzorczych uprawnionych instytucji. Radę Nadzorczą w powyższych działaniach wspiera Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, dostosowane do specyfiki i charakteru działalności tych podmiotów. Sposób funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej uzależniony jest od wielkości podmiotu i przedmiotu jego działalności.

Główne elementy procesu zarządzania ryzykiem tworzą: strategia zarządzania ryzykiem przyjęta przez Zarząd i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami zidentyfikowanych ryzyk oraz cykliczne przeglądy wyżej wymienionej strategii i procesów. Kierujący strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie pozostałymi rodzajami ryzyka podlegają organizacyjnie członkowi Zarządu nadzorującemu Obszar Zarządzania Ryzykiem.

W Banku przyjęte są zasady zarządzania konfliktami interesów określające politykę zapobiegania, identyfikacji i ujawniania konfliktów interesów lub potencjalnych konfliktów interesów oraz podejmowania działań w celu kontroli tych konfliktów, jak również minimalizacji ich wystąpienia oraz ograniczania ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie Banku oraz jego relacje z klientami i innymi podmiotami.

Zasady te regulują m.in. obowiązki członków organów Banku w zakresie zgłaszania potencjalnego lub powstałego konfliktu oraz ograniczenia w udziale rozpatrywania spraw, w których w stosunku do danej osoby może wystąpić konflikt interesów. Zgodnie z regulaminami Zarządu oraz Rady Nadzorczej członkowie tych organów mają prawo zgłaszać zdanie odrębne zamieszczane w protokole posiedzenia danego organu.

Zasady zarządzania konfliktami odnoszą się również do zapobiegania uprzywilejowaniu akcjonariuszy – transakcje lub umowy muszą być zawierane na zasadach rynkowych obowiązujących w relacjach pomiędzy niezależnymi stronami, w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku.

Kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro PKO Banku Polskiego S.A. i interes akcjonariuszy oraz mając na względzie regulacje zewnętrzne z obszaru wynagrodzeń, Bank wprowadził adekwatne przepisy wewnętrzne regulujące kwestię zasad wynagradzania, dotyczące między innymi, osób zajmujących stanowiska kierownicze, w tym członków organów Banku. Wprowadzone przepisy z zakresu wynagrodzeń mają na celu wspieranie realizacji strategii oraz długoterminowych interesów Banku, a także przyczyniać się do prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem.

W Banku obowiązuje polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w 2020 roku.

Zgodnie z treścią tej polityki wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej oraz części zmiennej. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych takich jak: osiągnięcie wyniku finansowego netto Banku i Grupy Kapitałowej Banku, osiągnięcie wskazanych wskaźników ekonomiczno-finansowych, w tym wskaźnika zadowolenia klientów, realizacja strategii Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku oraz utrzymanie pozycji rynkowej Banku. Rada Nadzorcza ustala cele dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym powinny one uwzględniać również kryteria takie, jak dbałość Banku o uwzględnienie interesu społecznego oraz przyczynianie się Banku do ochrony środowiska i zapobiegania ewentualnym negatywnym skutkom społecznym działalności Banku. Łączna wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego każdego z członków Zarządu Banku jest zgodna z zasadą neutralności pod względem płci.

W PKO Banku Polskim S.A. przyjęte są również zasady wynagradzania pracowników, których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku (Material Risk Takers dalej: MRT). Wynagrodzenia zmienne MRT są uzależnione od poziomu realizacji celów premiowych, które w zależności od powierzanych zadań, mogą uwzględniać sytuację finansową Banku oraz wzrost jego wartości oraz obejmować m.in. wskaźnik zadowolenia klientów czy stopień realizacji działań służących wykonaniu strategii Banku.

Kierujący komórką audytu wewnętrznego, komórką do spraw zgodności, komórką prawną, komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie oraz za sprawy kadrowe, są wynagradzani w zakresie wynagrodzenia zmiennego za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji, a ich wynagrodzenie nie może być uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności Banku.

Wypłata wynagrodzeń zmiennych zarówno dla członków Zarządu Banku, jak i pozostałych MRT jest poprzedzana każdorazowo oceną sytuacji ekonomicznej Banku, jak i długookresową oceną tych osób w aspekcie prawidłowego wywiązywania się z powierzonych obowiązków.

Maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członków Zarządu Banku w ujęciu rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników Banku w ujęciu rocznym został ustalony na poziomie 1:22.

Poziom wynagrodzeń członków organów Banku i MRT jest adekwatny do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań. Praca w komitetach Rady Nadzorczej Banku uwzględniana jest w wysokości wynagrodzenia członków tych komitetów. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie jest uzależniona od krótkoterminowych wyników Banku.

Inne dobre praktyki

W Banku dokonano zmiany i redefinicji obowiązujących wartości. Wprowadzono trzy kluczowe wartości dla skutecznego realizowania misji i strategii Banku:

 1. partnerstwo – wspólnie dbamy o najlepsze doświadczenia klientów i pracowników, budujemy partnerskie relacje oparte na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu,
 2. rozwój – wychodzimy naprzeciw zmianom i podejmujemy ambitne wyzwania, dbamy o swój rozwój i wspieramy w tym innych, oferujemy klientom wsparcie w rozwoju w dynamicznie cyfryzującym się świecie,
 3. wpływ – działamy odważnie, cenimy sprawczość, odpowiedzialność i zaangażowanie, jesteśmy innowacyjni w tworzeniu rozwiązań i skuteczni w realizacji celów.

Wartości były sformułowane w oparciu o opinie i propozycje pracowników oraz Zarządu Banku. Przyjęte przez Bank wartości są komunikowane w szczególności poprzez wskazanie zachowań i postaw, które wypełniają te wartości oraz są uwzględniane w procesach zarządzania stosowanych w Banku.

W związku z tym Zarząd Banku w 15 grudnia 2023 roku przyjął w formie uchwały znowelizowany Kodeks etyki PKO Banku Polskiego S.A. (Kodeks Etyki), w którym zdefiniowane są nowe wartości Banku. Obecnie procedowany jest projekt uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej znowelizowany Kodeks Etyki.

Kodeks Etyki określa sposób kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy osobami świadczącymi pracę na rzecz Banku, pomiędzy pracownikami Banku i osobami wykonującymi czynności na rzecz Banku, jak również pomiędzy osobami wykonującymi czynności na rzecz Banku. Kodeks Etyki Banku określa również wartości, zasady, normy postępowania i postawy etyczne w relacjach z klientami oraz w działalności biznesowej Banku i w relacjach Banku z otoczeniem. Pozostaje w bezpośrednim związku z obowiązującą w Banku kulturą organizacyjną, jest jej uzupełnieniem i narzędziem wspierającym upowszechnianie oraz wdrażanie wartości w Banku.

Wartości, zasady, normy postępowania i postawy etyczne zawarte w Kodeksie Etyki Banku obowiązują wszystkich pracowników Banku, jak również osoby wykonujące czynności na rzecz Banku, w tym wykonujące czynności bankowe i faktyczne powiązane z działalnością bankową oraz osoby pośredniczące w ich wykonywaniu, w tym w szczególności osoby reprezentujące Bank i działające w imieniu Banku.

Weryfikacja przestrzegania zasad etyki w Banku jest przedmiotem corocznej oceny dokonywanej przez Zarząd Banku. Informacja o wynikach dokonanej przez Zarząd oceny przekazywana jest nie rzadziej niż raz w roku Radzie Nadzorczej Banku.

Systemy kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

System kontroli wewnętrznej w PKO Banku Polskim S.A. obejmuje m.in. proces sporządzania sprawozdań finansowych, w celu zapewnienia skutecznych i rzetelnych działań, wiarygodności prezentowanych ujawnień oraz przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz dobrych praktyk i standardów rynkowych. Na wszystkich poziomach systemu kontroli wewnętrznej pracownicy Banku stosują mechanizmy kontrolne wbudowane w procesy i systemy oraz aplikacje informatyczne wspierające realizację tych procesów. Mechanizmy te podlegają niezależnemu monitorowaniu na wszystkich poziomach systemu kontroli wewnętrznej, które obejmuje testowanie lub weryfikację bieżącą.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych, który jest procesem istotnym z punktu widzenia realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej i celów biznesowych Banku, funkcjonują mechanizmy kontrolne, których przestrzeganie jest niezależnie monitorowane z częstotliwością i w zakresie określonym w matrycy funkcji kontroli dla tego procesu.

Podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. jest sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego – PKO Banku Polskiego S.A oraz informacje finansowe spółek kapitałowych i funduszy inwestycyjnych objętych konsolidacją (tzw. pakiety konsolidacyjne), uzupełnione o dodatkowe dane i ujawnienia niezbędne w procesie konsolidacji, przekazywane przez te spółki i fundusze oraz jednostki Banku biorące udział w procesie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. są księgi rachunkowe Banku. Wykorzystywane są również dane źródłowe z hurtowni danych. Proces przygotowania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest zautomatyzowany, a przygotowanie danych podlega procedurom operacyjnym i akceptacyjnym. Mechanizmy kontrolne funkcjonujące w procesie sporządzania sprawozdania finansowego polegają na weryfikacji i rekoncyliacji danych sprawozdawczych z księgami rachunkowymi oraz innymi dokumentami, które są podstawą sporządzenia sprawozdania, a także z obowiązującymi przepisami w zakresie polityk rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest cyklicznie poddawany wielostopniowej weryfikacji (w szczególności w zakresie poprawności uzgodnień rachunkowych, analizy merytorycznej i rzetelności informacji), a sprawozdania – wielostopniowemu zatwierdzeniu. W proces przetwarzania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości wbudowano mechanizmy kontrolne, które obejmują weryfikację poprawności i rzetelności prezentowanych danych. Szczególną weryfikacją objęte są korekty manualne, w tym również wynikające z decyzji zarządczych.

Pracownicy Banku na bieżąco monitorują zmiany w przepisach zewnętrznych dotyczących sprawozdawczości, analizują standardy rynkowe i stosują dobre praktyki, a w przypadku takiej potrzeby aktualizują przepisy wewnętrzne oraz implementują zmiany w systemach wspomagających proces sprawozdawczy.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych wykorzystywane są aplikacje sprawozdawcze zarówno dla celów przygotowania sprawozdania finansowego Banku jak i przeprowadzenia procesu konsolidacji i sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Systemy informatyczne wykorzystywane do sporządzania sprawozdawczości spełniają wymogi cyberbezpieczeństwa.

Za przygotowanie i sporządzanie sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A. i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. odpowiedzialny jest Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości, który podlega Wiceprezesowi Zarządu Banku nadzorującego Obszar Finansów i Rachunkowości.

W zakresie informacji jakościowych oraz ilościowych zawartych w sprawozdaniach finansowych dotyczących:

 • zarządzania ryzykiem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku,
 • ujawnień dotyczących kwestii podatkowych,
 • ujawnień dotyczących segmentacji,

Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości współpracuje z Pionem Ryzyka Bankowego, Departamentem Podatków i Departamentem Planowania i Kontrolingu Kosztów.

Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości sprawuje nadzór nad prawidłowością, kompletnością i spójnością danych zawartych w pakietach konsolidacyjnych sporządzanych przez podmioty (spółki i fundusze) objęte konsolidacją. Departament ten kontroluje również spójność i kompletność ksiąg Banku oraz administruje i zarządza planem kont.

Dla zapewnienia kompletności ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w rocznych sprawozdaniach finansowych, Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości przygotowuje listę kontrolną sporządzoną w oparciu o obowiązujące standardy. Dodatkowo 21 grudnia 2021 roku uchwałą Zarządu wprowadzono w Banku Politykę ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach finansowych PKO Banku Polskiego S.A. spełniając tym samym wymogi Rekomendacji R dotyczącej zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Zgodnie z pkt. 36.6 Rekomendacji Zarząd Banku dokonuje corocznych przeglądów stosowanych polityk ujawniania informacji o instrumentach finansowych. Przegląd Polityki dokonywany jest w celu zapewnienia jej zgodności z profilem ryzyka Banku, bieżącymi warunkami rynkowymi, standardami rachunkowości oraz wymogami nadzoru. Ostatni przegląd za okres 31 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku przyjęty został przez Zarząd 13 lutego 2024 roku.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz kwartalne raporty okresowe (składające się z komentarza Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym sprawozdaniem finansowym PKO Banku Polskiego S.A.):

 • przedkładane są Zarządowi PKO Banku Polskiego S.A., który po wstępnej akceptacji przekazuje je Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej i Radzie Nadzorczej,
 • podlegają przeglądowi przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą (w przypadku rocznego sprawozdania finansowego Banku i Grupy opinia Rady Nadzorczej jest wydawana w formie uchwały),
 • są ostatecznie akceptowane do publikacji przez Zarząd Banku.

Sprawozdania opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich członków Zarządu.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, podlegają odpowiednio badaniu i przeglądowi przez niezależną firmę audytorską.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku, rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych.

PKO Bank Polski S.A. dąży do zapewnienia najwyższych standardów sprawozdawczych. Corocznie jest uczestnikiem konkursu The Best Annual Report, w którym już od kilku lat otrzymuje nagrodę specjalną „The Best of the Best” dla najlepszego raportu rocznego w kategorii instytucji finansowych.

Bank sprawuje też funkcje kontrolne w stosunku do konsolidowanych podmiotów zależnych za pośrednictwem swoich przedstawicieli w organach nadzorczych poszczególnych podmiotów.

Firma audytorska

23 września 2021 roku Rada Nadzorcza, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. (PwC) jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za lata 2022-2023. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 11, jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144. 31 stycznia 2022 roku Bank i PwC zawarły umowę na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2022-2023. Sprawozdania finansowe Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za lata 2020-2021 były również badane przez PwC zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 13 grudnia 2018 roku.

W 2023 roku PwC świadczyła na rzecz Banku dozwolone usługi niebędące badaniem, w tym usługi przeglądu sprawozdań finansowych, usługi weryfikacji pakietów konsolidacyjnych przygotowanych na potrzeby wykazania ujawnień, związanych z wdrożeniem MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia”, usługi wydania listów poświadczających na potrzeby przeprowadzenia emisji, usługi atestacyjne polegające na ocenie wypełniania przez Bank wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów, usługi oceny sporządzonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

Łączna wartość należnego wynagrodzenia netto PwC (w tys. PLN)

Łączna wartość należnego wynagrodzenia netto firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe za usługi na rzecz Banku 2023 2022
z tytułu badania sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku 1 913 1 549
z tytułu usług atestacyjnych, w tym przeglądu sprawozdań finansowych 1 737 1 010
Razem 3 650 2 559

15 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za lata 2024-2026.

Kapitał zakładowy, znaczne pakiety akcji i uprawnienia kontrolne

Na 31 grudnia 2023 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego S.A. wynosił 1 250 000 000 PLN i składał się z 1 250 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone. W 2023 roku nie było zmian w wysokości kapitału zakładowego Banku.

Struktura kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego S.A.

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna serii
Seria A akcje zwykłe imienne 312 500 000 1 PLN 312 500 000 PLN
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197 500 000 1 PLN 197 500 000 PLN
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105 000 000 1 PLN 105 000 000 PLN
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385 000 000 1 PLN 385 000 000 PLN
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250 000 000 1 PLN 250 000 000 PLN
1 250 000 000 1 250 000 000 PLN

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego S.A. akcjonariuszami, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na 31 grudnia 2023 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.

 

 

Struktura akcjonariatu PKO Banku Polskiego S.A.

Stan na 31.12.2023 Stan na 31.12.2022
Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym Zmiana udziału w liczbie głosów na WZ
Skarb Państwa 367 918 980 29,43% 367 918 980 29,43% 0,00%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny1) 115 594 152 9,25% 108 266 112 8,66% 0,59%
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny1) 101 787 594 8,14% 106 567 559 8,53% -0,39%
Pozostali akcjonariusze2) 664 699 274 53,18% 667 247 349 53,38% -0,20%
Ogółem 1 250 000 000 100% 1 250 000 000 100% 0,00%
1) Wyliczenia według stanów posiadania akcji na koniec danego okresu publikowanych przez PTE w informacjach półrocznych lub rocznych o strukturze aktywów funduszu i kursu z Biuletynu Statystycznego GPW.
2) W tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na 31 grudnia 2023 roku posiadał 24.487.297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z akcji PKO Banku Polskiego S.A. oraz innych wyemitowanych przez Bank papierów wartościowych nie wynikają specyficzne uprawnienia kontrolne.

Nie są Bankowi znane umowy zawarte w 2023 roku, w wyniku których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Zaangażowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w akcje PKO Banku Polskiego S.A.

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym
Stan na 31.12.2023 Stan na 31.12.2022
Nationale-Nederlanden OFE 115 594 152 9,25% 108 266 112 8,66%
Allianz Polska OFE 101 787 594 8,14% 106 555 815 8,52%
PZU OFE 58 996 508 4,72% 56 683 943 4,53%
Vienna OFE (dawny Aegon OFE) 33 777 391 2,70% 31 967 391 2,56%
Uniqa OFE (dawny AXA OFE) 23 513 483 1,88% 23 513 483 1,88%
Generali OFE 52 899 640 4,23% 21 445 456 1,72%
Pocztylion OFE 6 443 630 0,52% 6 443 630 0,52%

Ograniczenia dotyczące akcji PKO Banku Polskiego S.A.

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego S.A. wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana, w szczególności w zakresie prawa głosu (z 1 akcji wynika 1 głos) czy dywidendy.

Statut PKO Banku Polskiego S.A. ogranicza prawa głosu, które przysługują akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

 • akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PKO Banku Polskim S.A. (tj. Skarb Państwa i BGK),
 • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa),
 • akcjonariuszy działających wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugie na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

Ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wygasają od momentu, w którym udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Jednocześnie zgodnie z:

 • 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego S.A. zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów; zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu takiej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia i w zakresie w jakim zgoda została udzielona,
 • 13 ust. 1 pkt 26 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym akcje należące do Skarbu Państwa lub prawa z tych akcji (poza ustawowo przewidzianymi wyjątkami) nie mogą być zbyte,
 • 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 każde obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1 emitowanych przez Bank możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia KNF.

Bank nie identyfikuje innych, niż wyżej opisane ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności z papierów wartościowych Banku.

Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • GRI:
 • 2-10

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. składa się z 3 do 9 członków. Członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza posiada także kompetencje do zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Członkowie Zarządu powinni m.in. spełniać wymogi art. 22aa ustawy Prawo bankowe, posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zgodnie z „Polityką dotyczącą odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceną odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku” (dalej: Polityka odpowiedniości Zarządu):

 • członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
 • dobór członków Zarządu odbywa się w sposób zapewniający wybór kompetentnych osób dających gwarancję ich odpowiedniości i należytego wywiązywania się z nałożonych obowiązków, z uwzględnieniem zasady zróżnicowania składu Zarządu Banku.

Wśród określonych w Polityce odpowiedniości Zarządu kryteriów odpowiedniości jest ocena posiadanych kwalifikacji, rozumianych jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich odpowiedniości do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad zarządzania Bankiem, struktury Grupy Kapitałowej Banku i potencjalnych konfliktów interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcję i powierzonymi obowiązkami, oraz ocena reputacji.

Dodatkowo wśród kryteriów oceny uwzględnia się m.in. ocenę uczciwości i etyczności działania, umiejętność formułowania niezależnego osądu oraz możliwości poświęcania niezbędnego czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków.

W wyniku corocznego przeglądu Polityki odpowiedniości Zarządu, Rada Nadzorcza Banku w grudniu 2023 roku przyjęła do niej zmiany.

Najważniejsze zmiany dotyczyły:

 • dookreślenia terminu i sposobu osiągnięcia celów różnorodności w aspekcie płci w Zarządzie poprzez przyjęcie, że docelowe osiągnięcie co najmniej minimalnego poziomu różnorodności płci (tj. 30%) w składzie każdego Zarządu Banku powinno nastąpić począwszy od powołania Zarządu Banku na nową wspólną kadencję po 31 grudnia 2025 roku, a realizacja tego celu nastąpi poprzez stosowanie zasady równości szans w doborze członków Zarządu oraz kształtowania w organizacji kultury różnorodności.

Powołanie członka Zarządu na kolejną kadencję odbywa się z uwzględnieniem wyniku oceny dotyczącej jego działalności z poprzednich kadencji, w tym poprzednich ocen odpowiedniości.

Komisja Nadzoru Finansowego wyraża zgodę na powołanie prezesa Zarządu Banku i członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. W przypadku członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji jego mandat wygasa z upływem kadencji, na którą został powołany.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.

Uprawnienia członków Zarządu, w tym dotyczące decyzji o emisji lub wykupie akcji, zostały opisane w rozdziale 11.2.9.

Zasady zmiany statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Zmiana Statutu PKO Banku Polskiego S.A. (Statut Banku) wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A., zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Banku wymagają uzyskania kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów, przy czym uchwały dotyczące zmiany Statutu Banku, które zwiększają świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplają prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczą.

Zmiany wprowadzone do statutu Banku w 2023 roku

21 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 32/2023 w sprawie zmian Statutu Banku, zgodnie z którą do Statutu Banku wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 4 ust. 2 pkt 15 po lit. d dodaje się lit. e o następującym brzmieniu:

„e) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,”

Zmiana wynikała z konieczności dostosowania przepisów wewnętrznych do wymogów Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego z października 2022 roku dotyczącej zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Zgodnie z ww. rekomendacją, zawieranie przez firmę inwestycyjną usługi transakcji na rachunek własny, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi należy uznać za realizację zleceń klientów. Bank był zobligowany wdrożyć taką usługę.

 • w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nabycie przez Bank akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”.

Zmiana wynikała z konieczności dostosowania przepisów do zaleceń UKNF, zgodnie z pismem z dnia 27 maja 2022 roku, w którym UKNF zobowiązał banki działające w formie spółek akcyjnych do przeglądu statutów w zakresie występowania w nich postanowień dotyczących nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. UKNF zwrócił szczególną uwagę na potrzebę odzwierciedlenia w treści statutów banków obowiązku uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji własnych banku w celu umorzenia. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo UKNF, Bank zadeklarował podjęcie działań w celu dokonania koniecznych zmian w Statucie.

23 stycznia 2024 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował ww. zmiany w Statucie Banku.

Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. i prawa akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. jest najwyższym organem Banku. Uprawnienia Walnego Zgromadzenia, sposób zwoływania oraz zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu określają: Kodeks spółek Handlowych, Statut Banku (w szczególności § 9-10) oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Treść Statutu Banku oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku w sekcji Relacji Inwestorskich pod następującym adresem Zasady ładu korporacyjnego – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Banku i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która podejmowana jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Wprowadzone zmiany stosuje się począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło jego zmiany lub w innym terminie wskazanym w uchwale.

21 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. uchwaliło nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. Regulamin, poza poprawkami o charakterze redakcyjnym, aktualizującym i porządkującym, zakłada zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu spółek handlowych dokonanej ustawą z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, w tym w trybie zwyczajnym – raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, w tym w trybie zwyczajnym, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym oraz w trybie nadzwyczajnym, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądania jego zwołania przysługuje również akcjonariuszom.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, należy podejmowanie uchwał dotyczących:

 • powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • nabycia akcji Banku w celu ich umorzenia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za umarzane akcje,
 • tworzenia i likwidacji funduszów specjalnych tworzonych z zysku netto,
 • zbycia przez Bank nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 25% kapitału zakładowego; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku,
 • emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 • ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzania: sprawozdań finansowych (Banku i Grupy Kapitałowej Banku), sprawozdań Zarządu z działalności (Grupy Kapitałowej Banku, w tym Banku) oraz sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
 • udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 • podziału zysku lub pokrycia straty,
 • określania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zmian Statutu Banku,
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku.

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być, zgodnie ze Statutem Banku oraz w zakresie wskazanym w Regulaminie Rady Nadzorczej, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w czasie umożliwiającym zapoznanie się przez akcjonariuszy z tą opinią.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Banku nie stanowią inaczej.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku:

 • zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy,
 • uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Banku poprzez przeniesienie całego jego majątku na inną spółkę, jego likwidacji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia lub zmianę przedmiotu działalności Banku prowadzącą do zaprzestania prowadzenia przez Bank działalności bankowej wymagają większości 90% głosów oddanych.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem, że głosowanie tajne zarządza się:

 • przy wyborach członków organów Banku,
 • nad wnioskami o odwołanie lub pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
 • w sprawach osobowych,
 • na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
 • w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Ogłoszenie wraz z materiałami prezentowanymi akcjonariuszom udostępniane jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Banku w sekcji Relacje Inwestorskie pod następującym adresem Walne Zgromadzenie – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Walne Zgromadzanie odbywa się w siedzibie PKO Banku Polskiego S.A. lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o jego zwołaniu i jest transmitowane w czasie rzeczywistym w intrenecie. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział przedstawiciele mediów.

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są upubliczniane przez Bank na jego stronie internetowej w sekcji Relacje Inwestorskie pod następującym adresem Wideo i telekonferencje – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Najważniejszymi uprawnieniami akcjonariuszy PKO Banku Polskiego S.A. są:

 • udział w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym Banku (zbadanym przez biegłego rewidenta) i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom,
 • możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, w tym głosowania, stawiania wniosków, zgłaszania sprzeciwów i zadawania pytań.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, jak również mogą przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo głosowania akcjonariuszy jest ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Banku w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Wyłączenia tego ograniczenia oraz jego zasady opisane są w § 10 Statutu Banku.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa głosu osobiście (w tym, w przypadku akcjonariuszy niebędących osobą fizyczną – przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza) lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator i pracownik PKO Banku Polskiego S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałami, które dotyczą jego odpowiedzialności wobec PKO Banku Polskiego S.A. z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec PKO Banku Polskiego S.A. oraz sporu pomiędzy nim a PKO Bankiem Polskim S.A.

Członkowie Zarządu Banku oraz kluczowy biegły rewident Banku, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia uczestnikowi takiego zgromadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd Banku może udzielić uczestnikowi Walnego Zgromadzenia informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Treść pytań zadanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 21 czerwca 2023 roku oraz odpowiedzi na nie zamieszczone są na stronie internetowej w sekcji Relacje inwestorskie pod następującym adresem  Raport nr 18/2023 – Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21 czerwca 2023 roku (pkobp.pl)

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. - skład, kompetencje i zasady działania

 • GRI:
 • 2-9
 • 2-10
 • 2-11

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. składa się z 5 do 13 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Skarb Państwa jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku, ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 11 osób.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej w liczbie określonej zgodnie ze wzorem opisanym poniżej ma prawo zgłaszać jedynie akcjonariusz, który samodzielnie i we własnym imieniu jest uprawniony na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej do wykonywania prawa głosu z największej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku, zwany dalej „Uprawnionym Akcjonariuszem”. Kandydatów na pozostałych członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać wszyscy akcjonariusze, w tym Uprawniony Akcjonariusz.

Liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłaszać Uprawniony Akcjonariusz obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

L = 13*U, gdzie:

L – oznacza liczbę członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy L nie jest liczbą całkowitą, liczba członków Rady Nadzorczej jest równa L zaokrąglonemu w górę do najbliższej liczby całkowitej, przy czym łączna liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz nie może być większa od 8 (ośmiu);

U – oznacza udział Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Banku obliczony jako iloraz liczby akcji, z których Uprawniony Akcjonariusz ma prawo wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

W przypadku powołania przez Walne Zgromadzenie mniejszej liczby członków Rady Nadzorczej niż wynika ze wzoru określonego powyżej, Uprawniony Akcjonariusz, ma prawo zgłosić oraz żądać poddania na tym samym Walnym Zgromadzeniu pod kolejne głosowania kandydatów w liczbie nie większej niż dwukrotność różnicy liczby członków Rady Nadzorczej, obliczonej zgodnie z tym wzorem oraz liczby członków Rady Nadzorczej powołanych spośród kandydatów zgłoszonych uprzednio przez Uprawnionego Akcjonariusza.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dobór członków Rady Nadzorczej odbywa się w sposób zapewniający wybór kompetentnych osób, dających gwarancje ich odpowiedniości i należytego wywiązywania się z nałożonych obowiązków. Dobór członków Rady Nadzorczej odbywa się z uwzględnieniem wymogów oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej opisanych w „Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.” (dalej: Polityka odpowiedniości Rady Nadzorczej) oraz z uwzględnieniem zasady zróżnicowania składu Rady Nadzorczej.

Ocena odpowiedniości kandydatów i członków Rady Nadzorczej dokonywana jest przede wszystkim z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 22aa Prawa bankowego.

Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej i zbiorowej całej Rady Nadzorczej każdorazowo w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej oraz raz do roku w ramach oceny okresowej. Walne Zgromadzenie może przeprowadzić także dodatkową ocenę odpowiedniości w innych, uzasadnionych przypadkach, które mają wpływ na wymogi stawiane Radzie Nadzorczej lub jej poszczególnym członkom. Dodatkową ocenę inicjuje Bank.

Wśród określonych w Polityce odpowiedniości Rady Nadzorczej kryteriów odpowiedniości jest ocena posiadanych kwalifikacji, rozumianych jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich odpowiedniości do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku i potencjalnych konfliktów interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcję i powierzonymi obowiązkami, oraz ocena reputacji.

Dodatkowo wśród kryteriów oceny uwzględnia się m.in. ocenę uczciwości i etyczności działania, umiejętność formułowania niezależnego osądu oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków.

W 2023 roku nie wprowadzano zmian do Polityki odpowiedniości Rady Nadzorczej.

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Akcjonariusz spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 26 sierpnia 2020 roku i trwała przez trzy kolejne pełne lata obrotowe (tj. zakończyła się 31 grudnia 2023 roku). Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W 2023 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku:

 • Pan Maciej Łopiński z dniem 24 marca 2023 roku zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,
 • Minister Aktywów Państwowych działając jako Uprawniony Akcjonariusz w rozumieniu § 11 ust. 2 Statutu Banku, mając na uwadze § 35 ust. 1 Statutu Banku, zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył z dniem 24 marca 2023 roku Pana Roberta Pietryszyna do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,
 • Pan Krzysztof Michalski z dniem 20 grudnia 2023 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. Rezygnacja członka nie wpłynęła negatywnie na odpowiedniość zbiorową całego organu.

Zgodnie z Polityką dotyczącą odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 21 czerwca 2023 roku przeprowadziło okresową ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku potwierdzając odpowiedniość indywidualną członków Rady Nadzorczej i odpowiedniość zbiorową całego organu.

Zgodnie z punktem 2.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

W związku z przyjęciem przez Bank wyżej wymienionej zasady, w ramach oceny odpowiedniości indywidualnej, każdy z członków Rady Nadzorczej Banku złożył oświadczenie wskazujące na spełnienie bądź niespełnienie tak zdefiniowanych kryteriów niezależności. Zgodnie z tymi oświadczeniami, w składzie Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2023 roku: 8 członków Rady Nadzorczej (tj. Mariusz Andrzejewski, Andrzej Kisielewicz, Rafał Kos, Maciej Łopiński, Tomasz Kuczur, Robert Pietryszyn, Bogdan Szafrański, Agnieszka Winnik–Kalemba) spełnia kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2021, a 2 członków Rady Nadzorczej (tj. Wojciech Jasiński, Dominik Kaczmarski) nie spełnia kryteriów niezależności. Krzysztof Michalski na dzień rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku nie spełniał kryterium niezależności.

Na 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza składała się z 10 osób.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ PKO BANKU POLSKIEGO S.A. NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Robert Pietrzyszyn – Przewodniczący Rady Nadzorczej
18 października 2022 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Zarząd Banku w dniu 24 marca 2023 roku otrzymał pismo Ministra Aktywów Państwowych informujące, iż Minister Aktywów Państwowych działając jako Uprawniony Akcjonariusz w rozumieniu § 11 ust. 2 Statutu Banku, mając na uwadze § 35 ust. 1 Statutu Banku, zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył z dniem 24 marca 2023 roku Pana Roberta Pietryszyna do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.Rok urodzenia: 1979
Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Doświadczony menedżer, przedsiębiorca. Karierę rozpoczynał w butiku inwestycyjnym Profes. W latach 2006-2008 związany z Grupą KGHM, następnie do 2011 roku prowadził działalność consultingową. Od 2011 roku odpowiedzialny za największą inwestycję w powojennej historii Wrocławia.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję między innymi członka zarządu PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz Prezesa Grupy Lotos.

Obecnie jest partnerem w spółce konsultingowej.

Wykładowca zarządzania strategicznego, członek wielu Rad Nadzorczych.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Wojciech Jasiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej
od 25 lutego 2016 roku.26 sierpnia 2020 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.7 czerwca 2021 roku wyznaczony
przez Skarb Państwa na
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rok urodzenia: 1948

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1972).

W latach 1972–1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990–1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim jako delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997–2000 pełnił funkcję członka Zarządu, następnie prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w latach 1998–2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006–2007 był Ministrem Skarbu Państwa.

Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, przewodniczącego Komisji Gospodarki, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2018 roku. Od czerwca 2018 roku do lipca 2019 roku – pełnomocnik Zarządu Energa S.A. ds. rozwoju inwestycji i rynków energetycznych.

Był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Od 1 lipca 2022 roku doradca Prezesa NBP.

Zależny członek Rady Nadzorczej.

Dominik Kaczmarski – Sekretarz Rady Nadzorczej
7 czerwca 2021 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.8 czerwca 2021 roku wybrany
na Sekretarza Rady Nadzorczej.Rok urodzenia: 1989
Dominik Kaczmarski uzyskał tytuł magistra prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także tytuł magistra na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Posiada tytuł doradcy podatkowego. Ukończył studia MBA Finance & Technology w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W listopadzie 2022 roku zdał drugi poziom egzaminu CFA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w największych międzynarodowych firmach doradczych (PwC 2012-2014 i Deloitte 2014-2016) jako ekspert w zakresie opodatkowania sektora finansowego.

Od lutego 2016 roku do stycznia 2020 roku pracował w Ministerstwie Finansów jako zastępca dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako zastępca dyrektora i dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego. Zajmował się podatkiem od niektórych instytucji finansowych, a także współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT, m.in. poprzez regulację STIR.

Pełnił funkcje sekretarza Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego oraz członka Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego wchodzącego w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego.

Od marca 2020 roku do czerwca 2021 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki PKN Orlen S.A., a od czerwca 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (od lipca 2020 roku jej przewodniczącym).

Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Zależny członek Rady Nadzorczej.

Mariusz Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej
od 22 czerwca 2017 roku.26 sierpnia 2020 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Rok urodzenia: 1971
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie pełni także funkcję kierownika Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, a w latach 2019-2020 był dziekanem Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa. Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W latach 2013-2019 pracował także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W latach 2003-2013 pracował w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, gdzie również pełnił funkcję kierownika Katedry Finansów.

Ukończył trzy fakultety, studiował rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także automatykę i robotykę na specjalności: sztuczna inteligencja oraz informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów był trzykrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W 2001 roku podczas realizacji grantu KBN przygotował i obronił pracę doktorską, która została opublikowana w formie książki przez Wydawnictwo Naukowe PWN pt. „Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”.

Posiada doświadczenie biznesowe uzyskane poprzez zasiadanie w radach nadzorczych m.in. takich spółek jak: Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Północ Nieruchomości S.A. (spółka notowana na NewConnect), PolRest S.A. (spółka notowana na GPW w Warszawie), Media Nieruchomości S.A., Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Czechowicach–Dziedzicach, AWSA Holland II BV. Był także prezesem Zarządu Altair sp. z o.o., członkiem Zarządu ds. finansowych w TBS Złocień sp. z o.o. oraz doradcą Zarządu w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych – IPSiZ sp. z o. o. Był arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przewodniczącego Rady Nadzorczej INSTAL Kraków S.A. oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Tauron Sprzedaż sp. z o. o. Posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta. W latach 2005–2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Jest członkiem European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz gospodarczych.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Andrzej Kisielewicz – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej
od 25 lutego 2016 roku.26 sierpnia 2020 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Rok urodzenia: 1953 
Posiada tytuł profesora nauk matematycznych. Zatrudniony jest na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Habilitację obronił na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich ośrodkach naukowych, jak: Vanderbilt University (Nashville, USA), Polska Akademia Nauk, Technische University (Darmstadt, Niemcy), The University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Blaise Pascal University (Clermont-Ferrand, Francja). Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych. Obecnie jest także członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Jest autorem ponad 85 publikacji naukowych w zagranicznych pismach z zakresu matematyki, logiki i informatyki oraz książek (np. „Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”). Jest także autorem wielu opinii, recenzji i ekspertyz, m.in. dla Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej. Zawodowo zainteresowany zastosowaniem matematyki, logiki i informatyki w praktyce, sztuczną inteligencją, business intelligence, informatyzacją, teorią argumentacji.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Rafał Kos – Członek Rady Nadzorczej
26 sierpnia 2020 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Rok urodzenia: 1971
Adwokat, wspólnik w kancelarii Kubas Kos Gałkowski. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), studiował międzynarodowe prawo gospodarcze na UC Davies (California), absolwent studiów podyplomowych z zakresu amerykańskiego prawa gospodarczego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC).

Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP (od 2020). Członek The Board of Visitors Columbus School of Law, CUA w DC Waszyngton (od 2017). Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013), Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (2015) oraz Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Aktywów Państwowych: ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz ds. prawa koncernowego (2020).

Rekomendowany jako ekspert w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażu m.in. przez Who’s Who Legal, Chambers and Partners, dziennik Rzeczpospolita.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Tomasz Kuczur – Członek Rady Nadzorczej
12 października 2021 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Rok urodzenia: 1973
Prawnik i politolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Doktorat z nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Posiada stopień doktora habilitowanego uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nauk społecznych. Profesor z zakresu nauk społecznych. Kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Administracyjnych. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Maciej Łopiński – Członek Rady Nadzorczej
7 czerwca 2021 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji i wyznaczony przez Skarb Państwa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.24 marca 2023 roku Pan Maciej Łopiński poinformował o rezygnacji z tym dniem z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. Niezależnie od rezygnacji z wyżej wymienionej funkcji Pan Maciej Łopiński pozostał członkiem Rady NadzorczejRok urodzenia: 1947
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny Tygodnika Gdańskiego, dziennikarz m.in. Głosu Wybrzeża i Tygodnika Czas. Poseł na Sejm VII kadencji. W latach 2005-2010 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast w latach 2015-2016 w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. PZU S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PZU Asset Management S.A., Telewizja Polska S.A.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Bogdan Szafrański – Członek Rady Nadzorczej
12 października 2021 roku powołany
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Rok urodzenia: 1958
Ekonomista i amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami, rynku kapitałowego, polityki i gospodarki w USA oraz relacji polsko-amerykańskich. Tytuł doktora nauk o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ma zdany egzamin Chartered Financial Analyst (CFA) na poziomie II.

Jest absolwentem University of California Irvine (UCI) gdzie studiował w Merage School of Business uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA) w dziedzinie finansów. Wcześniej studiował na Wydziale Zarządzania UW oraz Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekonomię na studiach doktoranckich na University of California Los Angeles (UCLA).

Pracował w USA w Kalifornii w firmach wysokich technologii (high tech), kolejno Western Digital Corporation, Advanced Photonics, Inc. i Xsirius Superconductivity, Inc. Był członkiem, a następnie przewodniczącym rady nadzorczej Polam Credit Union w Los Angeles (na modelu CU wzorowane są SKOK-i w Polsce).

W latach następnych był m.in prezesem grupy kapitałowej ZEM Celma S.A., wiceprezesem ds. Finansów i Administracji w Kapsch Telecom Sp. z. o.o., w telekomunikacyjnym joint venture (National Grid, Energis, PKP) Energis Polska Sp. z o.o. wiceprezesem Zarządu ds. Strategicznej Współpracy Udziałowców, dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w Tel-Energo S.A., wiceprezesem ds. Finansów w PKP Cargo S.A., doradcą Zarządu Petrolot Sp. z o.o. ds. restrukturyzacji finansów, oraz członkiem Zarządu ds. Finansowych i Ekonomicznych w PLK S.A.

W 1994 roku zdał egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych, od tego czasu był członkiem wielu rad nadzorczych, w tym z udziałem Skarbu Państwa (PFR S.A., Lotos Terminale S.A., ZEM Celma S.A., KWB Konin S.A., PKP PLK S.A.).

Prowadził niezależną działalność konsultingową jako MetaStrategy Consulting w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wartością (EVA), wycen przedsiębiorstw oraz doradztwie transakcyjnym w M&A.

Wykłada finanse na Wydziale Zarządzania i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz na Uczelni Łazarskiego. Jest komentatorem wydarzeń gospodarczych i politycznych w TVP Info i TVN24 BiŚ oraz autorem artykułów o zarządzaniu, prywatyzacji, finansach. Członek polonijnego think tanku w USA Polonia Institute.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Agnieszka Winnik-Kalemba – Członek Rady Nadzorczej
7 czerwca 2021 roku powołana
w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Rok urodzenia: 1969
W roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1995-1997 była stypendystką rządu amerykańskiego na studiach podyplomowych Georgetown University in Washington D.C. oraz University of Kentucky The James W. Martin School of Public Policy and Administration. W latach 1999-2003 odbyła aplikację adwokacką.

Od 2003 roku jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej Adw. Agnieszka Winnik-Kalemba. W latach 1986-1989 współpracowała z Regionalnym Komitetem Wykonawczym NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk oraz Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność prowadzoną przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich. W latach 1989-2000 pracowała: w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, była asystentem prawnym w Law Offices of Bowles, Keating, Matuszewich & Fiordalisi a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA, asystentem prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, Sejmiku Samorządowego Województwa Wrocławskiego, dyrektorem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

W latach 2006-2008 była członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., a w 2016 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Była przewodniczącą Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A..

Rada Nadzorcza działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Banku oraz regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

21 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. zatwierdziło Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty przez Radę Nadzorczą. Nowy Regulamin Rady Nadzorczej zawiera w szczególności następujące zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej:

 • 3 pkt 1 – wprowadzenie zgodnego z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 brzmienia zapisu regulującego opiniowanie przez Radę Nadzorczą spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 • 7 – uwzględnienie normy wynikającej z art. 382 KSH, regulującego współpracę Rady Nadzorczej z zewnętrznymi doradcami,
 • 8 ust. 2 – dostosowanie terminu zwoływania posiedzeń na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu do kodeksowego terminu 2 tygodni,
 • dodanie § 8 ust. 5 – wprowadzenie możliwości odbywania przez Radę Nadzorczą posiedzeń również bez formalnego zwołania, zgodnie z art. 389 § 6 KSH.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Wyjątkiem są uchwały w sprawach wskazanych w Statucie Banku, dla podjęcia których (oprócz wskazanego kworum) wymagana jest większość kwalifikowana, która wynosi 2/3 głosów. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą wobec pozostałych organów PKO Banku Polskiego S.A., organów nadzoru oraz innych osób.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane z możliwością zdalnego udziału w posiedzeniu, w tym podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość” (Regulamin e-posiedzenia).

Z wyjątkiem spraw wskazanych w Statucie Banku, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.

W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń, podjęła łącznie 171 uchwał.

Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Frekwencja członków Rady Nadzorczej Banku w 2023 roku

Imię i nazwisko Frekwencja*
Mariusz Andrzejewski 11/11
Wojciech Jasiński 11/11
Dominik Kaczmarski 9/11
Andrzej Kisielewicz 9/11
Rafał Kos 10/11
Tomasz Kuczur 11/11
Maciej Łopiński 9/11
Krzysztof Michalski 11/11
Robert Pietryszyn 10/11
Bogdan Szafrański 11/11
Agnieszka Winnik-Kalemba 9/11
* Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu.

Wszystkie nieobecności zostały, uchwałami Rady Nadzorczej uznane za usprawiedliwione.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich obszarach jego działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu PKO Banku Polskiego S.A., należy podejmowanie uchwał, które dotyczą w szczególności:

 • zatwierdzania przyjętych przez Zarząd strategii, polityk, zasad i regulaminów, m.in.: Strategii Banku, Strategii zarządzania ryzykiem, Strategii zarządzania Bankiem, Polityki dywidendowej, Polityki wynagrodzeń, Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, Polityki zgodności Banku, Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, Regulaminu Zarządu, Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, Regulaminu Organizacyjnego Banku, Regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego,
 • zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,
 • zatwierdzania określonego przez Zarząd akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka,
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku,
 • uchwalania Regulaminu:
 • Rady Nadzorczej,
 • udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osobom, które zajmują stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie,
 • powołania i odwołania w głosowaniu tajnym prezesa Zarządu, wiceprezesów oraz członków Zarządu,
 • zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 • wyrażania uprzedniej zgody na czynności spełniające określone statutowo kryteria, w tym m.in. na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe), objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innej spółki, objęcie lub nabycie obligacji zamiennych na akcje, zawarcie przez PKO Bank Polski S.A. istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązanym, zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, umowy darowizny i inne o podobnym skutku oraz umowy zwolnienia z długu oraz inne umowy o podobnym skutku przekraczającym wartość wskazaną w Statucie Banku,
 • występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie nadzorował zarządzania tym ryzykiem,
 • oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
 • opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 • wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,
 • opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, przy czym Rada Nadzorcza może nie opiniować spraw, które dotyczą wyłącznie Rady Nadzorczej lub Członków Rady Nadzorczej,
 • rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,
 • przygotowanie corocznych raportów przedstawianych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z Dobrymi Praktykami lub Zasadami ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza przedstawia także Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, które zawiera m.in. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności (Grupy Kapitałowej Banku, w tym Banku) oraz sprawozdań finansowych (Banku i Grupy Kapitałowej Banku) za ubiegły rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza w szczególności może badać wszystkie dokumenty Banku, dokonywać rewizji stanu majątku Banku oraz żądać od Banku sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Banku (w szczególności jego działalności lub majątku) oraz informacji, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółek zależnych lub powiązanych. Zarząd nie może ograniczyć członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

Rada Nadzorcza może korzystać, na koszt Banku, z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Banku.

Członkowie Rady Nadzorczej nie naruszają obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Banku Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swojego grona inne Komitety. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza, zgodnie z jej regulaminem, powołuje w szczególności Komitet do spraw Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet do spraw Ryzyka, Komitet Audytu oraz Komitet do spraw Strategii.

Funkcjonowanie powołanego w ramach Rady Nadzorczej Banku Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń odpowiada warunkom opisanym w Załączniku nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W 2023 roku wszystkie regulaminy Komitetów Rady Nadzorczej zostały znowelizowane.

Komitety powołane przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych),
 • monitorowanie adekwatności skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jakości pracy audytu wewnętrznego w zakresie oceny adekwatności systemu kontroli wewnętrznej,
 • monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w zakresie sprawozdawczości finansowej, w szczególności poprzez analizowanie informacji otrzymanych od Komitetu ds. Ryzyka,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie sprawozdań finansowych, w szczególności w przypadku, gdy firma audytorska świadczy na rzecz Grupy Kapitałowej Banku inne usługi niż badanie,
 • informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania,
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez firmę audytorską, która przeprowadza badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług, które nie są badaniem na rzecz Banku oraz spółek z Grupy Kapitałowej Banku, zgodnie z polityką,
 • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej polityki,
 • opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską, która przeprowadza badanie, podmioty powiązane z tą firma audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej polityki,
 • określanie procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej procedury,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 • przedkładanie Radzie Nadzorczej zaleceń, które mają na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku,
 • opracowywanie zasad postępowania w zakresie procesu ujawniania i wymiany danych i informacji pomiędzy KNF, firmą audytorską, kluczowym biegłym rewidentem a Bankiem i rekomendowanie ich przyjęcia Radzie Nadzorczej,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w roku, zagadnień, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy przyszłych okresów lub sytuację Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

Skład Komitetu Audytu na 31 grudnia 2023 roku

data powołania do Komitetu*
Przewodnicząca: Agnieszka Winnik-Kalemba 15 czerwca 2021 roku
Wiceprzewodniczący: Mariusz Andrzejewski 24 września 2020 roku
Członkowie: Dominik Kaczmarski 15 czerwca 2021 roku
Rafał Kos 24 września 2020 roku
Bogdan Szafrański 16 grudnia 2021 roku
* W obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

W 2023 roku, w ramach przeprowadzonych w czerwcu okresowych ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, oceniono, czy członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi niezbędne do udziału w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z powyższymi ocenami członkowie Komitetu Audytu łącznie spełniają warunki niezależności i kwalifikacji, zgodnie z przepisami ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W tym, na 31 grudnia 2023 roku:

 • przewodnicząca Komitetu Audytu Agnieszka Winnik-Kalemba oraz Mariusz Andrzejewski, Rafał Kos i Bogdan Szafrański są niezależni, a tym samym większość członków Komitetu Audytu jest niezależnych,
 • najbardziej adekwatną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu działalności Komitetu Audytu, w tym kompetencje z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych posiadają:
 • Mariusz Andrzejewski – kompetencje potwierdzone stopniem naukowym dra hab. nauk ekonomicznych i uprawnieniami biegłego rewidenta; członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń dotyczących księgowości i rachunkowości; dodatkowo umiejętności wynikające z doświadczenia zawodowego związanego z pełnieniem funkcji zarządczych i nadzorczych oraz wykonywaniem czynności w charakterze biegłego rewidenta,
 • Dominik Kaczmarski – kompetencje wynikające z wiedzy i umiejętności nabytych w ramach programu nauczania związanego z nabyciem tytułu doradcy podatkowego oraz z ubieganiem się o tytuł Chartered Financial Analyst, ukończonych studiów MBA Finance & Technology oraz studia magisterskie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; dodatkowo posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów i kalkulacji podatkowych banków, a także w procesie badania sprawozdań finansowych (w zakresie elementów podatkowych),
 • Bogdan Szafrański – wiedza i umiejętności nabyte w ramach programu nauczania w ramach studiów na University of California Irvine (UCI), gdzie studiował w Merage School of Business uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA) w dziedzinie finansów, a także wynikające z doświadczenia jako wykładowca w Katedrze Finansów i Bankowości (przede wszystkim z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej) w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
 • wszyscy członkowie Komitetu Audytu łącznie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie bankowości, które wynikają m.in. z wykształcenia, doświadczenia zawodowego i sprawowania funkcji (szerzej opisane w notkach biograficznych w tym rozdziale).

Udział członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w posiedzeniach Komitetu w 2023 roku.

Imię i nazwisko Frekwencja*
Mariusz Andrzejewski 8/8
Dominik Kaczmarski 7/8
Rafał Kos 8/8
Bogdan Szafrański 8/8
Agnieszka Winnik-Kalemba 6/8
*Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu

Głównym założeniem Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku (dalej: Polityka wyboru) oraz Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Banku i spółek Grupy Kapitałowej Banku (dalej: Polityka świadczenia usług), przyjętych przez Radę Nadzorczą Banku po rekomendacji Komitetu Audytu, jest zapewnienie zgodności procesu wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia przez nią usług na rzecz Banku i Grupy Kapitałowej Banku z obowiązującymi przepisami prawa oraz rekomendacją L KNF, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia niezależności i bezstronności firmy audytorskiej oraz spełnienia wymogów w zakresie obowiązkowej rotacji oraz karencji.

W Polityce wyboru określono niżej opisane zasady obowiązkowej rotacji i karencji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta:

 • maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej na terenie Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, wynosi 10 lat obrotowych objętych badaniem. Może on ulec przedłużeniu o dwa lata, do maksymalnie 12 lat obrotowych objętym badaniem, na podstawie zgody KNF w przypadku równoczesnego zatrudnienia więcej niż jednej firmy audytorskiej w formule audytu wspólnego, pod warunkiem, że wynikiem badania ustawowego jest wspólne sprawozdanie z badania,
 • umowę na badanie sprawozdań finansowych zawiera się na okres objęty badaniem nie krótszy niż 2 lata obrotowe, a maksymalnie na okres 3 lat obrotowych, z możliwością przedłużenia na kolejny okres objęty badaniem, wynoszący co najmniej dwa lata obrotowe,
 • po upływie maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zleceń, o którym mowa w punkcie pierwszym, firma audytorska może ponownie wykonywać czynności badania ustawowego sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 4 lat od zakończenia poprzedniego badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
 • kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego sprawozdań finansowych za okres dłuższy niż 5 lat obrotowych objętych badaniem,
 • kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.

Zgodnie z Polityką wyboru Rada Nadzorcza Banku przeprowadza postępowanie dotyczące zlecenia badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w trybie przetargu nieograniczonego. W następstwie zorganizowanej przez Bank procedury wyboru, Komitet Audytu przekazuje Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Rekomendacja, o ile nie dotyczy to odnowienia zlecenia badania, zawiera nie mniej niż dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji wobec jednej z nich. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. W ocenie ofert złożonych przez firmy audytorskie stosowane są przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru obejmujące w szczególności:

 • podejście do prowadzonej działalności, rozwiązania wewnętrzne zapewniające zachowanie niezależności oraz przestrzeganie innych obowiązujących przepisów prawa, standardów wykonywania zawodu, standardów kontroli jakości i zasad etyki zawodowej oraz reputację firmy audytorskiej,
 • podejście do badania, w tym proponowaną metodykę badania, obszary o szczególnym znaczeniu, ogólny plan badania, strategię komunikacji, stosowane narzędzia informatyczne,
 • doświadczenie zawodowe w branży, w której działa Bank i Grupa Kapitałowa Banku, doświadczenie we współpracy z Bankiem i spółkami Grupy Kapitałowej Banku oraz zasięg geograficzny uwzględniający zakres działalności Grupy Kapitałowej Banku,
 • ocenę członków zespołu wyznaczonego do przeprowadzenia badania, posiadane kwalifikacje i szkolenia, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami z klientem i umiejętności interpersonalne,
 • wysokość oczekiwanego wynagrodzenia oraz szacowaną pracochłonność,
 • ubezpieczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz zakres odpowiedzialności.

Rekomendacje Komitetu Audytu dotyczące wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021 oraz za lata 2022-2023 spełniały obowiązujące warunki i zostały sporządzone w następstwie zorganizowanych przez Bank procedur wyboru spełniających obowiązujące kryteria.

Polityka świadczenia usług zakłada, że świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej na rzecz Banku wymaga wyrażenia zgody przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku. Ponadto Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku wyraża zgodę na świadczenie usług dozwolonych, niebędących badaniem na rzecz spółki Grupy Kapitałowej Banku na podstawie wniosku spółki. Niezbędnym elementem takiego wniosku jest zgoda Komitetu Audytu lub Rady Nadzorczej spółki Grupy Kapitałowej Banku wnioskującej o wyrażenie zgody.

W 2023 roku firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. świadczyła na rzecz Banku dozwolone usługi niebędące badaniem. Przed zawarciem umowy na świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyraził zgodę na świadczenie tych usług. Wynagrodzenie firmy audytorskiej zostało zaprezentowane w punkcie 11.2.2 niniejszego sprawozdania.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

 • GRI:
 • 2-20

Opiniowanie i bieżące monitorowanie zasad wynagradzania w ramach przyjętej w Banku Polityki Wynagradzania oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji Polityki Wynagradzania.

Komitet odpowiada w szczególności za realizację poniższych zadań:

 • opiniowanie, podlegających zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, ogólnych zasad polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 • dokonywanie okresowego przeglądu Polityki Wynagradzania oraz przedstawianie wyników z przeglądu Radzie Nadzorczej,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
 • przedstawianie lub opiniowanie decyzji dotyczących wynagradzania, które mają być podjęte przez Radę Nadzorczą – w szczególności dotyczących wynagradzania członków Zarządu, w tym odpraw dla członków Zarządu,
 • dokonywanie oceny celów MbO stawianych członkom Zarządu i przez nich realizowanych, ich wartości oraz wagi i przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,
 • dokonywanie oceny narzędzi i systemów przyjętych w celu zagwarantowania, by system wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Banku należycie uwzględniał wszystkie rodzaje ryzyka, poziomy płynności i kapitału oraz aby Polityka Wynagradzania była zgodna z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wspierała takie zarządzanie i była zbieżna ze strategią biznesową, celami, kulturą i wartościami korporacyjnymi oraz długofalowymi interesami Grupy Kapitałowej Banku,
 • nadzorowanie wynagrodzenia stałego kierujących komórkami wykonującymi niezależne funkcje kontrolne, w tym komórkami do spraw: zgodności, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,
 • opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzeń kierujących komórkami ds.: zgodności, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w przedmiocie zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą rozliczenia celów MbO dla członków Zarządu za dany okres oceny,
 • zapoznawanie się z raportem z prowadzonego przez komórkę do spraw audytu wewnętrznego przeglądu wdrożenia polityki wynagrodzeń,
 • przygotowywanie projektu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku, który jest przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą.

Ponadto do zadań Komitetu należy:

 • opiniowanie polityki różnorodności w składzie Zarządu,
 • dokonywanie oceny odpowiedniości i rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów do Zarządu, w tym z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości, koniecznych do zarządzania Bankiem oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu,
 • określanie zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą, zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu, a także określanie wymagań m.in. w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji członka Zarządu,
 • określanie zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą, wartości docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci w Zarządzie,
 • dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie,
 • dokonywanie, co najmniej raz w roku, okresowej oceny odpowiedniości, w tym oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny,
 • dokonywanie okresowego przeglądu polityki Zarządu w odniesieniu do doboru i powoływania osób, które zajmują stanowiska kierownicze w Banku mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku i przedstawianie Zarządowi zaleceń w tym zakresie,
 • opiniowanie, w tym dokonywanie corocznego przeglądu polityki dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tej polityce,
 • opiniowanie polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku w ramach jej przeglądu dokonywanego przez Radę Nadzorczą.
data powołania do Komitetu*
Przewodniczący: Wojciech Jasiński 24 września 2020 roku
Wiceprzewodniczący: Dominik Kaczmarski 8 czerwca 2021 roku
Członkowie: Andrzej Kisielewicz 24 września 2020 roku
Tomasz Kuczur 14 października 2021 roku
Robert Pietryszyn 9 listopada 2022 roku
Bogdan Szafrański 14 października 2021 roku
* W obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

W 2023 roku odbyło się 9 posiedzeń Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Udział członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w posiedzeniach Komitetu w 2023 roku.

Imię i nazwisko Frekwencja*
Wojciech Jasiński 9/9
Dominik Kaczmarski 7/9
Andrzej Kisielewicz 7/9
Tomasz Kuczur 9/9
Robert Pietryszyn 8/9
Bogdan Szafrański 9/9
*Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu

Komitet ds. Ryzyka Rady Nadzorczej

 • opiniowanie całościowej, bieżącej i przyszłej, gotowości Banku do podejmowania ryzyka, z uwzględnieniem profilu ryzyka Grupy Kapitałowej Banku, w tym w szczególności opiniowanych uchwalonych przez Zarząd strategicznych limitów tolerancji na poszczególne rodzaje ryzyka dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
 • opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez Zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii oraz innych okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej, uwzględniających roczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem, informację o realizacji strategii zarządzania ryzykiem, przegląd scenariuszy, w tym scenariuszy warunków skrajnych (w celu określenia reakcji profilu ryzyka Banku na wydarzenia zewnętrzne i wewnętrzne) oraz wnioski z testów warunków skrajnych,
 • opiniowanie uchwalonej przez Zarząd polityki zatwierdzania nowych produktów i rekomendowanie Radzie Nadzorczej jej zatwierdzania,
 • opiniowanie uchwalonej przez Zarząd polityki informacyjnej obejmującej ujawnienia i rekomendowanie Radzie Nadzorczej jej zatwierdzenia,
 • opiniowanie innych uchwał Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej, których zatwierdzanie należny do kompetencji Rady Nadzorczej,
 • wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku,
 • przeglądanie czy ceny pasywów i aktywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka oraz wskazywanie Zarządowi kierunków działań korygujących,
 • ocenianie ryzyka związanego z oferowanymi produktami oraz usługami finansowymi,
 • opiniowanie rozwiązań, które dotyczą ograniczania ryzyka prowadzonej działalności przy wykorzystaniu ubezpieczeń majątkowych Banku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Banku i prokurentów,
 • bieżące monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem i przekazywanie Radzie Nadzorczej informacji na temat wyników monitorowania tego systemu,
 • opiniowanie informacji, które Bank podaje do publicznej wiadomości w zakresie strategii zarządzania ryzykiem oraz systemu zarządzania ryzykiem,
 • dokonywanie corocznego przeglądu polityki wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej Banku, a w szczególności ocena, czy zachęty, jakie stwarza ta polityka i praktyka w zakresie wynagrodzeń uwzględniają ryzyko, kapitał i płynność oraz prawdopodobieństwo i perspektywę czasową uzyskania przez spółkę z Grupy Kapitałowej zysków oraz przyjmowanie raportu z tego przeglądu, przekazywanego do wiadomości Rady Nadzorczej,
 • bieżące monitorowanie wdrażania strategii zarządzania ryzykiem i przekazywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących niezbędnych korekt strategii w zakresie ryzyka, wynikających m.in. ze zmian w modelu biznesowym Banku, wydarzeń rynkowych lub rekomendacji wydanych przez komórkę ds. zarządzania ryzykiem,
 • doradzanie w procesie wyboru doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych, w przypadku zgłoszenia przez Radę Nadzorczą woli skorzystania z ich usług,
 • ocenianie zaleceń audytorów zewnętrznych lub wewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych związanych z odpowiednim wdrożeniem odpowiednich środków,
 • współpraca z Komitetem ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z opiniowaniem przez ten Komitet polityki odpowiedniości dotyczącej członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku, w celu utrzymywania tejże polityki w zgodzie ze skutecznym i należytym zarządzaniem ryzykiem,
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez Radę Nadzorczą w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku.
data powołania do Komitetu*
Przewodniczący: Mariusz Andrzejewski 24 września 2020 roku
Wiceprzewodniczący: Dominik Kaczmarski 15 czerwca 2021 roku
Członkowie: Wojciech Jasiński 24 września 2020 roku
Andrzej Kisielewicz 24 września 2020 roku
Bogdan Szafrański 14 października 2021 roku
* W obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu ds. Ryzyka do 20 grudnia 2023 roku (data rezygnacji) wchodził także Krzysztof Michalski.

W 2023 roku odbyło się 8 posiedzeń Komitetu ds. Ryzyka.

Udział członków Komitetu ds. Ryzyka w posiedzeniach Komitetu w 2023 roku.

Imię i nazwisko Frekwencja*
Mariusz Andrzejewski 8/8
Wojciech Jasiński 8/8
Dominik Kaczmarski 6/8
Andrzej Kisielewicz 6/8
Krzysztof Michalski 8/8
Bogdan Szafrański 8/8
*Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu

Komitet ds. Strategii Rady Nadzorczej

 • opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii Banku, której zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
 • wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii, w tym w szczególności poprzez analizowanie przedstawianych przez Zarząd okresowych informacji o jej realizacji,
 • opiniowanie strategicznych czynności Banku, które wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie ich spójności z obowiązującą strategią Banku,
 • wykonywanie innych powierzonych zadań przez Radę Nadzorczą w zakresie realizacji celów strategicznych i kluczowych projektów Banku.
data powołania do Komitetu*
Przewodniczący: Dominik Kaczmarski 15 czerwca 2021 roku
Wiceprzewodniczący: Bogdan Szafrański 14 października 2021 roku
Członkowie: Mariusz Andrzejewski 24 września 2020 roku
Andrzej Kisielewicz 24 września 2020 roku
Tomasz Kuczur 14 października 2021 roku
Robert Pietryszyn 9 listopada 2022 roku
* W obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu ds. Strategii do 20 grudnia 2023 roku (data rezygnacji) wchodził także Krzysztof Michalski.

W 2023 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu ds. Strategii.

Udział członków Komitetu ds. Strategii w posiedzeniach Komitetu w 2023 roku.

Imię i nazwisko Frekwencja*
Dominik Kaczmarski 3/3
Andrzej Kisielewicz 3/3
Tomasz Kuczur 3/3
Krzysztof Michalski 3/3
Robert Pietryszyn 1/3
Bogdan Szafrański 3/3
*Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. - skład, kompetencje i zasady działania

 • GRI:
 • 2-9
 • 2-11
 • 2-12

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. składa się z 3 do 9 członków. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.Powołanie prezesa Zarządu oraz członka Zarządu, który nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku wymaga zgody KNF.

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 3 lipca 2020 roku.

 • W 2023 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Banku:
 • Pan Andrzej Kopyrski wszedł w skład Zarządu Banku z dniem 1 stycznia 2023 roku, na podstawie decyzji Rady Nadzorczej Banku z 15 grudnia 2022 roku,
 • Pan Paweł Gruza złożył rezygnację ze skutkiem na koniec dnia 12 kwietnia 2023 roku z kierowania pracami Zarządu Banku oraz z ubiegania się o pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku; złożona rezygnacja nie oznaczała rezygnacji Pana Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie Zarządu Banku ani z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku,
 • Pan Mieczysław Król złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku z dniem 13 kwietnia 2023 roku.
 • Rada Nadzorcza Banku odwołała Pana Maksa Kraczkowskiego z Zarządu Banku z dniem 13 kwietnia 2023 roku,
 • Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Dariusza Szweda na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 14 kwietnia 2023 roku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 roku, a pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania zgody, powołała Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku,
 • Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła jednogłośnie zgodę na powołanie Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku z dniem 31 sierpnia 2023 roku,

W związku z powyższymi zmianami w składzie Zarządu Banku, Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła zmiany wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku, które weszły w życie 14 kwietnia 2023 roku. Dodatkowo Rada Nadzorcza Banku w 2023 roku zatwierdziła zmiany wewnętrznego podziału kompetencji niezwiązane ze zmianą w składzie Zarządu Banku, które weszły w życie 1 lipca, 1 września oraz 4 października 2023 roku.

W związku z wyżej wymienionymi zmianami składu Zarządu oraz podziału kompetencji, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku dokonał oceny, w wyniku której potwierdzono odpowiedniość:

 • indywidualną nowego członka Zarządu Banku Pana Dariusza Szweda oraz zbiorową całego Zarządu Banku,
 • indywidualną członków Zarządu Banku, których dotyczyły ww. zmiany zakresu odpowiedzialności w tym Panów: Macieja Brzozowskiego (w kwietniu oraz w czerwcu), Marcina Eckerta (w kwietniu), Pawła Gruzy (w kwietniu) i Andrzeja Kopyrskiego (w kwietniu oraz w sierpniu), Dariusza Szweda (w październiku).

Ocena odpowiedniości została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Dodatkowo, w związku z decyzją o podjęciu przez Wiceprezesa Marcina Eckerta funkcji w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego, jak również w związku ze zmianą przyporządkowania strukturalnego jednostki organizacyjnej Banku w zakresie nadzoru obsługi klientów korporacyjnych i strategicznych klientów korporacyjnych, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku dokonał dodatkowej oceny wpływu powyższych okoliczności na indywidualną ocenę odpowiedniości Wiceprezesów, w wyniku czego potwierdzono dalszą odpowiedniość Wiceprezesów do pełnienia funkcji w Zarządzie Banku. Ocena odpowiedniości została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Uwzględniając powyższe, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej przeprowadził w 2023 roku:

 • wstępną ocenę odpowiedniości – związaną z powołaniem nowego członka do składu Zarządu (kwiecień),
 • dodatkową oceną odpowiedniości – związaną ze zmianą podziału kompetencji w Zarządzie Banku oraz w związku z zaistnieniem ww. innych okoliczności mogących wpływać na indywidualną ocenę odpowiedniości członków Zarządu Banku (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień i październik)
 • okresowe oceny odpowiedniości – związane z coroczną oceną odpowiedniości członków Zarządu Banku (grudzień),
 • zbiorowe oceny odpowiedniości Zarządu (dodatkową związaną ze zmianą składu Zarządu i okresową) – uwzględniające dokonane zmiany osobowe i zmiany wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie (kwiecień i grudzień).

Oceny odpowiedniości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w Banku „Polityką dotyczącą odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku”.

W wyniku powyższych ocen Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej potwierdził odpowiedniość indywidualną członków Zarządu, a także każdorazową odpowiedniość zbiorową Zarządu Banku. Powyższe oceny odpowiedniości zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Na 31 grudnia 2023 roku Zarząd Banku składał się z 8 osób.

Skład Zarządu według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

Dariusz Szwed – Prezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Prezesa Zarządu
W składzie Zarządu
od 14 kwietnia 2023 roku
Rada Nadzorcza Banku z dniem 14 kwietnia 2023 roku powołała Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez KNF oraz z dniem wydania takiej zgody. Do czasu uzyskania tej zgody Pan Dariusz Szwed pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku. 31 sierpnia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła jednogłośnie zgodę na powołanie Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.Rok urodzenia: 1973
Dariusz Szwed ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2021 roku pełnił funkcję członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował obszar biznesu oraz operacji bankowych, a wcześniej obszar IT oraz funduszy europejskich, jak również realizację wewnętrznego filaru „Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025”.

W latach 2019-2021 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku – sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był prezesem zarządu Alior TFI. Był członkiem kilku komitetów, w tym komitetu kredytowego. Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, ostatnio jako dyrektor departamentu private banking, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, obejmującą także ryzyko operacyjne, kredytowe i reputacyjne tego obszaru. Nadzorował również detaliczną część działalności biura maklerskiego tego banku. Ponadto był członkiem zespołu zarządzającego fuzją Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku, w którym odpowiadał za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych private banking w połączonym banku.

Jest absolwentem wydziału bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Ma również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pełnione funkcje
w komitetach stałych Banku w 2023 roku
 • Komitet Ryzyka (przewodniczący) – od 31 sierpnia,
 • Komitet Transformacji (przewodniczący) – od 31 sierpnia,
 • Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (przewodniczący) – od 31 sierpnia,
 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (przewodniczący) – od 31 sierpnia,
 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (członek) – od 14 kwietnia do 30 sierpnia,
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju (przewodniczący) – od 10 lipca,
 • Komitet Strategii (przewodniczący) – od 14 kwietnia,
Maciej Brzozowski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Detalicznej i Firm
W składzie Zarządu
od 25 marca 2022 roku
Rok urodzenia: 1973
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Business Administration.

Od początku swojej pracy zawodowej związany jest z bankowością. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w PKO Banku Polskim S.A.

Od 1999 roku pracował w Kredyt Banku S.A., gdzie zajmował się zagadnieniami zarówno sprzedaży jak i ryzyka. Koordynował również optymalizację procesów biznesowych w organizacji. Uczestniczył w pracach związanych z budową modeli wyznaczających ryzyko dla klientów korporacyjnych oraz obliczaniem wymogów kapitałowych.

W latach 2008-2012 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Oceny Ryzyka i Departamencie Inspekcji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar regulacji bankowych oraz walidację zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego do obliczania wymogów kapitałowych banków.

W latach 2017-2020 w Narodowym Banku Polskim, jako zastępca Dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej, zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ryzyka i stabilności systemu finansowego oraz wpływu regulacji UE na funkcjonowanie sektora bankowego. Do jego kompetencji należała współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego.

Do 24 marca 2022 roku Członek Zarządu Alior Bank S.A., odpowiedzialny za zarządzenie ryzykiem (uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego).  Nadzorował obszar kredytów, windykacji i restrukturyzacji wierzytelności, ryzyko rynkowe, płynności i operacyjne oraz wymogi kapitałowe. Przewodniczył oraz był członkiem odpowiednich komitetów w tym zakresie.

Był członkiem Rady Nadzorczej Alior TFI S.A. oraz Alior Leasing Sp. z o.o.

Od 25 marca 2022 roku Członek Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.

Wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Pełnione funkcje
w komitetach stałych Banku w 2023 roku
 • Komitet Kredytowy Banku (członek),
 • Komitet Ryzyka (członek),
 • Komitet Strategii (członek),
 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (członek),
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju (członek).
Marcin Eckert – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
W składzie Zarządu
od 8 czerwca 2021 roku
Rok urodzenia: 1971
Absolwent Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest także absolwentem programu Leadership Academy for Poland oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wcześniej związany był z Grupą PZU, w której od 2017 roku sprawował funkcję dyrektora zarządzającego ds. korporacyjnych. W latach 2019-2021 członek Zarządu PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. W ramach Grupy PZU odpowiadał m.in. za strategię i projekty, Biuro Administracji, Biuro Nadzoru Korporacyjnego, Biuro Nadzoru nad Spółkami Zagranicznymi oraz Pion Technologii Informatycznych. W latach 2018-2020 członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Zdrowie S.A., od czerwca 2020 roku do czerwca 2021 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. i PKO BP BANKOWY PTE S.A. oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Od 2001 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego oraz prawa pracy. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy (lider praktyki Benefits & Compensation). Uprzednio związany również z TGC Tax Advisers sp. z o.o. (dyrektor Działu Podatkowego), Mazars Audyt Sp. z o. o. (dyrektor Działu Prawno-Podatkowego) oraz Ernst & Young (Senior Manager).

Pełnione funkcje
w komitetach stałych Banku
w 2023 roku
 • Komitet Jakości Danych (zastępca przewodniczącego),
 • Komitet Ryzyka (członek),
 • Komitet Ryzyka Operacyjnego (członek),
 • Komitet Strategii (członek),
 • Komitet Transformacji (członek),
 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (członek),
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju (członek).
Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu Banku Nadzorujący Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej
W składzie Zarządu
od 10 sierpnia 2022 roku
Rok urodzenia: 1977
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 10 września 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. aktywów zagranicznych w KGHM Polska Miedź S.A. Od listopada 2016 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy podatkowej. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień – listopad 2016 roku. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007–2016. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007-2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000–2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Pełnione funkcje
w komitetach stałych Banku w 2023 roku
 • Komitet Ryzyka (członek) – od 26 maja,
 • Komitet Ryzyka Operacyjnego (członek) – od 27 kwietnia,
 • Komitet Strategii (członek),
 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (członek) – od 1 lutego do 12 kwietnia,
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju (członek).
Wojciech Iwanicki – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Administracji
W składzie Zarządu
od 14 października 2021 roku
Rok urodzenia: 1974
Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania administracją, logistyką, infrastrukturą, zasobami ludzkimi oraz informatyką.

Od 2017 roku związany z Grupą PZU, gdzie pełnił funkcję dyrektora Biura Administracji w PZU S.A., PZU Życie S.A., PZU Centrum Operacji S.A., TUW PZUW. Za obszar administracyjno-finansowy odpowiadał również jako dyrektor w Urzędzie Zamówień Publicznych. W latach 2014-2016 dyrektor Biura Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 2006 roku do 2010 roku zastępca dyrektora w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Od października 2019 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sigma BIS S.A.

Pełnione funkcje
w komitetach stałych Banku w 2023 roku
 • Komitet Ryzyka (członek) – od 26 maja,
 • Komitet Strategii (członek),
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju (członek).
Andrzej Kopyrski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw
W składzie Zarządu
od 1 stycznia 2023 roku
Rok urodzenia: 1965
Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow.

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Pekao S.A. W latach 1993-1996 pracował w bankowości korporacyjnej w ING Bank Polska S.A. Następnie kierował finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska S.A., a od 1997 roku do 2001 roku był dyrektorem w ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalne i rynki kapitałowe.

Od 2001 roku był członkiem Zarządu w HSBC Financial Services (Poland). Od kwietnia 2002 roku pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku dyrektora zarządzającego, gdzie był odpowiedzialny za Obszar Sprzedaży, Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniu z Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego.

W latach 2008 – 2018 był wiceprezesem Banku Pekao S.A. kierującym operacjami bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Następnie pracował w Polskim Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), gdzie odpowiadał za Pion Inwestycji sprawując nadzór nad inwestycjami kapitałowymi oraz programem wsparcia dla dużych firm.

Pełnione funkcje
w komitetach stałych Banku w 2023 roku
 • Komitet Kredytowy Banku (członek),
 • Komitet Ryzyka (członek),
 • Komitet Strategii (członek),
 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (członek) – od 27 kwietnia,
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju (członek).
Artur Kurcweil – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Technologii
W składzie Zarządu
od 14 września 2021 roku
Rok urodzenia: 1973
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie menadżerskie w obszarze IT. W latach 2011-2021 pracował w Grupie PZU, do 2019 roku na stanowisku dyrektora IT, od 2020 roku na stanowisku dyrektora zarządzającego do spraw digitalizacji. Odpowiadał za transformację cyfrową usług Grupy PZU, projekty informatyczne, zapewnienie ciągłości działania i wdrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pełnił również funkcję dyrektora nadzorującego Laboratorium Innowacji, podmiotu zajmującego się współpracą z międzynarodowymi startupami, testowaniem i wdrażaniem innowacji w ramach Grupy PZU.

Przed 2011 rokiem przez ponad 5 lat pracował w IBM oraz 8 lat w Grupie Siemens. Dzięki 3-letniej pracy w centrali Siemensa w Monachium zdobył międzynarodowe doświadczenie projektowe i wiedzę z zakresu consultingu oraz zarządzania międzynarodowym IT.

W swojej pracy koncentruje się na innowacyjności, digitalizacji i efektywności procesów oraz dynamicznym rozwoju multikanałowego biznesu. Dzięki doświadczeniu zawodowemu zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy usług, rozumie potrzeby rynku i dynamiczne zmiany w obszarze nowych technologii.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, którą ukończył z tytułem licencjata informatyki i ekonometrii oraz tytułem magistra ekonomii.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz jest Członkiem Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

Pełnione funkcje
w komitetach stałych Banku w 2023 roku
 • Komitet ds. Architektury IT (przewodniczący),
 • Komitet Jakości Danych (przewodniczący),
 • Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (zastępca przewodniczącego),
 • Komitet Ryzyka (członek),
 • Komitet Ryzyka Operacyjnego (członek),
 • Komitet Strategii (członek),
 • Komitet Transformacji (członek),
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju (członek).
Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
W składzie Zarządu
od 8 stycznia 2013 roku
Rok urodzenia: 1966
Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem, po uzyskaniu zgody KNF od 8 stycznia 2013 roku.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Organizacja i Zarządzanie).

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów oraz w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK S.A., bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą.

Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w Banku BPH S.A., w obszarze kredytów. Od 1992 roku związany z Bankiem Zachodnim S.A., a następnie po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. z BZ WBK S.A., gdzie w latach 1992-2000 pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, a w latach 2000-2005 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był zastępcą głównego oficera ds. ryzyka. Od stycznia 2011 roku pełnił funkcję głównego oficera kredytowego, a od marca 2012 roku także zastępcy głównego oficera ds. ryzyka. Ponadto był przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK S.A., zastępcą przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz zastępcą przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

Był członkiem Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.: PKO Bank Hipoteczny S.A., PKO Leasing S.A. oraz PKO Faktoring S.A.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A.

Pełnione funkcje
w komitetach stałych Banku w 2023 roku
 • Komitet Kredytowy Banku (przewodniczący),
 • Komitet Ryzyka Operacyjnego (przewodniczący),
 • Komitet Ryzyka (zastępca przewodniczącego),
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju (wiceprzewodniczący),
 • Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (członek),
 • Komitet Jakości Danych (członek),
 • Komitet Strategii (członek),
 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (członek).

Zarząd Banku działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Banku oraz Regulaminu Zarządu przyjętego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku.

Zarząd wykonuje swoje czynności na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w tym m.in. zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom oraz prezentuje stanowisko Zarządu wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu albo poza posiedzeniem w trybie obiegowym (pisemnym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy, które przekraczają zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały w przedmiocie związanym z zarządzaniem ryzykiem mogą być podejmowane pod nieobecność członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku, gdy w zakresie podejmowanych przez Zarząd uchwał związanych z zarządzaniem ryzykiem, członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku zagłosuje inaczej, niż większość członków Zarządu lub w sposób odmienny, niż wstępnie zostało to zaproponowane w projekcie uchwały, uzasadnia on swoją decyzję na piśmie. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą wraz z pisemnym uzasadnieniem sposobu głosowania Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.

Uchwałą nr 33/2023 Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2023 roku, Rada Nadzorcza zatwierdziła przyjęty przez Zarząd Regulamin Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Zmiana Regulaminu Zarządu miała charakter usprawniający proces przygotowywania posiedzeń Zarządu oraz doprecyzowujący i dostosowujący zapisy Regulaminu do aktualnej praktyki w zakresie przygotowywania i akceptacji materiałów na posiedzenia Zarządu, ich umieszczania w porządku obrad posiedzenia oraz podpisywania uchwał i protokołów.

Doprecyzowano także uprawnienia Prezesa Zarządu, jak również wskazano, że w przypadku przygotowywania i akceptacji materiałów na posiedzenia oraz umieszczania tematów w porządku obrad posiedzeń Zarządu, zastosowanie znajdują regulacje wydawane przez Prezesa Zarządu. W katalogu zmian uwzględniono także postanowienia dostosowujące zakres informacji zawieranych w protokole z posiedzenia Zarządu do obecnej praktyki funkcjonowania organu. Ponadto, usankcjonowano możliwość przyjmowania przez Zarząd materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu elektronicznych systemów komunikacji funkcjonujących w Banku.

Oświadczenia w imieniu Banku mogą składać:

 • prezes Zarządu samodzielnie,
 • dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 • dwóch prokurentów działających łącznie,
 • pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Na 31 grudnia 2023 roku w Banku było 4 prokurentów. W 2023 roku odwołano jedną prokurę.

W 2022 roku Zarząd odbył 55 posiedzeń, podjął 690 uchwał.

Udział członków Zarządu Banku w posiedzeniach Zarządu w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Frekwencja członków Zarządu w 2023 roku

Imię i nazwisko Frekwencja*
Dariusz Szwed 38/39
Maciej Brzozowski 51/55
Marcin Eckert 45/55
Paweł Gruza 50/55
Wojciech Iwanicki 51/55
Andrzej Kopyrski 45/55
Artur Kurcweil 47/55
Piotr Mazur 48/55
* Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw PKO Banku Polskiego S.A., niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Banku dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Zarządu Banku, zgodnie z Regulaminem Zarządu w szczególności należy:

 • określanie Strategii Banku i Strategii zarządzania Bankiem, która uwzględnia ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
 • określanie strategii zarządzania ryzykiem oraz ogólnego poziomu tolerancji na ryzyko,
 • tworzenie i likwidacja stałych komitetów Banku oraz określanie ich właściwości,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek Banku w kraju i za granicą,
 • określanie Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, Regulaminu Organizacyjnego Banku oraz Regulaminu Zarządu,
 • ustanawianie prokurentów oraz określanie zasad ustanawiania pełnomocników w Banku,
 • określanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania, w tym w szczególności: zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej, zasad zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym, które dotyczą procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego, planowania kapitałowego oraz polityki dywidendowej,
 • określanie rocznego planu finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
 • określanie zasad identyfikacji modeli biznesowych i przeprowadzania testów charakterystyki umownych przepływów pieniężnych,
 • określanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • przyjmowanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Banku, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku oraz kwartalnych raportów Grupy Kapitałowej Banku,
 • określanie polityki w zakresie bancassurance,
 • określanie polityki wynagrodzeń, która obejmuje także podmioty zależne od Banku,
 • określanie produktów bankowych oraz innych usług bankowych i finansowych,
 • określanie zasad uczestnictwa Banku w spółkach i innych organizacjach,
 • podejmowanie decyzji w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Decyzje w sprawie nabycia akcji Banku w celu ich umorzenia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za umarzane akcje oraz w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku nie leżą w kompetencjach Zarządu – podejmowane są przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im obszarami oraz podejmują decyzje w sprawach zwykłego zarządu w zakresie nadzorowanych obszarów.

Wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku na koniec 2023 roku kształtuje się następująco:

 • Prezesowi Zarządu (nadzorującemu Obszar Prezesa Zarządu) podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku, nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, strategii i analiz makroekonomicznych, audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa, ryzyka braku zgodności, ryzyka postępowania, ryzyka utraty reputacji, obsługi prawnej, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji i marketingu oraz nadzór właścicielski oraz koordynacji działań z zakresu ESG,
 • Wiceprezesowi Zarządu nadzorującemu Obszar Bankowości Detalicznej i Firm podlegają w szczególności sprawy z zakresu tworzenia oferty produktowej dla osób prywatnych, w tym kształtowanie oferty produktów bankowości inwestycyjnej i ubezpieczeniowej, sprzedaż produktów i obsługę osób prywatnych i firm oraz obsługę przedsiębiorstw,
 • Wiceprezesowi Zarządu nadzorującemu Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw podlegają w szczególności sprawy z zakresu bankowości instytucjonalnej, tworzenia oferty produktów skarbowych i działalności własnej Banku na rynku finansowym, tworzenia oferty produktowej dla firm, przedsiębiorstw oraz klientów bankowości korporacyjnej i sektora publicznego, sprzedaż produktów dla tych klientów, z wyłączeniem firm,
 • Wiceprezesowi Zarządu nadzorującemu Obszar Finansów i Rachunkowości podlegają w szczególności sprawy z zakresu: planowania i kontrolingu finansowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz podatków,
 • Wiceprezesowi Zarządu nadzorującemu Obszar Administracji podlegają w szczególności sprawy z zakresu zakupów i zarządzania nieruchomościami Banku,
 • Wiceprezesowi Zarządu nadzorującemu Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej podlegają w szczególności sprawy z zakresu obsługi operacji, funkcji rzecznika klienta, świadczenia usług powierniczych, sprzedaży produktów i obsługi klientów bankowości międzynarodowej, obsługi klientów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, administrowania produktami i zarządzania gotówką,
 • Wiceprezesowi Zarządu nadzorującemu Obszar Technologii podlegają w szczególności sprawy z zakresu telekomunikacji i informatyki,
 • Wiceprezesowi Zarządu nadzorującemu Obszar Zarządzania Ryzykiem podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka dotyczącego działalności Banku, z wyłączeniem ryzyka braku zgodności, ryzyka postępowania i ryzyka utraty reputacji, a także sprawy z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności Banku.

Aktualny schemat organizacyjny Banku uwzględniający obszary odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Banku w sekcji Relacji Inwestorskich pod adresem Zasady ładu korporacyjnego – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalność wobec Banku.

Członkowie Zarządu nie naruszają obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Komitety Banku z udziałem członków Zarządu

Na koniec 2023 roku działały poniższe Komitety stałe, w których uczestniczyli członkowie Zarządu.

Cel:

Zarządzanie aktywami i pasywami, poprzez wpływanie na strukturę bilansu Banku i pozycji pozabilansowych w sposób sprzyjający osiąganiu optymalnego wyniku finansowego.

Zadania:

Wsparcie Zarządu w działaniach Banku i Grupy Kapitałowej Banku dotyczących:

 • kształtowania struktury bilansu Banku,
 • zarządzania adekwatnością kapitałową,
 • zarządzania rentownością z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych działalności oraz generowanego ryzyka,
 • zarządzania ryzykiem finansowym, w tym ryzykiem rynkowym i płynności, ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem kredytowym (rozliczeniowym i przedrozliczeniowym) transakcji na rynku hurtowym.

Cel:

Projektowanie strategicznych kierunków i zadań w zakresie ryzyka bankowego z uwzględnieniem strategii Banku, sytuacji makroekonomicznej oraz otoczenia regulacyjnego, analizowanie okresowych raportów związanych z ryzykiem bankowym i opracowywanie na ich bazie odpowiednich wytycznych, a także przygotowywanie strategii zarządzania ryzykiem bankowym i jej okresowe weryfikowanie.

Zadania:

Monitorowanie integralności, adekwatności i efektywności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności kapitałowej oraz alokacji kapitału wewnętrznego do poszczególnych linii biznesowych, a także wdrażanie polityki w zakresie zarządzania ryzykami, realizowanej w ramach Strategii Banku.

Analiza i ocena wykorzystania strategicznych limitów ryzyka określonych w Strategii zarządzania ryzykiem bankowym.

Opiniowanie cyklicznych raportów ryzyka, przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i uwzględnianie informacji z tych raportów przy wydawaniu opinii.

Cel:

Zarządzanie ryzykiem kredytowym, które występuje przy podejmowaniu decyzji kredytowych, decyzji dotyczących wierzytelności zarządzanych przez odpowiednie jednostki Banku oraz zarządzanie ryzykiem wystąpienia strat w wyniku błędnych decyzji biznesowych na podstawie modeli ryzyka kredytowego.

Zadania:

Podejmowanie decyzji o podziale kompetencji do podejmowania decyzji kredytowych lub decyzji sprzedażowych oraz decyzji w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Podejmowanie decyzji kredytowych, które dotyczą największych spraw klientów Banku, a także wydawanie rekomendacji Zarządowi Banku w sprawach kredytowych.

Podejmowanie decyzji, które dotyczą wierzytelności restrukturyzowanych.

Ustalanie limitów branżowych, limitów określających apetyt na portfelowe ryzyko kredytowe i na ryzyko koncentracji zaangażowań.

Podejmowanie decyzji o wdrożeniu w procesach kredytowych modeli ryzyka kredytowego i modeli antyfraudowych, w szczególności w zakresie oceny scoringowej albo ratingowej.

Podejmowanie decyzji o wdrożeniu modelu do ustalania odpisów na oczekiwane straty kredytowe z aktywów finansowych.

Akceptowanie raportów z monitorowania lub przeglądu modeli oraz jakości portfeli kredytowych, do których stosuje się modele ryzyka kredytowego.

Akceptowanie miesięcznych i kwartalnych raportów ryzyka kredytowego.

Cel:

Skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym, które zwiększa bezpieczeństwo działalności Banku.

Zadania:

Wyznaczanie kierunków rozwoju zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Nadzór nad funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym nad zadaniami dotyczącymi zapewnienia ciągłości działania Banku.

Koordynacja zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wyznaczanie działań w sytuacji awaryjnej, która naraża wizerunek Banku i powoduje straty operacyjne.

Podejmowanie decyzji o wdrożeniu i zmianie modelu na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w CHF.

Cel:

Zapewnienie efektywnej transformacji Banku zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju, w tym zapewnienie spójności celów biznesowych oraz maksymalizacji wartości biznesowej zmian w Banku (m.in. w ramach formacji i projektów).

Zadania:

Operacyjne zarządzanie wdrażaniem Strategii Banku.

Realizowanie kluczowych ról w Nowym Modelu Zarządczym (NMZ), zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi Nowego Modelu Pracy oraz Nowego Modelu Zarządczego.

Podejmowanie decyzji o realizacji projektów i ich zmianach oraz decyzji dotyczących kosztów rzeczowych i pozostałych kosztów działania.

Przyznawanie środków na realizację interwencyjnych, pilnych zakupów, związanych z działaniami wynikającymi z planu ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Nadzorowanie projektów i inicjatyw rozwojowych, w szczególności postępu prac, budżetów projektów, korzyści finansowych i pozafinansowych.

Inicjowanie działań zwiększających efektywność Banku.

Zarządzanie rocznym limitem finansowym na realizację projektów i inicjatyw rozwojowych.

Rozstrzyganie sporów na niższych szczeblach decyzyjnych w zakresie działania Komitetu.

Cel:

Sprawowanie nadzoru nad procesem planowania strategicznego oraz zarządzania strategią Banku.

Zadania:

Zarządzanie działaniami związanymi z opracowaniem i wdrożeniem Strategii.

Podejmowanie decyzji, wydawanie rekomendacji, zaleceń lub opinii dotyczących planowania strategicznego i zarządzania Strategią.

Nadzór nad wdrożeniem Strategii i realizacją celów strategicznych.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstających w trakcie opracowania i wdrożenia Strategii.

Cel:

Kształtowanie architektury informatycznej, która zapewnia realizację Strategii Banku.

Zadania:

Opracowanie kluczowych założeń architektury informatycznej Banku (pryncypia).

Przeprowadzanie okresowej oceny architektury informatycznej w Banku.

Opracowanie modelu architektury docelowej.

Inicjowanie działań, które zmierzają do osiągnięcia modelu architektury docelowej.

Cel:

Zwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli nad obszarem bezpieczeństwa systemu informatycznego w Banku (SIB).

Zadania:

Wydawanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa SIB, w szczególności:

 • koordynowania i monitorowania prac związanych z bezpieczeństwem SIB,
 • wyznaczania kierunków działania Banku w zakresie bezpieczeństwa SIB,
 • określania działań, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnych, które narażają wizerunek Banku i powodują straty operacyjne bądź finansowe w obszarze bezpieczeństwa SIB,
 • monitorowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem SIB.

Cel:

Określanie strategicznych kierunków działań dotyczących zarządzania jakością danych oraz architekturą danych w Banku w zakresie Systemu Zarządzania Danymi (SZD), nadzór nad funkcjonowaniem SZD oraz ocena jego efektywności i działań poszczególnych jednostek Banku.

Zadania:

Podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania danymi w Banku, w szczególności:

 • kierunków rozwoju SZD,
 • określania warunków niestosowania się do wymagań związanych z jakością danych, w szczególności w przypadkach uzasadnionych ciągłością działania Banku.

Wydawanie zaleceń dla jednostek Banku dotyczących zarządzania danymi, w szczególności w zakresie:

 • działań wykonywanych przez jednostki Banku,
 • wprowadzania nowych lub zmiany istniejących rozwiązań służących do zarządzania danymi,
 • przygotowywania projektów nowych lub nowelizacji obowiązujących przepisów wewnętrznych Banku,
 • ustalania priorytetów działań w ramach SZD oraz priorytetów planów działań.

Wydawanie rekomendacji dla Zarządu Banku dotyczących zarządzania danymi, w szczególności:

 • w zakresie strategicznych kierunków rozwoju SZD,
 • podjęcia uchwał Zarządu, które mają wpływ na jakość danych.

Cel:

Podejmowanie lub wypracowywanie decyzji potrzebnych do realizacji celów strategicznych Banku i Grupy Kapitałowej Banku w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz nadzór nad funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania wpływem czynników ESG (ang. Environmental, Social, Governance) na Bank i Grupę Kapitałową Banku (ESG Governance),

Zadania:

Nadzór nad wdrażaniem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku polityk, strategii, regulacji i standardów ESG zapewniających zgodność z regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Taksonomia),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFRD),
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (NFRD),
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Nadzór nad wdrożeniem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku infrastruktury danych i rozwiązań informatycznych potrzebnych do zarządzania ESG, w tym agregowania i systematyzacji danych w oparciu o zasady wynikające z regulacji wskazanych powyżej.

Określenie celów klimatycznych i celów związanych z oddziaływaniem na środowisko naturalne Banku i Grupy Kapitałowej Banku oraz nadzór nad ich realizacją.

Nadzór nad klasyfikacją aktywów pod kątem Taksonomii (eligible assets).

Ponadto członkowie Zarządu uczestniczyli w komitetach niestałych, w tym w komitetach sterujących powołanych w ramach projektów. W Banku funkcjonuje również Komitet Inwestycyjny oraz Komitet ds. Sponsoringu. W ich składzie nie zasiadają członkowie Zarządu.

Polityka różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Wdrożona polityka różnorodności

Polityka różnorodności członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku jest istotną częścią funkcjonujących w Banku polityk oceny odpowiedniości:

 • Polityki dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku,
 • Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członów Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej Banku.

Wprowadzone w Banku przepisy określają kierunki doboru, wyznaczania i planowania sukcesji, w tym zaplecza kadrowego oraz oceny odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku. Osoby te są oceniane pod względem kompetencji, wiedzy i umiejętności, doświadczenia adekwatnego do stanowiska, a także reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, uczciwość i etyka działania. Na podstawie wprowadzonych przepisów Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza Banku podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, natomiast członkowie Zarządu Banku podejmują decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości MRT (Material Risk Takers). Rada Nadzorcza Banku monitoruje skuteczność stosowanej polityki, a w stosownych przypadkach, dokonuje zmian z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

W wyniku corocznego przeglądu Polityki odpowiedniości Zarządu, Rada Nadzorcza Banku w grudniu 2023 roku, w zakresie postanowień polityki różnorodności przyjęła zmiany dotyczące:

 • dookreślenia terminu i sposobu osiągnięcia celów różnorodności w aspekcie płci w Zarządzie poprzez przyjęcie, że docelowe osiągnięcie co najmniej minimalnego poziomu różnorodności płci (tj. 30%) w składzie każdego Zarządu Banku powinno nastąpić począwszy od powołania Zarządu Banku na nową wspólną kadencję po 31.12.2025 roku, a realizacja tego celu nastąpi poprzez stosowanie zasady równości szans w doborze członków Zarządu oraz kształtowania w organizacji kultury różnorodności.

Analogiczne zmiany w polityce różnorodności dotyczącej członków Rady Nadzorczej Banku planowane są w 2024 roku.

Założenia polityki różnorodności:

 • Polityki oceny odpowiedniości kandydatów i członków Zarządu Banku oraz kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku zawierają zobowiązanie Banku/Walnego Zgromadzenia do uwzględniania zasad zróżnicowania przy wyborze kandydatów na członków wyżej wymienionych organów.
 • Zasada zróżnicowania doboru członków Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku opiera się o obiektywne kryteria merytoryczne w zakresie wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Dodatkowymi kryteriami wspierającymi różnorodność składu organów jest wiek oraz płeć.
 • Rada Nadzorcza Banku, dokonując zmian w składzie Zarządu Banku, w tym wyboru członków Zarządu na nową kadencję, dokonuje każdorazowo analizy możliwości uwzględnienia celów różnorodności w aspekcie płci.
 • Polityki zawierają zobowiązanie do monitoringu skuteczności ich stosowania, w tym także w aspekcie celów różnorodności.
 • Polityka oceny odpowiedniości zawiera zobowiązanie dla podmiotów zależnych Banku do wprowadzenia regulacji dotyczących zasad odpowiedniości – odpowiednie regulacje obowiązują w podmiotach Grupy Kapitałowej Banku.

Struktura składu organów zarządczego i nadzorczego oraz MRT (Material Risk Takers)

 • GRI:
 • 405-1

Różnorodność według płci, wieku i doświadczenia - statystyka według stanu na 31 grudnia 2023 roku

Płeć Kobiety Mężczyźni
Rada Nadzorcza 1 9
Zarząd 8
MRT (Material Risk Takers) 17 58
Wiek 30-40 lat 41-50 lat 51-60 lat > 60 lat
Rada Nadzorcza 1 2 3 4
Zarząd 5 3
MRT (Material Risk Takers) 6 44 24 1
Staż w Banku do 5 lat 5-10 lat 10-15 lat 15-20 lat > 20 lat
Rada Nadzorcza 7 3
Zarząd 6 1 1
MRT (Material Risk Takers) 22 18 12 9 14
Staż w Banku: dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest to staż na stanowisku w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Cele dotyczące zróżnicowania składu Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Stosowanie zasady różnorodności ma zapewnić odpowiedni dobór członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku w sposób, który umożliwia dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji, wiedzy i umiejętności adekwatnych do stanowiska oraz gwarantuje wydawanie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej (indywidualnie i jako organ) najwyższej jakości niezależnych opinii i decyzji w całym zakresie działalności Banku.
 • Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza Banku, uwzględniając wynik oceny odpowiedniości, przy doborze członków organów dąży do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci odpowiednio w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, a co najmniej do osiągnięcia minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.
 • Docelowe osiągnięcie co najmniej minimalnego poziomu różnorodności płci w składzie każdego Zarządu Banku powinno nastąpić począwszy od powołania Zarządu Banku na nową wspólną kadencję po 31.12.2025 roku.
 • Cele dotyczące zróżnicowania składu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie płci i wieku są uwzględniane przy doborze członków organów, tylko w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie i odpowiedniość tych organów.