Słownik

Aktywa oprocentowane – należności od banków, papiery wartościowe oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom

Aktywa płynne i kasa – należności od banków, kasa, środki w Banku Centralnym, papiery wartościowe (portfel bankowy), transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży

CPI (Consumer Price Index) – indeks cen konsumpcyjnych

Depozyty klientów – zobowiązania wobec klientów

Finansowanie udzielone klientom – kredyty i pożyczki udzielone klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) oraz obligacje komunalne i korporacyjne (z wyłączeniem obligacji międzynarodowych organizacji finansowych) prezentowane w papierach wartościowych z wyłączeniem papierów przeznaczonych do obrotu

Finansowanie zewnętrzne – zobowiązania podporządkowane, zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz otrzymane kredyty i pożyczki

Inne zobowiązania – pochodne instrumenty zabezpieczające, pozostałe instrumenty pochodne, zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej, pozostałe zobowiązania, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerwy, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, zobowiązania wobec Banku Centralnego i zobowiązania wobec banków

Koszty działania – koszty działania (w tym wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych)

Koszty regulacyjne – wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych

Łączny współczynnik kapitałowy – fundusze własne do łącznego wymogu kapitałowego pomnożonego przez 12,5

Papiery wartościowe (portfel bankowy) – papiery wartościowe pomniejszone o obligacje komunalne i korporacyjne (z wyłączeniem przeznaczonych do obrotu) oraz obligacje międzynarodowych organizacji finansowych

Pozostałe aktywa – pochodne instrumenty zabezpieczające, pozostałe instrumenty pochodne, inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia, aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, wartości niematerialne, rzeczowe aktywa trwałe, należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne aktywa oraz transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży

Stopa wolna od ryzyka – średnia roczna z rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa

Średnie oprocentowanie kredytów – przychody odsetkowe od kredytów i pożyczek udzielonych Klientom w ujęciu rocznym do średniego stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom z ostatnich 5 kwartałów

Średnie oprocentowanie depozytów – koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów w ujęciu rocznym do średniego stanu zobowiązań wobec klientów z ostatnich 5 kwartałów

Wskaźnik C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) – koszty działania (w tym wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych) do wyniku na działalności biznesowej w ujęciu rocznym

Współczynnik kapitału Tier 1 – kapitał Tier 1 do łącznego wymogu kapitałowego pomnożonego przez 12,5

Wskaźnik dźwigni – kapitał Tier 1 do sumy aktywów bilansowych oraz zobowiązań pozabilansowych po uwzględnieniu CCF

Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego – wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom za okres ostatnich 12 miesięcy do średniego salda należności klientów brutto na początku i na końcu okresu sprawozdawczego oraz pośrednich okresów kwartalnych

Wskaźnik marży odsetkowej – wynik z tytułu odsetek w ujęciu rocznym do średniego stanu aktywów oprocentowanych (które obejmują należności od banków, papiery wartościowe oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom) z ostatnich 5 kwartałów

Wskaźnik ROA netto – zysk netto w ujęciu rocznym do średniego stanu aktywów z ostatnich 5 kwartałów

Wskaźnik ROE netto – zysk netto w ujęciu rocznym do średniego stanu kapitałów własnych z ostatnich 5 kwartałów

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości – portfel z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytów oraz obligacji korporacyjnych i komunalnych (niezabezpieczonych gwarancjami Skarbu Państwa) z uwzględnieniem kredytów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Wynik operacyjny netto – wynik na działalności biznesowej, koszty działania oraz podatek od niektórych instytucji finansowych

Wynik z operacji finansowych – wynik na operacjach finansowych oraz zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych pomniejszony o wynik na kredytach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości – wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe, wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych oraz koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych oraz wynik na kredytach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Wynik na działalności biznesowej – wynik na działalności biznesowej pomniejszony o wynik na kredytach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Zysk netto – zysk netto w skonsolidowanym rachunku zysków i strat rozumiany jako zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej