Zarządzanie tematyką ESG

Cele strategiczne ESG i ich realizacja

Cele strategiczne ESG ujęto w Filarze 4 Strategii Banku na lata 2023-2025 – Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Nadzór nad wdrożeniem Strategii i realizacją celów strategicznych w Banku pełni Komitet Strategii, w skład którego wchodzą członkowie Zarządu Banku.

Bank wraz ze spółkami Grupy Kapitałowej Banku wspierał transformację energetyczną Polski finansując zrównoważone projekty oraz rozszerzając ofertę produktową.

W 2023 roku Bank:

 • zwiększył finansowanie projektów zrównoważonych i transformacyjnych, w tym finansowanie farm wiatrowych (lądowych i morskiej), zakup zeroemisyjnych autobusów, rozbudowę fabryki do produkcji separatorów do baterii do samochodów elektrycznych, czy zakup nowoczesnych lokomotyw,
 • udzielił finansowania konsorcjalnego Grupie Enea. Łączna kwota to 2,5 mld PLN, w tym udział PKO Banku Polskiego jest największy i wynosi 750 mln PLN,
 • rozszerzył ofertę dla firm o kredyt ekologiczny oraz wdrożył programy gwarancyjne dla rynku mieszkaniowego powiązane z premiami termomodernizacyjnymi i remontowymi oraz ekologiczne karty płatnicze,
 • udostępnił dwa subfundusze inwestycyjne zaliczane do grupy produktów jasnozielonych plus, czyli spełniających wymogi art. 8 rozporządzenia SFDR,
 • poszerzył ofertę najmu długoterminowego o samochody elektryczne w ramach programu „Mój Elektryk”.

W obszarze odpowiedzialności społecznej Bank:

 • przeprowadził kampanię wizerunkową „#Ekoodpowiedzialni” promując postawy ekologiczne,
 • uruchomił program szkoleń ESG dla pracowników w ramach inicjatywy #ESGo! (przeszkolono 2,2 tys. osób)
 • zorganizował aukcję „Sztuka Pomagania” która jest zwieńczeniem akcji „Bank Dobrych Serc” na rzecz 48 Domów Samotnej Matki w całej Polsce. Zlicytowano 11 obrazów z kolekcji Banku za które uzyskano prawie 350 tys. PLN.

W zakresie ładu korporacyjnego Bank:

 • budował strukturę zarządczą ESG,
 • wprowadził kryteria ESG do oceny dostawców we wszystkich postępowaniach przetargowych,
 • podejmował działania na rzecz ograniczenia śladu węglowego z działalności operacyjnej.

Rozliczenie celów Strategii w oparciu o niefinansowe wskaźniki wyników zaprezentowano w poniższych tabelach.

ZOBOWIĄZANIE DO 2025 WSKAŹNIK 2023 2022
Wzrost udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych do >40% Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych 38,7 38,7
Wzrost udziału kobiet na stanowiskach MRT w Banku do >30% Udział kobiet na stanowiskach MRT w Banku 22,7 20,6
>2% udział osób z niepełnosprawnościami wśród zatrudnionych Udział osób z niepełnosprawnościami wśród zatrudnionych 1,2 1,2
Zniwelowanie luki płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami 2% 4%
<7% wskaźnik odejść dobrowolnych Wskaźnik odejść dobrowolnych 5,4 7,9
<14% wskaźnik całkowitej rotacji pracowników Wskaźnik całkowitej rotacji pracowników 10,0 13,4
ZOBOWIĄZANIE DO 2025 REALIZACJA W 2023
Najwyższy wolumen nowego finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych 2,2 mld PLN
Top 3 Bank w finansowaniu ESG w każdym segmencie biznesowym, wspierający klientów ekspertyzą z zakresu transformacji energetycznej Cel na koniec 2025
Neutralność klimatyczna w zakresie 1 i 2 do 2030 roku Cel średniookresowy (do 2030)
Ograniczenie emisji własnych (Zakres 1 i 2) Redukcja emisji Banku (Zakres 1 i 2), metoda location-based, do roku poprzedniego (2022) o 5,75%
>90% zakupionej energii z certyfikatami zielonego pochodzenia 97,6% energii elektrycznej zakupionej przez Bank
Pierwsza emisja zielonych obligacji własnych Banku Cel na koniec 2025

Bank przyjął również cel stworzenia i publikacji trajektorii ograniczania emisji CO2 Banku (realizacja w toku) oraz zobowiązanie dotyczące systematycznego poszerzania zakresu ujawnień emisji CO2 Banku (zob. „Środowisko„).

ZOBOWIĄZANIE DO 2025 REALIZACJA W 2023
Lider edukacji finansowej młodzieży (wzrost liczby kont Junior)
 • Wzrost sprzedaży kont dziecka o 27%
 • Aplikacja PKO Junior – do tej pory skorzystało 749 tys. dzieci w wieku do 12 lat
Lider działań, które wspierają cyfrową transformację różnych grup społecznych, w tym seniorów (promocja cyfrowych usług publicznych – dostęp do e-gov przez kanały cyfrowe banku, aplikacja i strona w wielu wersjach językowych)
 • 1,2 mln wniosków o świadczenie 500+ i 300+
 • 4,5 mln klientów z usługą e–Tożsamość, w 2023 roku 1,2 mln aktywacji tej usługi
Lider przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (inkluzywna bankowość dla osób z niepełnosprawnościami; oferta dopasowana do specyficznych potrzeb klientów w każdym wieku i w każdej lokalizacji)
 • Działania podejmowane na rzecz ograniczenia wykluczenia opisano w rozdziale 13.7.10A
 • Uruchomienie specjalistycznej linii obsługi klientów powyżej 75 roku życia w Contact Center (2023)
Lider wsparcia ludności Ukrainy oraz procesu odbudowy kraju
 • Lider rynku w liczbie kont dla obcokrajowców – ponad 700 tys. kont wg PB.pl na 3Q 2023
 • Bank prowadzi 499 tys. kont dla Ukraińców
 • Przekazanie 3,7 mln PLN przez Fundację PKO Banku Polskiego na wsparcie obywateli Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w Polsce oraz jednostek prowadzących działania pomocowe).
 • Obsługa w Contact Center Banku w języku ukraińskim – wydłużenie czasu działania infolinii ukraińskojęzycznej w 2023 roku (w godzinach 7-22) oraz wprowadzenie obsługi w weekendy i święta
 • Współpraca Banku i KREDOBANK S.A. w celu przygotowania do partycypacji w dystrybucji funduszy na odbudowę i rekonstrukcję Ukrainy oraz zapewnienia wsparcia klientom, którzy prowadzą biznes w relacji Polska-Ukraina, lub zamierzają uczestniczyć w procesach odbudowy Ukrainy. Współdziałanie w celu pozyskiwania klientów. Uruchomienie platformy informacyjnej dla firm #Plan4ua.com. Współpraca przedstawicieli obu banków z pełnomocnikiem rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, KUKE i stowarzyszeniami przedsiębiorców w obu krajach.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników

Jednym z elementów zarządzania ryzykiem z zakresu ochrony środowiska jest strategiczny limit tolerancji na ryzyko ESG. Miarą tolerancji tego ryzyka jest iloraz wartości kredytów dla klientów z branż wysokoemisyjnych i wartości sumy bilansowej Banku. W 2023 roku udział kredytów dla klientów z branż wysokoemisyjnych wyniósł 0,19% przy limicie tolerancji dla Banku i Grupy Kapitałowej ≤1,6% wobec wartości na koniec 2022 roku wynoszącej 0,38%. Limit ten jest monitorowany kwartalnie i raportowany do Zarządu Banku.

Polityki

Grupa Kapitałowa Banku przyjęła polityki w odniesieniu do najważniejszych zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i posiada następujące regulacje:

 • Kodeks etyki,
 • Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami,
 • Polityka dywidendowa (rozdział 7.3),
 • Polityka bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa),
 • Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
 • Polityka różnorodności członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Polityka sponsoringowa i charytatywna,
 • Polityka wyboru firmy audytorskiej,
 • Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • Zasady zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • Regulamin pracy banku i zasady rekrutacji,
 • Polityka wynagradzania,
 • Zasady zarządzania rozwojem pracownika,
 • Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • Polityka wspólnego rynku pracy,
 • Polityka zakupowa,
 • Strategia podatkowa,
 • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zasady gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Pełen opis polityk jest dostępny na stronie Banku.

Strategia podatkowa

Bank jako podmiot działający w sposób odpowiedzialny i transparenty od 2021 roku posiada Strategię podatkową PKO Banku Polskiego S.A. przyjętą przez Zarząd w formie uchwały i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą. Co roku Bank dokonuje przeglądu Strategii pod kątem aktualności i w razie konieczności przedstawia rekomendacje do zatwierdzenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Podatkowa Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej: PGK), którą tworzą: Bank, PKO Bank Hipoteczny S.A. oraz PKO Leasing S.A., przygotowała kolejną, coroczną, Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022.

Strategia podatkowa Banku oraz przygotowane przez PGK informacje o realizowanej strategii podatkowej za lata: 2020, 2021 oraz 2022 są dostępne na stronie Banku.

Podstawowe regulacje wewnętrzne dotyczące zakupów są następujące: Polityka Zakupowa, Zasady zakupu towarów i usług, Tryb zakupu towarów i usług oraz Kodeks Etyki dla Dostawców i Oferentów.

Polityka Zakupowa została przyjęta uchwałą Zarządu Banku w październiku 2023 roku i zastąpiła dotychczasową politykę zakupową wprowadzoną decyzją dyrektora departamentu zakupów.

Celem Polityki Zakupowej jest zapewnienie efektywnego i zrównoważonego rozwoju Banku (par. 1 pkt 1 Polityki Zakupowej). Polityka Zakupowa dotyczy wszelkich zakupów Banku (par. 3 Polityki). Wprowadza standardy dokonywania zakupów, ustanawia cele zakupowe oraz określa dobre i złe praktyki procesu zakupowego.

Wśród standardów dokonywania zakupów Polityka wprowadza obowiązek uwzględniania celów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) przy ocenie oferentów i dostawców (par. 4 pkt 7 Polityki). Jako cele zakupowe ustanowiono w Polityce: jakość, sprawność i rozwój (zmierzające do optymalizacji wymogów funkcjonalnych przy minimalizacji kosztów cyklów życia towarów i usług). Średniookresowym celem organizacji zakupowej jest natomiast stosowanie i zwiększanie znaczenia formułowanych w postępowaniu zakupowym wymagań w zakresie czynników ESG. Polityka zakupowa ustala ponadto m.in. następujące standardy postepowania zakupowego korespondujące z ESG tj. uczciwe traktowanie oferentów i dostawców, proporcjonalność wymogów i kryteriów ustalanych w postępowaniu do nabywanych towarów lub usług, czy zarządzenie konfliktem interesów. Za dobrą praktykę w toku procesu zakupowego Polityka Zakupowa uznaje m.in. rzetelną ocenę ofert polegającą na: (i) dokonywaniu oceny na podstawie przyjętych kryteriów (w tym ESG), wag ocen oraz dostarczonych dokumentów i informacji, (ii) właściwym podziale na kryteria eliminujące i kryteria oceniane, (iii) stosowaniu kryteriów związanych z zaspokajaną potrzebą i adekwatnych do dokonania wyboru, (iv) obiektywizm oceny oraz (v) unikanie nieuzasadnionych ocen preferujących.

W I kwartale 2023 roku Bank przyjął „Politykę wspólnego rynku pracy spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.” Celem polityki jest wdrożenie kierunkowych założeń, dzięki którym spółki w Grupie Kapitałowej Banku będą funkcjonować na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy jako podmioty o jednolitej polityce zatrudnienia i wynagradzania, koherentnej kulturze organizacyjnej, stabilnym i bezpiecznym środowisku pracy, nie tworząc dla siebie wzajemnej konkurencji w pozyskiwaniu pracowników, ale kreując spójny wizerunek Grupy Kapitałowej Banku jako pracodawcy. Polityka ma za zadanie m.in. wdrożenie efektywnych narzędzi naboru i rozwoju odpowiednich kompetencji pracowników. Polityka została udostępniona spółkom zależnym Banku w celu przyjęcia i wdrożenia.