Klimat

Bank z uwagą śledzi informacje o zmianach klimatycznych, które wynikają z działalności człowieka i jest świadomy odpowiedzialności, która ciąży na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Bank chce osiągać cele biznesowe w taki sposób, aby wpływ działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne oraz wpływ zmian klimatycznych na działalność biznesową był jak najmniejszy. W swoich działaniach Bank chce wspierać realizację długoterminowego celu Porozumienia Paryskiego – wzrost globalnej średniej temperatury poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych.

Od 2019 roku Bank liczy poziom emisji gazów cieplarnianych z działalności operacyjnej (dla Banku i dla Grupy Kapitałowej Banku). W 2021 roku przyjął ambitne cele krótkookresowe dotyczące redukcji emisji GHGs Banku w zakresie 1 i 2, uzgodnione z celami Porozumienia Paryskiego (rozliczenie w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2022 rok). W Strategii na lata 2023-2025 przyjęto nowe cele klimatyczne i ich rozliczenie przedstawiono w rozdziale 13.4. Bank koncentruje się na poprawie i poszerzeniu kategorii pomiaru emisji GHGs generowanych przez Bank we wszystkich trzech zakresach. Dodatkowo Bank eliminuje źródła energii o wysokiej emisyjności, kupuje energię pochodzącą z OZE, podejmuje działania ograniczające zużycie energii (np. instalacje fotowoltaiczne w wybranych nieruchomościach Banku).

Bank jest świadomy wpływu swojego portfela kredytowego na klimat oraz wpływu ryzyka zmiany klimatu na portfel kredytowy. Bank przyjął polityki kredytowe dla sektora wysokoemisyjnego, OZE oraz chemii, ropy i gazu. Celem polityki dla sektora wysokoemisyjnego jest sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec klientów i transakcji opartych na węglu jako nośniku energii (zbieżność z europejską polityką klimatyczną i dążeniem do zerowej emisyjności netto w roku 2050) oraz brak finansowania nowych źródeł produkcji energii opartych na węglu kamiennym i brunatnym. Z kolei polityka OZE zakłada sukcesywne zwiększanie finansowania w działalność związaną z energią odnawialną.

W ramach prac nad Strategią Banku 2023-2025 Bank podjął próbę oszacowania wielkości emisji swojego portfela kredytowego. Bank nie posiada pełnych danych o emisyjności swoich klientów, przy czym część z nich nie ma również takiej wiedzy o sobie. W celu oszacowania emisji posłużono się danymi o średniej emisyjności branży. Szacowane emisje produktowe w Zakresie 3 przekraczają ponad 300 razy raportowane emisje Banku w Zakresie 1 i 2. W nowej strategii Bank zadeklarował, że rozpocznie kalkulacje emisji w Zakresie 3 i przygotuje trajektorię redukcji emisji opartą na podejściu naukowym. Więcej informacji na temat kalkulacji emisji w Zakresie 3 zawarto w części Mierniki i cele.

Bank ujawnia informacje związane z klimatem zgodnie z rekomendacją TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Wytyczne te mają na celu zachęcenie instytucji finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych do ujawniania informacji dotyczących ryzyka i szans związanych z klimatem. Wytyczne skupiają się wokół czterech obszarów tematycznych: Zarządzanie, Strategia, Zarządzanie ryzykiem, Mierniki i cele. Bank od kilku lat dokonuje ujawnień klimatycznych w CDP Disclosure Insight Action przy zastosowaniu rekomendacji TCFD i za 2023 rok jako jeden z ośmiu polskich banków uzyskał ocenę ujawnień w obszarze zmian klimatycznych („D”).

Ujawnienia związane z klimatem według standardu TCFD

Zarząd Banku określa ramy ryzyka, nadzoruje realizację postawionych celów, strategii i polityk oraz określa zasady zarządzania nimi w kontekście zarządzania ryzykiem z zakresu ochrony środowiska. Za koordynację i zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka ESG i ich wpływu na ryzyko funkcjonowania Banku odpowiedzialne są jednostki zgodnie z kompetencjami.

Komitety funkcjonujące w Banku w zakresie swoich zadań i kompetencji podejmują decyzje, wydają rekomendacje, zalecenia i opinie dotyczące działań związanych z ryzykiem ESG.

W 2023 roku powstał Komitet Zrównoważonego Rozwoju, który podejmuje decyzje niezbędne do realizacji celów strategicznych Banku i Grupy Kapitałowej Banku w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz sprawuje nadzór nad zarządzaniem wpływem czynników ESG na Bank i Grupę Kapitałową Banku. W skład Komitetu wchodzą wszyscy członkowie Zarządu Banku oraz dyrektorzy większości obszarów. Pracom Komitetu przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu Banku, a jego zastępcą jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.

Pod koniec 2022 roku w Banku został utworzony Departament Zrównoważonego Rozwoju ESG, podlegający Prezesowi Zarządu. Jego zadaniem jest zapewnianie zgodności działania Banku i Grupy Kapitałowej Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami zewnętrznymi dotyczącymi zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju ESG oraz koordynacja działań zapewniających realizację celów strategicznych Banku i Grupy Kapitałowej Banku dotyczących ESG.

Departament Ryzyka Kredytowego jest odpowiedzialny za rozwój oraz tworzenie rozwiązań i narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem w zakresie ESG, w tym pozyskiwanie informacji na potrzeby zarządzania ryzykiem ESG oraz implementację rozwiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m. in. Taksonomia UE, ujawnienie 3 filarowe) lub regulacji organów nadzoru lub kontroli dotyczących zarządzania ryzykiem ESG. Departament jest odpowiedzialny również za monitorowanie strategicznych limitów na ryzyko kredytowe i strategicznych limitów dotyczących ryzyka klimatycznego w zakresie ryzyka kredytowego, monitorowanie wykorzystania wewnętrznych limitów portfelowych, w szczególności w zakresie limitów dotyczących ryzyka klimatycznego, koordynowanie wdrażania spójnych standardów zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku dotyczących ograniczania wpływu czynników klimatycznych na poszczególne rodzaje ryzyka, w szczególności na poziom ryzyka portfela kredytowego Banku.

Departament Programów Publicznych ESG jest odpowiedzialny za wspieranie rozwoju oferty Banku dla klientów bankowości: firm, przedsiębiorstw i korporacyjnej w zakresie produktów i usług powiązanych z programami publicznymi i unijnymi, w tym wspierającymi zrównoważony rozwój ESG, w szczególności transformację klimatyczną.

Bank przyjął Strategię na lata 2023-2025, w której określił ambicje klimatyczne w następujący sposób:

 • ograniczenie emisji własnych CO2 Banku poprzez modernizację oddziałów i biur oraz elektryfikację floty;
 • zwiększenie udziału energii z certyfikatami zielonego pochodzenia;
 • osiągnięcie net-zero w zakresie 1 i 2 do 2030 roku.

W obszarze ryzyka Bank zamierza:

 • rozszerzyć proces scoringowy i analizy portfela o aspekty ESG;
 • budować ekspertyzy sektorowe;
 • przeprowadzać stress testy

W odniesieniu do finansowania Bank chce:

 • rozbudować ofertę produktową wspierającą zrównoważony rozwój;
 • wyznaczyć priorytetowe sektory i klientów do wsparcia w dekarbonizacji;
 • finansować skomplikowane inwestycje transformacyjne;
 • rozpocząć kalkulacje emisji w Zakresie 3 w ramach przygotowania trajektorii redukcji opartej na podejściu naukowym.

Bank stale analizuje możliwy wpływ trendów związanych ze zmianą klimatu poprzez identyfikację szans i zagrożeń dla swojej działalności operacyjnej oraz perspektyw rozwoju. Jedną z podstawowych szans związaną z działaniami na rzecz ochrony klimatu jest możliwość poszerzenia oferty produktowej Grupy Kapitałowej Banku w zakresie finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych, także z wykorzystaniem środków publicznych.

Bank dostrzega nowe możliwości finansowania niskoemisyjnych produktów i usług oraz finansowania transformacji energetycznej klientów w kierunku działalności niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. Oferta ta jest dostosowana do zmieniających się potrzeb wszystkich klientów w Grupie Kapitałowej Banku (klienta korporacyjnego, firm i przedsiębiorstw oraz klienta indywidualnego). W rezultacie podjętych działań Bank zamierza stać się liderem najwyższego wolumenu nowego finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych.

Uwzględniając cele strategiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako pozytywny wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo wraz z zapewnieniem przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Bank przyjął w grudniu 2023 roku „Zasady klasyfikacji finansowania zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.”. Zasady uwzględniają wymogi stawiane przez międzynarodowe standardy oraz otoczenie regulacyjne, w szczególności wynikające z Taksonomii UE oraz Europejskiej zielonej obligacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631). Zasady podlegają regularnemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na kwartał. Wnioski z przeglądu przedstawiane są Komitetowi Zrównoważonego Rozwoju.

Bank jest w trakcie wdrażania postanowień wynikających z Zasad, w szczególności w zakresie procesów biznesowych i sprawozdawczych, a także związanych z tym systemów informatycznych. Jednocześnie trwa proces dostosowywania oferty do wymogów stawianych produktom o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne.

Bank jest świadomy potencjalnego wpływu zmian klimatycznych na działalność operacyjną. W horyzoncie długo- i średnioterminowym identyfikuje następujące czynniki ryzyka fizycznego i ryzyka związanego z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną:

 • wzrost częstotliwości i gwałtowności nietypowych zjawisk pogodowych (burze, powodzie, pożary, fale upałów) może prowadzić do utraty części dochodów, zmniejszając zdolności do obsługi zadłużenia oraz do obniżenia wartości zabezpieczeń (ryzyko kredytowe);
 • klęski żywiołowe i nagłe zjawiska pogodowe mogą spowodować nagły wzrost zapotrzebowania na środki pieniężne (ryzyko płynności);
 • rosnące ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych mogą istotnie zmienić sytuację finansową i zdolność do obsługi zobowiązań przez spółki działające w sektorach wysokoemisyjnych: energetyka, sektor paliwowy, transport i logistyka (ryzyko kredytowe);
 • brak sukcesu rynkowego pro-ekologicznych technologii finansowanych przez Bank może prowadzić do utraty części dochodów (ryzyko finansowania);
 • konieczność ponoszenia przez klienta Banku wysokich nakładów inwestycyjnych w obszarze transformacji energetycznej może prowadzić do zmniejszenia wartości ekonomicznej ekspozycji kredytowej na skutek pogorszenia się zdolności klienta do obsługi zobowiązań (ryzyko kredytowe);
 • finansowanie wysokoemisyjnych sektorów negatywnie postrzeganych przez interesariuszy, uczestników rynku i agencje ratingowe, może przełożyć się na wizerunek Banku (ryzyko utraty reputacji);
 • nagłe przeszacowanie papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, na przykład w odniesieniu do produktów związanych z branżami dotkniętymi aktywami osieroconymi, może spowodować stratę finansową Banku (ryzyko rynkowe, ryzyko płynności);
 • konieczność przeprowadzenia kapitałochłonnej transformacji energetycznej przez klientów Banku, może spowodować zmniejszenie depozytów (ryzyko płynności);
 • obniżenie ratingu ESG Banku może utrudnić pozyskanie nowych inwestorów oraz spowodować wzrost kosztu finansowania (ryzyko płynności).

Branża, w której Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność operacyjną nie ma istotnego bezpośredniego wpływu na klimat. Wpływ ten przejawia się przede wszystkim pośrednio poprzez finansowanie udzielane klientom. Dlatego Bank każdorazowo uwzględnia w ocenie ryzyka transakcji kredytowych ocenę wpływu na środowisko, kwestie społeczne oraz kwestie związane z zarządzaniem. Wnioski z ocen znajdują odzwierciedlenie w ratingu klienta i strukturyzacji transakcji.

W Banku przeprowadzany jest szereg projektów i analiz na poziomie klienta i portfela mających na celu tworzenie rozwiązań i narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem w zakresie ESG. Bank analizuje ekspozycje w portfelu bankowym wrażliwe na:

 • wpływ długotrwałych i nagłych zdarzeń fizycznych związanych ze zmianą klimatu według sektora i lokalizacji geograficznej działalności klienta lub miejsca zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Bank wykorzystuje w swoich analizach modele klimatyczne (projekt KLIMADA 0) opublikowane przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, w ramach których analizowany jest scenariusz RCP8.5 (utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych, w formule „business as usual”, średnia temperatura Ziemi wzrośnie o 4.5° względem epoki przedindustrialnej) dla okresów dekadowych 21-30; 31-40; 41-50. Bank wykorzystuje skalę ryzyka narażenia na ryzyko fizyczne od 1 do 5 (1 – niskie, 5 – bardzo wysokie). W Raporcie „Adekwatność Kapitałowa i inne informacje Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. podlegające ogłaszaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku” (dalej: Raport ujawnieniowy F3) Bank ujawnia występowanie ryzyka fizycznego we wszystkich lokalizacjach geograficznych, dla których ryzyko wystąpienia długotrwałego i gwałtownego zjawiska fizycznego jest bardzo wysokie;
 • ryzyko transformacji związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu według sektorów, które w dużym stopniu przyczyniają się do zmiany klimatu. W oparciu o ekspercki przegląd portfela przedsiębiorstw niefinansowych Bank dokonał identyfikacji podmiotów działających w branżach paliw kopalnych, paliw olejowych, gazu ziemnego oraz przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną. Mając na względzie cele związane z ograniczeniem wpływu na klimat, Bank zdecydował o stopniowej zmianie struktury portfela kredytowego wdrażając polityki kredytowe, m.in.: w zakresie Sektora Energii Wysokoemisyjnej czy Chemia-Ropa-Gaz.

Budynki odpowiadają w Unii Europejskiej za około 40% zużycia energii. W związku z istotnym udziałem sektora nieruchomości w poziomie zużycia energii ogółem, Bank analizuje ekspozycje w swoim portfelu kredytowym, które są powiązane z zabezpieczeniem w postaci nieruchomości zabudowanej na podstawie wielkości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Dla części nieruchomości Bank posiada rzeczywiste wartości wskaźnika EP określone w świadectwach energetycznych, udostępnianych w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dla nieruchomości, dla których Bank nie dysponuje świadectwami charakterystyki energetycznej, wielkość wskaźnika EP została oszacowana metodą ekspercką w oparciu o rodzaj nieruchomości i rok budowy. Co istotne, w procesie wyceny zabezpieczeń kredytowych klientów korporacyjnych Bank wprowadził wymóg przedłożenia wraz z operatem szacunkowym certyfikatów wydanych dla danej nieruchomości w zakresie zgodności ze standardami środowiskowymi, w szczególności świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeśli nieruchomość generuje ponadprzeciętne ryzyko, w szczególności ryzyko środowiskowe, może stanowić jedynie zabezpieczenie wspierające.

Szczegółowe informacje na temat portfela kredytowego Grupy Kapitałowej Banku zabezpieczonego nieruchomościami w podziale na koszyki efektywności energetycznej zgodnie z wartością wskaźnika EP znajdują się w Raporcie ujawnieniowym F3.

Podstawowym narzędziem analitycznym wykorzystywanym w ramach zarządzania ryzykiem klimatycznym w instytucjach finansowych są stress testy klimatyczne. Bank opracował metodykę i narzędzia do przeprowadzania stress testów klimatycznych. Metodyka oparta jest na modyfikacji sprawozdań finansowych klientów, uwzględnia kluczowe czynniki mające wpływ na sytuację finansową klientów i wartość zabezpieczeń takie jak: ceny gazów cieplarnianych (GHG), nakłady inwestycyjne, energochłonność budynków oraz ryzyko związane z suszami. Zastosowanie scenariuszy obejmujących horyzont czasowy 1 roku, 3 lat i 30 lat pozwala na dokładną analizę ryzyka zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego. Zadanie opracowania stress testów klimatycznych jest kamieniem milowym określonym w Strategii Banku. Całość prac zakończy się 30 czerwca 2024 roku wraz z analizą wpływu na portfel kredytowy Banku.

Bank bierze udział w jednorazowym badaniu pozasprawozdawczym dotyczącym scenariuszy ryzyka klimatycznego w kontekście unijnego pakietu „FIT-for-55” organizowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, za pośrednictwem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W Obszarze Zarządzania Ryzykiem ESG Bank realizuje zadania mające na celu zapewnienie zgodności z poniższymi regulacjami zewnętrznymi:

 • Taksonomia UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 wraz z rozporządzeniami delegowanymi) – Grupa Kapitałowa Banku po raz pierwszy w 2024 roku ma obowiązek przedstawienia kluczowego wskaźnika wyników, tj. wskaźnika zielonych aktywów (GAR), który określa procentowy udział aktywów Grupy Kapitałowej Banku finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką (zrównoważoną środowiskowo) w porównaniu do wszystkich aktywów Grupy Kapitałowej W 2023 roku Bank rozpoczął pracę nad wdrożeniem narzędzia wspierającego ocenę spełnienia technicznych kryteriów kwalifikacji Taksonomii UE w formie ankiet taksonomicznych. Ankiety taksonomiczne będą integralną częścią procesu określania/klasyfikacji zrównoważonych aktywów.
 • Implementacyjne Standardy Techniczne – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453 z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/637 w odniesieniu do ujawniania informacji na temat ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego zgodnie z 449a Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Bank wypracowuje zasady ujawnień informacji na temat ryzyka ESG zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wdrażającym wykonawcze standardy techniczne (ITS). Z uwagi na ograniczoną dostępność części danych według stanu na 31 grudnia 2023 roku, ujawnienia informacji opierają się na danych rzeczywistych oraz danych oszacowanych w sposób ekspercki. Szczegółowe informacje na temat tego ujawnienia znajdują się w Raporcie ujawnieniowym F3.

Bank prowadzi prace mające na celu rozbudowę systemów informatycznych służących do gromadzenia, agregowania i zarządzania danymi z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Monitorowanie ryzyka ESG odbywa się za pomocą, wprowadzonego w 2021 roku do strategii zarządzania ryzykiem, strategicznego limitu tolerancji w zakresie ekspozycji na klientów z branż wysokoemisyjnych. Miarą tolerancji tego ryzyka jest iloraz wartości kredytów dla klientów z branż wysokoemisyjnych i wartości sumy bilansowej Banku. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku, udział kredytów dla klientów z branż wysokoemisyjnych wyniósł 0,19% (przy limicie tolerancji dla Banku ≤ 1,6% i Grupy Kapitałowej Banku ≤ 1,6%) wobec wartości na koniec 2022 roku wynoszącej 0,38% (przy limicie tolerancji dla Banku ≤ 0,8% i Grupy Kapitałowej Banku ≤ 0,8%). Limit tolerancji został zwiększony o 0,8 p.p. dla Banku w celu umożliwienia finansowania transformacji energetycznej kraju. Limit ten jest monitorowany kwartalnie i raportowany do Zarządu Banku. Bank zdecydował się na zwiększenie finansowania w sektorze ciepłowniczym oraz selektywne, przejściowe finansowanie transakcji związanych z bezpieczeństwem energetycznym (zakupy węgla) wobec wojny w Ukrainie oraz wzrostu cen surowców energetycznych i konieczności zapewnienia dostaw węgla z alternatywnych wobec Rosji kierunków, realizując wymiar społecznej odpowiedzialności.

Aktualnie Bank prowadzi prace w zakresie określenia emisyjności portfela aktywów Banku (zakres 3). W celu realizacji tego zadania, w 2023 roku Bank przystąpił do organizacji Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), która opracowała jednolity, globalny standard liczenia i raportowania emisji gazów cieplarnianych dla sektora finansowego. Metodyka PCAF pozwala określić wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych m.in. z kredytami korporacyjnymi, papierami wartościowymi i kredytami hipotecznymi. Wyniki kalkulacji emisyjności gazów cieplarnianych dla branż określonych we wzorze nr 1 i wzorze nr 3 Implementacyjnych Standardów Technicznych zostaną przedstawione w Raporcie ujawnieniowym F3 według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku.

Dzięki określeniu poziomu finansowania emisji Zakresu 3 możliwe będzie zobowiązanie się Banku do wyznaczenia na kolejne lata ścieżki dekarbonizacji portfela kredytowego. Ścieżka dekarbonizacji zostanie opracowana w oparciu o naukowe podejście, aby przyczyniać się do ograniczenia globalnego ocieplania planety.

W rozdziale „Środowisko” przedstawiono wartości emisji w pozostałych zakresach.