Zatrudnienie i świadczenia pracownicze

Zatrudnienie

Zatrudnienie ogółem (w etatach)

2023 r/r (%) 2022 r/r (%) 2021 r/r (%) 2020
Bank 21 638 1,9 21 230 -2,1 21 686 -1,2 21 939
Pozostałe podmioty  3 962 3,1 3 842 -3,2 3 970 1,3 3 920
Grupa Kapitałowa Banku  25 601 2,1 25 071 -2,3 25 657 -0,8 25 859

Bank na bieżąco dostosowuje poziom zatrudnienia do aktualnych potrzeb biznesowych i planów rozwojowych. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec 2023 roku wynosiło 25 601 etatów (w tym: w spółkach ukraińskich 1489 etaty), co oznacza wzrost o 529 etatów w porównaniu do końca 2022 roku. Wzrost zatrudnienia wynika z wdrożenia nowych inicjatyw w ramach przyjętej strategii.

 • GRI:
 • 2-8

Główną formą zatrudnienia w Banku, jak również w Grupie Kapitałowej Banku jest umowa o pracę. Bank zatrudnia również w oparciu o umowy cywilnoprawne. W 2023 roku z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz stażu studenckiego dokonano wypłat 1721 osobom w tym: 2 umowa o dzieło, 1506 umowy zlecenia oraz 213 staży studenckich. Odsetek osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne stanowi 7,4% umów o prace i umów cywilnoprawnych łącznie.

 • GRI:
 • 405-1
 • 2-7
 • 401-1
 • 401-3

Zatrudnienie według grupy stanowisk, wieku, wymiaru etatu i płci

BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
2023 2022 2023 2022
łącznie kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni
wg grup stanowisk i płci
pracownicy szeregowi 86,4% 74% 26% 86,4% 75% 25% 85,6% 73% 27% 85,6% 74% 26%
średnia kadra kierownicza 7,4% 64% 36% 7,8% 64% 36% 7,5% 62% 38% 8,0% 62% 38%
dyrektorzy 5,9% 59% 41% 5,5% 59% 41% 6,3% 55% 45% 6,0% 55% 45%
MRT (Material Risk Takers) 0,3% 23% 77% 0,3% 23% 77% 0,5% 25% 75% 0,5% 24% 76%
razem 100% 73% 27% 100% 74% 26% 100% 71% 29% 100% 72% 28%
wg grup wiekowych i płci
poniżej 30 lat 12% 68% 32% 11% 71% 29% 12% 68% 32% 12% 70% 30%
od 30 do 50 lat 61% 71% 29% 62% 71% 29% 63% 70% 30% 64% 70% 30%
powyżej 50 lat 27% 79% 21% 27% 80% 20% 25% 77% 23% 24% 78% 22%
razem 100% 73% 27% 100% 74% 26% 100% 71% 29% 100% 72% 28%
wg wymiaru etatu i płci
pełen etat 99% 73% 27% 99% 73% 27% 97% 72% 28% 97% 72% 28%
niepełny etat 1% 79% 21% 1% 78% 22% 3% 63% 37% 3% 64% 36%
wg terminu umowy
czas nieokreślony 87% 72% 28% 87% 73% 27% 83% 72% 28% 87% 72% 28%
czas określony 13% 74% 26% 13% 76% 24% 17% 70% 30% 13% 75% 25%
wg regionu
w państwach UE 100% 73% 27% 100% 74% 26% 94% 71% 29% 94% 72% 28%
w państwach trzecich (Ukraina) 6% 71% 29% 6% 69% 31%
Zatrudnienie ogółem 100% 73% 27% 100% 74% 26% 100% 71% 29% 100% 72% 28%

Udział w liczbie zatrudnionych danej płci lub w zatrudnieniu ogółem. Uwzględniono tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Pracownicy nowozatrudnieni i rotacja w Banku i Grupie Kapitałowej Banku według grup wiekowych i płci

BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
nowozatrudnieni wskaźnik rotacji nowozatrudnieni wskaźnik rotacji
2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
<30 46,1% 46,9% 47,9% 2,6% 6,6% 3,1% 43,3% 44,9% 45,0% 2,8% 6,2% 3,3%
30-50 49,0% 48,8% 49,1% 4,8% 3,5% 6,0% 51,5% 50,6% 51,7% 5,5% 4,9% 7,1%
>50 4,9% 4,2% 3,0% 2,6% 3,3% 3,2% 5,2% 4,5% 3,3% 2,4% 3,0% 2,9%
kobiety 65,5% 71,6% 69,0% 7,4% 10,0% 9,3% 65,5% 69,6% 67,1% 7,7% 10,4% 9,7%
mężczyżni 34,5% 28,4% 31,0% 2,6% 3,4% 3,0% 34,5% 30,4% 32,9% 3,0% 3,7% 3,6%
Łącznie 11,6% 11,3% 11,1% 10,0% 13,4% 12,3% 12,6% 11,7% 12,5% 10,7% 14,1% 13,1%

Udział w zatrudnieniu ogółem

Wskaźnik rotacji liczony jako liczba pracowników z którymi rozwiązano stosunek pracy w 2023 roku do liczby pracowników zatrudnionych na koniec 2022 roku. Wskaźnik dobrowolnych odejść wynosił w Banku 5,4%, odejścia na emeryturę/rentę 1,8% zatrudnienia na koniec roku. Dla Grupy Kapitałowej Banku te wielkości wynosiły odpowiednio: 6,4% i 1,5%. W 2023 roku nie było zwolnień grupowych.

Powroty do pracy po urlopie rodzicielskim w 2023 roku

BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
Pracownicy uprawnieni do urlopu rodzicielskiego w danym roku sprawozdawczym (2023) 476 93 593 121
Pracownicy, którzy korzystali z urlopu rodzicielskiego w 2023 roku 509 19 679 26
Pracownicy, którzy powrócili do pracy w okresie sprawozdawczym po zakończeniu urlopu rodzicielskiego w 2023 roku 414 18 514 24
Pracownicy, którzy powrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, którzy byli nadal zatrudnieni 12 miesięcy po ich powrocie do pracy 453 3 523 4
Wskażnik powrotu do pracy: udział powrotow do pracy po urlopie rodzicielskim (%) 81% 95% 76% 92%
Wskaźnik zatrzymania: udział pracowników, którzy powrócili z urlopu rodzicielskiego i pozostali w pracy (%) 86% 50% 84% 67%

Dodatkowe informacje o zatrudnieniu w Banku

2023 2022 2021 2020
Zatrudnienie na czas nieokreślony (udział w zatrudnieniu ogółem) 86,8% 87,4% 88,2% 89,5%
Zatrudnienie na czas określony (udział w zatrudnieniu ogółem) 13,2% 12,6% 11,8% 10,5%
w tym na umowę na zastępstwo: 1,8% 1,6% 1,9% 1,5%
Udział zatrudnionych ze stażem >10 lat (udział w zatrudnieniu ogółem) 73,4% 51,6% 74,0% 74,9%
Średni staż pracy dla kobiet (lata) 15 16 16 16
Średni staż pracy dla mężczyzn (lata) 12 12 11 11
Liczba zatrudnionych kobiet (tys.) 16 16 16 16
Liczba osób na stanowiskach dyrektorskich (w tys.) 1,3 1,2 1,2 1,2
Liczba kobiet na stanowiskach dyrektorskich (w tys.) 0,8 0,7 0,7 0,7
Liczba nowozatrudnionych osób (w tys.) 2,5 2,4 2,4 1,0
Liczba kobiet wśród nowozatrudnionych osób (w tys.) 1,6 1,7 1,7 0,7
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu ogółem 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Polityka zatrudnienia w Banku i Grupie Kapitałowej Banku opiera się na zasadzie, że każdy pracownik jest ważny bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia.

Bank i podmioty Grupy Kapitałowej Banku w swoich działaniach dbają o różnorodność zatrudnionych osób na każdym poziomie stanowisk zgodnie z wewnętrznymi politykami w tym zakresie (rozdział F).

Praca w modelu hybrydowym

W Banku funkcjonuje model pracy hybrydowej, który umożliwia elastyczne podejście i dostosowywanie jego założeń do realiów i celów biznesowych. Decyzje o proporcji pracy w biurze i domu są podejmowane przez menedżerów. Rozwiązanie zostało wprowadzone w tych jednostkach Banku, których charakter zadań umożliwia ich realizację z domu.

Wprowadzony model uwzględnia specyfikę zadań i procesów w danej jednostce, osiągane efekty i realizację celów oraz dostępną powierzchnię (w ramach budynków z ustalonym współczynnikiem rotacji). Pracownicy mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które mają usprawnić zarządzanie zespołem oraz pracą. Dostępne są narzędzia wspierające m.in. aplikacja do planowania pracy w domu i biurze, system do rezerwacji biurek w wybranych lokalizacjach oraz komunikatory wewnętrzne usprawniające organizację spotkań w formule online.

Większość polskich spółek z Grupy Kapitałowej Banku również prowadzi prace w modelu hybrydowym.

Wynagrodzenia

Relacja średniego ważonego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn według grup stanowisk w Banku (%)

2023 2022 2021
Sieć sprzedaży 101 98 97
Pozostałe stanowiska niemenadżerskie 96 94 93
Średnia kadra kierownicza/ średnia kadra 96 95 95
Dyrektorzy 97 97 97
MRT 98 93 84
Ogółem: 98 96 95
 • GRI:
 • 405-2

Globalny wskaźnik relacji wynagrodzenia kobiet do mężczyzn liczony jako średnie ważone wynagrodzenie całkowite kobiet do mężczyzn (z uwzględnieniem wynagrodzeń członków Zarządu Banku – dostosowanie do wytycznych EUNB) wypłacone w 2023 roku wynosił 98% (+2 p.p. r/r) w Banku i 97% (+4 p.p. r/r) w Grupie Kapitałowej Banku.

Kalkulacja wskaźnika relacji wynagrodzeń kobiet do mężczyzn opiera się na porównaniu wynagrodzeń w wyodrębnionych grupach homogenicznych, ważonych liczebnością tych grup. Grupy te koncentrują pracowników o takich samych poziomach wartościowania (wycena wartości pracy na poszczególnych stanowiskach), rodzinach stanowisk oraz takiej samej lokalizacji geograficznej.

W wyliczeniu luki w Grupie Kapitałowej Banku uwzględnione zostały wskaźniki poszczególnych spółek (spółki wg konsolidacji ostrożnościowej mające siedziby w Polsce), ważone liczebnością zatrudnienia poszczególnych spółek w Grupie Kapitałowej Banku.

Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami liczona na podstawie średniego ważonego wynagrodzenia wynosiła 2% dla Banku i 3% dla Grupy Kapitałowej Banku. Luka płacowa według płci dla Banku na podstawie mediany wynosiła 1,6%.

Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kalkulowany w oparciu o metodykę określoną w wytycznych do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 wyniósł w Banku ogółem 31,7%. Wskaźnik ten obliczany jest jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem całkowitym wszystkich kobiet i mężczyzn za 2023 rok. Nie uwzględnia on struktury zatrudnienia, poziomów wartościowania, rodzin stanowisk czy lokalizacji geograficznej, które niezależnie od płci maja wpływ na wysokość wynagrodzeń pracowników.

Prezentowany poziom luki płacowej nie wskazuje na nieuzasadnione nierówności w zakresie kształcenia wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, a przyczyny odchyleń ze względu na płeć wynikają z charakteru organizacji, gdzie w stanie zatrudnienia przeważają kobiety.

Prowadzona w Banku polityka wynagrodzeń jest neutralna pod względem płci. Wprowadzone w 2022 roku zmiany w Polityce wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. miały na celu podkreślenie istotności neutralności wynagrodzeń ze względu na płeć i stosowanie tej zasady.

Proces kształtowania wynagrodzeń w Banku oparty jest o wyniki wartościowania stanowisk. Wartościowanie stanowisk, zgodnie z powszechnie stosowaną metodologią rynkową, opiera się na ustaleniu odpowiedniego poziomu wskaźników dla ściśle określonych kryteriów: umiejętności (wiedza techniczna, umiejętności menedżerskie, umiejętności interpersonalne), rozwiązywanie problemów (swoboda myślenia, wyzwania, swoboda działania) i wpływu na wynik (typ wpływu, pole działania). Istotą wartościowania jest fakt, że dotyczy ono danego stanowiska, a nie osoby.

Wynagrodzenie stałe uwzględnia złożoność zadań w danej strukturze organizacyjnej, poziom odpowiedzialności związany z danym stanowiskiem i niezbędne umiejętności. Konstrukcja systemu przyznawania wynagrodzeń zmiennych uwzględnia specyfikę stanowisk, w szczególności: kadry menedżerskiej, sprzedaży i wsparcia. Wynagrodzenie zmienne pracowników, opiera się na systemie premiowania, w którym wymagana jest realizacja określonych celów ilościowych, efektywnościowych powiązanych ze strategią Banku.

Bank regularnie dokonuje przeglądów wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w tym pod kątem wynagrodzeń kobiet i mężczyzn i uwzględnia benchmarki wewnętrzne, a także dane zawarte w raportach płacowych i badaniach wynagrodzeń w procesie kształtowania i optymalizacji strategii wynagrodzeń.

Aby zapewnić porównywalność takich samych stanowisk i wyeliminować całkowity wpływ innych elementów na poziom wynagrodzenia, Bank stosuje również jako wskaźnik porównywalności tzw. wskaźnik CR (Comparatio) – porównanie wynagrodzenia oferowanego pracownikowi z odpowiednim benchmarkiem rynkowym. Analizy wewnętrzne z zastosowaniem wskaźnika CR wykazują, że w Banku nie występują różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, a obie grupy są wynagradzane analogicznie do rynku.

 • stosowanie systemu wynagradzania zgodnego z trendami rynkowymi,
 • pozyskiwanie optymalnych kandydatów do pracy,
 • dostosowanie mechanizmów, narzędzi i poziomów wynagrodzeń do strategii i celów Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
 • uwzględnienie możliwości Grupy Kapitałowej Banku w zakresie kształtowania pożądanych mechanizmów i poziomów wynagrodzeń,
 • kształtowanie płac stałych w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy,
 • kształtowanie struktury wynagrodzenia na podstawie osiąganych efektów pracy i oceny kompetencji pracowników,
 • budowanie w pracownikach odpowiedzialności za realizowane zadania oceniane w oparciu o obiektywne kryteria,
 • zagwarantowanie takiego sparametryzowania zmiennych składników wynagrodzeń, żeby uwzględniały koszt ryzyka, koszt kapitału i ryzyko płynności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w perspektywie długoterminowej,
 • zapewnienie takiego systemu, w którym formy wynagrodzenia nie zachęcają osób zaangażowanych do faworyzowania własnych interesów lub interesów Banku i pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku ze szkodą dla klientów.
 • GRI:
 • 2-21

Stosunek najwyższego całkowitego wynagrodzenia wypłaconego w 2023 roku do mediany rocznego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników (z wyłączeniem najwyższego wynagrodzenia) wynosi 10,6.

Stosunek procentowego wzrostu najwyższego całkowitego wynagrodzenia wypłaconego w 2023 roku w organizacji do procentowego wzrostu mediany całkowitego rocznego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników (z wyłączeniem najwyższego wynagrodzenia) wynosi 0,68.

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o wynagrodzenie całkowite wypłacone w 2023 roku pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, tj. z wyłączeniem całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu z tytułu zawartych kontraktów menadżerskich.

 • GRI:
 • 2-30

W Banku obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych. Układ reguluje m.in. kwestie wynagrodzeń. Zgodnie z ZUZP pracownikom Banku przysługują następujące składniki wynagrodzeń: (i) wynagrodzenie zasadnicze, (ii) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz w warunkach szczególnie uciążliwych u szkodliwych dla zdrowia, (iii) premie i nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Podstawą kształtowania wynagrodzeń zasadniczych oraz przyznawania pracownikom świadczeń dodatkowych jest wartościowanie stanowisk z uwzględnieniem analizy wynagrodzeń rynkowych.

W Banku funkcjonuje system premiowania, w którym wysokość premii jest powiązana z realizacją postawionych celów. Cele premiowe pracowników są poiązane z kluczowymi wskaźnikami zarządczymi Banku.

 • indywidualne– gdy uzyskują wyróżniające wyniki w pracy zawodowej lub za osiągnięcia, które przyniosły ważne efekty dla Banku,
 • za rekomendacje kandydatów do pracy w Banku,
 • za działania związane z retencją pracowników.
 • globalna akcja regulacji wynagrodzeń powiązana ze stażem pracy,
 • jednorazowa akcja nagrodowa,
 • akcje konkursowe wspierające sprzedaż dla pracowników wybranych jednostek organizacyjnych – w szczególności pracowników jednostek sieci detalicznej.

W podmiotach Grupy Kapitałowej Banku w zależności od wielkości zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników są określone w regulaminach wynagradzania i w umowach o pracę, albo tylko w umowach o pracę. W poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Banku funkcjonują odrębne systemy premiowania pracowników.

Świadczenia dodatkowe

 • GRI:
 • 401-2

Najważniejsze świadczenia pozapłacowe dla pracowników

Udział w zatrudnieniu ogółem (%) Zmiana (r/r) 2023 2022 2021 2023/2022
BANK
Pakiety medyczne 100 100 100 +0 p.p.
Pracowniczy program emerytalny 77 77 78 0 p.p.
Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego 8 9 10 -1 p.p.
Zapomogi 3 3 3 -1 p.p.
Pożyczki mieszkaniowe 17 17 14 0 p.p.
Świadczenia dostępne na platformie MyBenefit lub specjalne świadczenia socjalne np. okolicznościowe z okazji świąt 100 100 100 +0 p.p.
Karty sportowe 7 6 5 +1 p.p.
GRUPA KAPITAŁOWA
Pakiety medyczne 98 84 99 +14 p.p.
Pracowniczy program emerytalny 69 66 69 +3 p.p.
Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego 8 13 9 -5 p.p.
Zapomogi 2 3 3 -1 p.p.
Pożyczki mieszkaniowe 14 15 17 -1 p.p.
Świadczenia dostępne na platformie MyBenefit lub specjalne świadczenia socjalne np. okolicznościowe z okazji świąt 92 84 88 +8 p.p.
Karty sportowe 8 5 5 +3 p.p.

Dodatkowa opieka medyczna: zróżnicowane pakiety świadczeń wg stanowisk pracy z możliwością wykupienia wyższego pakietu za dopłatą przez pracownika.

„Zdrowie jak w Banku” – program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie chorób i promowanie zdrowego trybu życia, a także pakiet badań nakierowanych na wykrywanie powikłań po przebytej chorobie wywołanej wirusem SARS Cov-2.

Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku (działające na terenie Polski) zapewniają pracownikom opiekę medyczną na warunkach wynegocjowanych z dostawcą usług przez Bank, na podstawie odrębnych umów

PPE istnieje w Banku od 2013 roku w formie umowy o wnoszenie przez Bank Składki Podstawowej (3,5% wynagrodzenia pracownika) i Składki Dodatkowej Pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. PPE istnieje również w większych spółkach Grupy Kapitałowej Banku.

Świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: system kafeteryjny w ramach platformy MyBenefit, nieoprocentowane pożyczki na remont/ zamianę/ zakup pierwszego mieszkania lub domu, bezzwrotne zapomogi losowe i socjalne, dofinansowanie do wypoczynku czy opieki nad dziećmi. Wysokość otrzymanych środków na platformie MyBenefit zależy od dochodu brutto na osobę w rodzinie. MyBenefit dostępny również w części spółek Grupy Kapitałowej Banku – na podstawie odrębnie zawartych umów.

Bony, oferty i zniżki, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe, programy rozwojowe i szkoleniowe, wsparcie inicjatyw i aktywności sportowej oraz działalności charytatywnej pracowników.

Polityka rekrutacyjna

Polityka rekrutacyjna w Grupie Kapitałowej Banku jest nakierowana na zatrudnienie osób o różnorodnym doświadczeniu i kompetencjach zawodowych w oparciu o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz ochrony danych osobowych. Proces rekrutacji odbywa się z poszanowaniem praw kandydata, co oznacza, że wszyscy pracownicy Banku i Grupy zaangażowani w proces, kierują się zasadami równego traktowania i nie dyskryminują kandydatów do pracy, w tym w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, kolor skóry, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne lub społeczne, majątek, urodzenie lub orientację seksualną. Uwzględniają aspekt różnorodności kandydatów, jako wartości mającej wpływ na innowacyjność, kreatywność i efektywność pracy zespołów.

W trosce o pozytywne doświadczenia kandydatów w procesie rekrutacji, Bank dywersyfikuje kanały dotarcia do różnych grup odbiorców stosując nowoczesne metody selekcji. W celu dotarcia do kandydatów, Bank przeprowadza kampanie w mediach społecznościowych, bierze udział w targach pracy i konferencjach branżowych, współpracuje ze środowiskiem akademickim, wspiera wybrane inicjatywy jak również prowadzi aktywne działania mające na celu bezpośrednie dotarcie do kandydatów pasywnych.

Dla wsparcia procesu rekrutacji wewnętrznej z kluczowymi Spółkami Grupy Kapitałowej Banku zawarte zostały

umowy o scentralizowanej współpracy w procesie rekrutacji i selekcji.

Bank regularnie prowadzi badania doświadczeń kandydatów zewnętrznych i wewnętrznych w celu doskonalenia

procesu rekrutacji.

W Banku funkcjonuje również wewnętrzny program rekomendacji. Jeśli polecony przez pracownika kandydat, zostanie zatrudniony i spełni określone w regulaminie warunki, rekomendujący go pracownik otrzymuje nagrodę pieniężną. W 2023 roku objęto programem wszystkie stanowiska w Banku i podwyższono kwotę nagrody za zatrudnienie kandydatów na kluczowe stanowiska.

Od lat, Bank rozwija program stażowy skierowany do studentów i absolwentów – #StażNaDzieńDobry. Uczestnicy tego programu mogą rozwijać swoją karierę zawodową w wybranym przez siebie obszarze działalności Grupy Kapitałowej Banku. W 2023 roku uruchomione zostały trzy nowe edycje programu stażowego:

 • #StażNaDzieńDobry – Klient Korporacyjny,
 • #GenESG – staże w obszarze zrównoważonego rozwoju,
 • #ZaRyzykuj – staże w obszarze

Ważnym aspektem działalności Banku w docieraniu do potencjalnych kandydatów jest współpraca z uczelniami. W odpowiedzi na potrzeby biznesowe, Bank współpracuje ze środowiskiem akademickim, angażując się w liczne wydarzenia organizowane na uczelniach. Aktywnie współpracuje z biurami karier w zakresie promowania ofert pracy i staży. Organizuje warsztaty, zajęcia dydaktyczne, obiera mecenatem wybrane kierunki studiów w ramach dzielenia się wiedzą i zacieśniania współpracy ze społecznością akademicką.

Bank aktywnie wspiera i promuje mobilność wewnętrzną w ramach inicjatywy #Perspektywy, poprzez wewnętrzne kampanie informacyjne, wewnętrzne targi pracy, staże, konsultacje z rekrutrami i publikacje ofert pracy. W ten sposób zachęca pracowników do udziału w wewnętrznych procesach rekrutacji w całej Grupie Kapitałowej Banku. Ponadto, zapewnia optymalny okres przejścia pracownika wybranego w rekrutacji wewnętrznej do nowej jednostki. Dzięki temu proces jest szybki i prosty.

Wolność zrzeszania się i organizacje związkowe

Reprezentację pracowniczą w Banku tworzą Związki Zawodowe oraz Rada Pracowników Banku.

Pracodawca nie czyni żadnych przeszkód pracownikom w związku z wstępowaniem i działalnością w Związkach Zawodowych i Radzie Pracowników Banku. Organizacje pracowników w Banku mają prawo opracowywać swoje wewnętrzne zasady działania, swobodnie wybierać przedstawicieli, powoływać zarząd, działać oraz układać program działania. Pozostaje to w zgodzie z zasadami wolności zrzeszania się przez pracowników, o których mowa w Konwencji Nr. 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych.

W Banku funkcjonują trzy zakładowe organizacje związkowe:

 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników PKO BP A,
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” Pracowników PKO BP A.,
 • Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Bankowości i Usług Nr 06-005 OPZZ ,,Konfederacja Pracy”,

przy czym pierwszy z nich jest związkiem reprezentatywnym w rozumieniu Ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 roku poz. 854).

Udział pracowników, którzy są członkami organizacji związkowych w stosunku do liczby zatrudnionych, wyniósł 12,6% według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

Spotkania z Organizacjami Związkowymi i Radą Pracowników Banku są organizowane w razie potrzeby, co najmniej kilka razy w roku. Informacje o planowanych zmianach organizacyjnych są przekazywane stronie społecznej bez zbędnej zwłoki

 • GRI:
 • 402-1

Najczęściej dyskutowanymi kwestiami w 2023 roku były zagadnienia związane z wynagrodzeniami pracowników oraz innymi świadczeniami ze stosunku pracy.

Strona społeczna jest aktywna w pozyskiwaniu informacji potrzebnych do prowadzonej działalności. Zarówno Związki Zawodowe, jak i Rada Pracowników Banku mają stworzoną przestrzeń do uzyskiwania informacji potrzebnych do prowadzonej działalności. Aby ułatwić stronie społecznej działalność, stworzone są kanały komunikacji, za pomocą których związki zawodowe oraz Rada Pracowników Banku mogą przekazywać informacje o swojej działalności. W tym celu na Portalu INTRA istnieje specjalna zakładka ,,Dialog i Reprezentacja Pracownicza”. Rada Pracowników wykorzystuje to narzędzie i cyklicznie przekazuje pracownikom komunikaty, o których dodatkowo pracownicy są informowani za pośrednictwem newslettera.

Członkowie związków zawodowych w Banku są Społecznymi Inspektorami Pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Jej celem jest zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Bank zapewnia przestrzeń do wykonywania zadań w ramach Społecznej Inspekcji Pracy.

Bank współpracuje z tymi partnerami społecznymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Bank na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, udziela partnerom społecznym informacji dotyczących:

 • działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz zmian przewidywanych w tym zakresie,
 • stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
 • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach

W przypadkach określonych prawem Bank prowadzi ze stroną społeczną konsultacje lub uzgodnienia. Konsultacje prowadzone są m.in. w przypadku planowanych zmian organizacyjnych, które prowadzą do istotnych zmian w organizacji pracy, wielkości i podstawach zatrudnienia pracowników. Z kolei uzgodnienia ze związkami zawodowymi Bank prowadzi m.in. w obszarze zasad wynagradzania i świadczeń socjalnych.

Pracownicy mogą przekazywać swoje zastrzeżenia, opinie, sugestie i uwagi za pośrednictwem związków zawodowych lub bezpośrednio na specjalną skrzynkę. Reguluje to procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości. Pracownik ma prawo do dodatkowego wsparcia w procesie wyjaśniania skargi: może wskazać przedstawiciela organizacji związkowej, albo przedstawiciela pracowników powołanego na mocy odrębnych przepisów wewnętrznych, który będzie uczestniczył w spotkaniach z pracownikiem lub będzie przedkładał opinię w sprawie zasadności skargi.

W Banku działa również Rada Pracowników Banku wybrana w wyborach zakończonych 22 sierpnia 2022 roku. Zasady współpracy z Radą Pracowników Banku określono w odrębnym porozumieniu. Na mocy tego porozumienia Rada Pracowników Banku ma m.in. zapewnione prawo otrzymywać informacje od pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystąpienia z wnioskiem. Członkowie Rady Pracowników Banku mogą też korzystać przy realizacji zadań Rady Pracowników z urządzeń, sprzętów i materiałów udostępnionych przez pracodawcę.

W podmiotach Grupy Kapitałowej Banku organizacja związkowa istnieje w KREDOBANK S.A. W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku organizacje związkowe nie funkcjonują.

W podmiotach Grupy Kapitałowej Banku dialog z pracownikami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego forma jest dostosowana do wielkości podmiotu i jego specyfiki. Dialog z pracownikami jest realizowany zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi w danym podmiocie formami komunikacji z pracownikami: bezpośredniej, e- mailowej lub przez portal intranetowy. Pracownicy mają możliwość zgłaszania skarg na naruszenie uprawnień pracowniczych i innych nieprawidłowości.

W podmiotach Grupy Kapitałowej Banku nie odnotowano sporów zbiorowych.

 • GRI:
 • 407-1

W 2023 roku w Banku nie zidentyfikowano operacji i dostawców o wysokim poziomie ryzyka ograniczenia wolności zrzeszania się i układów zbiorowych.

Rozwój i edukacja

 • GRI:
 • 404-3
 • 404-1

Podstawowe dane o szkoleniach w Banku w 2023 roku

BANK GRUPA
łącznie kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni
Udział pracowników objętych regularnym podsumowaniem rocznym (stan na 04.04.2023) w grupie pracowników uprawnionych do podsumowania (%) 87 88 84 79 80 75
Średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika 18 17 21 17 16 20
 • GRI:
 • 404-2

Działania rozwojowe są dostosowane do specyfiki Banku i poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku i określone w przepisach wewnętrznych. To gwarantuje elastyczne podejście do polityki rozwojowej.

„Sposób organizacji i realizacji działań rozwojowych w PKO Banku Polskim S.A określa cele, kierunki i sposób działania Banku w zakresie zarządzania rozwojem pracowników lub innych współpracowników Banku. Głównym założeniem w przyjętych politykach szkoleniowych jest:

 • wsparcie realizacji celów strategicznych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku i celów biznesowych,
 • wdrożenie nowych pracowników do pracy,
 • zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i dostosowanie ich wiedzy oraz umiejętności do zmieniających się wymagań rynku na którym funkcjonuje dany podmiot,
 • przygotowanie pracowników do wdrożenia nowych rozwiązań i produktów oferowanych przez podmioty Grupy

Kapitałowej Banku lub do wdrożenia zmian w istniejących rozwiązaniach czy oferowanych produktach.

W Grupie z działań szkoleniowych mogą korzystać wszyscy pracownicy, bez względu na wiek czy płeć. Poszczególne podmioty mogą stosować kryterium zajmowanego stanowiska przy kierowaniu na specyficzne szkolenia, takie jak udział w nauce na poziomie szkolnictwa wyższego (różne poziomy kształcenia w poszczególnych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku) lub lektoratów z języka obcego. Pracodawcy finansują w całości lub w części działania szkoleniowe.

Bank co kwartał aktualizuje i komunikuje Katalog Szkoleń na portalu intranetowym. Katalog zawiera szereg działań rozwojowych dla pracowników i menedżerów. Zawiera opis poszczególnych działań oraz łatwe w obsłudze narzędzie do zapisywania się na poszczególne szkolenia. Dodatkowo Katalog Szkoleń w 2023 roku zyskał nową formę w postaci ogólnodostępnych wideoszkoleń rozwijających umiejętności miękkie oraz realizujących tematy w zakresie najnowszych trendów rozwojowych. Dostępna oferta szkoleń w katalogu została wzbogacona o ogólnodostępne kursy z zakresu umiejętności twardych tj. Excel, wybrane języki oprogramowania, power BI i inne – wszystkie kursy są w formule on line w tzw. Strefie Aplikacji. Dodatkowo w ramach nowego programu Wiedza w pigułce pracownicy mogą dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie szerokiej gamy tematów ze świata biznesu jak i swoich pasji i zainteresowań.

Bank prowadzi projekty rozwojowe w formule tradycyjnej zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności. Kilkudziesięcioosobowy zespół trenerów wewnętrznych prowadzi szkolenia grupowe, stanowiskowe oraz warsztaty wewnętrzne, w tym również dla stażystów. W wybranych projektach szkolenia grupowe prowadzą firmy zewnętrzne. Pracownicy z obszaru Transformacji Cyfrowej mają z kolei dostęp zarówno do szkoleń wewnętrznych z zakresu metodyki agile, jak i szkoleń certyfikowanych. Pracownicy korzystają również z lektoratów językowych.

Pracownicy Banku bardzo aktywnie wykorzystują wewnętrzną platformę e-learningowa, głównie do realizacji szkoleń w zakresie wiedzy produktowej, procesów oraz obsługi aplikacji informatycznych.

W ramach rozwoju zawodowego, pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki realizowanej w formie studiów podyplomowych, studiów Master of Business Administration (MBA), aplikacji radcowskiej oraz lektoratów. Bank realizuje także programy adaptacyjne dostosowane do specyfiki poszczególnych obszarów biznesowych. Szkolenia w Banku są dostępne dla pracowników niezależnie od formy zatrudnienia (na umowę o pracę lub umowę zlecenie (stażyści)).

Poprzez inicjatywy promujące mobilność wewnętrzną, Bank wspiera rozwój zawodowy pracowników, stwarzając tym samym możliwość wykorzystania potencjału pracowników wewnątrz organizacji.

Wśród tych inicjatyw są programy reskillingowe – pozwalające pracownikom na zdobycie zupełnie nowych umiejętności, staże wewnętrzne – ułatwiające zmianę zawodową oraz wewnętrzne targi pracy czy indywidualne konsultacje z rekruterami, które dodatkowo poszerzają perspektywę rozwoju kariery nie tylko w Banku, ale także w całej grupie kapitałowej.

W 2023 roku odbył się także program #KreatorzyJutra, którego celem było zbudowanie tzw. „Digital Mindset” pracowników, wzmocnienie kompetencji wspierających realizację celów strategicznych, budowanie postaw wspierających otwartość na zmianę i innowację, pokazanie, jak nowe technologie wpływają na naszą rzeczywistość. Dostęp do programu mieli wszyscy pracownicy Banku. Wzięło w nim udział ok 2400 osób, z czego 500 ukończyło go z certyfikatem, tj. obejrzało wszystkie materiały wideo i odpowiedziało na przygotowane ankiety.

W 2023 roku zapoczątkowano program rozwojowy #ESGo. Celem programu jest edukacja wszystkich pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju. Budowanie kompetencji z zakresu podstawowego i eksperckiego ma umożliwić skuteczną transformację ESG Banku. W 2023 roku 293 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu ESG, a w spotkaniach on-line wzięło udział 1923 osób. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest ESG, poznali cele strategiczne ESG Banku oraz zapoznali się z rolą Banku jako instytucji finansującej transformację ESG w Polsce. Pracownicy Banku podnoszą swoje kwalifikacje w obszarze ESG również na studiach podyplomowych. Celem studiów jest umiejętność przełożenia wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG na funkcjonowanie Banku oraz pozyskanie wiedzy o monitoringu i zarządzaniu portfelem Banku oraz wymogach ESG, które powinni spełniać klienci.

W ramach partnerstwa między Bankiem, spółkami Grupy oraz Fundacją PKO Banku Polskiego zrealizowano ekowolontariat pracowniczy. Do współpracy zaproszono klientów, emerytowanych pracowników, lokalne samorządy i placówki oświatowe. Projekt obejmował całą Polskę.

Badanie ENPS (Employee Net Promoter Score)

Badanie #JakCiSięPracuje mierzy skłonność polecenia pracodawcy innym osobom (tzw. wskaźnik eNPS) oraz bada w jaki sposób pracownicy oceniają różne aspekty miejsca pracy np. zadowolenie ze współpracy, bezpośredniego przełożonego czy środowisko pracy.

W 2023 roku odbyły się cztery edycje badania. Wskaźnik eNPS w każdej z nich tj. z kwartału na kwartał zachował trend wzrostowy. Bank zakończył rok z średnim wynikiem eNPS na poziomie 35. W pozostałych badanych indeksach również utrzymał wysokie wyniki lub nawet zanotował wzrosty.

Działania podjęte przez Bank w celu poprawy doświadczeń pracowników przyniosły spodziewany efekt. Wnioski z wyników każdego badania służą do wprowadzania na bieżąco kolejnych udogodnień i rozwiązań dostosowanych do aktualnych potrzeb.

W 2023 roku po raz pierwszy badanie eNPS zostało przeprowadzone również w kluczowych Spółkach Grupy Kapitałowej Banku. Jego średni wynik był porównywalny do wyniku z pierwszego badania Banku w czerwcu 2022 roku

Różnorodność

Promowanie różnorodności jest obecne w wielu aspektach działalności Banku i całej Grupy Kapitałowej Banku. Zakłada m.in. poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników. Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na aspekty w jakich się różnią, w tym m.in. bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia. Budując zespoły Bank rozumie, że różnorodność jest ich atutem w tworzeniu innowacji, jak i sprawnym działaniu operacyjnym.

Bank dąży do zapewnienia, promowania i upowszechniania różnorodności. Dba to, by różnorodność jako wartość, ale też jako praktyka były obecne w kulturze organizacyjnej, podejmowanych inicjatywach i działaniach oraz w adekwatnych do tematu politykach, przepisach i procesach.

Zasady równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i przestrzeganie praw człowieka

Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu to podstawowa zasada na poziomie polityk, przepisów i procesów kształtowanych i realizowanych w Banku. Dlatego w aktach wewnętrznych przyjmowanych na szczeblu Zarządu znajdują się najważniejsze zobowiązania w zakresie:

 • przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i niedyskryminowania pracowników, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • stosowania w Banku obiektywnych kryteriów i transparentnych reguł w procesach rekrutacji, wynagradzania, rozwoju pracowniczego, dostępu do szkoleń oraz dostępu do benefitów pracowniczych,
 • zagwarantowania równego traktowania pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości,
 • stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny wyników

Powyższe zobowiązania są oparte m.in. na konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (Konwencje nr 100 i 111).

Bank wprowadził przepisy wewnętrzne, w tym Kodeks Etyki Banku (obowiązujący także w Spółkach Grupy Kapitałowej Banku), w których wskazuje i promuje pożądane wartości. W szczególności Bank:

 • określił istotne wartości, a także promowane postawy i zachowania w relacjach pomiędzy pracownikami, z klientami, w działalności biznesowej i relacjach z otoczeniem, jak również wskazał zachowania nieakceptowane z punktu widzenia zasad etyki obowiązujących w Banku,
 • jasno i precyzyjnie wskazał kompetencje i sposoby postępowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, w tym sposoby zgłaszania naruszeń,
 • stworzył mechanizmy zgłaszania (w tym anonimowego) i wyjaśniania każdego rodzaju nieprawidłowości, zaobserwowanych przez pracowników w miejscu pracy,
 • prowadzi monitoring i cyklicznie raportuje, w tym na poziom odpowiednich członków Zarządu Banku, zgłoszenia przejawów naruszeń przyjętych wartości i zasad.

Dodatkowo, Bank:

 • wspiera pracowników w integracji w firmie i ułatwia tworzenie grup zainteresowań,
 • zapewnia wolność wypowiedzi: organizuje ogólnodostępne fora, przy zastrzeżeniu poszanowania zasad etycznych i kultury wypowiedzi oraz organizuje czaty z kluczowymi menedżerami Banku,
 • podejmuje inicjatywy edukacyjne na temat wartości Banku (także wśród spółek Grupy Kapitałowej Banku oraz podmiotów współpracujących), jak również przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów i kampanii informacyjnych,
 • cyklicznie inicjuje szkolenia dla kadry kierowniczej z efektywnego komunikowania się, udzielania informacji zwrotnej – z uwzględnieniem aspektu różnorodności.

Aby zagwarantować równe traktowanie pracowników, którzy wykonują jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości w Banku stosowane są:

 • obiektywne zasady wartościowania stanowisk pracy oparte na międzynarodowej metodyce, przy udziale niezależnych firm doradczych oraz związane z tym gwarancje minimalnych poziomów wynagrodzeń zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
 • monitoring wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, w tym z podziałem na płeć, którego wyniki są raportowane kierownictwu Banku,
 • cykliczne przeglądy  wynagrodzeń,  mające  na  celu  diagnozę  i  przeciwdziałanie  występowaniu  różnic w wynagrodzeniu, które wynikają z innych niż obiektywne kryteriów.

Bank stanowczo przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji sprzecznym z wartościami organizacji i promuje wśród pracowników postawy oparte na wzajemnym szacunku. Wszelkie zachowania mogące wskazywać na występowanie mobbingu, nie są akceptowane.

Politykę Banku w odniesieniu do mobbingu i dyskryminacji regulują przepisy wewnętrzne:

 • Regulamin Pracy Banku,
 • Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych.

Istotne zapisy w zakresie postaw i wartości promowanych wśród pracowników zawiera także Kodeks Etyki obowiązujący w Banku.

W Banku funkcjonują zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. Zasady gwarantują przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w relacjach pracowniczych i określają sposób reagowania w razie konfliktu interpersonalnego. W oparciu o zasady pracownik Banku może bez obaw o konsekwencje zgłosić skargę na dowolne naruszenie uprawnień pracowniczych zdefiniowanych w przepisach prawa oraz przepisach wewnętrznych. Jednocześnie pracownik ma prawo do dodatkowego wsparcia w procesie wyjaśniania skargi. Może wskazać przedstawiciela organizacji związkowej albo przedstawiciela pracowników (powołanego na mocy odrębnych przepisów wewnętrznych Banku), który będzie uczestniczył z nim w spotkaniach lub przedkładał opinie o zasadności skargi. Bieżące wsparcie w obszarze pracowniczym oferuje Contact Center HR. Dzięki temu pracownicy mogą uzyskać aktualne informacje także na temat trybu zgłaszania skarg i anonimowych zgłoszeń naruszeń uprawnień pracowniczych. Utworzone również zostało odrębne stanowisko – menedżer ds. relacji pracowniczych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za prowadzenie wszechstronnej edukacji dotyczącej problematyki mobbingu, dyskryminacji, molestowania oraz wspiera postępowania, które są następstwem skarg pracowników.

Skargi dotyczące szeroko pojętego naruszenia uprawnień pracowniczych są rozpatrywane indywidualnie. Dla każdej z nich określa się optymalny sposób rozpatrzenia, który pozwoli na sformułowanie odpowiednich wniosków i rekomendacji lub ewentualnie na podjęcie dodatkowych działań czy decyzji kadrowych. Przy weryfikacji skarg stosuje się różne metody (m.in. anonimowe badania ankietowe, wywiady pogłębione z pracownikami, weryfikację wskaźników rotacji i innych danych kadrowych/biznesowych). Za każdym razem ustala się sposób działania z dbałością o jak największy obiektywizm oceny. Dlatego często w wyjaśnianiu sprawy biorą udział przedstawiciele różnych jednostek, zgodnie ze strukturą organizacyjną Banku.

Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku również uwzględniają w swoich przepisach wewnętrznych niezbędne rozwiązania gwarantujące przestrzeganie prawa w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Te rozwiązania funkcjonują w odrębnych regulacjach lub jako stosowne przepisy w regulaminach pracy, kodeksach etyki i innych adekwatnych dla danego podmiotu.

Odpowiednie zarządzanie różnorodnością zwiększa efektywność pracy w zespole, poprawia atmosferę pracy, pomaga zatrzymać cennych, doświadczonych pracowników, podnosi innowacyjność i kreatywność. Dlatego w Banku są organizowane szkolenia z tego zakresu. Menedżerowie zdobywają na nich wiedzę oraz umiejętności z obszaru zarządzania różnorodnymi zespołami. To pozwala eliminować niekorzystne zachowania i sytuacje, a wspierać te wartościowe i pozytywne.

Inicjatywy dotyczące różnorodności

Na politykę różnorodności składają się także różne inicjatywy podejmowane w Banku, w tym m.in. strategiczne projekty kształtowania przyjaznego środowiska pracy oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspierająca różnorodność w zatrudnieniu.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspierająca różnorodność w zatrudnieniu obejmuje:

 • programy staży i praktyk dające możliwość rozwoju uczniom, studentom oraz absolwentom szkół średnich i uczelni o różnych profilach;
 • programy rozwoju zawodowego dla osób z niepełnosprawnością wraz z zapewnieniem odpowiednio dostosowanych do potrzeb takich osób, stanowisk pracy (zasady realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardy rozwiązań technologicznych i technicznych stanowią o podejmowaniu niezbędnych czynności aby dostosować stanowisko pracy dla osób z niepełnosprawnościami),
 • współpracę z uczelniami i szkołami średnimi, w ramach której są organizowane warsztaty na wybranych uczelniach w Polsce oraz w Banku, podczas których studenci mają okazję poznać wybrane obszary działalności

W Banku są organizowane programy integracyjne. Bank wspiera inicjatywy pracownicze w zakresie wzmocnienia integracji pracowników z różnych obszarów i reprezentujących różne grupy społeczne. Są to m.in. inicjatywy i aktywności sportowe oraz działalność charytatywna pracowników jako wolontariuszy. Inicjatywy te pozwalają kształtować przyjazną kulturę organizacyjną i budować relacje oparte na różnorodności zainteresowań pracowników.

#JestemUSiebie, to nowa inicjatywa budująca świadomość wokół inkluzywnej współpracy. Zaproszeni eksperci opowiadają, jak przekuć różnice w efektywną współpracę i komunikację. Materiały wideo, dostępne dla wszystkich pracowników dostarczają wiedzy także na temat nieuświadomionych uprzedzeń, czy neuroróżnorodności.

#FokusNaCiebie. Kontynuowano program wyboru wskazówek i materiałów o tematyce wellbeingowej zgodnie z preferencjami pracownika. Program cechuje ogólna dostępność z każdego miejsca i w dowolnym czasie – możliwość oglądania spotkań Live za pomocą Teams Live Event, czy odtworzenia nagranych wydarzeń w audiotece znajdującej się na Bankomanii, a także oferta krótkich filmów i podcastów. W trosce o work-life balance, a także dobrostan zarówno emocjonalny jak i fizyczny, materiały dotyczą takich zagadnień jak: rola i sposoby na odpoczynek, wpływ diety i snu na nasze samopoczucie, czy sposoby na zredukowanie poziomu stresu. W 2023 roku Bank udostępnił pracownikom dodatkowo platformę Fokus na Ciebie, gdzie pracownicy mają dostęp do szeregu przydatnych materiałów i wskazówek.

#CzasNaFeedback. W Banku funkcjonuje proces, w ramach którego odbywają się cykliczne podsumowania efektów pracy, kompetencji, osiągnięć, informacji zwrotnych, czy celów rozwojowych pracowników. Są one ukierunkowane na wsparcie pracownika w indywidualnym rozwoju zawodowym. Oczekiwane postawy i zachowania wobec pracowników zawarte są w modelu kompetencji, opartym na wartościach Banku. Model jest uniwersalny, dotyczy wszystkich pracowników i promuje m.in. komunikację i współpracę, które mają wpływ na budowanie zgranych, różnorodnych zespołów. W ramach tego rozwiązania pracownicy dostają także feedback od współpracowników przez cały rok.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W Banku obowiązują „Zasady ochrony osób i mienia” przyjęte uchwałą Zarządu w 2018 roku, które określają obowiązek szkolenia pracowników z ochrony przeciwpożarowej oraz ogólne zasady postępowania w przypadku zaistnienia pożaru.

Obowiązuje również „Tryb postępowania w sprawach ochrony osób i mienia” (przyjęty decyzją dyrektora Pionu Prezesa Zarządu w 2015 roku), który określa zasady: stosowania instalacji przeciwpożarowych i podziału kompetencji, opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów bankowych, wyposażenia obiektów w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe i zapewniania ich sprawności oraz prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 • GRI:
 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 403-4
 • 403-5
 • 403-6
 • 403-7
 • 403-8
 • 403-9
 • 403-10
Bank Grupa Kapitałowa Banku
Służba BHP w Banku została zorganizowana jako samodzielne Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BBH) i wchodzi w skład struktur Pionu Administracji. Jednostka podzielona jest na zespoły zamiejscowe, obsługujące wszystkie obiekty Banku na terenie kraju. Pracownicy Biura na co dzień realizują zalecenia określone w „Rozporządzeniu Rady Ministrów(…) w sprawie służby BHP…” m.in. w zakresie:
 • okresowej oceny ryzyka zawodowego,
 • analizy dotychczasowych zdarzeń wypadkowych, incydentów oraz monitorowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • bieżącej i okresowej kontroli BHP we wszystkich placówkach i jednostkach Banku,
 • realizacji szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP,
 • bieżącego doradztwa w zagadnieniach bezpieczeństwa pracy zarówno pracodawcy jak i wszystkim pracownikom zatrudnionym w Banku.

Ponadto Biuro BHP dąży do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy propagując działania prewencyjne, dobre praktyki, oraz stosując szeroko pojętą profilaktykę. Tym samym Biuro spełnia wymagania prawne decydujące o wypełnieniu obowiązków pracodawcy wobec pracownika.

Wszystkie podmioty zależne Banku wykonują zadania BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przepisy te są na tyle jednoznaczne, że de facto oznacza to stosowanie tych samych zasad BHP w całej Grupie Kapitałowej Banku. Podmioty zlokalizowane poza granicami Rzeczypospolitej działają na zasadach właściwych dla państwa, w którym są zarejestrowane.
Bank Grupa Kapitałowa Banku
Bank zidentyfikował zagrożenia na stanowiskach pracy i nie rozpoznano stanowisk z ryzykiem kwalifikowanym jako wysokie (tzn. nie ma stanowisk, które wymagałyby działań, aby zmniejszyć poziom ryzyka). Oceny ryzyka zawodowego Bank dokonał metodą Risk Score i objęto nią 100% stanowisk. Każda ocena podlega bieżącemu monitoringowi i okresowej weryfikacji.

Podstawowe zagrożenia zdefiniowane na stanowiskach pracy, to:

 • upadki na tym samym poziomie (poślizgnięcia, potknięcia),
 • upadki na niższy poziom (schody),
 • nieodpowiednie oświetlenie lub zjawisko olśnienia przykrego,
 • uderzenie o nieruchome przedmioty,
 • przeciążenie układu ruchu, narządu wzroku (praca przy komputerze),
 • porażenie prądem elektrycznym (obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym),
 • wypadki komunikacyjne (podróże służbowe).
Bank Grupa Kapitałowa Banku
Bank posiada umowę o świadczenie usług medycyny pracy z firmą Luxmed. Pracownicy wykonują badania wstępne i okresowe w oddziałach Luxmedu lub placówkach współpracujących. Każdy pracownik może również bezpłatnie korzystać z określonego zakresu opieki medycznej wykraczającej poza medycynę pracy. Umowa przewiduje również możliwość rozszerzenia zakresu usług medycznych dla pracownika i jego rodziny. Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku (działające na terenie Polski) zapewniają pracownikom opiekę medyczną na warunkach wynegocjowanych z dostawcą usług przez Bank, na podstawie odrębnych umów.
Bank Grupa Kapitałowa Banku
Komunikacja między pracownikami a pracodawcą ma charakter otwartego dialogu za pośrednictwem Związków Zawodowych. Związki działają w Banku w sposób prężny i reprezentatywny. Przedstawiciel pracowników każdorazowo uczestniczy w cyklicznych Komisjach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i może się bezpośrednio komunikować z przedstawicielem medycyny pracy.
Bank Grupa Kapitałowa Banku
Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Banku realizuje wewnętrzna służba BHP. Szkolenia wstępne prowadzone są na bieżąco na terenie całego kraju w trybie stacjonarnym z wykorzystaniem autorskich materiałów i pomocy dydaktycznych. W 2023 roku przeszkolono 3189 osób nowozatrudnionych. Od drugiej połowy 2023 roku szkolenia okresowe BHP składają się z dwóch modułów: pierwszy dotyczący zagadnień związanych z BHP pracownicy odbywają w formie e-learningu, natomiast drugi obejmujący tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej odbywa się w formie stacjonarnej i zawiera praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy. Egzamin, do którego pracownik podchodzi po ukończeniu obu modułów, odbierany jest przez komisję złożoną z dwóch pracowników służby BHP za pośrednictwem elektronicznych źródeł komunikacji. W 2023 roku szkolenie okresowe odbyło 12 236 osób, tym samym uzupełnione zostały wszystkie szkolenia, których realizacja zawieszona została z uwagi na obowiązujące przepisy związane z pandemią Covid19.

Dynamika oraz liczebność służby BHP pozwala niezmiennie utrzymać 100% wskaźnik przeszkolenia osób nowozatrudnionych. Ponadto wśród kadry Biura BHP są wykwalifikowani ratownicy oraz instruktorzy pierwszej pomocy, którzy sukcesywnie szkolą pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia takie realizowane są dla osób chętnych i w 2023 roku przeszkolono 247 osób.

Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej Banku, w tym Bank podejmują niewymuszone prawem działania na rzecz zdrowia pracowników. Popularyzowanie korzyści prozdrowotnych przekłada się na rosnące zainteresowanie oferowanymi przez pracodawców Grupy Kapitałowej Banku:

 • bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi (np. coroczny pakiet kontrolny zdrowia, mammografia, szczepienia przeciwko grypie),
 • szkoleniami promującymi zdrowy styl życia (np. instrukcje ćwiczeń dla pracowników biurowych, także w trakcie pracy zdalnej),
 • dostępem do wielu obiektów sportowych i rekreacyjnych w ramach benefitów dla pracowników,
 • organizacją sekcji sportowych, zawodów oraz eventów wspierających aktywność fizyczną oraz dbałość o środowisko,
 • organizacją akcji prozdrowotnych np. „Zdrowie jak w banku”, „#FokusNaCiebie” – propagujących zdrowy styl życia, zwracając uwagę na aspekty związane z: dietą, aktywnością ruchową (joga, taniec, spersonalizowane ćwiczenia), jak również równowagą pomiędzy pracą, a czasem prywatnym.

Ponadto Bank był aktywny w zewnętrznych wydarzeniach sportowych w charakterze: organizatora, patrona czy sponsora, co buduje prozdrowotny wizerunek przedsiębiorcy.

Bank Grupa Kapitałowa Banku
Działania prewencyjne w Banku na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków wynikających z relacji pracy:
 • wsparcie oraz określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń psychospołecznych takich jak: stres czy mobbing,
 • kampanie informacyjne dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa w pracy (instrukcje, broszury, tematyczne strony intranetowe),
 • dodatkowe nieobligatoryjne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy bezpiecznej jazdy samochodem dla pracowników użytkujących pojazdy służbowe,
 • profilaktyka wzroku: dostęp do badań okulistycznych, refundacja zakupu okularów i szkieł korygujących wzrok,
 • profilaktyka wypadkowa – realizowana przez służby BHP w ramach szkoleń wstępnych i okresowych, a także w ramach konsultacji z pracownikami polityka przeciwdziałania wypadkom związanych z pracą,
 • zapewnienie przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej dla stanowisk pracy narażonych na czynniki zewnętrzne.
Bank Grupa Kapitałowa Banku
Podstawowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wynikający z ogólnych przepisów prawa obejmuje 100% pracowników.
Bank Grupa Kapitałowa Banku
W 2023 roku zgłoszono 78 zdarzeń wypadkowych (68 w 2022 roku). W drodze postępowania 8 z nich nie zostało uznanych za wypadek przy pracy, a 17 postępowań trwa. Do najczęstszych skutków wypadków przy pracy należą: złamania, skręcenia oraz stłuczenia, a także powierzchowne urazy ciała. W 2023 roku w pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku zgłoszono łącznie 8 zdarzeń wypadkowych (6 w 2022 roku), z czego jedno z nich dotyczyło pracownika zatrudnionego na umowę inną niż umowa o pracę. Wszystkie postępowania zostały zakończone i wszystkie zostały uznane za wypadek przy pracy.
Bank Grupa Kapitałowa Banku
W 2023 roku wszczęto dwa postępowania w sprawie wystąpienia chorób zawodowych u byłych pracowników Banku, oba postępowania nadal są prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy i nie wydano decyzji w tym zakresie. Zakończono natomiast 6 postępowań, które wszczęte były w latach ubiegłych, do których wydano 7 decyzji. Do jednej z nich odwołanie złożył pracownik, jednak po przeprowadzeniu weryfikacji Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy swoje stanowisko. Dwie inne decyzje stwierdziły wystąpienie chorób zawodowych, z czego w przypadku jednej z nich stwierdzono, że choroba nie została nabyta w PKO Banku Polskim, lecz w innym zakładzie pracy. Druga decyzja stwierdzająca chorobę zawodową została przez Biuro BHP zaskarżona, jednak w toku postępowania wyjaśniającego zaskarżenie to nie zostało uznane. Po zakończeniu 4 pozostałych postępowań Bank otrzymał decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.