Opis działalności

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa Kapitałowa Banku) należy do największych grup finansowych w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej.

Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Banku jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A. lub Bank). PKO Bank Polski S.A. jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. PKO Bank Polski S.A. jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.

Poza działalnością ściśle bankową Grupa Kapitałowa Banku świadczy usługi w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty oraz zarządza nieruchomościami. Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność bankową i świadczy usługi finansowe poza granicami Polski poprzez oddziały w Republice Federalnej Niemiec (Oddział w Niemczech), Republice Czeskiej (Oddział w Czechach) i Republice Słowackiej (Oddział w Słowacji) oraz podmioty zależne w Ukrainie, Szwecji i Irlandii.

[GRI 2-1] Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A. lub Bank) jest powszechnie rozpoznawalną marką. Od 2004 roku Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Bank jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000026438. Struktura akcjonariatu jest przedstawiona w Tabeli 27. Siedziba Banku znajduje się w Warszawie.

Bank wraz z podmiotami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa Kapitałowa Banku). Na koniec 2023 roku w skład Grupy Kapitałowej Banku wchodził podmiot dominujący (Bank), 12 podmiotów zależnych bezpośrednio oraz podmioty zależne pośrednio.

Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także w formie oddziału w Republice Federalnej Niemiec, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Bank prowadzi również działalność transgraniczną w państwach EOG (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Królestwo Niderlandów, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy, Litwa, Irlandia, Słowacja, Rumunia, Czechy, Niemcy).

[GRI 2-2] Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa Kapitałowa Banku) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A. lub Bank) przygotowały Oświadczenie na temat informacji niefinansowych (Oświadczenie), które stanowi odrębną część Sprawozdania Zarządu z działalności. W Oświadczeniu poszczególne kwestie zostały przedstawione w ujęciu Grupy Kapitałowej Banku z wyszczególnieniem Banku. Bank i Grupa Kapitałowa Banku spełniają kryteria podmiotu zobligowanego do sporządzania Oświadczenia.

Bank i Grupa Kapitałowa Banku raportują za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zgodnie ze Standardami GRI (revised Universal Standards 2021, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku) oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego określonymi w ustawie o rachunkowości.

[GRI 2-3] Grupa Kapitałowa Banku publikuje Oświadczenia i raporty finansowe w cyklu rocznym. Oświadczenie prezentuje działalność Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Poprzednie oświadczenie zostało sporządzone za rok 2022 i opublikowane 10 marca 2023 roku. Kontakt w sprawach tematów związanych z Oświadczeniem jest następujący: esg@pkobp.pl.

Bank i Grupa Kapitałowa Banku spełniają kryteria Ustawy o rachunkowości dotyczące obowiązku raportowania niefinansowego.

 • 11,9 mln
  klientów Banku
 • 7,8 mln
  aktywnych aplikacji IKO

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – bankowości detalicznej. Jest również liderem w obsłudze klientów korporacyjnych oraz firm i przedsiębiorstw (zwłaszcza w zakresie ich finansowania) oraz na rynku usług finansowych dla gmin, powiatów, województw i sektora budżetowego. Jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. ma największy udział w polskim rynku bankowym oszczędności (21,3%), kredytów (18,1%), sprzedaży kredytów hipotecznych (35,9%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,1%). PKO Bank Polski S.A. jest liderem pod względem liczby rachunków bieżących i kart płatniczych.

Rosnąca aktywność klientów w cyfrowym świecie, dynamiczne zmiany wynikające ze zmian makroekonomicznych i trendów technologicznych, sytuacja geopolityczna i pojawiające się potrzeby regulacyjne oraz inne zmienne wpływają na rosnące oczekiwania w obszarze rozwoju IT. Grupa Kapitałowa Banku oferuje zorientowane na potrzeby klienta, nowoczesne, bezpieczne i kompleksowe usługi przy użyciu cyfrowych kanałów dostępu. W ramach iPKO i IKO klienci korzystają z nowoczesnej bankowości, która wykracza poza tradycyjne finanse. PKO Bank Polski S.A. konsekwentnie realizuje swoją „drogę do chmury” we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej S.A. i innymi globalnymi dostawcami usług chmurowych. Bank rozwija działalność biznesową i wspiera prace badawczo-wdrożeniowe wykorzystując bezpieczne i nowoczesne rozwiązania, w tym oparte o sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę danych, robotyzację i automatyzację.

2023 2022 2021 2020 2019
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w mln PLN)
Suma aktywów 501 516 431 447 418 086 376 966 347 897
Kapitał własny ogółem 45 227 35 707 37 693 39 911 41 578
Fundusze własne 43 807 43 759 42 112 41 516 42 330
Finansowanie udzielone klientom 262 920 247 619 247 572 235 727 244 083
Depozyty klientów 399 193 338 868 322 296 282 356 256 170
Zysk/strata netto 5 502 3 312 4 874 -2 557 4 031
Wskaźniki finansowe
ROA netto 1,2% 0,8% 1,2% -0,7% 1,2%
ROE netto 13,3% 9,6% 12,1% -6,0% 10,0%
C/I1) 31,6% 45,0% 40,4% 40,9% 41,3%
Marża odsetkowa2) 4,4% 3,8% 2,7% 3,0% 3,4%
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 3,44% 3,79% 3,98% 4,43% 4,26%
Koszt ryzyka kredytowego 0,50% 0,52% 0,55% 0,78% 0,46%
Łączny współczynnik kapitałowy 18,65% 19,07% 18,73% 18,18% 19,88%
Dane operacyjne
Liczba klientów PKO Banku Polskiego S.A. (w tys.), w tym: 11 911 11 666 11 120 11 006 10 933
Ludność (w tys.) 11 290 11 071 10 541 10 463 10 427
Firmy i przedsiębiorstwa (tys.) 603 578 563 526 491
Klienci korporacyjni (w tys.) 18 18 17 16 16
Liczba rachunków bieżących w Banku (w tys. szt.) 9 279 9 049 8 490 8 257 8 012
Liczba oddziałów PKO Banku Polskiego S.A. (w szt.) 945 967 975 1 004 1 115
Liczba zatrudnionych (w etatach) 25 601 25 071 25 657 25 859 27 708
Informacje o akcjach
Kapitalizacja giełdowa (w mln PLN) 62 900 37 863 56 163 35 900 43 075
Liczba akcji (w mln szt.) 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Cena akcji (w PLN) 50,32 30,29 44,93 28,72 34,46
Dywidenda na 1 akcję (w PLN) (wypłacona w danym roku z zysku za lata poprzednie) 0,00 1,83 0,00 0,00 1,33
1) Dane za lata 2021-2019 nie uwzględniają zmian prezentacyjnych wprowadzonych w 2023, 2022 i 2020 roku, mających wpływ na wysokość wyniku na działalności biznesowej i kosztów działania.
2) Marża odsetkowa w 2022 roku została obliczona z wyłączeniem wpływu ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. ustawowe wakacje kredytowe) w wysokości 3 111 mln PLN.

Nasza misja

Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm. Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie. Jesteśmy dumni z naszej historii i polskich korzeni.

Chcemy nadal mieć pozytywny wpływ na Polskę – ludzi, firmy, kulturę i środowisko. Jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dbamy o interesy akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczności lokalnych.

Ubezpieczenia i leasing

W 2023 roku nastąpiła intensyfikacja rozwoju usług ubezpieczeniowych i leasingowych, które są świadczone zarówno klientom detalicznym jak i korporacyjnym.

Działania i osiągnięcia:

Ubezpieczenie mieszkaniowePKO Dom W 2023 roku zostało zawartych ponad 411 tys. umów ubezpieczenia. Wartość składki przypisanej brutto w 2023 roku wynosiła 125,7 mln PLN, co oznacza zwiększenie o 68% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.
Ubezpieczenie komunikacyjne PKO Moto W 2023 roku Bank przeprowadził zmianę modelu dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych w oparciu o samodzielną ofertę pod własną marką PKO Moto.
Uruchomienie procesu udostępniania danych objętych tajemnicą bankową w celu wykorzystania ich przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. m.in. do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, kalkulacji składki, usprawnienia procesu likwidacji szkody. Udostępnianie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody klienta Banku.
W 2023 roku zostało zawartych w Banku ponad 190 tys. umów ubezpieczenia komunikacyjnego, z czego ponad 120 tys. już w ramach nowego modelu PKO Moto. Przypis składki z tytułu zawartych w 2023 roku umów wyniósł łącznie 154 mln PLN.
Rozwój finansowania marek luksusowych Grupa PKO Leasing została partnerem firmy Inchcape JLR Poland sp. z o.o. w zakresie finansowania luksusowych marek Jaguar, Range Rover, Defender i Discovery w Polsce o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Umowa przewiduje finansowanie hurtowe stocków oraz finansowanie detaliczne samochodów nowych i używanych w formie leasingu, pożyczek leasingowych, programu subskrypcji, wynajmu długo- i krótkoterminowego.
Szybkie Auto Przedłużenie pilotażowej procedury „Szybkie Auto”, która jest przeznaczona do finansowania pojazdów od autoryzowanych dealerów i umożliwia wydanie decyzji o finansowaniu w ciągu jednego dnia roboczego.
Rozwój finansowania innych pojazdów Nawiązanie współpracy z firmą KROSS i umożliwienie klientom biznesowym 36 salonów KROSS w całej Polsce korzystania z oferty PKO Leasing w zakresie leasingu rowerów uniwersalnych, jak również wspomaganych silnikiem elektrycznym.
Leasing 2.0 Wdrożenie trzech nowych produktów służących finansowaniu samochodów osobowych, transportu ciężkiego jak i maszyn oraz urządzeń. Nowe produkty zostały tak skonstruowane, aby umożliwić zarówno klientowi jak i doradcy natychmiastową, transparentną informację o możliwych parametrach transakcji, wymaganych dokumentach i etapie procesu.
Darmowa rejestracja Zorganizowanie kolejnej edycji oferty promocyjnej Darmowa Rejestracja z ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu w czasie (GAP). Oferta skierowana jest do wszystkich klientów PKO Leasing, klientów Banku oraz w procesie iPKO wspieranym przez doradców bankowych.
Lato z Leasingiem Udostępnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw z kanału bankowego karty paliwowej o wartości 500 PLN (dla umów o wartości powyżej 100 tys. PLN).
PKO Leasing Online w Media Expert Rozszerzenie współpracy z Media Expert o kanał online (strona http://www.mediaexpert.pl) umożliwiając klientom sklepu skorzystanie z szybkiego, w pełni automatycznego i zdalnego procesu leasingu dostępnego 24/7 bez wychodzenia z biura.
Uproszczony leasing Wprowadzenie (we współpracy z Bankiem) oferty dla Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą uproszczonego leasingu na nowe i używane samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony, o wartości nawet do 300 tys. PLN netto (oferta dostępna online w serwisie IPKO – bez wychodzenia z biura i bez zbędnych formalności).
Oferta dla rolnictwa Podpisanie umów z firmami:
 • Bauer Group Polska sp. z o.o. ogólnopolskim dostawcą maszyn i urządzeń rolniczych na ich finansowanie.
 • Wielton S.A. – Wielton Agro Finance – jednym z trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych na nowy program promocyjnego finansowania fabrycznego dla klientów z segmentu agro (gospodarstwa oraz przedsiębiorstwa rolne).
Rozwój procesów cyfrowych i kanałów zdalnych
 • uruchomienie procesów i systemów spółki do akceptacji MDowodu jako dopuszczalnej formy identyfikacji tożsamości klienta,
 • udostępnienie klientom przejścia z IPKO Biznes do Portalu Klienta PKO Leasing,
 • wdrożenie kolejnych etapów rozwoju narzędzia PKO Leasing Online umożliwiającego klientom uzyskanie finansowania w formie leasingu w sklepach stacjonarnych i u internetowych dostawców z segmentu maszyn i urządzeń.

Projekty informatyczne i pozostałe usługi

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje nowoczesne i kompleksowe usługi dostępne za pomocą cyfrowych kanałów. We współpracy z Operatorem Chmury Krajowej S.A. i innymi globalnymi dostawcami usług chmurowych konsekwentnie realizuje swoją „drogę do chmury”. PKO Bank Polski S.A. rozwija działalność ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję oraz robotyzację i automatyzację.

PKO Płacę później PKO Bank Polski jako pierwszy bank w Polsce samodzielnie udostępnił usługę „PKO Płacę Później” z zakresu płatności odroczonych. Na koniec 2023 roku aktywną usługę posiadało około 175 tys. klientów, a łączna kwota przyznanych limitów wyniosła 138 mln PLN. Klienci wykonali do tej pory blisko 1,9 mln transakcji na łączną kwotę 260,4 mln PLN. 98% transakcji zrealizowano z kodem BLIK.
Cyfrowa Hipoteka Udostępnienie na stronie Banku nowego kalkulatora umożliwiającego policzenie szacunkowej raty oraz zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego Własny Kąt.
Udostępnienie na stronie Banku kalkulatora wysokości miesięcznej raty kredytowej i zdolności kredytowej – komponentu dostosowanego do Bezpiecznego Kredytu 2%.
Udostępnienie w serwisie iPKO i aplikacji mobilnej IKO usługi Certyfikat najemcy. „Kod do usług Simpl.rent dla wynajmującego” to rozwiązanie dla właścicieli mieszkań, które pozwala zweryfikować najemcę przed podpisaniem umowy najmu.
Osadzenie kalkulatorów raty i zdolności w nowym wyglądzie na stronie pkobp.pl. Przygotowanie rozszerzonej usługi dla podpisu i pieczęci elektronicznej uwzględniającej integrację z nowym repozytorium dokumentów.
Bank w Metaverse Przeprowadzenie pierwszych Wirtualnych Targów Pracy w innowacyjnej na skalę Polski formie, w dynamicznie rozwijającej się technologii Metaverse. W targach udział wzięło ponad 600 uczestników i rozpoczęto ponad 30 procesów rekrutacyjnych. Przekaz medialny dotarł łącznie do ponad 3,7 mln osób na całym świecie.
Premiera Edukacyjnej gry VR od PKO Banku Polskiego.
Gra za pomocą symulacji wirtualnej i konkretnych realistycznych przykładów z życia pomaga w zarządzaniu budżetem domowym, uczy nie tylko praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej, ale także właściwych postaw społecznych. Jest elementem tworzonego we współpracy z Fundacją programu edukacyjnego „Kasa z klasą” przygotowanego przez PKO Bank Polski.
PKO Bank Polski podczas Gali „TechnoBiznes 2023″ został nagrodzony w konkursie „Lider2022″ organizowanym przez Gazetę Bankową za otwarcie placówki w Metaverse oraz wyróżniony za rozwiązania w zakresie robotyzacji, wspierające procesy związane z ustawowymi wakacjami kredytowymi. Kapituła konkursu, która oceniła 40 zgłoszonych przez banki rozwiązań technologicznych doceniła innowacyjność wdrożeń PKO Banku Polskiego.
PKO Bank Polski przyśpieszy rozwój w Metaverse
Bank przygotowuje się do stworzenia atrakcyjnych przestrzeni na platformach gamingowych takich jak Fortnite czy Roblox oraz chce rozwijać aktywność na platformach klasy Metaverse takich jak Decentraland i The Sandbox. Chce także zbudować kolejne modele VR swoich oddziałów. Bank poszukuje aktualnie firm, które posiadają odpowiednie doświadczenie technologiczne i podejmą współpracę w zakresie tworzenia i utrzymania wirtualnych przestrzeni oraz projektowania rozgrywek na platformach gamingowych i klasy Metaverse.
Poland ClimAccelerator Kontynuacja uczestnictwa Banku w programie Poland ClimAccelerator, którego celem jest poszukiwanie start-upów, scale-upów i firm innowacyjnych działających w obszarze zielonych technologii, które będą możliwe do wdrożenia w spółkach Grupy Kapitałowej Banku.
Wdrożenie 4 kalkulatorów do liczenia śladu węglowego dla klientów Banku.
Rozpoczęcie testów rozwiązań kalkulatorów na 200 klientach, wraz z roczną subskrypcją, onboardingiem, oraz pełnym wsparciem doradczym.
Współpraca z Fundacją Fintech Poland Dołączenie do społeczności FinTech Poland w zakresie rozwoju usług opartych na technologii. Celem inicjatywy jest integracja środowiska innowacji finansowych w Polsce. Fundacja opublikowała raport „How to do fintech in Poland” prezentujący branżę w kontekście całej gospodarki i sektora finansowego. Partnerem strategicznym projektu był PKO Bank Polski S.A.
Program Let’s Fintech Promowanie polskich innowacji w obszarze finansów pod hasłem Future Finance Poland z udziałem polskich przedsiębiorstw i instytucji (PKO Banku Polskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Fundacji FinTech Poland) podczas Singapore Fintech Festival największego corocznego festiwalu FinTech na świecie organizowanego przez władze monetarne Singapuru, Elevandi i Constellar we współpracy ze Stowarzyszeniem Banków w Singapurze. Głównym przesłaniem polskiej delegacji było pokazanie przewag Polski, które dają jej silne atuty w staraniach o wejście do czołówki globalnych centrów finansowych. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 60 tys. osób ze 130 krajów. Dzięki działaniom podjętym przez zespół Let’s Fintech, Bank wypracował 1,8 mln PLN AVE (ekwiwalentu reklamowego).
Automatyzacja procesów Wdrożenie do końca 2023 roku 295 procesów z wykorzystaniem technologii, która umożliwia automatyzację ustrukturyzowanych, powtarzalnych czynności (RPA). Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 1.5
Voiceboty Uruchomienie nowych i rozwój istniejących botów do:
 • badania NPS (Net Promoter Score – wskaźnik rekomendacji netto) po wizycie klienta w oddziale,
 • obsługi pytań dotyczących automatycznego zapisu do PPK w TFI,
 • obsługi informacyjnej dotyczącej rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%,
 • potwierdzania przelewów wysokokwotowych,
 • obsługi kontekstowej dla tematu zajęć egzekucyjnych,
 • potwierdzania transakcji wypłaty BLIK w bankomacie,
 • rozszerzenia analityki płatności kartą w asystencie głosowym w IKO (potrafi wykonać analizę wydatków z podziałem na 7 kategorii i 40 podkategorii).
Przeprowadzenie przez boty łącznie ponad 13,8 mln rozmów w 2023 roku (wzrost o 32% r/r). Wszystkie voiceboty Banku przeprowadziły już łącznie 31 mln rozmów.
Technologie chmurowe Uruchomienie kolejnych funkcjonalności aplikacji mobilnej IKO w chmurze obliczeniowej, między innymi pełnej obsługi nawiązania i podtrzymania sesji oraz historii operacji.
Migracja i uruchomienie systemu eBankart (odpowiedzialnego za karty debetowe Banku). Wdrożenie systemu na nowej platformie jest częścią strategii Road 2 Cloud.
Rozpoczęcie prac nad technologiami sztucznej inteligencji (AI) w środowiskach chmurowych w celu ich przygotowania do uruchomienia AI dla zastosowań biznesowych i technologicznych w Banku.
ESG w obszarze ryzyka Budowa algorytmów wyznaczania zagrożenia klimatycznego i bazy danych o ryzyku klimatycznym. Zakres danych w systemach Banku dotyczy między innymi zagrożenia powodziowego, podtopień i suszy do adresów zabezpieczeń hipotecznych i adresów siedzib firm. Dodatkowo pozyskanie danych sektorowych o ryzykach fizycznych.
Automatyczne pozyskanie danych o rzeczywistej efektywności energetycznej nieruchomości (EP) z Centralnego Rejestru Charakterystyk Budynków do bazy ryzyka kredytowego dla nieruchomości będących zabezpieczeniami kredytów.
Przygotowanie narzędzia do obsługi weryfikacji zgodności z Taksonomią (w formie ankiet).
Współpraca i włączenie Banku do Stowarzyszenia PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) w zakresie emisyjności (pozyskanie danych sektorowych, dobrych praktyk w zakresie emisyjności i podejścia do dekarbonizacji, dostęp do baz PCAF).
Bezpieczeństwo płatności kartowych Wykorzystanie BOTa do potwierdzenia transakcji wypłat gotówki BLIK w ATM według określonych parametrów.
PKO Token Space Opracowanie i złożenie do NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) wniosku grantowego na projekt PKO Token Space Predict, który dotyczy budowy modeli do przewidywania kursów aktywów cyfrowych. W rozwiązaniu wykorzystywane będą technologie sztucznej inteligencji.
Platforma Oceny Ryzyka Kredytowego Wdrożenie wykorzystania modeli uczenia maszynowego (Machine Learning) przy procesach oceny kredytowej kredytów hipotecznych dla firm kredytów hipotecznych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania modeli Machine Learning dla Customer Finance.

Obszar operacji

Obszar operacji w 2023 roku kontynuował transformację usług w Banku i spółkach Grupy Kapitałowej Banku oraz centralizację zadań operacyjnych, dzięki czemu osiągnął bardzo dobre wyniki efektywnościowe i kosztowe. Zadania były realizowane w nowoczesnej strukturze obejmującej jednostki operacyjne: Contact Center oraz zespoły posprzedażowe i rozwojowe. To już kolejny rok, w którym obszar operacji, dzięki aktywnym działaniom automatyzacyjno-robotycznym, notował zwiększoną liczbę realizowanych zadań. Jednocześnie systematycznie zmniejszał zaangażowanie osób obsługujących procesy manualnie.

Połączenie kompetencji dwóch obszarów (operacji i Contact Center) pozwoliło zbudować nowoczesny, obsługiwany zdalnie proces middle office w zakresie obsługi spraw po śmierci naszych klientów. Dzięki zastosowaniu szerokiej współpracy pomiędzy pracownikami operacji, Contact Center oraz sieci oddziałów, aktualna obsługa spadkobierców zgłaszających się do Banku została uproszczona i pozwala na realizację zadania podczas jednego kontaktu.

W niespełna miesiąc Bank zaprojektował i wdrożył proces udzielania Bezpiecznego Kredytu 2% cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Proces w znacznej mierze został zrobotyzowany i zautomatyzowany, a dla spraw wymagających obsługi manualnej Bank zapewnił realizację z wysoką efektywnością i jakością, dzięki czemu klienci otrzymywali środki w bardzo krótkim czasie.

Obszar operacji kontynuował obsługę procesu ustawowych wakacji kredytowych, która w znacznej mierze realizowana była w sposób automatyczny. Jedynie sprawy wymagające dodatkowych wyjaśnień trafiały do obsługi manualnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów obszar operacji wdrożył telefoniczną obsługę zgłaszanych spraw, których rozwiązanie możliwe jest w trakcie jednego kontaktu, bez konieczności przyjmowania zgłoszeń i oczekiwania na rozwiązanie. Dzięki temu klienci otrzymują pomoc i rozwiązanie już w trakcie rozmowy lub zaraz po jej zakończeniu, a Bank nie angażuje dodatkowych osób do wyjaśnienia prostych zgłoszeń.

Odpowiadając na zgłaszane potrzeby klientów oraz realizując obowiązek nałożony przez ustawodawcę, Bank wprowadził operacyjną obsługę rachunku mieszkaniowego z mechanizmem dopłat BGK. W dużej mierze proces ten został zrobotyzowany. Do obsługi manualnej kierowane są jedynie sprawy skomplikowane, wymagające dodatkowych wyjaśnień.

Ponadto w znacznej części został zrobotyzowany proces obsługi zaświadczeń wydawanych na wniosek klientów. Aktualnie większość spraw dotycząca produktów kredytowych oraz depozytowych realizowana jest automatycznie, co znacznie skróciło czas oczekiwania na wydanie dokumentów.

Obszar operacji rozpoczął przebudowę procesu zajęć egzekucyjnych. Dzięki wprowadzanym zmianom klienci szybciej otrzymują odpowiedzi na zapytania dotyczące posiadanych zajęć. Wprowadzony został szereg usprawnień wpływających na terminowość obsługi, co jest istotne zarówno dla klientów, jak i dla organów egzekucyjnych.

W 2023 roku Bank wdrożył do obsługi operacyjnej produkty dedykowane specjalnie dla rolników, takie jak kredyt z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz gwarancja rolna. Znaczna część tych procesów, podobnie jak w pozostałych obszarach, została zrobotyzowana.

Wdrożono optyczne rozpoznawanie znaków OCR w procesie rejestracji poczty kierowanej do Banku, dzięki czemu proces realizowany jest sprawniej.

Łączna liczba zadań zrealizowanych przez roboty do końca 2023 roku przekroczyła 256,3 mln, z czego w samym 2023 roku 77,3 mln.

Współpraca międzynarodowa

Podmioty Grupy Kapitałowej, w szczególności PKO Bank Polski S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A. i PKO Leasing S.A. od lat aktywnie korzystają z możliwości emisji instrumentów finansowych na rynkach dłużnych, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

Grupa Kapitałowa Banku pozyskuje środki z zagranicznych rynków finansowych np. poprzez kredyty od międzynarodowych banków rozwoju (m.in. Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego), dzięki czemu może zaoferować preferencyjną ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw.

KREDOBANK S.A. jako spółka ukraińska dodatkowo uzyskuje finansowanie ze specjalnych programów kredytowych z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz grantów z Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK) dla klientów MSP korzystających z kredytów inwestycyjnych.

Grupa Kapitałowa Banku uczestniczy także w programach gwarancji portfelowych (m.in. z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego). W 2023 roku oferowane były gwarancje w ramach programów COSME.

Szczegółowa informacja o emisjach papierów wartościowych oraz kredytach otrzymanych w ramach współpracy międzynarodowej znajduje się w nocie 38 „Otrzymane finansowanie” sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2023 rok.

Grupa Kapitałowa Banku pozostaje liderem na polskim rynku w zakresie obsługi bankowych instytucji finansowych. Dzięki szerokiej i efektywnej sieci korespondenckich relacji z bankami zapewnia sprawne funkcjonowanie Banku na rynkach zagranicznych, pomimo wyzwań i obostrzeń będących następstwem wojny w Ukrainie.

Grupa Kapitałowa Banku systematycznie zwiększa portfel obsługiwanych korporacyjnych i finansowych klientów zagranicznych oraz poszerza zakres dostępnych produktów. Bank koncentruje się przede wszystkim na pozyskiwaniu klientów, będących spółkami-córkami wiodących podmiotów zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej, rozbudowując jednocześnie kompetencje pozwalające na budowanie długoterminowych relacji z klientami z innych regionów świata, w tym w szczególności z Azji.

Spółki ubezpieczeniowe z Grupy Kapitałowej Banku – PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – współpracują z reasekuratorami na rynku międzynarodowym.

Działalność pozostałych spółek zależnych

Podmioty zależne PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Polsce oferują kredyty hipoteczne oraz świadczą usługi głównie w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych i outsourcingu specjalistów IT.

Charakterystyka wybranych spółek Grupy PKO Banku Polskiego S.A.

Prezentowane w opisie wyniki finansowe pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych spółek sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w przypadku spółek ubezpieczeniowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Dane dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania.

PKO Bank Hipoteczny S.A. jest liderem polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów i portfela kredytów hipotecznych. Spółka jest też największym w Polsce emitentem hipotecznych listów zastawnych.

PKO Bank Hipoteczny S.A. zamknął 2023 rok zyskiem netto w wysokości 165,8 mln PLN (vs. 405,8 mln PLN straty netto w 2022 roku, która była związana z ujęciem straty z tytułu wakacji kredytowych wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom).

PKO Bank Hipoteczny S.A. specjalizuje się w udzielaniu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, jak również nabywa wierzytelności z tytułu takich kredytów od PKO Banku Polskiego S.A. Spółka emituje listy zastawne (w PLN i w walutach obcych), które stanowią jedno z głównych źródeł długoterminowego finansowania kredytów zabezpieczonych nieruchomościami w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

Łączna wartość portfela kredytowego brutto PKO Banku Hipotecznego S.A. według stanu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 18,0 mld PLN, w tym 8,1 mld PLN stanowiły kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie nabyte od PKO Banku Polskiego S.A.

W 2023 roku PKO Bank Hipoteczny S.A. przeprowadził trzy emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1,75 mld PLN. Łączna wartość wyemitowanych przez spółkę i pozostających w obrocie listów zastawnych (według wartości nominalnej) na koniec 2023 roku wynosiła 10,4 mld PLN, w tym 2,7 mld PLN stanowiły zielone listy zastawne.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Spółka oferuje również specjalistyczne programy inwestycyjne oraz prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

W 2023 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 237,7 mln PLN (w 2022 roku zysk netto wynosił 189,3 mln PLN).

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez spółkę wynosiła na koniec 2023 roku 40,8 mld PLN, co oznacza wzrost aktywów o 27,7% r/r.

PKO TFI S.A. plasuje się na 1. miejscu z udziałem 20,06% w zarządzanych aktywach funduszy z wyłączeniem wybranych inwestorów i na 2. miejscu pod względem wartości aktywów netto z 12,74% udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych ogółem*.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku spółka zarządzała 60 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi.

Spółka PKO TFI S.A. na koniec 2023 roku była liderem na polskim rynku PPK pod względem wielkości zarządzanych aktywów z 31,3% udziałem w tym rynku.

* Źródło: Analizy Online ze stycznia 2024 roku.

Spółka zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferowane jest IKE i IKZE.

W 2023 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 24,1 mln PLN (vs. 24,8 mln PLN w 2022 roku).

Wyniki dotyczące Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE)*:

Na koniec 2023 roku wartość aktywów netto PKO BP Bankowego OFE zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. wynosiła 9,5 mld PLN, co oznacza wzrost o ponad 2,4 mld PLN w stosunku do stanu na koniec 2022 roku. Wzrost jest efektem znaczącej poprawy sytuacji na rynkach finansowych.

Do PKO Bankowy OFE na koniec grudnia 2023 roku należało 850,0 tys. członków (864,1 tys. na koniec 2022 roku).

PKO BP Bankowy OFE zajmuje na rynku funduszy emerytalnych 7. miejsce pod względem wartości aktywów netto OFE oraz 7. miejsce pod względem liczby członków OFE*.

* Źródło: www.knf.gov.pl

Grupa Kapitałowa PKO Leasing S.A. (tj. PKO Leasing S.A. oraz jej spółki zależne) oferuje usługi finansowe w zakresie leasingu i faktoringu oraz świadczy usługi agenta ubezpieczeniowego, zarządzania flotą i wynajmu pojazdów.

Grupa Kapitałowa PKO Leasing S.A. w 2023 roku wypracowała zysk netto w wysokości 353,4 mln PLN. Zysk netto za 2022 rok wynosił 347,2 mln PLN.

PKO Leasing S.A. wraz z podmiotami zależnymi oferuje usługi w zakresie leasingu oraz pożyczek. Klienci mogą w ten sposób sfinansować aktywa trwałe, m.in. samochody osobowe, dostawcze, pojazdy ciężarowe, maszyny, urządzenia, linie technologiczne, sprzęt medyczny, sprzęt oraz oprogramowanie IT.

Na 31 grudnia 2023 roku wartość bilansowa należności od klientów z tytułu leasingu i pożyczek (wymagalnych i niewymagalnych) oraz wartość bilansowa środków trwałych w leasingu operacyjnym Grupy PKO Leasing S.A. wyniosła łącznie 24,7 mld PLN.

Grupa Kapitałowa PKO Leasing S.A. od kilku lat jest liderem polskiego rynku leasingu i wynajmu. Realizuje strategię „Cyfrowa Era Leasingu”, która zakłada silniejsze wykorzystanie cyfrowych narzędzi oraz rozwój działalności w nowych segmentach rynku.

PKO Faktoring S.A. świadczy usługi faktoringu krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka, faktoringu odwrotnego oraz usługę programu faktoringowego dla dostawców. Spółka w 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 13,2 mln PLN (12,2 mln PLN w 2022 roku).

Wartość bilansowa należności od klientów z tytułu faktoringu według stanu na koniec 2023 roku wyniosła 5,39 mld PLN. Na koniec 2022 roku wartość ta wynosiła 3,60 mld PLN.

W 2023 roku wartość obrotów faktoringowych wyniosła 31,02 mld PLN (w 2022 roku 31,4 mld PLN).

Spółka na 31 grudnia 2023 roku zajmowała 5. miejsce (według obrotu) wśród firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku w wysokości 8,7%.

Grupa Kapitałowa PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w 2023 roku wypracowała zysk netto w wysokości 82,9 mln PLN (zysk netto grupy w 2022 roku wynosił 54,9 mln PLN).

Przedmiotem działalności PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. są ubezpieczenia na życie (I dział ubezpieczeń). Spółka ma w ofercie produkty samodzielne, jak również uzupełniające produkty PKO Banku Polskiego S.A.

Wartość składek przypisanych brutto z tytułu zawartych przez spółkę umów ubezpieczenia w 2023 roku wyniosła 553 mln PLN. Spółka na koniec 2023 roku ubezpieczała 1 054 tys. osób (1 026 tys. osób w 2022 roku).

Spółka w 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 107,0 mln PLN (vs. 87,0 mln PLN w 2022 roku).

Przedmiotem działalności spółki PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu II ubezpieczeń – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Spółka koncentruje się na ubezpieczaniu ryzyka utraty dochodu, następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby oraz ubezpieczaniu nieruchomości dla pożyczkobiorców i osób zaciągających kredyty hipoteczne. Spółka w swojej ofercie posiada także ubezpieczenia komunikacyjne oraz nowoczesne ubezpieczenie domu i mieszkania PKO Dom.

Spółka wykazuje wysoki wskaźnik NPS na poziomie 60,39 dla procesu likwidacji szkód.

Wartość składek przypisanych brutto z tytułu zawartych przez spółkę umów ubezpieczenia w 2023 roku wyniosła 678 mln PLN. Spółka na koniec 2023 roku ubezpieczała 1 474 tys. osób (1 413 tys. osób w 2022 roku).

Spółka w 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 27,9 mln PLN (vs. 29,6 mln PLN w 2022 roku).

PKO BP Finat sp. z o.o. dostarcza usługi technologiczne i operacyjne wspierające podstawową działalność spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

PKO Finat sp. z o.o. świadczy również kompleksowe usługi firmom spoza Grupy Kapitałowej Banku, głównie z sektora finansowego, wykonując czynności wspierające ich podstawową działalność, m.in. usługi prowadzenia ewidencji PPK, usługi agenta transferowego, usługi pomocnicze dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych księgowości funduszy i spółek, obsługę ubezpieczeń grupowych dedykowanych do produktów oferowanych przez PKO Bank Polski S.A. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych, w tym procesów wytwórczych w zakresie systemów i aplikacji informatycznych.

Spółka świadczy także usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów niefinansowych klientom Banku. Dostarcza szeroki wachlarz usług dostępnych w ramach bankowości elektronicznej, w tym m.in. doładowania telefonów, karty podarunkowe do platform z rozrywką i innymi usługami, płatności za autostrady, e-Księgowość dla przedsiębiorców, produkty BIK, ubezpieczenia, bilety na mecze Ekstraklasy.

W 2023 roku PKO Finat sp. z o.o. uruchomił Platformę integracyjną VAS API pośredniczącą między Bankiem a dostawcami usług cyfrowych w zakresie obsługi procesów zakupowych, rozliczeń i płatności cyklicznych.