Zrównoważony rozwój

Zrównoważone finansowanie (SFDR)

W 2023 roku PKO TFI zaoferowało dwa „zielone” subfundusze wydzielone w ramach PKO Parasolowy – fio: „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny” oraz „PKO Obligacji Globalny”. Obydwa subfundusze zaliczane są do grupy produktów jasnozielonych plus, czyli wypełniających wymogi art. 8 rozporządzenia SFDR i posiadających dodatkowo zrównoważone inwestycje (w rozumieniu art.2 pkt 17 SFDR). Jednocześnie PKO TFI uruchomiło stronę internetową poświęconą „zielonym inwestycjom” (Zielone inwestycje (ESG) (pkotfi.pl)). Ujawnienia z art. 10 SFDR dla subfunduszy „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny” oraz „PKO Obligacji Globalny” są dostępne na ww. stronie.

Zrównoważone finansowanie (MIFID)

W 2023 roku PKO TFI wraz z grupą roboczą utworzoną przy Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami podejmowało działania zmierzające do wypracowania rozwiązania, które spełniałoby wymogi Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zaczęło obowiązywać z dniem 24/01/2024.

PKO TFI dokonało analizy i zmian w procesie ankietowania klientów, gdzie w pytaniach dot. celów inwestycyjnych określanych przez klienta uwzględniono możliwość dokonywania inwestycji z uwzględnieniem celów dot. zrównoważonego rozwoju (ESG). Tym samym, jeżeli klientowi zależy wyłącznie na inwestycji w takie rozwiązania to w przedstawianym mu wyniku ankiety zaprezentowane zostaną wyłącznie subfundusze spełniające wymogi SFDR, natomiast wszystkie inne subfundusze, które tych wymogów nie spełniają znajdą się poza jego grupą docelową (zmiany wdrożone 12/01/2024).

Dodatkowo zmiany objęły serwis transakcyjny www.i-fundusze.pl, gdzie informacja o spełnianiu przez dany subfundusz wymogów SFDR jest wyświetlana na ekranie w postaci infotipu przy danym subfunduszu, z uwzględnieniem kategorii wynikających z udzielonych w ankiecie odpowiedzi.

W 2023 roku Bank dostosował treść Zasad zarządzania produktami objętymi MIFID w Banku do wprowadzonych w listopadzie 2022 roku zmian w systemach informatycznych polegających na uwzględnieniu w procesie zarządzania produktowego celów klienta związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz czynników zrównoważonego rozwoju (ESG). Bank rozszerzył kryteria określania negatywnej grupy docelowej.

Taksonomia

Taksonomia Unii Europejskiej

Ujawnienie taksonomiczne Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. zostało przygotowane na podstawie pakietu regulacji, które zostały wdrożone do europejskiego prawa rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (dalej: Taksonomia UE) wraz z następującymi rozporządzeniami delegowanymi:

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (dalej: Rozporządzenie delegowane w sprawie klimatu);
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (dalej: Rozporządzenie delegowane do art. 8 Taksonomii);
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej (dalej: Rozporządzenie delegowane w sprawie atomu i gazu);
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2485 z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 ustanawiające dodatkowe techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich niektóre rodzaje działalności gospodarczej kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy działalność ta nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (dalej: Rozporządzenie delegowane w sprawie technicznych kryteriów kwalifikacji dla nowych działalności dla 1 i 2 celu środowiskowego);
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2486 z 27 czerwca 2023 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę, ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej (dalej: Rozporządzenie delegowane w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w dziedzinie środowiska).

Taksonomia jest systemem klasyfikacji działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i porównywalności rynku w tym obszarze oraz wsparcie inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Taksonomia ustanawia ramy unijnej systematyki poprzez określenie czterech warunków, które musi spełniać dana działalność gospodarcza, aby można było ją zaklasyfikować jako zrównoważoną środowiskowo.

Taksonomia obejmuje 6 głównych celów środowiskowych: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Zgodnie z art. 3 Taksonomii UE, zrównoważona środowiskowo działalność (zgodna z systematyką) to taka, która jednocześnie:

 1. wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych;
 2. nie czyni poważnych szkód żadnemu z pozostałych celów (zasada „nie czyń poważnych szkód”, DNSH);
 3. jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami społecznymi (ang. Minimum Safeguards);
 4. spełnia techniczne kryteria kwalifikacji (określone w Rozporządzeniu delegowanym w sprawie klimatu, Rozporządzeniu delegowanym w sprawie atomu i gazu, Rozporządzeniu delegowanym w sprawie technicznych kryteriów kwalifikacji dla nowych działalności dla pierwszego i drugiego celu środowiskowego, Rozporządzeniu delegowanym w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w dziedzinie środowiska).

Techniczne kryteria kwalifikacji określając wymogi dotyczące każdej działalności gospodarczej, wskazują na jakich warunkach ta działalność wnosi istotny wkład w realizację danego celu środowiskowego oraz nie wyrządza poważnych szkód względem innych celów środowiskowych.

Ujawnienie Grupy Kapitałowej Banku za 2023 rok zawiera pełną analizę taksonomiczną poszczególnych transakcji Grupy Kapitałowej Banku w zakresie zarówno kwalifikowalności do systematyki, jak i zgodności z systematyką w odniesieniu do dwóch pierwszych celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu (ang. climate change mitigation – CCM) i adaptacji do zmian klimatu (ang. climate change adaptation – CCA). Jej wyniki zostały zaprezentowane w tabelach zamieszczonych w części: Kluczowe wskaźniki wyników.

Informacje na temat działalności gospodarczych wskazanych jako wnoszące istotny wkład w realizację pozostałych czterech celów środowiskowych oraz nowych działalności w obszarze dwóch pierwszych celów środowiskowych zostały ocenione jedynie pod względem kwalifikowalności do systematyki w oparciu o dominujące PKD przedsiębiorstw niefinansowych podlegających dyrektywie NFRD i zostały zaprezentowane łącznie w części: Ujawnienie dodatkowe.

Informacje na temat zaangażowania Grupy Kapitałowej Banku w finansowanie działalności gospodarczych związanych z energią jądrową i gazem ziemnym zostały zaprezentowane w części: Ujawnienie dotyczące działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych.

Kluczowe wskaźniki wyników

Zgodnie z art. 8 Taksonomii UE, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. jako jednostka zainteresowania publicznego, przygotowująca sprawozdania niefinansowe zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (dalej: dyrektywa NFRD), jest zobligowana do ujawnienia za 2023 rok informacji wskazujących jaka część portfela finansuje działalność zgodną z systematyką. Podstawowym wskaźnikiem wyników dla instytucji kredytowych jest wskaźnik zielonych aktywów (ang. Green Asset Ratio – GAR), który odnosi się do głównej działalności kredytowej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej Banku, obejmującej kredyty, zaliczki i dłużne papiery wartościowe, a także instrumenty kapitałowe. GAR odzwierciedla zakres, w jakim Grupa Kapitałowa Banku finansuje działalność zgodną z systematyką.

GAR określa udział procentowy aktywów Grupy Kapitałowej Banku finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką (zrównoważoną środowisko) w porównaniu do wszystkich aktywów Grupy Kapitałowej Banku uwzględnionych w kalkulacji GAR. Wskaźnik zielonych aktywów obliczony jest na podstawie zakresu konsolidacji ostrożnościowej (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych) i sprawozdaniu FINREP, tj. konsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych na potrzeby banków centralnych. Lista podmiotów Grupy Kapitałowej Banku objętych konsolidacją ostrożnościową jest zawarta w Raporcie „Adekwatność Kapitałowa oraz inne informacje Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. podlegające ogłaszaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku”.

Aktywa uwzględnione w liczniku GAR, zgodnie z wymogami regulacyjnymi, stanowią ekspozycje Grupy Kapitałowej Banku dotyczące kredytów i zaliczek, dłużnych papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych w portfelu bankowym wobec:

 • przedsiębiorstw finansowych spełniających kryteria wskazane w 19a lub 29a dyrektywy NFRD;
 • przedsiębiorstw niefinansowych spełniających kryteria wskazane w 19a lub 29a dyrektywy NFRD;
 • gospodarstw domowych w odniesieniu do kredytów na nieruchomości mieszkalne, kredytów na renowację budynków i kredytów na pojazdy silnikowe;
 • samorządów terytorialnych/gmin w odniesieniu do finansowania potrzeb mieszkaniowych i innych finansowań specjalistycznych oraz
 • przejętych zabezpieczeń w postaci nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych.

Aktywa uwzględnione w mianowniku GAR to wszystkie aktywa bilansowe Grupy Kapitałowej Banku z wyłączeniem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych oraz portfela handlowego.

W tabelach poniżej zaprezentowano informacje ilościowe według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w zakresie kluczowych wskaźników wyników Grupy Kapitałowej Banku podlegające ujawnieniu od 1 stycznia 2024 roku w podziale na cele środowiskowe: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu oraz segment klienta i instrument finansowy.

Zawiera informacje o bilansowych i pozabilansowych składnikach aktywów, tj. kredytach i zaliczkach, dłużnych papierach wartościowych i instrumentach kapitałowych, ujmowanych w kalkulacji GAR;

Zawiera informację na temat ekspozycji wobec przedsiębiorstw niefinansowych podlegających dyrektywie NFRD, w tym ekspozycji zgodnych z systematyką, które zostały przypisane na podstawie PKD ich działalności dominującej, do sektorów obejmujących działalności gospodarcze kwalifikujące się do systematyki na poziomie NACE-4;

Zawiera informację o kluczowych wskaźnikach wyników GAR (w odniesieniu do stanu);

Zawiera informację na temat nowych ekspozycji powstałych w 2023 roku (w odniesieniu do przepływu);

Zawiera informację na temat kluczowych wskaźników wyników ekspozycji pozabilansowych: gwarancji finansowych i zarządzanych aktywów.

Tabele prezentowane są w dwóch wariantach zależnie od rodzaju wskaźnika wyników (KPI) zastosowanego w ocenie ekspozycji o nieznanym celu finansowania (ogólnego przeznaczenia) w zakresie określenia kwalifikowalności do systematyki i zgodności z systematyką wobec przedsiębiorstw niefinansowych podlegających dyrektywie NFRD. Wskaźniki te to KPI Obrót (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący obrotów) i KPI CapEx (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący nakładów inwestycyjnych).

Do prezentacji kluczowych wskaźników wyników Grupy Kapitałowej Banku zastosowano tabele wskazane w Załączniku VI do Rozporządzenia delegowanego do art. 8 Taksonomii.

Wzór 0 - podsumowanie kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez instytucje kredytowe zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie systematyki

w mln PLN Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem (wg CapEX) KLUCZOWY WSKAŹNIK WYNIKÓW (obrót) KLUCZOWY WSKAŹNIK WYNIKÓW (CapEx) % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 2 i 3 oraz sekcja 1.1.2 załącznika V) % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 1 oraz sekcja 1.2.4 załącznika V)
Główny kluczowy wskaźnik wyników Wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu 4 178,13 0,95% 1,23% 65,37% 41,94% 34,63%
w mln PLN Zrównoważona środowiskowo działalność ogółem (wg CapEx) Kluczowy wskaźnik wyników (obrót) Kluczowy wskaźnik wyników (CapEx) % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 2 i 3 oraz sekcja 1.1.2 załącznika V) % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 1 oraz sekcja 1.2.4 załącznika V)
Dodatkowe kluczowe wskaźniki wyników Wskaźnik zielonych aktywów (przepływ) 1 737,67 1,88% 2,94% 61,74% 38,20% 38,26%
Portfel handlowy
Gwarancje finansowe
Zarządzane aktywa 723,44 0,53% 1,94%
Przychody z tytułu opłat i prowizji

Wzór 1 – aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów - CapEx

a b c d e f g h i j ab ac ad ae af
w mln PLN
 
 
 
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
Całkowita wartość bilansowa [brutto] Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki)
W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką) W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką) W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i w mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumentykapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 121 666,28 121 666,28 4 149,98 0,85 905,83 33,24 28,16 4,57 112 199,74 4 178,13 0,85 910,40
2 Przedsiębiorstwa finansowe 164,49
3 Instytucje kredytowe 19,91
4 Kredyty i zaliczki
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
6 Instrumenty kapitałowe 19,91
7 Inne instytucje finansowe 144,58
8 w tym firmy inwestycyjne
9 Kredyty i zaliczki
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
11 Instrumenty kapitałowe
12 w tym spółki zarządzające aktywami
13 Kredyty i zaliczki
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
15 Instrumenty kapitałowe
16 w tym zakłady ubezpieczeń 144,57
17 Kredyty i zaliczki
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 144,57
19 Instrumenty kapitałowe
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 12 058,63 3 027,66 1 296,75 0,85 905,83 33,24 28,16 4,57 3 060,91 1 324,91 0,85 910,40
21 Kredyty i zaliczki 11 735,05 2 984,80 1 293,06 0,00 905,38 28,16 28,16 4,57 3 012,96 1 321,22 0,00 909,95
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 323,58 42,86 3,69 0,85 0,45 5,09 47,95 3,69 0,85 0,45
23 Instrumenty kapitałowe
24 Gospodarstwa domowe 109 236,89 109 138,75 2 853,23 109 138,75 2 853,23
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 109 138,75 109 138,75 2 853,23 109 138,75 2 853,23
26 w tym kredyty na renowację budynków 2 174,00 2 165,87 24,91 2 165,87 24,91
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 90,01
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 206,18
29 Finansowanie mieszkalnictwa
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 206,18
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0,09 0,09 0,09
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (uwzględnione w mianowniku) 217 753,08
33 Przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe 170 456,86
34 MŚP i przedsiębiorstwa niefinansowe (niebędące MŚP) niepodlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 70 308,65
35 Kredyty i zaliczki 67 893,38
36 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 21 356,93
37 w tym kredyty na renowacją budynków
38 Dłużne papiery wartościowe 2 260,34
39 Instrumenty kapitałowe 154,93
40 Kontrahenci z państw niebędących członkami UE niepodlegający obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 3 213,90
41 Kredyty i zaliczki 2 479,23
42 Instrumenty kapitałowe 423,69
43 Instrumenty kapitałowe 310,97
44 Instrumenty pochodne 11,66
45 Pożyczki międzybankowe na żądanie 8 023,86
46 Środki pieniężne i aktywa związane ze środkami pieniężnymi 41,45
47 Inne kategorie aktywów (wartość firmy, towary, itp.) 39 219,24
48 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 339 419,36 112 166,50 4 149,98 0,85 905,83 33,24 28,16 4,57 112 199,74 4 178,13 0,85 910,40
49 Aktywa nieuwzględnione przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów 179 816,30
50 Rządy centralne i emitenci ponadnarodowi 138 106,93
51 Ekspozycje wobec banków centralnych 32 725,28
52 Portfel handlowy 8 984,09
53 Aktywa ogółem 519 235,66 112 166,50 4 149,98 0,85 905,83 33,24 28,16 4,57 112 199,74 4 178,13 0,85 910,40
Ekspozycje pozabilansowe przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
54 Gwarancje finansowe
55 Zarządzane aktywa 43 647,28 723,44 723,44 40,30 495,12 71,78 71,78 49,12 1 529,68 846,18 40,30 579,12
56 z czego dłużne papiery wartościowe
57 z czego instrumenty kapitałowe 43 647,28 723,44 723,44 40,30 495,12 71,78 71,78 49,12 1 529,68 846,18 40,30 579,12

Wzór 1 – aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów – Obrót

a b c d e f g h i j ab ac ad ae af
w mln PLN
 
 
 
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
Całkowita wartość bilansowa [brutto] Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki)
W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką) W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką) W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i w mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumentykapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 121 666,28 109 880,99 3 228,21 249,96 43,27 6,94 4,84 109 924,26 3 235,15 254,80
2 Przedsiębiorstwa finansowe 164,49
3 Instytucje kredytowe 19,91
4 Kredyty i zaliczki
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
6 Instrumenty kapitałowe 19,91
7 Inne instytucje finansowe 144,58
8 w tym firmy inwestycyjne
9 Kredyty i zaliczki
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
11 Instrumenty kapitałowe
12 w tym spółki zarządzające aktywami
13 Kredyty i zaliczki
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
15 Instrumenty kapitałowe
16 w tym zakłady ubezpieczeń 144,57
17 Kredyty i zaliczki
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 144,57
19 Instrumenty kapitałowe
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 12 058,63 742,16 374,98 249,96 43,27 6,94 4,84 785,43 381,92 254,80
21 Kredyty i zaliczki 11 735,05 704,22 371,27 246,28 6,94 6,94 4,84 711,16 378,21 251,13
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 323,58 37,94 3,71 3,68 36,33 74,26 3,71 3,68
23 Instrumenty kapitałowe
24 Gospodarstwa domowe 109 236,89 109 138,75 2 853,23 109 138,75 2 853,23
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 109 138,75 109 138,75 2 853,23 109 138,75 2 853,23
26 w tym kredyty na renowację budynków 2 174,00 2 165,87 24,91 2 165,87 24,91
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 90,01
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 206,18
29 Finansowanie mieszkalnictwa
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 206,18
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0,09 0,09 0,09
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (uwzględnione w mianowniku) 217 753,08
33 Przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe 170 456,86
34 MŚP i przedsiębiorstwa niefinansowe (niebędące MŚP) niepodlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 70 308,65
35 Kredyty i zaliczki 67 893,38
36 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 21 356,93
37 w tym kredyty na renowacją budynków
38 Dłużne papiery wartościowe 2 260,34
39 Instrumenty kapitałowe 154,93
40 Kontrahenci z państw niebędących członkami UE niepodlegający obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 3 213,90
41 Kredyty i zaliczki 2 479,23
42 Instrumenty kapitałowe 423,69
43 Instrumenty kapitałowe 310,97
44 Instrumenty pochodne 11,66
45 Pożyczki międzybankowe na żądanie 8 023,86
46 Środki pieniężne i aktywa związane ze środkami pieniężnymi 41,45
47 Inne kategorie aktywów (wartość firmy, towary, itp.) 39 219,24
48 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 339 419,36 109 880,99 3 228,21 249,96 43,27 6,94 4,84 109 924,26 3 235,15 254,80
49 Aktywa nieuwzględnione przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów 179 816,30
50 Rządy centralne i emitenci ponadnarodowi 138 106,93
51 Ekspozycje wobec banków centralnych 32 725,28
52 Portfel handlowy 8 984,09
53 Aktywa ogółem 519 235,66 109 880,99 3 228,21 249,96 43,27 6,94 4,84 109 924,26 3 235,15 254,80
Ekspozycje pozabilansowe przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
54 Gwarancje finansowe
55 Zarządzane aktywa 43 647,28 193,88 193,88 0,99 142,34 35,03 35,03 25,72 654,82 229,78 0,99 168,69
56 z czego dłużne papiery wartościowe
57 z czego instrumenty kapitałowe 43 647,28 193,88 193,88 0,99 142,34 35,03 35,03 25,72 654,82 229,78 0,99 168,69

Wzór 2 – Informacje sektorowe na temat wskaźnika zielonych aktywów – CapEx

a b c d e f g h y z aa ab
Podział według sektorów – 4- cyfrowy poziom NACE (kod i etykieta) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacje do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MSP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe (niepodlegające NFRD) Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MSP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe (niepodlegające NFRD) Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MSP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe (niepodlegające NFRD)
Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto]
mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCM) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCM) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCA) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCA) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
1 B0729 57,28 2,35 57,28 2,35
2 C1013 3,92 3,92 1,31 1,31 5,23 5,23
3 C1082 1,89 1,89
4 C1102 0,90 0,90
5 C1610 0,79 0,79
6 C1920 2,44 1,16 2,44 1,16
7 C2014 519,55 10,65 3,57 3,57 523,12 14,22
8 C2030 0,10 0,04 0,10 0,04
9 C2059 0,07 0,02 0,07 0,02
10 C2219 1,80 0,70 1,80 0,70
11 C2229 0,00 0,00
12 C2361 1,01 0,66 0,66 1,67 0,66
13 C2442 50,94 23,72 50,94 23,72
14 C2445 0,00 0,00 0,00 0,00
15 C2530 26,20 15,06 15,06 41,26 15,06
16 C2593 1,33 1,33
17 C2751 25,29 2,52 2,98 2,98 28,27 5,50
18 C2841 2,77 4,57 4,57 7,34 4,57
19 C2920 1,84 0,63 1,84 0,63
20 C2931 12,86 12,86 12,86 12,86
21 C2932 4,91 1,14 4,91 1,14
22 C3109 47,13 17,90 47,13 17,90
23 D3514 1 636,62 1 155,81 0,01 0,01 1 636,63 1 155,82
24 D3523 0,00 0,00 0,00 0,00
25 F4110 51,38 51,38
26 F4120 0,01 0,00 0,01 0,00
27 F4322 0,94 0,00 0,94 0,00
28 G4642 8,91 8,91
29 G4711 320,00 320,00
30 G4771 0,02 0,00 0,02 0,00
31 G4772 30,73 30,73
32 G4791 0,61 0,61
33 H4920 175,00 60,78 175,00 60,78
34 J6130 10,46 2,53 5,09 15,54 2,53
35 L6820 29,96 29,96

Wzór 2 – Informacje sektorowe na temat wskaźnika zielonych aktywów - Obrót

a b c d e f g h y z aa ab
Podział według sektorów – 4- cyfrowy poziom NACE (kod i etykieta) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacje do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MSP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe (niepodlegające NFRD) Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MSP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe (niepodlegające NFRD) Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MSP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe (niepodlegające NFRD)
Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto] Wartość bilansowa [brutto]
mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCM) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCM) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCA) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCA) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO) mln PLN W tym zrównoważona środowiskowo (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
1 B0729 17,02 11,01 17,02 11,01
2 C1610 0,79 0,79
3 C1920 2,02 0,19 2,02 0,19
4 C2014 18,41 18,41
5 C2059 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
6 C2361 1,01 0,66 0,66 1,67 0,66
7 C2442 64,03 33,84 64,03 33,84
8 C2445 0,00 0,00
9 C2530 16,64 0,11 1,42 1,42 18,06 1,54
10 C2593 0,08 0,08
11 C2751 26,60 3,83 0,01 0,01 26,60 3,84
12 C2841 3,77 4,84 4,84 8,61 4,84
13 C2920 0,05 0,05
14 C2931 11,66 11,66 11,66 11,66
15 C2932 0,20 0,20
16 C3109 0,46 0,46
17 D3514 320,46 243,79 320,46 243,79
18 D3523 0,00 0,00 0,00 0,00
19 F4110 60,62 60,62
20 F4120 0,01 0,00 0,01 0,00
21 F4322 0,53 0,03 0,53 0,03
22 G4772 0,03 0,01 0,03 0,01
23 G4791 0,61 0,61
24 H4920 161,25 67,00 161,25 67,00
25 J6130 5,95 3,52 36,33 42,28 3,52
26 L6820 29,96 29,96

Wzór 3 – Kluczowy wskaźnik wyników dot. wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu – CapEx

a b c d e f g h i aa ab ac ad ae af
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i w mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 92,19% 3,41% 0,00% 0,74% 0,03% 0,02% 0,00% 92,22% 3,43% 0,00% 0,75% 23,43%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 0,03%
3 Instytucje kredytowe 0,00%
4 Kredyty i zaliczki
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
6 Instrumenty kapitałowe 0,00%
7 Inne instytucje finansowe 0,03%
8 w tym firmy inwestycyjne
9 Kredyty i zaliczki
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
11 Instrumenty kapitałowe
12 w tym spółki zarządzające aktywami
13 Kredyty i zaliczki
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
15 Instrumenty kapitałowe
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0,03%
17 Kredyty i zaliczki
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,03%
19 Instrumenty kapitałowe
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 25,11% 10,75% 0,01% 7,51% 0,28% 0,23% 0,04% 25,38% 10,99% 0,01% 7,55% 2,32%
21 Kredyty i zaliczki 25,43% 11,02% 7,72% 0,24% 0,24% 0,04% 25,67% 11,26% 7,75% 2,26%
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 13,25% 1,14% 0,26% 0,14% 1,57% 14,82% 1,14% 0,26% 0,14% 0,06%
23 Instrumenty kapitałowe
24 Gospodarstwa domowe 99,91% 2,61% 99,91% 2,61% 21,04%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 100,00% 2,61% 100,00% 2,61% 21,02%
26 w tym kredyty na renowację budynków 99,63% 1,15% 99,63% 1,15% 0,42%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0,02%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,04%
29 Finansowanie mieszkalnictwa
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,04%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 100,00% 100,00%
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 33,05% 1,22% 0,00% 0,27% 0,01% 0,01% 0,00% 33,06% 1,23% 0,00% 0,27% 65,37%

Wzór 3 – Kluczowy wskaźnik wyników dot. wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu – Obrót

a b c d e f g h i aa ab ac ad ae af
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i w mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 90,31% 2,65% 0,21% 0,04% 0,01% 0,00% 90,35% 2,66% 0,21% 23,43%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 0,03%
3 Instytucje kredytowe 0,00%
4 Kredyty i zaliczki
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
6 Instrumenty kapitałowe 0,00%
7 Inne instytucje finansowe 0,03%
8 w tym firmy inwestycyjne
9 Kredyty i zaliczki
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
11 Instrumenty kapitałowe
12 w tym spółki zarządzające aktywami
13 Kredyty i zaliczki
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
15 Instrumenty kapitałowe
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0,03%
17 Kredyty i zaliczki
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,03%
19 Instrumenty kapitałowe
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 6,15% 3,11% 2,07% 0,36% 0,06% 0,04% 6,51% 3,17% 2,11% 2,32%
21 Kredyty i zaliczki 6,00% 3,16% 2,10% 0,06% 0,06% 0,04% 6,06% 3,22% 2,14% 2,26%
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 11,72% 1,15% 1,14% 11,23% 22,95% 1,15% 1,14% 0,06%
23 Instrumenty kapitałowe
24 Gospodarstwa domowe 99,91% 2,61% 99,91% 2,61% 21,04%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 100,00% 2,61% 100,00% 2,61% 21,02%
26 w tym kredyty na renowację budynków 99,63% 1,15% 99,63% 1,15% 0,42%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,04%
29 Finansowanie mieszkalnictwa
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,04%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 100,00% 100,00%
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 32,37% 0,95% 0,07% 0,01% 0,00% 0,00% 32,39% 0,95% 0,08% 65,37%

Wzór 4 – Kluczowy wskaźnik wyników dot. wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu – CapEx

a b c d e f g h i aa ab ac ad ae af
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i w mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 76,79% 7,71% 2,82% 0,02% 0,00% 76,82% 7,71% 2,82% 23,54%
2 Przedsiębiorstwa finansowe
3 Instytucje kredytowe
4 Kredyty i zaliczki
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
6 Instrumenty kapitałowe
7 Inne instytucje finansowe
8 w tym firmy inwestycyjne
9 Kredyty i zaliczki
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
11 Instrumenty kapitałowe
12 w tym spółki zarządzające aktywami
13 Kredyty i zaliczki
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
15 Instrumenty kapitałowe
16 w tym zakłady ubezpieczeń
17 Kredyty i zaliczki
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
19 Instrumenty kapitałowe
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 17,05% 12,76% 10,12% 0,09% 0,01% 17,14% 12,77% 10,12% 6,55%
21 Kredyty i zaliczki 17,65% 13,30% 10,58% 0,01% 0,01% 17,65% 13,30% 10,58% 6,27%
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 3,85% 0,93% 0,09% 1,87% 5,72% 0,93% 0,09% 0,28%
23 Instrumenty kapitałowe
24 Gospodarstwa domowe 100,00% 5,77% 100,00% 5,77% 16,96%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 100,00% 5,77% 100,00% 5,77% 16,96%
26 w tym kredyty na renowację budynków 99,69% 3,99% 99,69% 3,99% 0,15%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,03%
29 Finansowanie mieszkalnictwa
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,03%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 29,28% 2,94% 1,07% 0,01% 0,00% 29,29% 2,94% 1,07% 61,74%

Wzór 4 – Kluczowy wskaźnik wyników dot. wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu – Obrót

a b c d e f g h i aa ab ac ad ae af
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i w mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 73,01% 4,93% 0,63% 0,16% 73,17% 4,93% 0,63% 23,54%
2 Przedsiębiorstwa finansowe
3 Instytucje kredytowe
4 Kredyty i zaliczki
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
6 Instrumenty kapitałowe
7 Inne instytucje finansowe
8 w tym firmy inwestycyjne
9 Kredyty i zaliczki
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
11 Instrumenty kapitałowe
12 w tym spółki zarządzające aktywami
13 Kredyty i zaliczki
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
15 Instrumenty kapitałowe
16 w tym zakłady ubezpieczeń
17 Kredyty i zaliczki
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów
19 Instrumenty kapitałowe
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 3,45% 2,80% 2,25% 0,58% 4,03% 2,80% 2,25% 6,55%
21 Kredyty i zaliczki 3,51% 2,87% 2,29% 3,51% 2,87% 2,29% 6,27%
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 2,19% 1,30% 1,30% 13,37% 15,56% 1,30% 1,30% 0,28%
23 Instrumenty kapitałowe
24 Gospodarstwa domowe 100,00% 5,77% 100,00% 5,77% 16,96%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 100,00% 5,77% 100,00% 5,77% 16,96%
26 w tym kredyty na renowację budynków 99,69% 3,99% 99,69% 3,99% 0,15%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,03%
29 Finansowanie mieszkalnictwa
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,03%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 27,84% 1,88% 0,24% 0,06% 27,90% 1,88% 0,24% 61,74%

Wzór 5 – Kluczowy wskaźnik wyników dot. ekspozycji pozabilansowych – CapEx

a b c d e f g h i aa ab ac ad ae
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
1 Gwarancje finansowe (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący gwarancji finansowych)
2 Zarządzane aktywa (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący zarządzanych aktywów) 1,66% 1,66% 0,09% 1,13% 0,16% 0,16% 0,11% 3,50% 1,94% 0,09% 1,33%

Informacje kontekstowe – kluczowe założenia kalkulacji wskaźnika GAR

Bank dokonał analizy swojego portfela wobec klientów zobowiązanych do raportowania niefinansowego zgodnie z kryteriami wskazanymi w art. 19a lub 29a dyrektywy NFRD. Analizowane podmioty spełniają definicję dużych jednostek, które są jednostkami interesu publicznego lub jednostek interesu publicznego, które są jednostkami dominującymi dużej grupy, zatrudniają ponad 500 pracowników oraz publikują oświadczenia na temat informacji niefinansowych, m. in. obowiązkowe ujawnienia w zakresie Taksonomii UE. W ramach procesu weryfikacji klientów, Bank korzystał pomocniczo z bazy ESG Biura Informacji Kredytowej (BIK) zawierającej dane wynikające z obowiązków polskich firm w zakresie raportowania niefinansowego za 2022 rok.

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw finansowych, które spełniają kryteria wskazane w art. 19a lub 29a dyrektywy NFRD nie zostały ocenione w zakresie zgodności z systematyką ze względu na okres przejściowy obowiązujący do końca 2023 roku. W trakcie tego okresu przedsiębiorstwa finansowe są zobowiązane do publikacji informacji na temat kwalifikowalności do systematyki prowadzonych działalności gospodarczych. Ujawnienie Grupy Kapitałowej Banku w zakresie kwalifikowalności podmiotów finansowych do systematyki zostało przygotowane w oparciu o informacje przedstawione w raportach niefinansowych tych podmiotów opublikowanych w 2023 roku (za 2022 rok). Jeśli przedsiębiorstwo finansowe podlegające dyrektywie NFRD ujawniło wskaźnik kwalifikowalności do systematyki ogółem, tj. bez podziału na KPI Obrót oraz KPI CapEx, Bank przypisał ekspozycjom wobec podmiotów wartość zerową zarówno dla KPI Obrót, jak i KPI CapEx.

Aby określić ekspozycje wobec podmiotów niefinansowych podlegających dyrektywie NFRD jako kwalifikujące się do systematyki i zgodne z systematyką, Bank wykorzystał wskaźniki KPI Obrót i KPI CapEx. Wskaźniki te zostały ujawnione przez te podmioty w raportach niefinansowych publikowanych w 2023 roku (za 2022 rok). W przypadku ekspozycji ujętych w portfelu bankowym, w przypadku których przeznaczenie środków nie jest znane (kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty kapitałowe, wartość aktywów kwalifikujących się do systematyki i zgodnych z systematyką obliczono jako iloczyn wartości bilansowej brutto i odpowiednich wskaźników KPI: KPI Obrót i KPI CapEx.

Ponieważ działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezgodna z systematyką, nie została przypisana przez te podmioty do konkretnego celu środowiskowego, Bank przyjął założenie ujawnienia jej jako działalności przyczyniającej się do realizacji pierwszego celu środowiskowego, tj. łagodzenia zmian klimatu (CCM). Jeśli jednak z opisanej działalności przez podmiot jasno wynikało, że ta działalność przyczynia się do realizacji drugiego celu środowiskowego, tj. adaptacji do zmian klimatu (CCA), wtedy Bank przypisał ją do CCA.

W 2023 roku Bank rozpoczął prace nad wdrożeniem procesu ankietowania klientów w zakresie zgodności z systematyką, dlatego w przedmiotowym ujawnieniu Bank nie klasyfikuje kredytów o znanym celu finansowania z uwagi na brak informacji na temat kwalifikowalności i zgodności z systematyką finansowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ekspozycje pozabilansowe wobec podmiotów niefinansowych podlegających dyrektywie NFRD są oceniane jako kwalifikujące się do systematyki i zgodne z systematyką na podstawie KPI Obrót i KPI CapEx. Wskaźniki KPI tych klientów zostały ujawniane w raportach niefinansowych opublikowanych w 2023 roku (za 2022 rok).

Ekspozycje wobec gospodarstw domowych z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkalne i kredyty na renowacje budynków zostały uznane jako kwalifikujące się do systematyki, natomiast jako zgodne z systematyką, jeśli spełniają warunek istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu oraz zasadę „nieczynienia poważnych szkód” względem adaptacji do zmian klimatu.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ocena istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu dla budynków mieszkalnych wzniesionych przed dniem 31 grudnia 2020 roku jest spełniona, gdy zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (wskaźnik EP) jest mniejsze niż 76,59 kWh/(m2*rok) i zostało potwierdzone w oparciu o świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ocena istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu dla budynków mieszkalnych wzniesionych po dniu 31 grudnia 2020 roku jest spełniona, gdy wskaźnik EP jest przynajmniej 10% mniejszy niż próg określony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w środkach krajowych wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE. W tym celu, obliczeniową wartość wskaźnika EP, Bank porównał z pomniejszoną o 10% wartością graniczną (wyznaczoną w sposób określony w § 329 ust. 1 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), wynoszącą 63 kWh/(m2*rok) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 58,5 kWh/(m2*rok) dla budynków wielorodzinnych. Wartość wskaźnika EP została potwierdzona świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. Potwierdzenie zasady „nie czyń poważnych szkód” względem celu środowiskowego adaptacji do zmian klimatu nastąpiło w wyniku badania narażenia analizowanych nieruchomości na ryzyko fizyczne z wykorzystaniem portalu KLIMADA na podstawie adresu nieruchomości, dla którego został określony poziom ryzyka od 1 do 4.

Ekspozycje wobec gospodarstw domowych z tytułu  kredytów na pojazdy silnikowe zostały uznane jako niekwalifikujące się do systematyki, z uwagi na brak szczególnych informacji dotyczących przedmiotu finansowania.

PKO BP S.A. jest bankiem uniwersalnym i jego model biznesowy nie opiera się na finansowaniu mieszkalnictwa publicznego, dlatego Bank nie ujawnia ekspozycji wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu kredytów i zaliczek finansujących mieszkalnictwo publiczne. Bank nie klasyfikuje ekspozycji wobec organów publicznych związanych z kredytowaniem specjalistycznym z uwagi na brak informacji na temat kwalifikowalności i zgodności z systematyką finansowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ekspozycja stanowiąca przejęte zabezpieczenie w postaci nieruchomości komercyjnej została zaklasyfikowana jako kwalifikującą się do systematyki, ale niezgodna z systematyką.

 

Zestawienie wybranych wskaźników zielonych aktywów (GAR) Grupy Kapitałowej Banku

Wskaźnik zielonych aktywów (GAR)
(mln PLN)
Ekspozycje zgodne z systematyką na podstawie KPI Obrót Wskaźnik zielonych aktywów KPI Obrót Ekspozycje zgodne z systematyką na podstawie KPI CapEx Wskaźnik zielonych aktywów KPI CapEx
Wskaźnik zielonych aktywów dla działalności kredytowej na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych NFRD 378,21 3,22% 1 321,22 11,26%
Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący dłużnych papierów wartościowych wobec przedsiębiorstw niefinansowych NFRD 3,71 1,15% 3,69 1,14%
Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący całkowitego finansowania przedsiębiorstw niefinansowych NFRD 381,92 3,17% 1 324,91 10,99%
Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący kredytów finansujących nieruchomości mieszkalne lub renowacje budynku udzielonych gospodarstwom domowym 2 853,23 2,61% 2 853,23 2,61%
Wskaźnik zielonych aktywów ogółem (GAR ogółem) 3 235,15 0,95% 4 178,13 1,23%

Ujawnienia dotyczące działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych

Bank nie zidentyfikował zaangażowania Grupy Kapitałowej Banku w działalność gospodarczą związaną z energią jądrową. W tabelach poniżej zaprezentowano informacje dotyczące działalności gospodarczej związanej z gazem ziemnym. Zaprezentowano je w dwóch wariantach, w zależności od tego, jaki wskaźnik (KPI Obrót lub KPI CapEx) wykorzystano w kalkulacji kwalifikowalności do systematyki i zgodności z systematyką ekspozycji ogólnego przeznaczenia wobec przedsiębiorstw niefinansowych podlegających dyrektywie NFRD.

Działalność związana z energią jądrową
1 Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub jest ma na nią ekspozycję. NIE
2 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
3 Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
Działalność związana z gazem ziemnym
4 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
5 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią TAK
6 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
Działalność związana z energią jądrową
1 Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub jest ma na nią ekspozycję. NIE
2 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
3 Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
Działalność związana z gazem ziemnym
4 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
5 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią TAK
6 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 4 178 1,23% 4 150 1,22% 28 0,01%
8 Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 4 178 1,23% 4 150 1,22% 28 0,01%
Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 3 235 0,95% 3 228 0,95% 7 0%
8 Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 3 235 0,95% 3 228 0,95% 7 0%
Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 4 178 100% 4 150 99,33% 28 0,67%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 4 178 100% 4 150 99,33% 28 0,67%
Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian Adaptacja do
Kwota % Kwota % Kwota %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 3 235 100% 3 228 99,79% 7 0,21%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 3 235 100% 3 228 99,79% 7 0,21%
Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
2 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
3 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
4 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 301 0,09% 301 0,09% 0%
5 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 97 0,03% 97 0,03% 0%
6 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 4 0% 4 0% 0%
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 107 620 31,71% 107 615 31,71% 5 0,00%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 108 022 31,82% 108 017 31,82% 5 0,00%
Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu
Kwota % Kwota % Kwota %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
2 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
3 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0% 0% 0%
4 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 2 0,00% 2 0,00% 0%
5 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 28 0,01% 28 0,01% 0%
6 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 0,00% 1 0,00% 0%
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 106 658 31,41% 106 621 31,41% 36 0,00%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 106 689 31,42% 106 653 31,42% 36 0,00%
Rodzaje działalności gospodarczej Kwota Udział %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
2 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
3 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
4 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
5 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
6 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 9 467 2,79%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 9 467 2,79%
Rodzaje działalności gospodarczej Kwota Udział %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
2 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
3 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
4 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
5 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
6 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 11 742 3,46%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 11 742 3,46%

Ujawnienia dodatkowe

Bank dokonał analizy działalności gospodarczych pomiotów niefinansowych podlegających dyrektywie NFRD w oparciu o dominujące PKD w zakresie pozostałych czterech celów środowiskowych i nowych działalności w obszarze dwóch pierwszych celów środowiskowych. Wyniki tej analizy wskazały, że niektóre z działalności gospodarczych przyczyniają się do realizacji jednocześnie 5 z 6 celów środowiskowych. W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości przyporządkowania konkretnej wartości procentowej do danego celu środowiskowego, zaprezentowane poniżej wskaźniki odnoszą się do działalności gospodarczych kwalifikujących się do systematyki łącznie do wszystkich sześciu celów środowiskowych oraz do działalności gospodarczych niekwalifikujących się do systematyki.

 

Informacje ilościowe

WSKAŹNIK 2023
Udział w aktywach ogółem ekspozycji na działalność gospodarczą niekwalifikowalną do systematyki 1,0%
Udział w aktywach ogółem ekspozycji na działalność gospodarczą kwalifikowalną do systematyki (wszystkie 6 celów środowiskowych) 1,5%

Ujawnienia dobrowolne

Oprócz obowiązkowego ujawniania taksonomicznego, Bank ujawnia dobrowolne informacje na temat kwalifikowalności do systematyki i zgodności z systematyką ekspozycji wobec przedsiębiorstw niefinansowych, które nie podlegają obowiązkowi ujawnienia informacji na podstawie art. 8 Taksonomii UE. Bank pozyskał informacje dotyczące realizacji taksonomicznych celów środowiskowych na zasadzie dobrowolności i w trybie dwustronnym w ramach procesu udzielania kredytów inwestycyjnych. W 2023 roku Bank rozpoczął prace nad wdrożeniem ankiet taksonomicznych, które wspierają ocenę spełnienia technicznych kryteriów kwalifikacji Taksonomii UE, w zakresie finansowania celowego. Analizą taksonomiczną objęto 24 kredyty inwestycyjne w łącznej kwocie 2 049,7 mln PLN, z czego 18 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 701,9 mln PLN dotyczyło finansowania działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, a 6 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 347,1 mln PLN dotyczyło działalności kwalifikującej się do systematyki. Wśród zawartych transakcji kredytowych, dwie z nich w łącznej kwocie 79,3 mln PLN dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych spełniających kryterium istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu oraz zasadę „nie czyń poważnych szkód”. Jeden projekt inwestycyjny dotyczył finansowania wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i energii elektrycznej z bioenergii, drugi finansowania innowacyjnego odzysku materiałów z odpadów. Bank nie dysponuje informacją o spełnieniu przez analizowanych dwóch kredytobiorców minimalnych gwarancji społecznych. Ekspozycje z tytułu tych transakcji zostały uznane jako częściowo zgodne z systematyką i nie zostały uwzględnione w kalkulacji licznika GAR za 2023 rok.

Informacje jakościowe ujawniane zgodnie z Załącznikiem XI do rozporządzenia delegowanego do art.8 taksonomii UE

W grudniu 2022 roku Zarząd Banku przyjął „Strategię PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 – Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”. Jest ona skoncentrowana na ludziach – pracownikach i klientach, a także innowacjach, technologii i zrównoważonym rozwoju. Bank chce wspierać realizację długoterminowego celu Porozumienia Paryskiego – ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do znacznie poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych.

Bank stale wdraża rozwiązania z zakresu finansowania procesu transformacji energetycznej polskiej gospodarki, zarówno w zakresie energetycznym, jaki i mobilności społecznej. Oferta produktowa Grupy Kapitałowej Banku jest dostosowana do zmieniających się potrzeb jej wszystkich klientów. Portfel Grupy Kapitałowej Banku sukcesywnie zwiększa się o finansowania energetyki wiatrowej, solarnej, wodnej, pochodzącej z biomasy, finansowania efektywnych energetycznie nieruchomości czy elektromobilności. Realizacja Strategii uwzględnia dalszy rozwój biznesu we wszystkich segmentach klientów: korporacyjnego, firm i przedsiębiorstw, indywidualnego oraz rozwój działalności leasingowej, aby wspierać konkurencyjność polskich firm w obliczu rosnących cen energii i zmieniających się wymagań biznesowych i regulacyjnych. Działania te mają pomóc w przekierowaniu kapitału w stronę działalności, która w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak neutralność klimatyczna i odporność, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń, ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych i morskich.

W rezultacie planowanych i podejmowanych działań, Bank zamierza stać się liderem najwyższego wolumenu nowego finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, Bank przyjął w grudniu 2023 roku, Zasady klasyfikacji finansowania zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., które uwzględniają wymogi stawiane przez międzynarodowe standardy oraz otoczenie regulacyjne, w szczególności wynikające z Taksonomii UE oraz Europejskiej zielonej obligacji. Bank jest w trakcie wdrażania postanowień wynikających z Zasad, w szczególności w zakresie procesów biznesowych i sprawozdawczych, a także związanych z tym systemów informatycznych. W styczniu 2024 roku w Banku zostały wdrożone ankiety taksonomiczne, które wspierają ocenę spełnienia technicznych kryteriów kwalifikacji Taksonomii UE w zakresie finansowania celowego. Ankiety stanowią podstawę pozyskania od klientów Banku informacji w zakresie spełnienia minimalnych wymogów, jakie finansowana przez Bank inwestycja lub prowadzona przez klientów Banku działalność gospodarcza powinna spełniać, aby można było ją uznać za zrównoważoną środowiskowo.

Proces ankietowania pomoże monitorować poziom finansowania projektów zrównoważonych środowiskowo, co stanowi ważny element realizacji celów wynikających ze strategii Banku na lata 2023-2025.

Jednocześnie trwa proces dostosowywania oferty do wymogów stawianych produktom o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne.